Petőfi Népe, 2011. február (66. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-09 / 33. szám

6 2011. FEBRUÁR 9„ SZERDA GAZDASAG A BUX index 2011. február 9-én 23400 23 200 23000 22800 22 600 22 400 2221 Előző napi záróérték: 23542 | Változás: -2,16% 1 ....r­......t..... \r Záróérték: 23033 15.30,aNewYork-ti tőzsde nyitása Sí Kihasználatlan automaták ATM-EK Bőven lenne még lehetőség az elektronikus fizetési forgalomban 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30 FORRÁS: BÉT NYERTESEK ____________201102-oe Ré szvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millión Synergon 526 1,15______23 MT eiekom 549 0,36 606 Rába 841 0,11 21 Econet 88 0,00 12 Emász 21450 0,00 VESZTESEK FORRÁS: BÉT Részvény Richter Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft 40 550 -4,25 6925 Danubius 3 935 -3,31 Mól 22 325 -2,93 4 346 Fotex 381 -2,30 OTP 5 901 -1,48 16 030 A BUX index az elmúlt napokban 23 542. 23800 23 600 23400 23 263 23200 23086 23099 23000 22 800 / 22 945 22 600 22 709 22 400________________________ port/ 01.31 02.0102.02 02.03 02.04 02.07 113,1 FORRÁS: BÉT BET-áruszekció (forint/tonna, 02.08.) ’ ; ; Új elszámolási ár EUROBÚZA 2011. augusztus _______56000 MA LMI BÚZA 2011. március , - 76-500 TAKARMÁNYBÚZA 2011. március_________67 700 TA KARMÁNYKUKORICA 2011. március'________58300 OL AJNAPRAFORGÓ 2011. március________131500 MN B-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2011. február 8-án Az utóbbi években folya­matosan nőtt ugyan a bankjegykiadó automaták száma Magyarországon, kihasználtságuk azonban 2008 óta csökken. Giczi József . A 2008-ban kezdődött válság óta az automaták telepítése is lelas­sult: 2008 végéig négy esztendő alatt 40, azóta viszont másfél év alatt csak 4 százalékkal nőtt a számuk. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2010 első fél évé­nek a végén 4806 készülék üze­melt az országban. Az új automaták üzembe he­lyezésének a lassulását indokolja, hogy 2009-ben 3,3 százalékkal csökkent a készpénzfelvételek száma és 4,5 százalékkal a felvett összeg nagysága. Az elmúlt esz­tendő első félévi adatai alapján tavaly várhatóan ennél kisebb mértékű csökkenés volt az auto­maták kihasználtságában. A bankkártyahasználóknak a pénzkiadó automatáktól történő elfordulását csak részben magya­rázza, hogy folyamatosan nőtt a plasztikkal történő vásárlások száma, mert az így költött összeg emelkedése tavaly már megtor­pant. Ha pedig a készpénzfelvéte­lek és a kártyás vásárlások össze­gét nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a használati alkalmak szá­ma az utóbbi két évben nőtt, az összesített forgalom viszont csök­ATM-ek száma (Magyarországon, darab) kent. Egymással ellentétesen ala­kiüt az egy tranzakcióra eső ösz- szegek nagysága. Vásárláskor egyre kisebb összegeket is kár­tyával fizetünk. Míg 2004-ben 9000 forint volt az átlagos kár­tyás vásárlás, addig 2008-ban már csak 8300, tavaly pedig 7500 forint. Ugyanakkor a készpénz- felvételek átlagos nagysága 2004­A magyarországi bankkártyahasználat Készpénzfelvét Vásárlás Alkalom Forgalom Alkalom Forgalom (millió) (milliárd Ft) (millió) (milliárd Ft) 2004 114,4 4071 70,8 637 2005 119,2 4551 86,5 776 2006 121,6 5105 111,2 1000 2007 125,8 5353 135,2 1188 2008 130,7 5720 165,7 1382 2009 126,4 5464 184,9 1436 2010.1. fél év 62,1 2706 96,2 717 • ' y . i- i. ■ \ gp r -' ;• GEO-pályázat A világot felfedezni és megérteni 1€ 1$ i * 268,21 Ft -0,27 Ft 197,13 Ft -0,28 Ft 1CHF 206,44 Ft +0,22 Ft Forintbetéti1 kamatok (%) 2 hó 3 hó Allianz Bank 4,25 4,25 Banco Popolare 3,95 4,00 Budapest Bank 2,75 2,75 Erste Bank 2,50 2,50 Erste Bank'­7,50 FHB3 7,00* 6,50 MKB Bank 3,95 4,04 OTP Bank 1,25 1,25 OTP Bank3­5,00 Ralffelsen Bank3 4,50 4,50 1 ALAPTERMÉKEK I MILLIÓ FORINTRA 2 BONUSZ I. FORINT BETÉT 3 FHB AKTIV BETÉT AKCIŐ 4 AKCIÓS AKTÍV BETÉT • FHB AKTÍV BETÉT 6 HÓNAPOS AKCIÓ Euró-valutaárfolyamok (forint/euró, 02.08.) Vételi Eladási Allianz Bank 261,79 275,22 Budapest Bank 260,60 276,72 CIB Bank 257,76 279,24 Citibank 258,28 279,80 Erste Bank 260,98 276,02 K&H Bank 261,76 276,84 MKB Bank 262,52 275,98 OTP Bank 262,23 275,67 Raiffeisen Bank 263,36 275,20 Pályázz az osztályoddal egy nagy kalandra! Szerkessz saját magazint! A pályázatra felső tagozatos, általános iskolai diákok és felkészítő tanáraik jelentkezését várjuk A pályázóknak saját ismeretterjesztő magazint kell készíteniük az alábbi témák feldolgozásával: 1. Madarak vándorlása 2. Autók és a környezetvédelem 3. Környezeted növény- és állatvilága Az egyes témákhoz segítséget és ajánlott irodalmat a GEO magazin februári, márciusi és áprilisi lapszámában közlünk ■ Szerkessz hirdetést a környezettudatos autózásról, és nyerd meg a Volkswagen különdíját: 10 db számítógépet* az iskoládnak *\á. Pályázati feltételek, pályázati díjak ■ A pályázat beküldési határideje: 2011. április 22. A pályázat szakmai támogatója a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete Pályázati feltételek és jelentkezési lap a www.geopalyazat.hu weboldalon Pályázz, és szerezz hírnevet osztályodnak, iskoládnak! AKCIÓNAP A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG NAPJA A 6 legjobb pályamunkát beküldő osztály részvételt nyer a GEO-akciónapra, ahol neves kutatókkal egy egész napos kalandon vehet részt a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban. A pályázatot támogatja: Think Blue. GEO Az ismeretterjesztő magazin 2004-2010 * Első tél év végi adat. VfrGRAFÍKA Forrás: MNB tői 2008-ig 35 ezerről 43 ezer fo­rintra nőtt, és ez az összeg azóta stagnál. Egy 46 országra kiterje­dő kutatás azt is kimutatta, Ma­gyarországon a nemzetközi szo­kásoktól nagyon eltérően hasz­nálják az emberek a bankauto­matákat. Nálunk ugyanis kiugró­an nagy - 35 százalék - volt azok aránya, akik havonta csak két-há- romszor használtak automatát. Ugyanakkor világszerte jellemző a heti vagy akár hetente többszö­ri pénzfelvétel. Az átlagosan fel­vett összegek és a jövedelmek stagnálás közeli nagysága azt jel­zi, hogy ezen a téren nem történt érdemi változás. Európai összevetésben na­gyon alacsony a hazánkban mű­ködő bankautomaták száma és kihasználtsága is. Jelenleg szin­te csak pénzfelvételre használ­ják ezeket a berendezéseket, pe­dig számos műveletre alkalma­sak. Az OTP Bank például 2007- ben lehetővé tette, hogy a Sze­rencsejáték Zrt. játékkínálatából nyolc számsorsjáték és három sportfogadás elérhető legyen au­tomatái jelentős részénél. Az Erste Bank pedig a postai csek­kek befizetésére tette alkalmas­sá tavaly néhány ATM-jét. A ké­szülékek többnyire használha­tók telefonkártyák feltöltésére is. A felsoroltak mellett az auto­maták technikailag alkalmasak más banki műveletek - például átutalások, betétlekötések és fel­törések vagy értékpapírok véte­le, illetve eladása - kezdeménye­zésére, vagy koncert- és mozije­gyek, közlekedési jegyek, bélye­gek elektronikus vásárlására. Az automaták hasznosíthatók lennének hirdetési felületként is. Külföldön bevett szokás, hogy amíg zajlik a kártya hitelesítése, a pénz számolása, a bizonylat nyomtatása, az automaták kép­ernyőjén hirdetések jelennek meg. Ezzel a bankok olyan bevé­telhez jutnának, amelyek hozzá­járulnának az üzemeltetési költ­ségekhez. így az ATM-ek haszná­lata akár ingyenes lehetne, mint például Portugáliában. Az ingye­nes automatahasználat pedig nö­velné a felhasználói kedvet is. Szárazelemet csak konténerbe vigyünk- Több mint 23 ezer konténe­rük fogadja a lemerült száraz­elemeket. De miért adnak le viszonylag kevesebbet belőle?- kérdeztük a Re’lem Nonpro­fit Kft. ügyvezetőjétől, Cseré- py Zoltántól.- A csomagolási hulladék gyűj­tését koordináló Öko-Pannon Kft. tavaly hasznosított 334 ezer ton­nájához képest mi valóban csak töredéktömeggel dolgozunk. Az ő papírhulladékuknak pont ez­redrésze az általunk gyűjtött ele­mek tömege: 334 tonna. Szeren­csére a begyűjtés hatékonyságát nem így mérik, hanem a magyar- országi gyártók-forgalmazók ki­bocsátásának a függvényében.Ez alapján 23 százalékos a hasznosí­tási mutatónk, vagyis a Magyar- országon értékesített áramforrá­soknak közel negyedét sikerült begyűjtenünk. Ennyivel nem le­hetünk ugyan elégedettek, de ez Ők még jobban vevők a gyűjtésre az arány is tízedével több, mint amit az EU előír. A nagyméretű, használt elektronikai termékek hasznosítóinak könnyebb a dol­ga: a vásárlók örülnek, ha a be­gyűjtő megszabadítja őket régi bojlerüktől, hűtőjüktől. A ceruza­elemtől nagyon könnyű megvál­ni: elég bedobni a szemetesbe. De így nemcsak az elem újrahasz­nosítható fémtartalma vész el, a kommunális szemét is veszélyes hulladékkal szennyeződik.- Ezért is szerveznek gyűjtő­versenyt az iskoláknak. Lehet-e versengéssel környezettuda­tosságra nevelni a diákokat?- A nyugat-európai tapasztala­tok szerint versenyekkel legfel­jebb kamaszokat lehet motivál­ni. Nekünk mások a tapasztala­taink: a kisiskolás korosztály is megmozgatható, ha kellően csá­bító nyereményeket helyezünk kilátásba. Az osztályoknak meg­hirdetett versenyeink jutalma közös kirándulás valamelyik ka­landparkba, erre jelentkeznek a legtöbben. Tonna alatti teljesít­ménnyel nem is lehet helyezést elérni. Nem is hinné az ember, milyen kreatívak tudnak lenni a gyerekek a győzelem érdekében.- Van-e valamilyen rekord?- Az egyik nyertes osztálynak egy digitális óraszerviz harminc év alatt felhalmozott gombelem- állományát sikerült megszerez­nie. Persze az is gyakori, hogy | „jó helyen” dolgozó apukák ré­ti vén biztosít egy-egy osztály ma­gának helyezést... ■ Zs. A.

Next

/
Thumbnails
Contents