Petőfi Népe, 2011. március (66. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-01 / 50. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. MÁRCIUS 1, KEDD 5 KULTÚRA A kecskeméti szimpóziumon készült, Japánban díjat nyert Hollósy Katalin „Magyar gyer­mekmondókák - kiszámoló” cí­mű műve egyike lett annak a ki­lenc alkotásnak, amelyik díjat nyert a Japán Zománcművészek Társasága által meghirdetett ki­állításon, Tokióban. A szakértői zsűri által váloga­tott műveket 2011 -ben Tokió leg­rangosabb múzeumában, az Ueno Royal Museumban mutat­ták be. A japán zománcok mel­lett tizenhat külföldi ország 51 alkotójától összesen 75 művet ál­lítottak ki. Az alkotást Hollósy Katalin, a kecskeméti Nemzet­közi Zománcművészeti Alkotó- műhely tavaly őszi szimpóziu­mán készítette. ■ Képzőművész, dizájner, építész kiállítása A Museion No. 1 Galéria idei el­ső kiállítása Kilian Leonard Dax képzőművész, dizájner és épí­tész munkáiból nyílik március 3-án Átélt alternatívák / The Vinca Dog címen. Dax egyszer­re több műfajban alkot: készít absztrakt festményeket, melyek­ben ötvözi a hagyományos tech­nikát a digitális kollázselemek­kel, reliefeket, digitálisan irányí­tott mobilokat, plasztikus tér­munkákat, szobrokat, óriásmé­retű térkompozíciókat, és tervez objekt-design bútorokat, abszt­rakt művészetként felfogott épü­leteket. A különböző dimenziók­ban megvalósuló alkotásai mind ugyanannak a művészi világnak a szülöttei. 17 órakor nyíló új ki­állításán térkompozícióval, táb­laképekkel, reliefekkel, digitális reliefekkel és szobrokkal talál­kozhat a közönség. ■ Térkompozíció - Kilian Leonard Dax Társulatépítő disznótor színház Töpörtyűt sütöttek, hurkát és kolbászt töltöttek Semmi sem kovácsolja össze a társulatot úgy, mint a frissen kisült töpörtyű Jófajta csapatépítő trénin­gen vehettek részt tegnap a kecskeméti színház tagjai: töpörtyűt sütöttek, kolbászt töltöttek, majd együtt ültek asztalhoz a művészek és a műszak munkatársai. Rákász Judit- Gyere, Teca, feküdj bele a darált húsba, mert kevés a csombor! - ez a mondat is csak azon a disz­nótoron hangozhat el, amelyen Csombor Teréz színművésznő is a szorgos munkaerők között van. Az Abonyi fogadóban tegnap _ megtartott társulati disznótor | hangulatát éppen az adta, hogy a í színészek és a műszak munka- % társai nemcsak nézőnek érkéz- * tek, hanem nagyon is aktív része- 1 sei voltak a munkának. A véres hurka készítésébe pél­dául Fazakas Géza senkit nem engedett belekontárkodni, hiszen még édesapja tanácsát is kikérte, hogyan készül a titkos családi re­cept szerinti hurka. Turancsik László keze alá so­kan dolgoztak: a hagymaszele­telés, a kolbászhús bekeverése és a kolbásztöltés mind olyan fel­adat volt, amelyből nem marad­Női kar - készül a töltött káposzta tak ki az idén először, ám hagyo­mányteremtő szándékkal meg­rendezett disznóvágás résztve­vői. A házigazda, Tóth Zsolt a munka után következő ebéd menüjét is elárulta: orjaleves, sült kolbász és hurka hagymás tört krumplival és az elmarad­hatatlan töltött káposzta. Jelelik a színházi előadásokat áprilisban a kecskeméti teátrumban is elin­dul a 90 decibel Project. A kezdeményezés célja, hogy jeltolmácsok segítségével aka­dálymentessé tegye a színházi előadásokat a siketek és nagyothallók számára. Mint Cseke Péter direktortól megtudtuk: az első, „jelnyelves" produkció a Hebehurgya höl­gyek című Goldoni-előadás lesz. Ezt három másik előadás követheti május végéig. A jeltolmácsok DVD-n megkapják az elő­adás rögzített anyagát, valamint a szöveg­könyvet, melynek alapján 4-5 hét alatt ké­szülnek fel. Az előadások nyitottak a hallás- sérültek és az ép hallásúak előtt egyaránt, hiszen a kezdeményezés lényege éppen az, hogy senki se legyen kizárva a színház nyúj­totta élményből. A véres hurka Fazakas Géza (középen) családi receptje alapján készült Gyönyörű történet, érzékeny témaválasztás Új bemutatóra készül a kecske­méti Ciróka Bábszínház. A Gabi és a repülő nagypapa című elő­adás érzékeny témát feszeget. A történet főszereplője egy kislány, akinek nincs nagypapája. Már­pedig egy jó nagypapánál nincs a világon jobb, hiszen ki más ta­níthatná meg kisunokáját hor­gászni, ultizni, fütyülni, ha nem a nagyapó? Ezért a kislány elha­tározza, hogy keres magának nagypapát. Eljut egy idősek ott­honába, ahol ráakad egy magá­nyosan éldegélő idős bácsira. A nagypapa nélkül felnövő kis­lány, és a család nélkül élő idős ember találkozása Kuthy Ágnes rendezésében finom érzékeny­séggel érinti az elmúlás témáját. A darabot Gimesi Dóra írta színpadra az egyik legnépsze­rűbb svéd író, Ulf Stark meséjé­nek felhasználásával. Az elő­adásban színpadra lép Krucsó Júlia Rita, Apró Ernő, Szabó Ba­lázs és Fülöp József. Zenéjét Dar­vas Benedek szerezte. A bemutató előadás március 5-én lesz. ■ Evangélikus, református beszélgetések Március 1-jétől kedden, szerdán és csütörtökön Evangélikus­református estékre várja az ér­deklődőket a Kecskeméti Refor­mátus Egyházközség. Az elő­adások 5 órakor kezdődnek a Tóth Endre teremben. Előadó: Szabó Gábor református espe­res, dr. Hafenscher Károly evan­gélikus lelkész, Zalatnai István református lelkipásztor. Az elő­adások és a beszélgetés témája a gyülekezeti istentiszteleti rend, a liturgia lesz. ■ Mérföldkő az orvoslásban érseki litera-túra Kivégzőhelyeket is látogatott a szerző Lovasroham a belvárosban szolnoki csata Kecskeméti huszárok a történelmi játékon Mérföldkő az orvoslás történe­tében Andreas Vesalius: De Humani Corporis Fabrica című műve. Az emberi test anatómi­ájának felfedezése nagy lendü­letet kapott, miután megfigyelé­sek váltották fel az ókori elmé­leteket. Az ifjú Vesalius a pári­zsi temetőket és a városfalon tú­li kivégzőhelyeket látogatta, hogy a megtalált csontokból egy anatómiailag helyes embe­ri csontvázat állítson össze. A tapasztalati tények igazsága döntő érv volt a szemében. Vesalius Padovában kezdett előadóként működni: tanár, de­monstrátor és boncmester volt egyben. A De Humani Corporis Fabrica elképzelése is ekkor Vesalius: az újkor első anatómusa kezdett konkrétabb formát ölteni. 1538-ban készült el a Tabulae anatomicae sex, azaz a Hat anatómiai tábla, mely a korábbi vázlatos és viszony­lag felületes illusztrációkkal szemben már az eredeti után rajzolt, valósághű metszetek­ről készült, amelyeket a mű­vész, Jan van Calcar rajzolt meg Vesalius utasításai alap­ján. 1540 és 1542 között ké­szült el a De Humani Corpo­ris Fabrica legnagyobb része. 1555-ben jelent meg a javí­tott kiadás. A kalocsai pél­dány művének második ki­adása, az akkor százeszten­dős könyvkiadás csúcstelje­sítménye. ■ szbz Húsz gyalogossal és 4 lovassal képviselteti magát a szolnoki csata újrajátszásában a kecske­méti Kiskun Huszár- és Honvéd Hagyományőr Egyesület. A tör­ténelmi játékot március 5-én rendezik meg a megyeszékhely belvárosában valódi ágyúzással, lovasro­hamokkal, lőporszag­gal, dobpergéssel. Az 1849-es dicsősé­ges tavaszi hadjárat a szolnoki csata megnyerésével kezdődött. Másfél évszázad eltel­tével, minden év márciusában új­ra lovas vitézek vágtáznak Szol­nokon. A hadi játékon megelevenítik az 1848/49-es forradalom és sza­badságharc emlékezetes ütköze­tét korhű egyenruhába öltözött gyalogosok, dragonyosok és hu­szárok. Az immár hagyományos katonai fesztiválon mintegy 200, korhű egyenruhába öltözött gya­logos, dragonyos és huszár látha­tó. A harcolók között cseh, német, osztrák és magyar hagyományőr­zők is jelen lesznek. 1849. március első napjaiban a császáriak tartották megszállva Szolnokot. Március 5-én, reggel 8 óra tájban a mai papírgyár környékén indí­tott támadást a 9. vörös sipkás .zászlóalj. A szuronyos katonák rövid idő alatt elfoglalták a csá­szári ágyúkat. Olyan gyors volt a ■ A dicsőséges tavaszi had­járat nyitá­nya volt. roham, hogy az ellenség mene­külni kezdett a városon keresztül Zagyvarékas felé. A császáriak menekülés közben fel akarták gyújtani a Tisza-hidat. Ezt sike­rült megakadályozni. Az üldözés a Tabánban folytatódott. A meg­áradt Zagyván keresztül menekü­lő osztrákok két - emberekkel teli - csónakja elsüllyedt Vécsey se­rege átkelt a magyar kézre jutott hídon, és megfutamította az Abony felől támadó Otünger dan­dár lovasait A császáriak zöme a Malomzug irányába menekült Itt zajlott le a legvéresebb ütközet. Tizenegy óra tájban ért véget a csata. A város a magyarok kezére került A győzelem a dicsőséges tavaszi hadjárat nyitánya volt. ■

Next

/
Thumbnails
Contents