Petőfi Népe, 2011. május (66. évfolyam, 101-126. szám)

2011-05-12 / 110. szám

14 MI, HOL, MIKOR? PETŐFI NÉPE - 2011. MÁJUS 12., CSÜTÖRTÖK Gigakórus táborozik a Kodályban Másodszor tartják Kecskemé­ten az Énekel az ország elne­vezésű nagyszabású kórustá­bort május 13. ésl5. között. Ezúttal 26 amatőr kórus pró­bál a Kodály Iskolában Hol­­lerung Gábor Liszt-díjas kar­nagy vezetésével. Az orszá­gos kórus május 22-én fellép a budapesti Művészetek Pa­lotájában a Budafoki Dohná­­nyi Zenekar közreműködésé­vel.- A kezdeményezés 25 éve elsősorban fővárosi középis­kolások számára szervező­dött, később országossá vált a rendezvény. Kecskemétre ez­úttal 20 város mintegy félezer énekesét várjuk - avat a rész­letekbe Hollerung Gábor kar­nagy.- Szívesen jönnek a hírős városba?- A Kodály Iskolában ideá­lisak a felkészülési feltételek. Kiss Katalin és Durányik László személyében kitűnő, együttműködő kollégákra ta­láltunk. Kodály is elégedetten szemlélné, ami a hétvégén Kecskeméten történik.- Mivel készülnek a MüPá­­ba?- Két nagy romantikus szerző egy-egy fiatalkori mű­ve szólal meg: Berlioz Messe solennelle-je és Puccini Messa di glóriája. Hollerung Gábor- Nagy feladat a gigakórus irányítása?- Igazi kihívás egy hétvé­ge alatt egyakaratú, azonosan gondolkodó, érző közösséggé formálni félezer embert. Ugyanakkor a résztvevők ma­guk is odaadással, szeretettel és lelkesedéssel vesznek részt a munkában. ■ P. Zs. Szerencsés péntek 13-át! programajánló Csutri bál, Fülemülék éjszakája, bajai biennálé ZENÉS kiskunmajsa Május 15-én, va­sárnap 19 órától a szegedi Universitas Szimfonikus Zene­kar koncertjét élvezheti a közön­ség a kulturális központ színház­­termében. Műsor: Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen; Borodin: Kö­­zép-Ázsia pusztáin; Filmzenék: Star Wars, Harry Potter, Schind­ler listája, Jurassic Park, Indiana Jones, Hook. Közreműködik: Széli Judit - hegedű. Vezényel: Somorjai Péter. SOLT A Halottak napjától virág­vasárnapig című színdarabot lát­hatják azok, akik pénteken 18 órakor ellátogatnak a solti Vécsey Károly Művelődési Házba, ahol a Magyarkanizsai Udvari Kamara­­színház játszik. CSALÁDI 2011 az erdők nemzetközi éve világszerte. Bács-Kiskun megyében szombaton Ágasegyházáról indul erdőtúra. Kalocsa Kézműves foglalkozá­sokra várják a gyerekeket vasár­nap délután 2-től 5 óráig a Szőlők­­köze Sportcentrumban (vásár­tér). Kalocsa Kék lámpás családi majálisra várják az érdeklődőket a kalocsai mentősök. Szombaton reggel 7 órától arcfestés, gyerek­koncertek, honvédségi díszbemu­tató, baleset-szimuláció és csoki­­evő-verseny várja a foktői úti Fiú­nevelő sporttelepre látogatókat. Este 7-től koncertekkel, fél 10-től pedig tűzijátékkal búcsúztatják a napot a mentősök. kecskémét Csutri bál és Majá­lis táncház lesz péntek 13-án a Kecskeméti Kulturális Központ­ban. A program 5 órakor népi já­tékokkal és májusi népszokások felelevenítésével indul. Este 7-től nyílrségi táncokat tanulhatnak a résztvevők, majd 21 órától Kár­pát-medencei táncrendek követ­keznek. KECSKEMÉT Május 12-én logikai játékklubba várják a gyerekeket a Planetáriumba. TERMÉSZETESEN ágasegyháza Erdőtúra indul szombaton 9 órakor Ágasegy­házáról. A túra az erdők nemzet­közi évének rendezvénye, szerve­zője a KEFAG Zrt. Az első szakasz úti célja a Fülöpházi Naprózsa Er­dei Iskola, ahová 11.30-ra érkezik meg a csoport. Visszaindulás Ágasegyházára 13.30-kor, érke­zés: 16 órakor. A túrát a KEFAG Zrt. szakemberei vezetik, aminek során betekintést nyújtanak az alföldi erdők sokféleségébe, a KEFAG Zrt. erdőgazdálkodási te­vékenységébe, s az erdő térség­ben elfoglalt kiemelt szerepébe. A programon való részvétel ingye­nes. Részletes információ Koczka Zoltán: 06-30/626-1489. kecskémét Péntek este Füle­mülék éjszakája lesz az arboré­tumban. Este 7 órától Faragó Ádám madarász tart előadást a fülemülékről, majd 20 órától egy­órás sétára indulhatnak a részt­vevők az arborétumban. ISMERETTERJESZTŐ KECSKEMÉT Bevállalja? Igen vagy nem!? - Csernus Imre pszi­chiáter tart előadást a férfi- és női szerepekről május 20-án, 18 órá­tól a Kecskeméti Kulturális Köz­pontban. kecskémét Ritter Nándor refor­mátus lelkész tart előadást az Idő­sek Akadémiája sorozatban a Ka­tona József Könyvtárban május 19-én, 14 órától. Az előadás címe: Húsvéttól pünkösdig. JÓTÉKONYSÁG Kalocsa Jótékonysági irodalmi délutánt tart az Értelmi Fogyaté­kosok Napközi Otthona május 15- én, 15 órától a kalocsai színház és mozi nagytermében. Fellép a Re­gélő Fehér Táltos Hagyományőr­ző Egyesület, Sztakó Krisztina, a vakok és gyengénlátók megyei egyesületének elnöke és az ott­hon lakói. KÖNYVBEMUTATÓ kiskunhalas Ma 18 órától a Martonosi Pál Városi Könyvtár­ban Ferdinándy György Kérdé­sek Istenkéhez című új könyvét mutatja be a szerző. KIÁLLÍTÁS baja 104 művész 149 zsűrizett alkotása látható a pénteken a Ba­jai Kultúrpalotában nyíló Orszá­gos Víz és Élet Képzőművészeti Biennálén. Megnyitó: 15 órakor. BAJA Kovács Ferenc festőmű­vész munkáiból nyílik kiállítás pénteken, 17 órakor a Belvárosi Bemutatóteremben. Megnyitja: dr. Szederkényi Tibor professzor. baja A Jelky András Szakkép­ző Iskola kerámia szakos növen­dékeinek munkáiból nyílik kiál­lítás hétfőn, 16.30-kor, az Eötvös József Főiskola gyakorló általános iskolájában. Megnyitja: Fodor Ida képzőművész. Kalocsa Május 19-éig még láto­gatható a régió képzőművészei­nek alkotásaiból nyílt Kalocsa Art 2011 kiállítás a Városi Galériá­ban. Kecskemét A tűzoltók hétköz­napjait mutatja be a Kecskeméti Kulturális Központban május 19- éig látható kiállítás. Kovács And­rea kecskeméti fotográfus két éve követi nyomon a kiskunfélegyhá­zi és a kecskeméti tűzoltók mun­káját. Képei a tűzoltók munkáját mutatják be a civilek számára rit­kán látható közelségből. KECSKEMÉT A 80. születésnap­ját ünneplő Báron László alkotá­saiból nyílik kamarakiállítás ma 17 órakor, a Kecskeméti Kulturá­lis Központbna. A kiállítást Bala­­nyi Károly nyitja meg. kecskémét Rodolfó-emlékkiál- Iítás nyílik a bűvész születésének 100. évfordulója tiszteletére a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban május 14-én. kiskunhalas Holnap 18 órától Kardos Sándor amatőr művész Emberi tévelygéseim című gyűj­teményes kiállítására várja az ér­deklődőket a Martonosi Pál Váro­si Könyvtárba. A művész verseit Kovács Karolina, Fodor Ildikó és a Szilády Áron Református Gimnázium diákjai tolmácsol­ják. A szerzővel a beszélgetést Szűcs Károly művészettörté­nész vezeti. MIT OLVAS? Szappanos István MIT HALLGAT? Benkó Sándor zenekarvezető- A Liszt-év okán újrafelfedez­tem a komolyzenét. Gyerme­keimmel, unokáimmal Bécs­­be is kimentünk Liszt-hang­versenyre. Kisunokám hege­dül, nemrég kezdett el zongo­rázni, részben az ő kedvéért választottuk a dallamos etűdö­ket felvonultató koncertet. A londoni Royal Hall dixieland­fesztjeire is szívesen ellátoga­tok, és nyomon követem a te­hetségkutató versenyeket. Ak­tuális kedvencem a karcos hangú Mr. Joe. ■ P. Zs. Benkó Sándor Szappanos István festőművész Aktuális olvasmányom Gyulai Elemér A látható zene című könyve. Zenepszichológiái kí­sérletsorozat eredményeit fog­lalja össze a kötet, érdekes olvasmány azok számára, aki­ket érdekel a zene és a képző­művészet kapcsolata. A szer­dán kezdődött keceli alkotóte­lepre viszem magammal John Updike Párok című regényét. Updike azok közé a szerzők kö­zé tartozik, akiknek műveit el­kezdtem újraolvasni. Talán pi­ronkodnom kellene érte, de nem teszem, amikor elmon­dom: újraolvasom Fekete István regényeit is. Most nem a törté­net érdekel, hanem a tájleírá­sok. Festés közben felidéződik az olvasmányélmény, és össze­fonódik a látvánnyal, valamifé­le szintézist létrehozva. ■ Nagy évfordulók ünnepe érseki litera-túra Könyvtörténeti sétára várják az érdeklődőket Jánoska-eresztés és lampionos vízi felvonulás Könyvtörténe­ti sétával emlé­kezik nagy év­fordulóinkra a Kalocsai Érse­ki Könyvtár. 300 éve írták alá a Rákóczi­­szabadságharcot lezáró szatmá­ri békét, és 200 éve született Liszt Ferenc. Az 1711-es szatmá­ri béke éve a magyar könyvészet­­ben is meghatározó időpont. Nemzeti irodalmunk nyomtatott anyagát a szatmári békéig terje­dő időszakig Szabó Károly 19. századi történész, bibliográfus Régi Magyar Könyvtár című mű­ve dolgozta fel elsőként. A Kalocsai Érseki Könyvtár időszaki kiállítása mindkét év­fordulóról megemlékezik. A gyűjtemény régi magyar köny­vei és a Rákóczi-szabadsághar­­cot bemutató korabeli dokumen­tumok mellett átfogó könyvtörté­neti sétára invitálja a látogatókat Fischerné Grócz Zita könyvtár­■ A Rákóczi-szabadság­­harcot bemutató doku­mentumok mellett kö­zépkori kódexek is lát­hatók a kiállításon. vezető az ország egyik legszebb könyvtártermébe, Patachich Ádám érsek 18. századi barokk olvasótermébe. A kiállításon kivételesen lát­hatók a gyűjtemény legrégibb írásos dokumentumai is. Vagyis most minden olyan féltett ritka­ság megtekinthető, melyekről Érseki Litera-túra rovatunkban hétről hétre beszámoltunk az el­múlt hónapokban. Az ókori Me­zopotámiából származó ékírásos terrakottahenger és agyagszög éppúgy a kiállítási tárgyak kö­zött szerepel, mint Kopernikusz Az égi pályák körforgásáról szó­ló műve. Az érseki könyvtár kö­zépkori kódexei közül a könyv­történeti kiállításon szerepel töb­bek között a türelem és a szorga­lom remekműve, a 13. századi Biblia latina pergamenkódex. A ritkaságszámba menő kiállítás november 1-jéig látható. ■ szbz Elérkezett a Jánoska-eresztés ide­je Baján! Nepomuki Szent János ünnepe szombaton 18.30-kor szentmisével kezdődik a szent­­jánosi kápolnában. 19.30-kor kör­menet indul a Szent János-szo­­borral a kápolnától a Türr István-emlékműig. 20 órától indul a hagyo­mányos lampionos vízi felvonulás a Sugovicán a Bátmonostori Tambu­­razenekar kíséretével. Majd vízre teszik a koszorút, és visszakísérik a szobrot a Szenthá­romság térre. 21 órakor Zsigó Ró­bert polgármester köszönti a szentjánosiak küldöttségét, majd következhet a hordócsapolás. A főtéren már délután 3 órakor megkezdődnek a kísérő rendez­vények. Ekkor kezdődik a Baja Halászléfőző Bajnoka 2011 ver­seny, de lesz játszóház, borkósto­lás, és bemutatkozik a hegyköz­ség. A színpadon 17 órakor kez­dődik a gálaműsor. Fel­lépnek a Danubia Mű­vészeti Iskola Baja fólvé­­gi, nagybaracskai, szak­­mári, vaskúti néptánc­­csoportjai és a Danubia Tamburazenekar. A fel­lépő csoportokat a Bácska Banda kíséri. Este fél 8-tól pedig kihirde­tik a bor- és a halászléfőző ver­seny eredményét, majd megkez­dődik a táncest. Rossz idő esetén a gálát a Váro­si Színházban tartják. ■ Karitatív nyelvoktatás Kecskeméten Folytatódnak az ingyenes, kari­tatív angolórák Kecskeméten. Az órákat anyanyelvű, az USA- ból érkezett misszionáriusok tartják keddenként 18 órától a Wesselényi utca 1. szám alatt. A program nyitott, a témák nem a valláshoz, hanem a mindennapi élethez kötődnek. A résztvevők három különböző csoportban - kezdő, középhaladó, haladó - kapcsolódhatnak be a beszéd­centrikus nyelvtanulásba. Eh­hez csak saját füzetre, íróeszköz­re és a meglévő tudásra lesz szükségük. A karitatív angolórákat or­szágszerte több helyen tartják mintegy 70 amerikai önkéntes segítségével. ■ ■ Kiderül, vajon ki fő­zi a legjobb halászlét Baján.

Next

/
Thumbnails
Contents