Bácsmegyei Napló, 1922. augusztus (23. évfolyam, 208-236. szám)

1922-08-01 / 208. szám

Ára 1 disár, 2 lei, 4 márka, 1 sokol XXill. évfolyam Subotica, kedd 1922. augusztus I. 9, szám Megjelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal 8—53, szerkesztőség 5—10 Eiőfizetési árs negyedévre 80* —dinár SZE&KESZTCShG: Kralja Aiexandra-nlica 4 szám alatt KiadókivatAi: Kralja Alaxavdra-ulica 1 (Le.bach-^alota) A korrupció Az Adria Bank trieszti fiókjáról az olaszok megáliapitották, hogy a bank több millió lira kárt okozott az olasz államnak azzal, hogy a pénz becseré­lésekor beváltott osztrák bankjegyek közzé becsempészett olyan milliókat is, amelyeket osztrák területről ka­pott. Az olasz lapok megállapítják, hogy a bank csak magasállása tiszt viselők megvásárolásával tudta ezt a manővert elkövetni. Az Adria-bank jugoszláv pénzintézet s a beogradi la­pok a jugoszláv pénzpiac jó hire érde­kében súlyosan megbélyegzik a ban­kot, amely korrumpálta az olasz köz­életet, s közben némi elégtétellel mm tatnak rá, hogy a korrupció és a pa­nama nem csupán belföldön tenyé­szik, hanem az egész világon otthonos. Konstatálni keli, hogy az S. H. S. királyságban némi, ha nem is teljes sikerre] dicsekedhet az a mozgalom, amely a közéletet, a hivatalokat meg akarja tisztítani a korrupt emberektől, s amely a jogok és igények érvénye­sítésének eszközei közül ki akarja kü­szöbölni a pénzt, azt a pénzt, amelyet Súgva kínálnak, szégyenkezve négy­szemközt nyújtanak át, pirulva fogad­nak el, — s szemérmetlenül követel­nek. Ma a helyzet, ha nem is jó, de Valamivel mégis jobb, mint két-három évvel ezelőtt volt, amikor hiába támo­gatott egy-egy ügyet a jogosság és a méltányosság, ha nem támogatta a pénz is. Ma már vannak intézmények, vannak hivatalok, ahová hiába próbál a megvesztegető pénz bejutni, vannak, akik inkább vállalják a tisztes nyo­mor keservét, mintsem pénzért elad­­! nák a maguk becsületét; az ország I javait és az igazságot. Tagadhatatlan . azonban az is, — bármilyen siváran ‘hangzik, — hogy még mindig vannak j tiszták forgalomban, a benfentesek > még mindig tudják és megsúgják, hogy ha valamit gyorsan akarsz elér­ni, kihez kell fordulnod, mennyit kell adnod, ki az a befolyásos ba­rát, akit meg lehet környékezned. Hogy a korrupció mégis csökkent, hogy az idült panamisták kissé visz­­, szavonultak s procul negoti is élvezik a könnyen és könnyeken harácsolt va­gyont, az nyilván azzal magyarázható, hogy az első évek khaotikus zűrza­varja után, mégis valamennyire tisz­­tultabb, rendezettebb és szaba­dabb szellemű lett a közélet. A sajtó nincs annyira gúzsba kötve, mint volt, a nemzetiségi sajtó is min­den terror és üldözés ellenére szóvá mer tenni egy-egy kiáltóbb panamát, az államnyelven megjelenő lapok pe­dig — legtöbbször ugyan pártelíentét­­ből, — szívesen szellőztetik, hogy ki, mikor és miért mennyit kapott. Ter­mészetesen még ha mind igaz is, amit a leleplezek megírnak, még mindig csak egy töredéke kerül napvilágra azoknak az eseteknek, amelyekben a pénz korrigálja az igazságot. : A kormány, amely tiszteletreméltói eréllyel küzd a korrupció ellen, s a miniszterek, akik minden alkalommal hangoztatják annak a szükségességét, hogy az S. H. S. királyság közviszo­nyai egészségesebbek és tisztessége­sebbek legyenek, — most késziti elő az egyesülési é3 gyülekezési jogról szóló törvényt s most foglalkozik a sajtótörvény előkészítésével is. A hi rek, amelyek az uj törvényekről ed­dig kiszivárogtak, azt sejtetik, hogy a korrupció kiirtásának megkezdett munkáját akarják megakadályozni. Ha nem szabad nyilvánosan panasz­kodni, ha nem szabad az újságban szabadon írni, talán kevesebb lesz az alaptalan vád, de egész bizto s a n több lesz a panama. A korrupció klasszikus hazája még nem régebben az amerikai Egyesült Államok volt. A nagy vasútépítő vál­lalkozók milliókat szerezlek, mert megvették a városok tisztviselőit, az államok törvényhozását, a szenátust, ^ J a kongresszust és a bíróságot. Ame­rika úgy javított ezen az állapoton, hogy polgárainak a legteljesebb sza­badságot adta meg. Mindenki válasz­tó, mindenki választható, mindenki gyülésezhet, irhát, észrevételeit, ta­pasztalatait minden nyelven közöl­heti bárkivel. Az S. H. S. királyság másképp küzd a korrupció ellen. Nem engedi, hogy a törvényhozás és az ön­kormányzat terén mindenki élhessen szavazati jogával, nem teremt alkot­mányos közéletet, hanem szűkíti az alkotmányt; itt is korrupciót akar te­remteni, ahol még, vagy már nincs. A nemzetiségektől, a pár száz ezer becsületes igyekvésü magyar és német állampolgár által megválasz­tandó néhány képviselőtől félnek s sok száz panamista számára a ke­resési lehetőséget megsokszorozzák az által, hogy sem az önkormányzatban, sem a törvényhozásban nem adják meg az egyforma jogot mindenkinek. Veszélyben a Balkán békéje A marienbadi konferencia —' A gSrüfok Kcrastantmápoly elfoglalására készülnek — Az athéni SHS kévét nyilatkozata Görögország1 és a kisantant — A bolgár jévátéfel A Balkán és a közeli kelet egyensúlyának és békéjének hely­reállítása mindig az európai dip­lomácia legnehezebb problémái közé tartozott. A világháborút be­fejező békeszerződések ezekben a kérdésekben nem tudtak megnyug­tató megoldásokat találni és főleg a török probléma maradt továbbra is teljesen nyitott kérdése a nagy politikának. A sevresi békeszerződés amely a kérdést rendezni lett volna hivatva, Írott papír maradi, a török nép többsége fegyverrel szegült ellene végrehajtásának és hét évve! a béke megkötése után még mindig tart a háború, a tö rök-görög, valójában francia-angol érdekszférában. A bolgár kérdés Nem tekinthető lezárt kérdés­nek a bolgár kérdés sem, mert a neuilly-i béke jővátéteü rendelke­zéseinek Bugária nem akar és nem is tud megfelelni és talán már a legközelebbi jövő a szövetségesek erőszakos sonkáéinak életbelépteté­sével fel fogja borítani a Balkán békéjét. Az SHS. királyságnak, amely területének nagyobb részével a Balkánon fekszik, eminens érdeke a félsziget békéjének stabilizálása. A Balkán politikusai, közöttük a jugoszláv politikusok is, már ré­gen felismerték, hogy erre első­sorban maguk a Balkán népei hi­vatottak, akiknek legnagyobb ré­szét a faj és vérrokor.ság az egymással való harmóniára utal­ja. De a világháborúban egy­mással szemben álló népek rnég nem felejtették el régi ellentétei­ket, úgy, hogy a komplett Balkán szövetség megalakítása még nerc a ma reális célkitűzése. Egyelőre még minden Balkán állam vala­mely európai hatalmi csoportnál keres hátvédet külön érdekei tá­mogatására. Az SHS. királyság és Románia a kisantantban próbál­ták megtalálni azt a magvat, ? melyből később a nagy Balkán­­szövetség kifejlődhetne. De a kis­­antant ma még nagyon laza kap­csolat és a primhegedüt nem Bal­kán állam, hanem Csehszlovákia játsza benne. A jugoszláv külpolitika is szí­vesebben keresi ma még az északi szláv köztársaság szorosabb szö­vetségét, mint Romániáét. Az SHS.—Csehszlovák szövetség el­mélyítését fogja szolgálni a marienbádi tanácskozás, melyen egyrészről Massaryk és Benes, másrészről Pasics és Nin csics vesznek részt a közeljövőben. Mint Beogradból jelentik, a leg utóbbi minisztertanács elfogadta a cseh kormány meghívását erre a konferenciára, amelyen a két szö­vetséges viszonyát újra szabá­lyozni fogják. Mialatt pedig Marienbadbnn a béke megszilárdításáért fognak tanácskozni, azalatt a Dardanel­lák körűi újból fellángolhat a harc az uj görög hadicél Konstantiná­poly elfoglalása érdekében. Erről a béke-frontról a tegnapi napon a következőket jelenti a táviró: Konstantinápoly felé Szaloniki. Athéni jelentések szerint a görög kormány komoly intézkedéseket tesz a kisázsiai helyzet iiquídáláséra. Kombinált katonai és diplomáciái akcióval a nagyhatalmakat gyms közbeié' césre akarják kényszeríteni. Tré* ciában és a szigeteken nagy elő­készületek folynak. Csataídzsa kö­rül 30000 embert összpontosítottak a határon, avval a feladattal, hogy Konstantinápolyi elfoglaljak. Ro­­dosztó kö'ül is erős osztagok vannak. Két nappal ezelőtt a franci r és pörög csapatok között komoly Ösz­­szeiitközés támadt. Mindkét részről többen elestek. Páris. Athénből jelentik: hogy Baiíadzsisz külügyminiszter az itteni francia, angol és olesz kö­veteknek a kisázsiai kérdésben jegyzéket adott at. A jegyzék tartalmát titokban tartják. Ajkén. A görög külügyminisz­ter megcáfolja azokat a híreket, melyek szerint Franciao>szág azt « javaslatot tette Görögországnak hogy ez ő védelme alatt közvet­len tárgyalásokat kezdjen a törö­kökkel. Franciák a görögök ellen Páris. Konstantinápolyból je­lentik: Ä szövetséges csapatok parancsnoksága elrendelte, hogy francia csapatok szálljak meg Csa­­taldzsát, a Konstantinápoly ellen irányuló görög támadás elháriíá• '■ára. Paris, A Temps szerint a török görög viszály ügyében a görög ormány jegyzéket nyújtott át a francia és angol kormányoknak. A jegyzékben a görög kormány kijelenti, hogy kénytelen bizonyos rendszabályokhoz nyúzd, amelyek alkalmasak a Keleten felmerült vi­szályok megszüntetésére. A görög kormány mindenkor hajlandó a szövetségesekk 1 együtt minden javaslatot megvizsgálni, de a javaslatokat megvalósítani csak akkor lehet, ha a törökök végrehajtották a győző államok határozatait. Amennyiben Görögország fegy­verrel lépne fel Törökországgal szemben, ez csak kát ponton le­hetséges és pedig vagy a kis­­ázsiai fronton, vagy Konstantiná­poly vidékén. A görög vezérkar valószínűleg meg akarja szállni Konstantinápoly t. Ennek a tervnek megvalósítá­sát Franciaország és Olaszország nem engedhefi meg. A francia, olasz, és angol ál­láspont az, hogy h8 a görögök megszállnák Kontantinápoiyt, en­nek a hatalmak fegyverrel is el* lentállnának. 250.000 görög fegyverben Baiugdzsics követ a görög kérdésről Érdekesen világítja meg a gö­rög kérdést az a nyilatkozat, me­lyet Baiugdzsics athéni SHS. követ

Next

/
Thumbnails
Contents