Petőfi Népe, 2011. február (66. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-09 / 33. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. FEBRUÁR 9., SZERDA 5 KULTÚRA Űj elnököt választott a múzeumi baráti kör Új elnököt választott a Kiskun Múzeum Baráti Köre. A tisztsé­get dr. Ónodiné Nyisztor Enikő töltheti be, megbízatása öt évre szól. A baráti kör 1997 óta mű­ködik civilszervezetként, mely­nek ügyvezetője a múzeum mindenkori igazgatója. A Kis­kun Múzeum korábbi vezetőjé­nek, Rosta Szabolcs megyei mú­zeumigazgatói kinevezése mi­att, az ügyvezető 2010. decem­ber elsejétől Mészáros Márta, az intézmény jelenlegi igazgató­ja. A baráti kör korábbi elnöke, Varga Ferenc egészségügyi Okokból decemberben távozott pozíciójából, utódlásáról tiszt­újító közgyűlésen döntöttek a kör tagjai. ■ Fiatalos számmal készül a tavaszra a februári Forrás Megjelent megyénk szépirodal­mi folyóirata, a Forrás februári száma. A folyóiratszám élén a fiatal költőnő, Szlukovényi Katalin versei olvashatók. De általában is „fiatalos” a szépirodalmi ro­vat. Itt olvashatók fonás Tamás és a Kecskeméten élő Túrái Lau­ra versei is. Hetven éve született kortárs irodalmunk klasszikusa, a pró­zaíró Gion Nándor. Gion Nándor ezer szállal kötődött a Forráshoz, több regénye is itt jelent meg elő­ször folytatásokban.'A prózaíró­ról Kabdebó Lóránt írt tanul­mányt Kárókatonák a megdicső- ült éjben címmel. Kabdebó Ló­ránt Gion híres regénytrilógiá­ját, melyben szülőfaluját, Szent­tamást mutatja be és A káróka­tonák még nem jöttek vissza cí­mű ifjúsági regényét tartja az életmű fő műveinek. Kiemelkedik a folyóiratból Szerdahelyi Zoltán interjúközlé­se: Beszélgetések Hajnóczy Pé­terről Balázs Józseffel. Az inter­júközlés függelékéből emlékez­hetünk arra, hogy Balázs Józse­fet a Forrás avatta íróvá, amikor 1975-ben közölte Koportos című regényét. A folyóirat a Kiskunhalason élt neves festőművész, Diószegi Balázs műveit közli illusztráci­ós képanyagaként. ■ A Firka lány krumplibulija neudl erika Merített papíron, kézzel ír levelet Beatrix királynőnek Három éve párjá­val és egyautónyi holmival elköltö­zött Amszterdam­ba. Grafológus, új­ságíró, a Lélekfák kiállítássorozat öt­letgazdája. A kecs­keméti születésű Neudl Erikával SZÓvonalak című belefirkálós köny­vének megjelenése kapcsán beszélget­tünk. Rákász Judit- Mitől lesz egy ver­seskötet „belefirkálós versvendégkönyv”?- Az eredeti versven­dégkönyvre évekkel ezelőtt tettem szert. Mindig is írtam. Érzel­mileg nehezebb, izgal­masabb életszakasza­imban meglepő versek bújtak elő a tudatalat­timból. Szerettem vol­Erika amszterdami barátai gyorsan rákaptak az egyszerű, magyaros krumplivacsorára na együtt látni őket, ezért beköttettem egy könyvkötővel 150 üres lapot. A borító zöld bőrkötésére azt veret­tem aranybetűkkel: SZÓvonalak. Ha nagyobb társaság gyűlt össze nálam - ami nem ritkaság -, oda­adtam a verseket vendégeimnek, és kértem, írják bele véleményü­ket, gondolataikat A versek ürü­gyén így alakulhatott ki beszélge­tés az élet dolgairól, szerelemről, magányról. Ez adta az ötletet egy olyan könyv kiadásához, amely­ben a versek, esszék és tanulmá­nyok kapcsán ki-ki elmondhatja, sőt bele is írhatja véleményét. A könyvet egymásnak adva, az új és új vélemények tovább formálják és értelmezik a szövegeket.- Közlésvágy és kíváncsiság nélkül nemigen működhet a dolog.- Mint minden társasjátékban, ebben is el kell dönteni az elején, hogy játsszunk vagy nem. A könyv készítése közben lelki sze­meim előtt baráti társaságok, ös- kacsintó emberek jelentek meg, akik saját gondolataikkal kiegé­szítve adják tovább a könyvet egy­másnak. Persze játszhatnak ide­genek is! Új ismeretségek, barát­ságok lehetnek belőle. Jó dolog kíváncsinak lenni. Az életemben a kíváncsiság izgalmas és pozi­tív élethelyzetekbe vitt bele! Vol­tam tandemmel erdélyi bicaj­túrán, stoppoltam vonatot, mo­toroztam.- Milyen emlékei vannak Kecskemétről?- Udvariasság nél­kül mondhatom, hogy varázslatosak. Teljes családban nőt­tem fel, hála szüle­imnek, akik ma is együtt élnek! A mai gyerekek „elvan­nak”. Mi játszottunk a „semmivel” és a fantáziánkkal. Színdarabokat rendeztünk, és én varrógéppel perforáltam „igazi” jegyeket, me­lyeket az udvaron árultam! A Széchenyi körúti tiszti lakótelep 3 háza szabályos falut alkotott, ahol ritka mesés éveket töltöttem sok-sok gyerekkel. Olyan világ volt, ahol a bérházak udvarán ott kapirgálhatott néhány csirke, akiknek nevük volt, és soha nem lopták el őket. Az osztálytársaim a szomszédaink voltak, de úgy éltünk, mint a testvérek. Szeren­csére mindenütt jól érzem ma­gam a párommal, aki nagyszerű partner mindenhez. Gyerekeim is világpolgárok lettek: lányom Montreálban, fiam Amszterdam­ban él. Amikor kiköltöztem Am­szterdamba, magammal vittem a grafológiából kinövesztett pszi­chológiai, művészeti kiállítást, a Lélekfákat. Most négy ország 50 résztvevőjé­vel szervezek kiállí­tást. Nagy falat! Épp most írok - kézzel, merített papírra - a királynőnek, s kérek helyszínt és támoga­tást.- Amszterdami barátait ho­gyan sikerült meghódítania a magyar krumplivacsorával?- Régi sztori, 14 éve kezdő­dött! Mindig közösségi ember voltam. Imádok beszélgetni, meghallgatni másokat. De hol lehet manapság tartalmas be­szélgetésekbe merülni? Mint mindig az életemben, amire szükségem volt, és nem talá­ltam, azt megvarrtam, megke­restem, megteremtettem. Elha­tároztam, hogy az üzleti, baráti és rokoni körből meghívom ma­gunkhoz a szerethető embere­ket. Csakhogy pénzem akkor sem volt nagy vendéglátásra, amikor 4 helyen dolgoztam egy­szerre. Ekkor jutott eszembe a magyar krumplivacsora, amit én „szegény krumplivacsorá­nak” nevezek, pedig igazi ínyec fogás: héjában sült krumpli vaj­jal, körözött, lilahagyma-saláta, póréhagyma, töpörtyű. Ebből mókáztam ki az „értelmiségiek szegény krumplivacsoráját”. Megsütöttem a gesztenyeízű, szétnyíló krumplivirágot, és mindenki hozott valamit. Az el­ső alkalommal 45-en gyűltünk össze a nagy ebédlőasztal körül: orvos, kozmetikus, bolti eladó, pszichológus, geofizikus, mér­nök, tanár, képzőművészek, ze­nészek, és egyszer egy bálnava­dász is mellém huppant a kana­pén. Beszélgettünk, társasoz- tunk, sírtunk, bolondoztunk. Hi­hetetlen hangulat alakult ki, és a költsége szinte semmi. Most erdő mellett élünk egy szerethe­tő házban, de laktunk picurka garzonban is. 40-50 ember mindenhol elfér! Nem a lakás méretén múlik! ■ Lelki szemeim előtt baráti tár­saságok jelen­tek meg, akik saját gondolata­ikkal kiegészít­ve a^ják tovább a könyvet. Bozsó János- ösztöndíj 30 év feletti alkotóknak Második alkalommal hirdette meg a Bozsó János-ösztöndíjat a kecskeméti Művész Kávézó Egye­sület. A pályázaton azok a képző­művészek vehetnek részt, akik betöltötték 30. életévüket, képző- művészeti főiskolát vagy művé­szeti egyetemet végeztek, alkotó­munkát végeznek, kiállítanak Kecskeméten, illetve a város kis­térségében élnek, dolgoznak. A pályázaton elnyerhető összeg 150 ezer forint, melyet egy alkotó, egy összegben előre, utólagos elszá­molással nyer el. A pénz saját al­kotásokat bemutató kiállítás ren­dezésére, művészeti kiadvány, il­letve weboldal készítésére hasz­nálható fel. A pályázatokat a Művész Kávé­zó címére kell eljuttatni rövid szakmai életrajzzal, szakmai do­kumentációval. A pályázatok be­adásának határideje: március 31. Tavaly - amikor a 35 év alatti képzőművészek jelentkezhettek a Bozsó-ösztöndíjra - Menyhei Szabolcs festőművész, művész­tanár nyerte azt el. Az egyesület a 30 év alatti mű­vészeknek szóló ösztöndíjat két­évenként hirdeti meg, a köztes évben - mint amilyen az idei esz­tendő is - a 30 év fölöttiek pályáz­hatnak támogatásért a Művész Kávézó Egyesülethez. ■ Megszólalnak a táltos dobok Hetényben A táltos dob gyógyitó hatással van az emberi testre és lélekre - így tartják évezredek óta az ősi eszköz ismerői, s erről győződ­hetnek meg, akik részt vesznek a hetényegyházi művelődési ház ma esti táltos dobolásán. A ren­dezvény belső utazásra hív - Ba­rát Betyár István és Ugrin Orsi vezetésével, este 6 órától. A táltos dobot eleink három célra hasz­nálták: betegek gyógyítására, az ismeretlen jövő meglátására, va­lamint oldásra és kötésre. ■ Vénusz - Színes üvegeken át érseki litera-túra Mozgatható égitestek a könyv lapjain Ejfekete humor a zenés, táncos, bábos revüben Komolyzene gyerekeknek - Az állatok farsangja Peter Apian 1495-ben Leisnig- ben született. 1540-ben V. Ká­roly német-római császár aszt­ronómiatanáraként, a császár­nak ajánlva írta meg Astro- nomicum Caesareum című mű­vét. A császár elismerése jeléül nemesi ranggal és bőkezű aján­dékkal jutalmazta. Bár tudomá­nyos művek sorát tette közzé asztronómiai és matematikai mérőeszközökről, melyeknek vagy feltalálója vagy továbbfej­lesztője volt, legfontosabb fel­adatának az ismeretterjesztést tekintette. Az Astronomicum Caesareum is ennek a törek­vésnek a bizonyítéka: kézzel színezett, rendkívül látványos fametszetei mozgathatók, az Szemléletes ábrák könyve égitestek és a csillagképek mozgását szemléltetik. 1531 és 1539 között megjelent, öt üstö­kösről készített megfigyelései már akkor sem számítottak pontosnak, de felfedezte, hogy az 1531-es (a Halley-üstökös) csóvája majdnem pontosan szembefordul a Nappal. Ugyan­ebben a művében fejtette ki, hogy a napfogyatkozás megfi­gyelésével lehet a legjobban meghatározni a délkörök kü­lönbségeit, valamint azt, hogy miként lehetséges - a kortárs vélemények ellenére - színes üvegek segítségével mégis megfigyelni a Merkúrt és Vé­nuszt, ha a Nap korongja előtt vannak. ■ szbz A bolgár, szerb, cigány, székely és angolszász népballadákat az 1930-as évek kabaréjának han­gulatával ötvöző Kádár Kata zenés-táncos-bábos revüt lát­hatja február 22-én a kecske­méti közönség a Ciróka Báb­színház felnőtteknek szóló so­rozatában. A győri Vaskakas Bábszínház 2007 májusában mutatta be először nagy sikerű produkcióját. Az előadás hely­színe: varieté a pokol tornácán, tranzitváró élet és halál közt. Ideje: halálunk után egy perc­cel. A pokolbéli mulató társula­ta: bűnös lányok, asszonyok, tragikus sorsú balladahősnők, akik büntetésként az idők vége­zetéig kénytelenek mesélni éle­tükről. Történeteik megrázok, néhol nevetségesek, költőiek, bizarrok, félelmetesek és gyö­nyörűek. Ismerős, mégis titok­zatos világba vezetik a nézőt, ahol az anyai szeretet gyilkos­ságba fordul, a féltékenység őrületbe, ahol a nyers szenve­dély jól megfér a finom iróniá­val. Tengely Gábor rendező éj­fekete humorral és sok zenével oldja a népballadák mély tragi­kumát. A látszólag nagyon kü­lönböző elemekből (népballada és popzene, mélylélektan és ka­baré, költői és groteszk) építke­ző produkció különös egység­gé áll össze, melynek során a néző leszállhat a női lélek leg­sötétebb bugyraiba. ■ A tükörtermi családi mesehang- verseny-sorozatban Az állatok farsangját láthatják a gyerekek február 12-én, a Kecskeméti Ifjú­sági Otthonban. Camille Saint- Saens művét Pécsi Géza össze­kötő szövegével, valamint Rom- hányi József, Zelk Zoltán, Rónay György, Gyárfás Endre verseivel és tánccal mutatják be. Közreműködnek a Chorhidea Kamarazenekar tagjai és meghí­vott vendégeik, a Hírős Tánc­sport Klub tagjai. Mesélő: Kul­csár Marianna, kézműves mes­ter: Gömöry Dorottya. A hangverseny után „álla­tos” fejdíszt készíthetnek a gyerekek saját farsangi mulat­ságukra. ■

Next

/
Thumbnails
Contents