Petőfi Népe, 2010. december (65. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-01 / 279. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP PETŐFI NÉPE - 2010. DECEMBER 1, SZERDA Túl magas az ivóvíz arzéntartalma Tetétlenen Meghaladja a szabványérték fel­ső határát a kőröstetétleni ivóvíz arzéntartalma. Az uniós követel­mény szerint ebből az elemből li­terenként maximum 10 mikro- gramm engedhető meg, a falu­beli közműkútból viszont 17 mikrogrammot mutatnak ki. A településen vitatják, hogy az ká­ros lenne az egészségre, a 10-es értéket ugyanis a svéd és dán gasztronómia szokások alapján állapították meg. A skandináv né­pek sok, magas arzéntartalmú tengeri halat fogyasztanak, ezért ivóvizük arzéntartalmát ahhoz mérve szabványosították. Attól még a szabály szabály marad, a községi önkormányzat most pá­lyázik az ivóvízjavító programra. A 90 százalékos központi támo­gatással és az önerővel várhatóan 70-80 milliós forráshoz juthat­nak, abból a vízmüvet kiszolgáló épületet is felújítják. Pásztor Im­re polgármester jelezte: az arzén­szűrés megdrágítja az ivóvíz-elő­állítást, de csak minimális mér­tékben hárítanák át a fogyasztók­ra, a lakosság fizetőképessége már így is a tűréshatáron van. ■ Kirándulás a babapiskóta világába Az Egészségügyi és Szociális In­tézmények Igazgatósága, Értel­mi Fogyatékosok Nappali Intéz­ményeinek ellátottai üzemláto­gatáson vettek részt az Univer Coop Zrt. kecskeméti sütőüzemé­ben Tamon Kamilla terápiás munkatárs vezetésével. A vendé­gek megismerhették a kenyér- és pékárugyártás folyamatát az alapanyagok bemérésétől a tész­ta összeállításán, kelesztésén át a termék elkészültéig. Láthatták, hogyan kerül ki a pékek villám­gyors keze alól a fonott kalács, mely a Hírős Sütőüzem büszke­ségében, egy Luxemburgból vá­sárolt kemencében sült. A látoga­tókat elkalauzolták a babapiskó­ta-üzembe is, ahol működés köz­ben láthatták az alagútkemencét, melynek sajátossága, hogy az egyik végén bemegy a folyékony piskótamasszával töltött forma, a másik végén pedig néhány perc múlva már a kész babapis­kóta bukkan elő. ■ Köténypántos haramiák ebrendészet Megfújják a befogóketrecet, jó az disznókalodának Testi épségét veszélyezte­ti, aki ez idő tájt gyalog vagy biciklivel rója Kunszentmiklóson a Balog József utcát. Mérges kutyák ronta­nak a járókelőkre. A környékbeli gyerekek kerü­lővel jutnak el az iskoláig, mert a Balog utcán félnek átmenni. Megtermett ebek uralják a köz­területet, támadják azokat, akik a közelükbe kerülnek. Retteg tő­lük az újságkézbesítő, a postás, az egész utca. Mindenki tudja, honnan csatangolnak el, de a gazdájukhoz szólni nem mer senki, állítólag éppoly agresszív, mint a kutyái.- Engem szemtől szemben megfenyegetett, amikor azt mer­tem neki mondani, hogy kösse meg az állatokat. Néha tényleg megköti, de csak szimpla ma­dzagra vagy köténypántra, azt el­rágják és már kint is vannak. Ko­ra reggelenként az újságkézbesí­tőt szorongatják, attól tartok, egyszer beszorítják a szerencsét­lent a vizesárokba. Arról eddig nem tudok, hogy valakiben kárt tettek volna, de önmagában az is borzasztó, hogy a gyerekek nem mernek bejönni az utcába. Jelen­tettük a problémát a helyható­ságnak, de nem intézkedtek. Te­le a város kóbor kutyákkal - so­rolta egy magát megnevezni nem akaró utcabeli asszony. Szentmiklóson á Kész Kht. dolga a kóbor ebek begyűjtése. Szabó Sándor cégvezető azonban nem hallott a Balog utcai kutya­ügyről.- Hozzánk nem érkezett eddig bejelentés, tudnánk róla akkor is, ha a városházán tesznek pa­naszt az érintettek. A hivatal ér­tesít bennünket, és embereink Nagy testű ku­tyák riogatják Kunszentmik­lóson a Balog József utca járókelőit kimennek a helyszínre a kóbor­ló állatokért. Nem mindig sikerül azonnal befogni őket, kint hagy­nánk a ketrecet éjjelre, de nem merjük, mert ellopnák - mond­ta tapasztalatból Szabó Sándor. Megkérdeztük a szentmiklósi jegyzői hivatalt, de ott sem hal­lottak a Balog utcai kutyaügyről jóllehet, az utcabeliek váltig han­goztatják: többször jelentették a problémát a városházán. Az ebek szabadon csatangolá- sa a külterületeken is napi gond. Dudás Mihály lajosmizsei olva­sónk szerint a város szélén la­kók szándékosan engedik a ha­tárba az állatokat: fogjanak zsák­mányt.- Sokat járom az erdőt, a me­zőt, gyakran találkozom falká­ba verődött nagy testű kutyák­kal. Űzik a nyulakat, őzeket, nem válogatnak, óriási kárt okoznak a természetben - sorol­ta olvasónk.- Év közepén, az állatvédelmi törvény módosításával csak ne­hezítették a kóbor ebek elleni vé­dekezést. Újabban akkor lőhetik ki a vadászok az ilyen, dúvadnak számító állatokat, amikor űzik a vadat. Egyébként nem bánthat­ják. Ez elég ostoba rendelkezés. Viszont a jogszabály elrendeli a befogott állatok egyedi jelölését, így az elkövetkező néhány évben azonosítható lesz minden kóbor állat és azok tulajdonosa, köny- nyebben szankcionálható a sza­bálysértés. Legalábbis Kecske­mét környékén számítunk ilyen javulásra, a helyi ebrendészek elég jó hatásfokkal dolgoznak, Miklay Jenő évente 1200-1300 állatot fognak be. Nálam kétszáz körül jön ki az éves befogás a kábítótűs mód­szerrel. A ketrec is jó lenne, de azt ellopják, apró átalakítással disznószállító lehet belőle - in­formálta lapunkat Takács István vadgazda zoológus, aki szemé­lyesen foglalkozik élőállat-befo­gással. A szakember rámutatott: a hatályos állatvédelmi törvény teljesíti azt a fontos követel­ményt, hogy világosan meghatá­rozza az ebrendészeti problémák megoldásának útját-módját. A te­lepülések jegyzői felelnek ezért. Nekik kell gondoskodniuk arról, hogy az élőállat-befogásra szako­sodott közszolgáltató mindig tel­jesítse feladatát. Technikai és egyéb akadály elfogadhatatlan hivatkozás a mulasztásra. Erdélyi fiatalok jártak Félegyházán Harminc erdélyi tanuló látoga­tott el Kiskunfélegyházára a na­pokban. Az Erdélyi Ifjúsági Ta­nács középiskolás tagjai jártak Budapesten a Parlamentben, és Kiskunfélegyháza nevezetessé­geivel is megismerkedtek. így voltak például a Móra-házban és a Kiskun Múzeumban. Bete­kinthettek a helyi gyermek- és ifjúsági önkormányzat munká­jába, és tapasztalatot cserélhet­tek a város ifjúsági szervezetei­nek tagjaival is. A határon túli vendégeket a városházán Kapus Krisztián polgármester fogadta, aki be­szédében hangsúlyozta a ma­gyarországi és az erdélyi isko­lák közötti kapcsolatok fontos­ságát. A Kiskunfélegyházi Ösz­szevont Szakképző Intézmény hivatalosan is együttműködik két sepsiszentgyörgyi iskolával, a félegyházi tanulók például idén nyáron szakmai gyakorla­tukat az erdélyi városban töltöt­ték. ■ H. I. HÍRSÁV Kettős kereszt a főtéren kecskémét Ideiglenes adven­ti keresztet állít a Jobbik Ma­gyarországért Mozgalom Kecskemét főterén, a Nagy­templom és a városháza kö­zötti részen. A kereszt fel­szentelése és megáldása de­cember 5-én, 14 órától lesz. A Jobbik december 21-23. között egy mozgatható ke­nyérsütő kemencét is felállít a kereszt szomszédságában, és a rászorultaknak saját ké­szítésű kenyeret oszt majd, ingyen. (G. Z.) Tavasszal folytatják kunszentmiklós Befejeződött a Szabadság utca burkolata felújításának első szakasza, az Erkel Ferenc utcáig ka­pott új aszfaltot az úttest. Az építők márciusban folytatják a munkát további aszfalto­zással, valamint parkosítás­sal, és kialakítják a nagy ke­reszteződésben az új csomó­pontot. Várhatóan az első fél évben végeznek minden fel­adattal. (M. J.) Sörrel várják a véradókat KISKUNHALAS Ma 8-tól 13 órá­ig retró véradást tartanak a Közösségek Házában. A szervezők a néhány csepp­nyi segítséget sörrel, virsli­vel és teával hálálják meg az önkénteseknek. (Zs. D.) Bunyevác délután baja Mijo Mándity Buni, Bunievci, Bunjevci, Kátá Kuntity Bunjevacki bili síing, valamint Tamara Babity Mu- zicka bastina Bunjevaca cí­mű műveiből tartanak ma 14 órától könyvbemutatót a Sza­badság utcai Nemzetiségi Központban. A műsorban fel­lép népzenei betétekkel Ta­mara Babity és a Tandrcak Gyermekkórus. A rendez­vényre várják Szerbiából Ivan Sedlak volt kultuszmi­nisztert, a Bunjevacka Matica elnökét és Branko Francisko- vic volt emberi jogi, kisebb­ségi minisztert, a Bunjevacka Stranka elnökét. (K. T.) További hírek a BA0N.hu hírportálon Tiszakécskei festő kiállítása lakitelek népfőiskola Oscar-díjas operatőr a megnyitón A Pilinszky-díjas tiszakécskei festőművész, Gyalai Béla műve­iből nyílt kiállítás november 25- én a Lakitelek Népfőiskolán, a Kölcsey-házban. A megnyitón Lezsák Sándor, az Országgyűlés elnöke méltat­ta a szürrealista felfogásban, vegyes technika felhasználásá­val dolgozó alkotót, akinek mű­vei jól érzékeltetik a teremtő erő és a romboló erő örök via­dalát. A rangos tárlatot megte­kintette a népfőiskolán meg­rendezett Kistérségi és Kiskö­zösségi Televíziók XI. Film­szemléjének díszvendége, Zsig- mond Vilmos Oscar-díjas ope­ratőr, illetve a filmszakma több kiválósága is. * a Gyalai Béla, Lezsák Sándor és Zsigmond Vilmos a tárlat megnyitóján A Ganz-Röck dolgozói a Mercedesnél? A Mercedes-gyár munkatársai a félegyházi Ganz-Röck dolgo­zóit tájékoztatták a kínálkozó kecskeméti álláslehetőségekről. A Mercedes-Benz Manufactu­ring Hungary Kft. jövőre a mos­tani ötszáz munkatársa mellé még ezerötszázat vesz fel. Frank Klein, az autógyár igazgatója Félegyházán kijelentette: a ré­gió legvonzóbb munkahelyét kí­vánják megteremteni. A Ganz- Röck dolgozóival első körben egy pályázati adatlapot töltettek ki, hogy felmérjék a jelentkezők személyes jellemzőit, iskolai végzettségüket, gyakorlati ta­pasztalataikat. Az első állásin­terjúk várhatóan januárban lesznek. ■ H. I. A Ganz-Röck reményvesztett dolgozói segítségére sietett a Mercedes- gyár, a munkások januárban mehetnek állásinterjúra

Next

/
Thumbnails
Contents