Petőfi Népe, 2010. december (65. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-23 / 298. szám

14 MI, HOL, MIKOR? PETŐFI NÉPE - 2010. DECEMBER 23., CSÜTÖRTÖK A Metropolitanből a kecskeméti újévi koncertre Liszt, Erkel, Bizet, Strauss, Kálmán Imre művei és mű­részletei hangzanak el a Kecskeméti Szimfonikus Ze­nekar január elsejei újévi ■ koncertjén a kecskeméti Ka­tona József Színházban. Az idei hangverseny program­járól Gerhát László karna­gyot kérdeztük.- Az újévi koncerten egy­aránt helyet kap az ilyenkor hagyományos bécsi muzsi­ka, melyet idén Johann Strauss művei képviselnek, és az operett világa - utóbbit Kálmán Imre művei idézik meg. Idén is úgy állítottuk össze a műsort, hogy a hang­verseny első felében komo­lyabb művek, illetve műrész­letek hangozzanak el a leg­magasabb nívójú szerzőktől, míg a második rész a köny- nyedebb, a szórakoztató, ugyanakkor nagyon színvo­nalas zenéé. A művek kivá­lasztásakor természetesen fontos szempont volt a két szólista: Vízin Viktória és Nyári Zoltán személye.- Miért esett a választás a két művészre?- Vízin Viktóriával koráb­ban is dolgoztunk már együtt az újévi koncert kap­csán. Nagyon örültünk, hogy ismét elfogadta felkérésün­ket, hiszen pályája csúcsán lévő, snnek megfelelően na; gyón elfoglalt operaénekes-. rőluyan szó, akinek legjtj;, emelkedőbb közelmúltbeli alakítása a Metropolitanhez kötődik, ahol Carmen szere­pét énekelte beugróként bravúrosan, óriási sikerrel. Vele egyeztetve kértük fel Nyári Zoltánt, a Mezzo Nem­zetközi Operaverseny győz­tesét.- Az idei koncert díját­adásnak is helyet ad. Ho­gyan dől el, ki érdemli ki idén az Év Zenekari Művé­sze díjat?- A zenekar tagjai titkos szavazással választják meg, és számukra is meglepetés lesz a győztes személye, hi­szen csak a koncerten derül ki, hogy idén ki kapta a leg­több szavazatot zenésztársa­itól. ■ R. J. Ebédosztás a Vadaskertben programajánló Még egy nap, hogy elkészüljenek az ajándékok December 28-án, kedden 11 órakor kezdődik a látványetetés a kecskeméti Vadaskertben. (Felvételünk illusztráció.) CSALÁDI kecskémét December 23-án, csütörtökön karácsonyi memó­riakártyát készíthetnek a gyere­kek a Katona József Könyvtár­ban. Ugyancsak ide várják a ki­csiket a téli szünidőben, decem­ber 28-a és 30-a között minden délelőtt. Az egér a könyvtárban programsorozat sok játékot, ér­dekes újdonságokat ígér. Kecskemét December 28-án óévbúcsúztató játszóház. lesz a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban 15 és 19 óra között. Vendég a Csörömpölők együttes. Kecskemét Január 8-án tart­ják a Kecskeméti Ifjúsági Ott­a belvárosi orgonaesték so­rozatban tradicionális kará­csonyi zenei programokra vár­nak mindenkit a következő na­pokban a bajai Belvárosi templomba. December 24-én 23 órakor Csendes éj címmel szentesti zenés áhítat lesz az éjféli szentmise előtt. A műsor­ban népszerű karácsonyi zene­művek csendülnek fel, vala­mint sor kerül egy betlehemes pásztorjátékra is, a belvárosi honban a hagyományos újévi ka­kaókoncertet. Ezúttal A gőgös ki­rálykisasszony című mesét lát­hatják a gyerekek a Grimm test­vérek meséje nyomán a Jelen Te­átrum előadásában 14.30-kor és 16.30-kor. KISKUNFÉLEGYHÁZA Jézuska- váró játszóház lesz kicsiknek de­cember 24-én, 15 órától a Móra Ferenc Művelődési Központban. Kalocsa Benkő Nóra zenés műsorára várják a gyerekeket december 23-án, 17 órára a mű­velődési központba. VADASKERT Kecskemét Látványetetés lesz plébánia ifjúsági és családos közösségének előadásában. Közreműködik: Bán Annamá­ria, Kosóczkiné dr. Jendrék Ág­nes, dr. Petz Gábor, dr. Kosócz- ki Tamás. Vendégek: Sárosi Dániel orgonaművész és Czabán Angelika énekművész. A műsorban Krebs, Händel, Bach, Franck és Vierne művei csendülnek fel. A belépés mindkét hangversenyre díjta­lan. a Vadaskertben. December 28- án, kedden 11 órától bárki végig­nézheti az ebédosztást, és végig­kísérheti az állatgondozókat va­lamennyi ketrechez, karámhoz. Mindeközben az új állatokat is megismerhetik az érdeklődők, hiszen a közelmúltban új örvös medvékkel, fehér farkassal és bütykös hattyúval is gyarapo­dott az állatállomány. KIÁLLÍTÁS KECSKEMÉT A 100 éves Kecs­keméti Művésztelepről és alko­tóiról láthatnak kiállítást a Katona József Könyvtárban, de­cember 31-éig. Kecskemét Január 10-éig te­kinthető meg Lakatos Pál szob­rászművész kiállítása a Kecske­méti Kulturális Központban. kecskémét Lengyel Lajos fotó­iból látható kiállítás január 16- áig a Magyar Fotográfiai Múze­umban. ZENÉS baja Január 4-én 18 órától új­évi koncert lesz a városi színház­teremben Baján. Fellép: St. Mar­tin és a Váci Szimfonikus Zene­kar. Karmester: Farkas Pál. A koncerten részletek hangzanak el többek között a Rómeó és Jú­lia musicalváltozatából és az Operaház fantomjából. kiskunhalas Pataki Tibor és barátai adnak jótékonysági kon­certet december 23-án, csütörtö­kön a Közösségek Házában. A rendezvény 19 órakor kezdődik. EGYÉB Kecskemét Karácsonyi lézer- show lesz december 25-én a Pla­netáriumban 15 órától Szűcs László vezetésével. R ' " r'r Kicsi utca, kicsi ház december 31-ÉiG látható a Ki- csi utca, kicsi ház című kiállí­tás a Népi Iparművészeti Gyűj­teményben. A kiállítók szinte mindegyike a Dr. Kresz Mária Alapítvány tanfolyamán ismer­kedett meg a fazekassággal. Leginkább a sors hozta ágy, hogy Hadikfalvi Andrea faze­kasoktató mellett tanulták ki a szakma alapjait, és kezdtek be­le a „kalandozásokba" a művé­szet, az alkotás, az agyagozás, a fazekasság, a kosárfonás, a nemezelés mezsgyéjén. Mostani közös kiállításuk az otthonnal kapcsolatos érzéseiket, gondo­lataikat mesélik el a házban és a körülötte használatos tárgyak segítségével. Csendes éj - szentesti zenés áhítat Sä“” Világkrónika furcsa szörnyekkel és álarc készülhet érseki litera-túra Igazak a Schedel-krónika regéi a tányérajkúakról Ma gyertyamártó kézműves­foglalkozás lesz a Szórakaté- nusz Játékmúzeum műhelyé­ben. Az intézmény 24-étől 26- áig zárva tart, majd a követke­ző foglalkozás december 28-án, kedden lesz. Ekkor 10-től 12 óráig szilveszteri álarcot és maszkokat készíthetnek a gye­rekek. Másnap, szerdán délelőtt pa­pírtrombitákat gyárthatnak a résztvevők. December 30-án, csütörtökön óévbúcsúztató tár­sasjátéknap lesz a Kecskeméti Társasjáték Klub rendezésében 10 órától 16.30-ig. December 31- étől január 2-áig ismét zárva tart a Szórakaténusz Játékmú­zeum. ■ 1493. július 12-én adták ki elő­ször a Nürnbergi, avagy Schedel- krónikát. A „Világkrónika" a ko­rai könyvnyomdászat egyik leg­híresebb, legpompásabb műve. A könyv 1800 példányban jelent meg, és 1809 fametszetet tartal­maz. A krónika illusztrátora Michael Wolgemut (Dürer mes­tere) és Wilhelm Pleydenwurf volt. A művet a nürnbergi orvos­polihisztor Hartmann Schedel adta ki, ezért a könyvet gyakran az ő neve alatt emlegetik. Nyom­dásza a híres Anton Koberger volt. A krónika szerint a történe­lem a teremtés hét napjának megfelelően hét korszakra tago­lódik. A hatodik korszak Jézus életétől a krónika koráig, a hete­löonbcbcylißnnsocefiticnciai tags A könyv 1809 metszetet tartalmaz dik pedig a világ végéig, az Anti- krisztus megjelenéséig terjed. Természetesen a könyv a bibliai eseményeken kívül a világ föld­rajzi, történelmi leírásával is fog­lalkozik. Világtérképe elő- és hát­oldalán különböző furcsa ször­nyek rajzai látható. Ezekről tá­volról jött utazók regéltek. Néme­lyikükről már tudjuk, hogy volt valóságalapjuk is: tányérajkú emberek, vagy az elephantiasis betegségtől eldeformálódott láb, hatujjú kéz stb. A latin nyelvű krónikából Ma­gyarországon 23-at, míg a német változatból 22-t őriznek. Ez utób­biból Kalocsán három (ezen be­lül két régi színezésű) példányt tartanak nyilván. ■ szbz Utazók meséi elevenednek meg MIT OLVAS? Bényi Ildikó műsorvezető- Jelenleg nagybátyám, Ko­vács József második világhá­borús visszaemlékezéseinek varázsa alatt vagyok. Több mint öt évig szolgált magyar honvédként, nemrég megírta emlékeit. A kötetet 30 pél­dányban jelentette meg, Jóska bátyám egyfajta hagyatéka ez. Sírva olvastam. Anyai nagy­apám katonaként egyik sze­mét vesztette, apai nagyapám a visszavonulás előestéjén esett el. Az ő sorsuk, tragédiá­juk is benne van, és minden­kié, akit a háború idején a ha­lálba küldtek. ■ P. Zs. Bényi Ildikó MIT HALLGAT? Zsigóné Kati népművész Komolyzene vagy mulatós muzsika? - mindent szívesen hallgatok. Édesanyám volt eb­ben is a tanítómesterem, aki­nek végigkísérte a zene az éle­tét, s aki minden nehézség el­lenére megőrizte jó kedélyét és örök fiatalságát. A betegség nem szereti a nevetést - ez bi­zony nagy igazság! Karácsony közeledtével előkerülnek sze­retett karácsonyi zenéim, és ilyenkor gyakrabban hallga­tok komolyzenét. Jó elcsende­sülni, befelé figyelni, mert csak így hallhatjuk meg a mindennapok zajában az iga­zán fontos hangokat. ■ R. J. Zsigóné Kati Megterítik a szegények ünnepi asztalát Régi hagyomány éled újjá de­cember 24-én Kecskemét főte­rén. A Barátok temploma hívő közössége és a Wojtyla-ház szer­vezői megterítik a szegények ka­rácsonyi asztalát, ahol 24-én, 25- én, 2ó-án naponta mintegy fél­ezer embernek adnak friss, me­leg ételt, karácsonyi süteményt, gyümölcsöt, forró teát és adomá­nyokat - a szponzoroknak kö­szönhetően. December 24-én megelevene­dik a korábban a ferencesek ál­tal életre hívott tradíció: a rászo­rulók, szegények maguk díszí­tik fel a szép fenyőfát. A szegé­nyek karácsonyfája az éjféli mi­sén teljes díszben ott lesz a Ba­rátok temploma oltáránál. ■

Next

/
Thumbnails
Contents