Petőfi Népe, 2011. július (66. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-01 / 152. szám

14 MI, HOL, MIKOR? PETŐFI NÉPE - 2011. JÚLIUS 1., PÉNTEK Sztárfellépők ízesítik meg a méz- és meggyfesztivált Szobrászat lángvágóval programajánló Éjszakai és nappali futamok a Bács Trophyn Pénteken és szombaton rendezik meg Szánkon, a Bányász park­ban a III. Méz- és Meggyfeszti­vált. A rendezvénynek idén is el­maradhatatlan része a Guinness- rekord-kísérlet és a Meggykirály- nő-választás. Pénteken este fél 8- tól Felméri Péter humorista edzi meg a hallgatóság rekeszizmait. Este az X-Faktor sztárjai lépnek színpadra: Király L. Norbi, Ta­kács Nikolas, Janicsák Veca és Wolf Kati. ■ Az idei Guinness- rekord-kísérlet témáját egyelőre titokban tar­tották a szervezők. Szombaton 11-kor a Csiga- Biga Duó kezd a színpadon, a nó­taszóval kísért ebéd után pedig Fluor Tomi mizuzik a közönség­nek. Fél 2-től Bartalos Tamás erősember vezetésével keresik a Mézkirályt. MC-DC 16 órakor áll színpadra, majd Lukács László országgyűlési képviselő köszön­ti a fesztivál résztvevőit. Öt óra­kor kezdődik az idei Guinness- rekord-kísérlet 1700 ember rész­vételével. A mézesmadzag-hú­zás és a tavalyi meggy-Magyar- ország-térkép kirakása után az egyelőre titok, milyen meglepe­téssel készülnek a szervezők idén. A Meggykirálynő-válasz- tás este 8-kor kezdődik, majd retrodiszkóval ér véget a nap. A kísérőprogramok között lesz üvegkaptár, állatsimogató, hőlég- ballonozási lehetőség. ■ zsd Fluor Tomi szombaton mizuzik KIÁLLÍTÁS Kalocsa Farkas Tibor szobrász alkotásaiból nyílik kiállítás va­sárnap 11 órakor Kalocsán, a Vá­rosi Galériában. A kiállítást Kiss István művész-tanár nyitja meg. A tárlat - hétfői napok kivételé­vel - egy hónapon át várja majd látogatóit. CSALÁDI Kecskemét Textiljátékok, batiko­lás, szövés-fonás várja a gyereke­ket a Szórakaténusz játékmúze­um hétvégi foglalkozásain 10 órá­tól délig. Kiállítás a csőhengerítő csarnokban pénteken kiállítás nyílik az idei acélszobrászati szim­póziumon készült alkotások­ból. A nyolcadik nemzetközi al­kotótábor résztvevői a KÉSZ Ipati Park csőhengerítő csarno­kában dolgoztak az elmúlt he­tekben. Az idei szimpózium is változatos alkotásokat ad a hazai kortárs szobrászatnak. Van, aki roncsolt posztamen- sekkel képzelt el utópisztikus világot, mást a lemezek alakít- hatósága késztetett bútorszerű művek létrehozására. A közön­ség Kopasz Tamás, Majoros Gyula, Gergely Réka, Wu Chuan (Tajvan), Erős Ágost Koppány, Gilly Tamás, Mosonyi Tamás, Sipos Marica, valamint Plank Antal, Balogh Krisztián, Magyari Balázs munkáit láthatja a 15 órakor a csőhengerítő csarnokban nyí­ló kiállításon. Köszöntőt mond Hujber Ri- chárd, a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. ügyvezetője, a tárlatot be­mutatja Buczkó György szob­rászművész, üvegtervező. tatja be a hírős városban igazi sztárszereposztással. A főbb szerepekben A nyomorultakból jól ismert Egyházi Géza és Si­mon Boglárka mellett színpad­ra lép Gregor Bernadett és Bö- röndi Tamás. A következő hét­végén a Száguldó Orfeum elő­adásában következik a Karrier komédia, majd egy újabb zenés játék, a Hyppolit, a lakáj Koltai Róberttel, Voight Ágival és Galla Miklóssal. AUTÓMOTOR többek között Händel, Gluck, Tallis, Palestrina művei. kecskémét A hétvégén folyta­tódnak a bor- és pálinkaünnep rendezvényei. Szombaton este 7- től Font Sándor országgyűlési képviselő lesz a rendezvény ven­dége, aki a bor és egészség mint politikai kérdés fontosságáról osztja meg gondolatait. 9 órától Aranyosi Péter stand-upol, majd a Strokes koncertezik. Másnap 9-től Orlando Group-koncert. EGYÉB Kecskemét Ingyenes nyári jóga­tanfolyam indul július 4-én az In­kubátorháznál. A szervező a sze­gedi Jóga a Mindennapi Életben Egyesület, és a foglalkozásokat hétfőnként tartják este ó és 8 üóra között az Inkubátorház mö­götti füves területen. Rossz idő esetén az épületben lévő jógate­rembe várnak mindenkit. kecskémét A Vizuális Nevelési Világkongresszushoz kapcso­lódva előadások és workshop lesz pénteken a Tudomány és Technika Házában. 12.15-től Szappanos István festőművész tart előadást a kecskeméti alko­tóműhelyekről, majd a kodályi örökség és a vizuális kifejezési formák kapcsolatáról lesz szó. Kalocsa Az autózás és a motoro­zás szerelmeseit várják a hétvé­gén (pénteken és szombaton) Ka­locsán az idei Bács Trophy Baj­nokság negyedik futamára. A tá­borhely a meszesi Duna-parton lesz. A trophy a már megszokott módon zajlik: éjszakai és nappa­li futamokkal. A pénteki program délután két órakor kezdődik a ne­vezésekkel és a gépátvételekkel. Az éjszakai rajt este 9-kor indul. A reggeli rajt szombaton szintén 9 órakor lesz. A Bács Trophy Baj­nokság negyedik futamának eredményhirdetése a tervek sze­rint szombaton este ó órakor lesz. ZENÉS baja Szombaton este dr. Méhes Balázs, a tiszakécskei reformá­tus templom orgonistája muzsi­kál a Belvárosi templomban. A Belvárosi Orgonaesték sorozat második koncertjén az érsekcsa- nádi Összhang kórus is fellép Bálint Márta vezényletével. csólyospálos Vasárnap este fél héttől Búcsú napi hangversenyt tartanak a csólyospálosi katoli­kus templomban. Elhangzanak Az acélszobrászati szimpóziumon készült alkotásokból pénteken nyílik kiállítás Kecskeméten, a KÉSZ Ipari Park csőhengerítő csarnokában Gregor Bernadett, Galla Miklós, Kottái Róbert az Udvarszínházban HAMAROSAN MEGNYITJA kapuit az Udvarszínház a kecskeméti városháza díszudvarán. Július 8-án saját produkcióval kezdi a sorozatot a kecskeméti Katona József Színház társulata. Michael Cooney: Nem ér a ne­vem című darabját láthatja a közönség Cseke Péter, Danyi Ju­dit, Szerednyey Béla, Kiss Jenő főszereplésével. Másnap, szom­baton operett-előadásnak ad otthont az Udvarszínház. A Bál a Savoyban című operettet a Kalocsai Színház társulata mu­MIT OLVAS? Mák Kornél alpolgármester Az olvasás elmaradhatatlan része mindennapjaimnak. Rossz érzés anélkül befejezni egy napot, hogy legalább pár oldalt el ne olvasnék valame­lyik könyvből. Nagyon foglal­koztat a 20. századi történe­lem, számos, ezzel foglalkozó könyvet olvastam, olvasok. Emellett szeretem a pszicho­lógiai és irodalmi témájú írá­sokat. Jelenleg Dobozi Eszter: Sánta Kata című regényét, il­letve a Forrás legújabb szá­mát vettem kézbe, és nemrég fejeztem be - újra - Márai Fü­ves könyvét. A nyomtatott könyvet nem helyettesíti az informaükai valóság. A könyv olvasásának nyugalma, szer­tartásossága, egy új könyv il­lata azok közé a dolgok közé tartozik, amelyeket nem pó­tolhat a technika. ■ R. J. Mák Kornél Icike-picike műalkotások kiállítása Nemzetközi miniatűr-kiállítás nyílik július ó-án a kerámia­stúdió Museion No. 1. galériá­jában. A nemzetközi miniatűr­fesztivál felhívására minden évben rengeteg pályamű érke­zik, ám ezek bemutatására ed­dig csak Kaposváron volt lehe­tőség. A fesztivál alapgondola­ta egy kaposvári családi vállal­kozástól származik, melynek tagjai a képkeretező manufak­túrájukban keletkezett hulla­dékanyagokat szerették volna hasznosítani. A lécmaradékok­ból képkereteket készítettek, ezek biztosítják a befoglaló méretet a pályaművekhez. Az alkotók feladata, hogy egyéni stílusukban, egyéni techniká­jukkal kifejezzék a világról al­kotott elképzeléseiket. ■ Hazaszólítják majd Szentmiklós polgárait írott pálmalevelek a könyvtárban érseki litera-túra Levelenként 7-8 sor kézírás fért a különleges „papírra” Különösen a helytörténeti kuta­tások iránt érdeklődők számára ígér élményeket a Kárpát-me­dencei Irodalmi Társaságok Szö­vetségének vándorgyűlése júli­us 7. és 10. között Kunszentmiklóson. Meglehetősen nagy ívű, a keleti gyöke­rektől a Kárpát-me­dencei magyarsá­gig tartó történelmi időszakból több helyi vonatkozású érteke­zés hangzik el három napon át. Molnár Péterné helytörténész, a Magyar Irodalomtörténeti Tár­saság vezetőségi tagja a legfris­sebb kutatási eredményekre tá­maszkodó tanulmányát ismerte­ti: a település történetét, illetve a jeles író, újságíró Varga Domo­kos életútját. Az utóbbi téma szá­mos új információval szolgál majd, amint Dinyés László kép­zőművész kutatásai is Virágh Gedeon huszár őr­nagyról, az utolsó aradi rabról. Pintér Gyula református lelkész Baksay Sán­dort, a Dunamelléki Református Egyházkerület egy­kori püspökét méltatja majd. Közintézmények névadóit is­merheti meg a hallgatóság „kö­zelebbről”. A művelődési köz­pontban 9-kor kezdődő előadá­sokon és a kísérő programokon mindenkit szívesen látnak a szervezők. ■ M. J. Satipatthana Suttá - így hívják a Kalo­csai Érseki Könyv­tár pálmalevelekre írott buddhista me- ditációs könyvét, mely páli nyelven szingaléz karakte­rekkel íródott, és a miskei származású Novák Tibor fordí­totta magyarra. A bibliotéka tulaj­donában 17 darab, mindkét ol­dalára írt pálmalevél van. A le­veleket egyenként zsinórral két azonos méretű falemez közé fűzték. A szöveg páli nyelven íródott szingaléz karakterek­kel, vékony, levelenkénti 7-8 so­ros kézírással. A páli nyelv óko­ri ind nyelv. Leginkább arról is­mert, hogy ezen a nyelven íród­tak a legkorábbi, fennmaradt buddhista szövegek, melyeket a Páli kánon vagy Tipitaka őriz. Ez a Théraváda buddhizmus li­turgikus nyelve. A Sati­patthana Suttá egyike a budd­hista gyakorlók számára leg­fontosabb korai buddhista szent iratoknak. Ceylon szigetén mind a mai napig szokás e Suttá szövegét pálmalevelekre ír­ni, és ezeket a szö­vegeket ajánlják fel valamely kolos­tor könyvtárának. A Kalocsán fel­lelhető példány is feltehetőleg egy ilyen kolostori töredé­ke. Az egyik borí­tó falemezre ra­gasztott címkén az áll, hogy Ceylon szigetén, Kandy városában vásárolták Marton Popovics úr számára. A könyvtár katalógusában a pálmalevél-együttes 16. száza­di kéziratként szerepel. ■ szbz ■ Virágh Gedeon életéről is Aj in­formációkkal szolgálnak.

Next

/
Thumbnails
Contents