Petőfi Népe, 1997. április (52. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-22 / 93. szám

2. oldal Megyei Körkép 1997. április 22., kedd Naptár Április 22., kedd. Névnap: Csilla, Noémi. Névnapozóknak Csilla: újmagyar név, Dugonics András alkotta a csillag szóból. No­émi: bibliai név, jelentése: gyönyörűség. Gratulálunk a névnapjukat ma ünneplő At­tila, Noé nevű olvasóinknak is! Évforduló 1724-ben e napon született Immanuel Kant, a klasszikus német filozófia és esztétika megalapozója. Filozófiai rendszerét A tiszta ész kritikája (1781) és A gyakorlati ész kriti­kája (1788) című művei­ben fejtette ki. Ismeretel­mélete máig létező filozó­fiai iskolát teremtett. Je­lentősen hozzájárult a dia­lektika fejlődéséhez. Eti­kájának alapfogalma a ka­tegorikus imperatívusz, a feltétlen parancs. Esztéti­kája főtétele: Szép az, ami érdek nélkül tetszik. 1804- ben hunyt el. Ökumenikus naptár A Csillák védő­szentje Szent Asteria III. századi vértanú szűz. A Noémik vé­dőszentje a bibliai Noémi, Ruth könyvéből. Mi, Hol, Mikor? • Április 23-án Kunszentmik- lóson az Általános Művelődési Központban játszóház, rajzver­seny, környezetvédelmi és helytörténeti vetélkedő lesz. • Ma 14 órakor kezdődik Kecs­keméten, a város főterén a diá­kok demonstrációja a Föld napja alkalmából. • Április 25- én, a kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Tóth Rozália festőművész munkáiból rendeznek kiállítást. • A Kecskeméti Ifjúsági Ott­hon diákgalériájában április 24- én, 16 órakor nyitják meg To- kodi Edina és Lovas Dániel ki­állítását. • Kodály Zoltán tisz­teletére ad emlékhangversenyt a kecskeméti Szent Imre Kato­likus Ált. Isk. a nagytemplom­ban április 24-én, 17.30-tól. • Április 25-én dr. Radványi Miklós politológus tart előadást a kiskunhalasi könyvtárban. Ec, pec, kimehetsz... A régi, közösségi és népi játékok még a mai kor gyermekétől sem idegenek. Fontos szerepet vállalnak ebben az iskolák, ahol a hagyományőrző szakkörök egyre népszerűbbek. A hét végén a kiskunfélegyházi Petőfi-lakótelepi általános iskolás gye­rekek például kiszámolóst játszottak. fotó: l. Tóth Márta Első ízben rendeztek országos haj szimpóziumot Bőrgyógyászok fóruma Kecskeméten A múlt hét végén 14. alkalom­mal rendezték meg Kecskemé­ten a fiatal bőrgyógyászok fó­rumát. Professzor dr. Török László, a kecskeméti megyei kórház bőrgyógyászati osztá­lyának vezetője több szem­pontból is rendkívül sikeresnek értékelte az orvoskonferenciát. Mint mondta: első ízben ren­deztek Magyarországon olyan hajszimpóziumot, amely a haj, s az emberi szőrzet betegségei­vel foglalkozik. A bőr rosszin­dulatú daganatos megbetegedé­seiről több előadás is szólt a fó­rumon, s külön is siker, hogy a legjobb kórházi előadás díját a kecskeméti bőrgyógyászati osz­tály orvosa, dr. Ócsai Henriette nyerte el. Előadásában azokat a vizsgálatokat ismertette, ame­lyeket a debreceni orvosegye­tem és az atomkutató intézet együttműködésével végeztek: a világszínvonalú, úgynevezett PET-vizsgálat kimutatja, hogy a beteg szervezetében a bőrda­ganat okozott-e áttétet vagy sem. A kecskeméti szakembe­rek közül még dr. Tápai Mária nyert díjat a poszter kategóriá­ban. Á. E. Virágot ültetnek Baján az óvodások Baján az Újvárosi ÁMK óvodá­jában négynaposra nyúlik a Föld napi rendezvénysorozat. Ma délután a Hozz egy virág­cserepet és ültess egy virágot elnevezésű akcióban vesznek részt a kicsinyek szüleikkel együtt. Szerdán a gyermekek a mikroszkóppal, illetve a látha­tatlan élővilággal ismerkednek meg, a környezetvédelmi fel­ügyelőség szakemberének irá­nyításával, Matúz Istvánné pe­dig a természetgyógyászatról beszél és a fizikoterápiás bemu­tatót tart. Csütörtökön Virágos óvodánk címmel, aszfaltrajz­versenyt rendeznek és kihirde­tik a hulladékpapír-gyűjtés díj­nyerteseit. A csoportos foglal­kozások minden nap délután 3- tól 5 óráig tartanak. Versmondók találkozója Kecskeméten A Kecskeméten és a város von­záskörzetében élő általános is­kolás korú diákoknak rendez év­ről évre versmondó versenyt a Kecskeméti Ifjúsági Otthon. Az idén összesen 614 versmondó je­lentkezett a találkozóra. Az elő­döntők már megkezdődtek, amelyek ma 14.30-tól a Béke Téri Általános Iskolában és a Vásárhelyi Pál Általános Isko­lában folytatódnak. Kollégiumi napok Ezen a héten rendez kollégiumi napokat a kecskeméti Táncsics Mihály Diákkollégium. Ma 15 órakor kiállítást nyitnak a kol­légisták munkáiból, április 25- éig pedig több sportvetélkedőt rendeznek. Április 24-én, 19 órakor kezdődik a kollégium­ban a kulturális est és a teaház. Szórós barátok A Föld napja alkalmából ma a kecskeméti planetáriumban 14 órától szőrös, tollas barátaink­ról tart előadást két állatorvos: dr. Szappanos Albert és dr. Tamás Gergely. Délután 3-tól látványos környezetvédelmi műsor kezdődik. Jubileumi hangversenyt ad a kalocsai zenekar Az Európa-hírű Kalocsa Hely­őrségi Zenekar fennállásának 40. évfordulója alkalmából ju­bileumi hangversenyt ad. Ve­zényel Filus Antal százados, Egressy Béni-díjas karmester. Az április 25-én este hét órakor a városi sportcsarnokban sorra kerülő programon több vendég­közreműködő is lesz. Fellépnek többek között a Miske-Drág- szél Hagyományőrző Együttes táncosai, a bajai FAN társas­tánccsoport tagjai. A kalocsaiak sokoldalúságát jelzi, hogy a magyar katonaze­nekarok közül egyedüliként jó­tékonysági hangversenysoroza­tot indítottak el. Fogyatékoso­kat, költséges külföldi operáci­ókat, orvosi műszerek beszer­zését, egyházi, önkormányzati iskolákat, óvodákat támogat­nak. Balesetek, Bűnügyek Pisztolyt találtak a cigarettásdobozban A főváros XIV. kerületében va­sárnap délután P. L. 42 éves bu­dapesti lakos egy házilag készí­tett lőfegyverrel, amelyet ciga­rettásdobozba helyezett és 5,6 milliméteres sportlőszer kilövé­sére tett alkalmassá, véletlenül belelőtt az Örs vezér téri Görög büfé kirakatába. Ennek üvege betörött, de személyi sérülés nem történt. A keletkezett kár mintegy 10 ezer forint. A fegy­verszakértő szerint a házilag ké­szített eszköz célzott lövés le­adására nem alkalmas, de azért lőfegyvernek minősül. Égtek a paklik A fővárosban, a Balzac utca 54. szám alatti Amerikai Sportkár­tya Üzletben vasárnapra virradó éjszaka két férfi tüzet okozott. A gyújtogatok szerves oldószert használtak. Székek kaptak lángra, valamint megrongáló­dott a kiszolgálópult és a pénz­tárgép is. Az anyagi kár értéke több százezer forint. Golf alkatrészenként Két szegedi férfit vett őrizetbe a kiskunhalasi rendőrkapitányság a napokban, őket azzal gyanú­sítják, hogy egy márciusban Ha­lasról ellopott Volkswagen Gol­fot megvásárolták, hogy később alkatrészenként eladják. Boltból ki, boltba be Több községben is feltörték az élelmiszerboltokat a napokban Baja térségében. Garán csak kí­sérlet maradt a lopás, miután semmit sem tudtak elvinni. Vaskúton italokat és élelmet vit­tek el a diszkontüzletből, később pedig a Zöldsziget presszóba tör­tek be. Csátalján semmi sem hi­ányzik a boltból, a rongálással viszont körülbelül 6000 forintos kárt okoztak a tettesek. Megkötözött albérlő Rátámadtak múlt szombaton éj­jel fél tizenkettő körül egy kele- biai férfira. Sz. L., akit szigetelő- szalaggal megkötöztek, albér­lője volt annak az Ady utcai la­kásnak, ahová az ismeretlen tet­tesek behatoltak. A tolvajok a házból különböző műszaki cik­keket vittek el, mintegy 2,5 mil­lió forint értékben. Az eltulajdo­nított tárgyakat az udvaron álló Ford Transitba pakolták. Az el­lopott tehergépkocsit vasárnap Tompán találták meg. A lopást egy jugoszláv állampolgár sé­relmére követték el, aki a hír­adástechnikai berendezéseket legálisan tárolta a lakásban. Találtak egy lovat Egy sötét pej kancát találtak ápri­lis 15-én éjjel Kecskeméten az E75-ÖS főút mellett, a Mol-ben- zinkútnál. A ló erősen lesová­nyodva, de nem leromlott álla­potban van. Nyakának bal olda­lán BK 92 jelzésű sütés, jobb ol­dalán a 174-es szám található be­sütve. A rendőrség várja a ló tu­lajdonosának jelentkezését. Elfogott kocsifeltörő Tegnapi híreink között beszá­moltunk arról, hogy Kiskunfél­egyházán a Nyíl utcában feltör­tek egy autót. Nos, azóta rendőr­kézre kerülta a tolvaj: M. Zoltán félegyházi lakos. Nézőpont Kinek dalol a fülemile? A. Tóth Sándor írása Péter és Pál, tudjuk, nyárban, összeférnek a naptárban... Nagy- nagy portréfestő volt Arany János. Két derék magyar, akik ölre és pörre mennek azon, hogy kié a fán daloló fülemile. Megne­vettet a költő, pedig halálosan komoly dologról van szó. A nemzeti karakterről. Mert Toldi mellé oda kell ám tennünk Pé­tert és Pált is! Nekem mindig eszembe jutnak, ha a körül a téma körül ténfergek, hogy mi az oka kudarcainknak. Most az egyik fő - ha nem a legfőbb - nemzeti érdekünk, hogy az agrárgazdaság jó kondícióban, versenyképes formában ér­kezzen el az Európai Unióba való felvételig. Ám félő, hogy ebből nem lesz semmi. Az utóbbi hetekben kellett (volna) megvitatni a Nemzeti Ag­rárprogram pontjait. Érdemi diskurzus csak kevés helyen bon­takozhatott ki. A kormány kevés időt hagyott a tézisek széles körű megismertetésére - de az érdekeltek ezzel sem éltek iga­zán. Mérsékelt érdeklődés mellett zajlottak le a fórumok. Talán nincs meg nálunk a kultúrája annak, hogyan vitassuk meg közös dolgainkat. Régebben a szónoki emelvényről el­hangzott valami és azt illett mindenkinek helyeselni. Most azonban már mindenki elmondhatja a véleményét. De ha el se megy a sorsát befolyásoló vitákra, hiába a szólásszabadság. Sajnos a megyei fórumokon az agrárértelmiség sem igen hal­latta hangj át. Pedig van, hisz Magyarországon egy időben már több szakembert képeztek a kelleténél. És jól kiképezték őket. Befelé fordultak, de vajon miért? Nélkülük nincs kilábalás a válságból és - ha elkészül - papíron marad a NAP is. A téziseket ismertető agrárkamarai vezetők a fórumokon a gazdák részéről - kimondatlanul - az összefogás igényét érzé­kelték. Hozzászólásaikban a válság kezelését sürgették, s eközben ott lebegett a szövetkezés gondolata. Igényeiknek a nyugati típusú értékesítő és beszerző szövetkezet felelne meg. De mondja csak ki valaki, hogy szövetkezni kéne! Bizalmat­lanul fogadják. És sajnos a gazdák egymás iránt is bizalmatla­nok. Pedig bizalom és kölcsönös önmérséklés nélkül magukra maradnak. Az egyszervolt valós vagy vélt érdekellentéteket el kéne feledni. Mert a fülemile csak annak dalol, aki képes erre. (16355) flOYILEM, ITT A TAVASZI Szenzációs muskátlivásár termelői áron! A legjobb minőséget a legnagyobb választékban kínáljuk április 23-án, Kecskeméten, az Erdei Ferenc Műv. Központban. Holland cserepes virágok 40-50%-kal olcsóbban kaphatók! ismét jól ASTRA A nagysikerű Astra Light modell korlátozott darabszámban ismét kapható 1.814.800 Ft-tól! Az Opel Bank ajánlata: 30% előleg + kezelési költség befizetésével elviheti csak a személyi igazolványa és jogosítványa bemutatásával! (akár 48 hónapos futamidőre) OPEL TORMÁSI 6000 KECSKEMÉT Jász u. 24. Tol.: 76/482-208 Fax: 76/482-201 OPEL CSERNI 6500 BAJA Keleti Ipartelepi út 61. Tel./ Fax: 79/323-811 START KFT. 6301 KALOCSA Bem Apó u. 21. Tel.: 78/461-355 Tel ./Fax: 78/462-949 OPEL AUTÓARÉNA 6400 KISKUNHALAS Bácskai út 1-3. Tel.: 77/423-480 Fax: 77/423-488 már 600.000 Ft-ért elviheti

Next

/
Thumbnails
Contents