Petőfi Népe, 2011. október (66. évfolyam, 230-255. szám)

2011-10-04 / 232. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. OKTÓBER 4., KEDD 5 KULTÚRA Száz éve történt... - helytörténeti előadások a Cifrapalotában Dédelgethető nemeztárgyak iparművészeti Hímzett, gyöngyözött madarak, viháncoló színek Kölcsönkönyv visszajár! - Könyves Vasárnap amnesztiával KADA ELEK POLGÁRMESTER és dr. Szabó Kálmán múzeumigazga­tó életútjáról, munkásságáról hangzanak el előadások kedden és pénteken a Cifrapalotában, a Száz éve történt... helytörténeti kiállításhoz kapcsolódva. Október 4-én 14 órakor Kada Elek polgármester városfejlesztő munkásságáról tart előadást Székelyné Körösi Ilona történész főmuzeológus. 14 óra 30-kor Kada Elek régészeti munkássá­gáról lesz szó, előadó: Somogy- vári Ágnes régész főmuzeológus. Október 7-én 14 órától a 125 éve született dr. Szabó Kálmán múzeumigazgató tevékenységé­ről tudhatunk meg érdekes új­donságokat. 14 órakor Dr. Szabó Kálmán és a kecskeméti Városi Múzeum 1911-ben címmel tart előadást Székelyné Körösi Ilona történész főmuzeológus. 14.30- tól Merinu Éva múzeumpedagó­gus beszél a Szabó Kálmán gyűj­tése nyomán ismertté vált fara­gott néprajzi tárgyakról. 15 órá­tól Székely Gábor művészettörté­nész, történész Szabó Kálmán gyűjteményének egyik legszebb darabját, egy mézeskalács ütő­fát mutat be és elemez. ■ Önkéntesség - az elmélettől a gyakorlatig AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉHEZ kapcsolódva nemzetközi tanács­kozásnak ad otthont Kecskemét október 8-án. A főtéren már pén­teken délben Európa Labirintus hívogatja az érdeklődőket, más­nap, szombaton pedig megkezdő­dik Az elmélettől a gyakorlatig cí­met viselő eszmecsere. Az értelmes és hasznos cselek­vések sorát kínáló önkéntesség­ről osztja meg gondolatait Peter Berben, az Európai Ifjúsági Ze­nei Fesztivál elnöke, Smaranda Enache, a Pro Europa Liga elnö­ke és Uhereczky Ágnes brüssze­li „főállású” önkéntes. Az Európa Jövője Egyesület által szervezett konferencia 10 órakor Mák Kornél, Kecskemét kulturális ügyekért felelős al­polgármesterének köszöntőjé­vel kezdődik a Kecskeméti Kul­turális és Konferencia Központ­ban. ■ Rokka, guzsaly, orsó - mesékből ismert tárgyak elevenednek meg az új időszaki kiállításon tetett szeretetéről mesélnek.- A nemez mágiája több ezer éve ejti rabul az embereket. Alapanyagai és technikája ökolo­gikusán fenntarthatok, ezért rendkívül fontosnak érzem en­nek a technikának az átmenté­sét a jövő generációi számára. Világszerte tanítom az általam alkalmazott technikákat. Online tanfolyamaim azoknak is lehe­tőséget adnak, hogy virtuá­lis térben fejlesszék ne- mezelési tudá­sukat, akiknek Titoktartó és tás­ka - az évszáza­dos technikát örökítik tovább a 21. században erre földrajzi, egészségügyi vagy családi okok miatt nem lenne le­hetőségük - vallja az alkotó, aki dédelgethető, simogatható ne­meztartókat készít a legszíve­sebben, amelyeket gazdájuk ön­magukért, a tapintás öröméért is szívesen kézbe vesz. A nemez táskái, tokjai, titoktartói fontos tárgyak rejtekhelyei. - Azoknak szánom ezeket az egyedi alkotá­sokat, akik kortól és is­meretségi körtől füg­getlenül felvállal­ják a bennük csi­csergő madarakat és viháncoló szí­neket, akik szere­tik a különlegeset és egyedit. Ajánlom kontrasztként egy­szerű, „komoly” gön­cökhöz és vidám hét­köznapokra, letisz­tult lakásokba blikkfangnak, és „csak úgy” egy polcra, a ked­venc üveggolyók, kulcsok vagy ékítő szerek oltalmazó ottho­nául - írja a kiállítás ismertető­jében Nitschmann Corinna. Nitschmann Corinna cso­daszép nemeztárgyaiból és Felvinczy Csilla rok­kán font fonalaiból nyílt kiállítás szombaton a kecskeméti Népi Iparmű­vészeti Gyűjteményben. A két különleges alkotó me­séket idéző, a fantáziának szárnyakat adó munkái február végéig láthatók a hírős városban. Rákász Judit A szálszelídítő nemezkészítő Nitschmann Corinna Franciaor­szágban, Dél-Koreában, Oroszor­szágban is bemutathatta hazai és nemzetközi díjakkal elismert munkáit. Táskáinak, titok­tartóinak lelkét az aprólé­kos gonddal megtervezett és kivitelezett részletek adják. A különleges hímzéssel, gyöngyö- zéssel kiegészített, a hagyományos technikákat saját felfogásában to­vább éltető mun­kái alkotójuk beléjük fek­A Lipcsében élő Felvinczy Csilla is szívesen nemezei, de kedvence mégis a rokkával való fonás. A kecskeméti kiállítás megnyitójára is magával hozta rokkáját. Mesékből ismert moz­dulatok elevenedtek meg, ahogy a saját fonalából kötött zokniba bújva megmutatta, hogy készíti évszázados technikával a mai szemnek és kéznek is kedves fo­nalait. ■ Simogatható tárgyak, amelyeket a tapintás öröméért is szívesen kézbe veszünk- Azt kívánom, hogy a lányok és az asszonyok ne a jól csengő nevű márkák egyforma táskáira vágyjanak, hanem ezek a titko­kat rejtő, szeretettel készített táskák ejtsék rabul képzeletü­ket, melyek pont olyanok, mint ők maguk: egyediek és megis­mételhetetlenek. A Népi Iparművészeti Gyűjte­ményben kiállító alkotókat nem kell félteni a kereslet miatt fe­nyegető elbazárosodástól sem. Hiszen a munkáikból áradó igé­nyesség ettől is megóvja őket. születésnapi partira várják az olvasókat a Katona József Könyv­tárba az idei Országos Könyvtá­ri Napokon. A megyei intézmény 15 éve vehette birtokba a Piaris­ták terén lévő épületet, ezért az ünnepelt szombaton zenés par­tira várja a 15 éveseket. A ma kezdődő egyhetes ren­dezvénysorozat délelőtti prog­ramjai elsősorban a gyerekek­nek szólnak. Szerdán az állatvé­delemről és a könyvkötő szak­máról hallhatnak előadást, csü­törtökön pedig a Huszadik- század.hu internetes portál munkatársai mesélnek tényeket és érdekességeket a '40-es évek­ről. Ugyanezen a napon a Cso­dák Palotája is beköltözik a könyvtárba, az ezzel kapcsolatos foglalkozás 14.30-kor kezdődik. Pénteken pedig Gaál Zsuzsa me­seíró vendégeskedik az intéz­ményben 13.30-tól. ■ Betűbuli kölyökolva­sóknak, tiniknek és felnőtteknek Délutánonként ismeretter­jesztő programok várnak min­denkit, többek között az egész­ségmegőrzésről, a numizmatiká­ról és a fogyasztóvédelemről. Szombaton és vasárnap egész nap peregnek az események. Október 8-án rejtvénybajnokság, 14 éven felülieknek szóló kvízjá­tékok, majd az esti szülinapi parti várja az érdeklődőket. Fellép az Afrodzaqm. Másnap következik a Könyves Vasárnap, amikor - immár ha­gyományosan - amnesztiát hir­det a könyvtár: a lejárt határide­jű könyvek visszahozatala ese­tén nem kell késedelmi díjat fi­zetni. Ezen a napon az új beirat- kozóknak is érdemes felkere­kedni, hiszen ingyen kapnak fél­éves könyvtári tagságot. A Köny­ves Vasárnapon akár a népszám­lálási adatlapot is ki lehet tölte­ni a könyvtárban. Az intézmény munkatársai 10 és 19 óra között nyújtanak ehhez segítséget. Az Országos Könyvtári Napok idei zárórendezvénye is Kecske­méten lesz: október 10-én konfe­renciának ad otthont a Katona József Könyvtár, amelyen előadást tart többek között Fo­dor Péter, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke, va­lamint Hámori József aka­démikus. ■ A magyar holdszondáról a világűr hetén Torzszülöttek és szörnyek érseki litera-túra A különös lények kételyeket ébresztettek Óriási közös festmény készül a Nagy Rajzoláson A KECSKEMÉTI PLANETÁRIUMBAN vendégeskedik a Puli Space, va­gyis az első magyar holdjáró csapata szombaton. Világszerte október 4-e és 10-e között rende­zik meg a világűr nemzetközi hetét, amelyhez előadássorozat­tal kapcsolódik az intézmény. Az előadások este 6 órakor kez­dődnek, s többek között az űr­szemétről és az űrkutatás új eredményeiről hallhatnak az ér­deklődők. A sorozat kiemelke­dő napja október 8-a, amikor ki­állítás nyílik a Puli Space rajzpá­lyázatra érkezett munkákból, majd 16 órától a csapat tagjai tartanak előadást a magyar holdszondáról. Ezen a napon a belépés ingyenes. ■ Ulysses Aldrovandi itáliai rene­szánsz természettudós és orvos. A világ egyik első természettudo­mányi múzeumának anyagát ő gyűjtötte össze. Leginkább az ál­latok, növények és ásványok kö­rében végzett rendszeres és pon­tos megfigyeléseiről nevezetes. Népszerűségének köszönhetően 1561-ben a „simplicia”, az „egy­nemű gyógyanyagok” tanárává is kinevezték, ettől fogva hivata­losan is oktathatta a bolognai egyetemen a természettudo­mányt. Muzeológusi, oktatói és tudományszervezői tevékenysé­ge, valamint hatalmas, összefog­laló műve óriási hatást gyakorolt az európai természettudomány­ra. Emellett a közegészségügy, az A címlapon torzszülöttek képeit tartják a pufi gyerekek embriológia és a gyógyszertan egyik úttörőjeként is ismert. Főbb munkái között tartják szá­mon az 1642-ben született Monstrorum históriát vagyis a szörnyszülöttek leírását. Noha e szövegek állításait Aldrovandi maga is gyakran kétségbe vonja, kritikája többnyire nem tartalmi, hanem filológiai indíttatású. A mai olvasó számára rokonszen­ves lehet, hogy Aldrovandi a kü­lönféle, egymásnak homlokegye­nest ellentmondó véleményeket és információkat becsületesen közzéteszi és a „dokumentumo­kat” (ha nem is a tényeket) feltét­lenül tiszteli. A szörnyekről írt könyv megtekinthető a kalocsai Érseki Könyvtárban. ■ szbz hatalmas közös rajzolásra vár­nak mindenkit október 8-án a Kecskeméti Kulturális és Konfe­rencia Központba. A Nagy Rajzo­lás Napján 22 országban több mint 1500 helyszínen próbálhat­juk ki tehetségünket, alkotókész­ségünket. Kecskemét immár hagyomá­nyosan kiemelt helyszínnek szá­mít. A 2009-es eseményt a világ legjobb öt helyszíne közé válasz­tották, majd a rákövetkező évben is bekerült a 10 legjobb közé a hírős város. Az idei Nagy Rajzolás az egész családnak kínál kreatív elfoglalt­ságot. A kulturális központban minden résztvevő hozzáteheti a maga ecsetvonását az óriási, kö­zös festményhez, elkészül a 2011- es szalagkép, de lesz egészalakos emberitest-rajzolás, labirintusraj­zolás, készíthetünk linó-és papír- nyomatot, kipróbálhatjuk a virtu­ális arcfestést, és kiderül az is, milyen képet készítenek a részt­vevők, ha bekötik a szemüket. A Nagy Rajzolás (The Big Draw) tökéletes példája annak, hogyan lehet generációkat és kö­zösségeket egy fedél alatt vidám és kreatív foglalkozások során összekapcsolni. A kampány cél­ja, hogy mindenkit rávegyen a rajzolás valamilyen formájára. A rajzolás segít gondolkodni, új dolgokat létrehozni, kommuni­kálni, s ennek képessége min­denkiben ott rejtőzik. ■

Next

/
Thumbnails
Contents