Petőfi Népe, 2010. december (65. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-14 / 290. szám

2010. DECEMBER 14., KEDD 7 GAZDASÁG Módosulnak a különadók parlament A Költségvetési Tanácsot nem védi majd a munkajog Nem bírságolják a telekommunikációs cégeket, ha nem sikerül 45 nap alatt bejelenteni hipakötelezettségüket JÓ TANÁCS Szakmát tanulnék, de nálunk nincs tanfolyam választék Olvasónk azt panaszolja, hogy a szak­mai tanfolyam, amire szí­vesen járna, lakóvárosa környékén nem indul. Nem akarja elhinni, hogy a szakmára nincsen igény. A SZAKMAI TANFOLYAM egyfaj­ta szolgáltatás, amit magán- vállalkozás keretében indíta­nak. Az tehát, hogy az ország bizonyos területén van-e vagy nincs egy bizonyos szakmai képzést célzó tanfolyam, csakis egy erre szakosodott szolgáltató döntésétől függ. Ezt a döntést befolyásolják a piac igényei, tehát az, hogy van-e kellő számú ember, akiknek a kedvéért megéri útjára indítani a vállalkozást. Ezt a döntést a szolgáltató meghozhatja például előzetes igényfelmérés alapján. Ezek általában komoly szakmai vizsgálatok, hiszen senki sem akar olyan vállalkozást indítani, amelyről előre sejti, hogy veszteséges lesz. A mai világban senkit nem lehet kötelezni, sem szerve­zetet, sem az államot, hogy bárminemű tanfolyamot in­dítson. Ez privát szféra ügye. Ha a kedves olvasónak igé­nye van a tanfolyamra, amely az ő lakóhelyén nin­csen, de szeretne ilyet elvé­gezni, más megoldást kell ta­lálnia. Lehetséges, hogy a cé­lért áldozatot kell hozni, és az ország más területén je­lentkezni kurzusra. Ez per­sze utazással, átmeneti el­költözéssel járhat, de ha az úr úgy érzi, számára e szak­ma elvégzése jobb egziszten­ciát hozhat, akkor ez egy el­képzelhető megoldás. A LEVÉL ANNAK a szolgáltató­nak, amelynek máshol van­nak hasonló tanfolyamai, mindamellett felhívhatja az illető vállalkozás figyelmét, hogy az úr lakóhelyén szin­tén érdemes ilyen kurzust indítani. ■ Rados Virág kérjük, írja meg fogyasztóvé­delmi panaszait! jotanacs@axelspringer. hu A módosító javaslatok szerint már 500 millió fo­rintos adóalapig mentesí­tik a távközlési cégeket az ágazati különadó befi­zetése alól. Kiss Roland Átalakul az energiaellátó és tele­kommunikációs cégek külön­adó-kötelezettsége, valamint a távközlési cégek hipa- (helyi iparűzési adó) kötelezettségére vonatkozó, 2011-től életbe lépő szabályozás is egy gazdasági bi­zottsági módosító javaslat sze­rint. Rogán Antal kezdeménye­zéséről és a jövő évi költségve­tést megalapozó törvénymódosí­tásokról tegnap lapzártánk után szavazott a T. Ház. A közel 40 oldalas bizottsági módosító egyik sarkalatos pasz- szusa 500 millió forintos adóala­pig mentesíti a távközlési cége­ket az ágazati különadó befizeté­se alól; eddig a mentesség csak százmillió forintos limitig élt. To­vábbi változás, hogy az energia- ellátó vállalatok körében is sá- J vos lesz a különado-terheles: 5 2 milliárd forintos nettó árbevéte­lig 0,3 százalék, az e feletti rész után pedig 1,05 százalék lesz a sarc mértéke. Mind a két válto­zás előnyös a cégek számára, hi­szen az adóterhelés - az adó-- kulcsok progresszivitásából fa­kadóan - valamennyi érintett vállalkozásnál csökken, a legna­gyobb „adómegtakarítás" azon­ban természetesen a kisebb ár­bevételű cégeknél mutatkozik. Mindezeket a rendelkezéseket már a 2010-es adóév tekinteté­ben is figyelembe lehet venni. Egyes telekommunikációs cé­gek számára az is jó hír, hogy a módosító javaslat a helyi iparűzé­si adóval kapcsolatos szabályokat is átírja. Az ősszel elfogadott adó­csomag valamennyi távközlési vállalat esetében az ügyfelek számlázási címe szerinti hipa- megosztási kötelezettséget ír elő. Ezzel szemben a mostani módo­sítás leszögezi, hogy ez a megosz­tási szabály a mobiltelekömmu- nikációs szolgáltatókra nem lép jövőre hatályba. Vagyis csak a ve­zetékestelefon- és vüághálós szol­gáltatást nyújtók lesznek kényte­lenek átalakítani hipabevallási és -fizetési rendszerüket. Rájuk any- nyiban van tekintettel a Rogán­féle módosítás, hogy ezeket a telekom cégeket nem lehet jövőre megbírságolni akkor sem, ha a he­lyi önkormányzatoknál hipa- bejelentkezési kötelezettségük­nek a 45 napos határidőn belül nem tesznek eleget. Maga a tör­vénymódosítás indoklása is elis­meri, hogy e cégeknek rengeteg településen kell jelezni adófizeté­si szándékukat, ami nagyon mun­ka- és időigényes folyamat lesz. A büdzsé zárószavazása előtt több kormányzati javaslat a Költ­ségvetési Tanács (KT) teljes át­alakítását tűzte ki célul, többek között szélnek eresztik a testület jelenleg 40 fős stábját. Mivel ek­• A 2010. október 31-én kül­földi pénzintézeti bankszám­lán lévő betét 16 százalékos személyi jövedelemadó meg­fizetése mellett utalható ha­za, valamint amennyiben egy hazai cég tulajdonosa egy offshore vállalkozás, ak­kor a hazai magánszemély kora elbocsátás csoportos lét­számleépítésnek minősül, azt 30 nappal korábban be kellett volna jelenteni az illetékes foglalkozta­tási központnál, és e tényről érte­síteni a munkavállalókat, azok képviselőjét is. És mivel a kor­mány már december 31-ével fel akarja számolni a KT-t a jelenle­gi formájában, a tervezet - a né­hány hetes várakozás helyett - kifejezetten erre az esetre hatá­lyon kívül helyezi a munka tör­vénykönyvének valamennyi vo­natkozó rendelkezését. Az „új” passzus szerint ennek a tájékoz­tatásnak három nappal a törvény hatálybalépése után - vagyis a büntetőjogi következmények nélkül vásárolhatja ki az ál­tala ellenőrzött offshore vál­lalkozást, megszerezvén így a hazai cég közvetlen tulaj­donjogát. • Ha egy önkormányzat éven túli hitel felvételére vagy köt­vénykibocsátásra készül, kő hét végén, jövő hét elején - kell eleget tenni. A tegnapi módosító csomag azt is világossá teszi, hogy a tör­vény hatálybalépésével megszű­nik az elnök mellett tevékenyke­dő két KT-tag megbízatása. Emel­lett azonban a jövőben a költség- vetés tervezetét még az ország- gyűlési benyújtás előtt meg kell küldeni az immár valóban csak három tagból álló, apparátus nél­kül működő KT-nak, és alapvető hiányosságok esetén a testület jo­gosult lesz a tervezet ismételt vé­leményezésére is, ami a kor­mányt is újabb tárgyalásra kény­szeríti a dokumentumról. teles előzetes könyvvizsgála­tot tartani, annak eredmé­nyét publikálni és a hitel­nyújtónak bemutatni • lövőre a költségvetési tartalék 40 százalékánál többet is el lehet költeni az első fél évben akkor, ha ehhez a T. Ház meg­adja többségi támogatását Kiterjesztik a minimálbért A KÖZALKALMAZOTTAKRA, a közszolgálati jogviszonyban dolgozókra és a kormány- tisztviselőkre is kiterjeszte­né a kormány azt a mini­málbért és garantált bérmi­nimumot, amelyről koráb­ban az Országos Érdek­egyeztető Tanács ülésén már megszületett a megálla­podás. Januártól a közszfé­rában is 78 ezer forint lesz a minimálbér, középfokú végzettséggel 94 ezer forint. Közel 90 milliárd forintot fizettek a bankok A MÚLT PÉNTEKI határidőre befizették a bankadó máso­dik részletét is a költségve­tésbe a pénzügyi szerveze­tek. Ezzel a 88,8 milliárd forintos tétellel az egész éves ágazati különadó-bevé­tel 181,8 milliárd forintot tesz ki. Ez jelentősen hoz­zájárult Magyarország 2010. évi 3,8 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánycéljának eléréséhez a gazdasági tárca szerint. Madoff-ügy: osztrák bankárokat perelnek MINTEGY HÚSZMILLIÁRD dol­lár kártérítésre perelnek két osztrák bankot és oszt­rák bankárokat a Madoff- ügyben az Egyesült Álla­mokban. A károsultak sze­rint a Bank Austriát és olasz anyabankját, az UniCreditet is felelősség tér­heti az ügyben, és azzal gyanúsítják a volt Bank Me­dici osztrák tulajdonosát, Sonja Kohnt, hogy kulcssze­repet játszott Bemard Madoff csalásaiban. Madoff: osztrákok is segítették? További módosítások a jövő évi költségvetésben a zárószavazás előtt Kevesebbet utalnak a vendégmunkások felmérés Magyarországról 83 millió eurót küldtek haza az itt dolgozók Drasztikusan drágulnak az élelmiszerek A válság rányomta a bélyegét a külföldön dolgozó vendégmun­kások hazautalásaira is - derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának hétfőn ismertetett adataiból. A külföldön dolgozók a válsá­got megelőző idő­szakban évről évre mindig többet utal­tak haza szülőhazá­jukba, tavaly azon­ban megtorpant ez a folyamat: 30,3 milli­árd eurót küldtek az otthon maradottaknak, 7 százalékkal kevesebbet a 2008. évi 32,6 mil­liárd eurónál. Az adat az EU-n belüli, illetve az Eü-n kívüli uta­lásokat egyaránt tartalmazza. A legtöbb pénzt Spanyolország­ból küldték ha­za, összesen 7 milliárd eurót. A legtöbbet a Spanyolország­ban dolgozók küldték haza ta­valy, több mint hétmilliárd eurót, ez az összesnek a 22 szá­zaléka. Olaszországból 6,8 mil­liárd eurót, Németországból milliárdot, Franciaországból 2,8 milliárdot, Hol­landiából 1,5 milíi- árdot utaltak a ven­dégmunkások. Magyarországról 83 millió eurót utal­tak el az itt dolgozók tavaly, ebből 46 milliót uniós or­szágba, 37 milliót az unión kí­vülre. 2008-ban 89 millió euróból 48 millió ment uniós tagországba, és 41 millió az EU-n kívülre. ■ Romániából származó vendégmunkások epret szednek Németországban A fogyasztói árak novemberben 0,3 százalékkal nőttek az egy hó­nappal korábbihoz képest, és 4,2 százalékkal haladták meg az egy évvel azelőtti szintet - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Piaci elemzők is 4,2 százalékos éves inflációt vártak. Az idén az első 11 hónapban átlagosan 4,9 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint az előző év azonos időszakában. Az élelmiszerek drasztikusan drágultak az elmúlt hónapok­ban. Egy hónap alatt az élelmi­szerek árai 1,1 százalékkal emel­kedtek. Nőtt 4,2 százalékkal az étolaj, 3,9 százalékkal az idény­áras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs), 3,7 szá­zalékkal a száraztészta, 2,6 szá­zalékkal a tiszt, 2,3 százalékkal a péksütemények, 2 százalékkal a tej, 1,7 százalékkal a sajt, 1,6 százalékkal a párizsi, kolbász és 1,4 százalékkal a kenyér ára. Az üzemanyagok éves áremel­kedése 14 százalék volt novem­berben. Decemberben már két­szer üzemanyagár-emelkedést jelentettek be, ez jelentősen felfe­lé tolja majd az inflációt ebben a hónapban. Az átlag felett drágult a háztartási energia. A palacko­zott gáz ára 22,6 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Javította az inflációs adatot, hogy a szolgáltatások csak átlag alatt drágultak. ■

Next

/
Thumbnails
Contents