Petőfi Népe, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-08 / 56. szám

4. oldal, 1993. március 8. MEGYEI KORKÉP ÉLETMŰ — HÁROM KÖTETBEN Gyetvai Péter könyvéről • A kalocsai érseki könyvtár őrzi az időt. (f otó: PN-archív) Készülődés a nagy nyári gyermektalálkozóra Közgyűlést hívott össze az Eu­rópa Jövője Egyesület március 9- én, kedden 17.30 órára a kecske­méti Erdei Ferenc Művelődési Központ színháztermébe. A veze­tőség ezúttal ad számot az egyesü­let 1992. évi tevékenységéről. Ezt követően dönt a közgyűlés az idei feladatokról, melyeknek a közép­pontjában a Kecskeméten július­ban sorra kerülő, második nemzet­közi gyermektalálkozó programja áll. Ennek előkészületei már javá­ban folynak, olyannyira, hogy a keddi gyűlésen kisorsolhatják, mely iskolaközösség vendége lesz a találkozón részt vevő egy-egy kül­földi gyermekcsoport. Tekintettel a napirendek fontosságára, a veze­tőség számít az egyesület minden tagjának megjelenésére. Helyreállítják a stűdiómozit A közelmúltban tűz pusztított a kecskeméti stúdiómoziban. A Hí­rős Film igazgatója, Szondi Györgyné kérdésünkre cáfolta azt a városban elterjedt híresztelést, hogy nem kívánják az épületrészt helyreállítani. Mint ismeretes, a kecskeméti önkormányzat egymil­lió forintos alaptőkével egy kft.-t hoz létre, és a Hírős Filmtől hama­rosan átveszik az Árpád, a Városi, illetve az itt lévő stúdiómozi üze­meltetését. Szondi Györgyné el­mondta azt is, hogy a biztosító megtéríti a kárt és a felújítás na­gyobbik részével már el is készül­tek. A március 15-ei nyitás feltétele azonban az, hogy az épületben lé­vő, a tüzet is okozó gázkonvekto­rok biztonságos üzemeltetését ga­rantálni lehessen. Ezt még vizsgál­ják a Dégáz szakemberei. Utazó kiállítás • A walesi Steve Mattison „űrrel kommunikáló" alkotásai. A z Európai Közösség ösztöndí­ját tavaly elnyert keramikus- művészek Kecskeméten készült al­kotásai a legelső bécsi kiállítás után a Magyar Iparművészeti Fő­iskola Tölgyfa Galériájában talál­kozhattak a közönséggel. Az utazó kiállítást április 8-áig Szekszárdon, a Művészetek Házában a követke­ző hónapokban pedig Nyugat- Európa bemutatótermeiben láto­gathatják az érdeklődők. Talán csak a középkori kódex­másolók hihetetlen türelméhez és szakmai alázatához mérhető az a több évtizedes kutatómunka, amelynek végeredményét három kötetben a közelmúltban jelentette meg a Kalocsai Múzeumbarátok Köre. A Tiszai koronakerület tele­pítéstörténete című monumentális mü szerzője dr. Gyetvai Péter, 1988-ban halt meg. Kalocsai és pesti diákévei után, 1938-ban kezdte meg papi szolgálatát Kalo­csán. 1939-ben érseki jegyzővé, le­véltárossá és helyettes főszentszéki jegyzővé nevezték ki. Ettől kezdve az érseki palotában különböző egyházkormányzati feladatokat látott el. (Kivéve azt az öt eszten­dőt, amelyet — mint Grősz József kalocsai érsek közvetlen munka­társa — az 1956 februári amnesz­tiáig a váci gyűjtőfogházban töl­tött.) Hivatali munkája mellett sok éven át gyűjtötte az adatokat levél­tárak és plébániák irataiban a 18. századi Magyarország középső ré­szein átvonuló nagy népmozgá­sokról. Közelebbről azt a vidéket kutatta — Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse, Ada, Péterréve, Marto- nos, Horgos, Szenttamás, Mohol, Földvár, Túrja — ahol ma a ju­goszláviai magyarság nagy része él. Ez a terület a történeti Magyar- ország egyik szabadalmas jogállá­sú közigazgatási egysége volt, amelyet 1751-ben szervezett meg Mária Terézia „Tiszai kiváltságos koronakerület” néven. A koronakerület történetét és újkori magyar népességének erede­tét mutatja be — közel másfél ezer oldalon — a mű első kötete. Név szerint is megtalálható itt több mint 12 ezer személy származási helyének kimutatása, az aprólékos kutatómunkával felderített 551 ki­bocsátóhelység felsorolása. A má­sodik kötet adattár: 37 000 cédula anyaga, amely a koronakerület ko­rai összeírásaiban szereplő magyar lakosok betűrendes névjegyzékét Kell-e és mennyi személyi jövede­lemadót fizetniük a munkanélküli­segélyből élőknek? A válasz egyér­telmű: igen. A több mint hatszáz­ezer embert érintő kérdés részletei­ről kérdeztük Lepsényi Máriát, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hi­vatal főmunkatársát. — A munkanélküli-segély is adó­kötelesjövedelem, ezért a törvényben meghatározottak szerint kell az érin­tetteknek a személyi jövedelemadó bevallását elkészíteniük, és azt márci­us 20-áig be is adni. A tavaly kifizetett segély összegéről és arról, hogy abból mennyi adóelőleget vontak le, a mun­kaügyi központok adnak igazolást. Ha valakinek a munkanélküli-segé­lyen kívül nem volt más jövedelme, akkor az adóbevalláshoz szükséges 53-as számú nyomtatvány 22. soraba kell beírni az összeget, mint más jogcí­men kapott jövedelmet. tartalmazza. A harmadik kötet: egy péterrévei család leszármazá­sa. Ebben a szerző a Gyetvai csa­lád 397 ősét ismerteti, néhányat a 16. századig visszavezetve. Bőséges anyagot közöl a családok társadal­mi helyzetéről, gazdálkodásáról is. E családtörténet példáján is plasz­tikusan érzékelteti azt a nagy tár­sadalomtörténeti folyamatot, amely hazánkban a török hódolt­ság után lezajlott. Az első közös ős származási helye még Heves megye (ahol a hódoltság alatt is volt ál­landó lakosság), a későbbieké zömmel Pest és Bács-Bodrog me­gye. A Péterrévére települteknek további sorsát is felgöngyölíti — anyakönyvekadta szálakat kézben tartva, biztonsággal teszi ezt — így eljut a 20. század elejéig is, amikor a túlnépesült Péterréve családjai közül néhányan újra útra kelnek, ezúttal észak felé, hogy az illancsi és keceli parcellázásoknál földhöz jussanak ... A telepítéstörténet és migráció hatalmas tablója ez a sok ezernyi adatra épülő három kötet, amely­— Mi a teendője annak, aki évköz­ben lett munkanélküli? —A bért—beleértve a felmondási időre kifizetett összeget is —, az 1-es sorban kell feltüntetni, a segélyt pedig a 22-ben. Bonyolultabb azok helyze­te, akik végkielégítésben részesültek. A jogszabály ugyanis lehetőséget nyújt arra, hogy a törvényben meg­határozott mértékű végkielégítést ne egy összegben, hanem a feltételek megléte esetén megosztva, akár a kifi­zetést követő évben lehessen a bevéte­lek között elszámolni. Az adóbevallá­si lapon a nem önálló tevékenységből származó bevételek között a 2., 3. és a 26. sorban található ezzel kapcso­latban útmutatás.-— Milyen kedvezmények illetik meg a munkanélkülit ? —A törvény nem tesz különbséget abban, hogy ki milyen jogcímen ju­tott jövedelemhez. Természetesen, a nek kéziratát a szerző halála után, Bárth János gondozta. Nem köny- nyű, de nagyon tanulságos és iz­galmas olvasmány, amely jóval több, mint amit a címe ígér; a né­pességmozgás nyomon követésén túl — többek között — egyház- és művelődéstörténeti, gazdaság- és életmódtörténeti, sőt, a nyelvjárás­történeti adatoknak is gazdag tár­háza, s amelynek érdemi méltatása szakmai fórumok feladata. A nagy munka személyes indítékairól így vall a szerző: „Az életért, a létért való hála és köszönet is vezetett e családfa sok türelmet és kitartást igénylő összeállításában. Egy 10 gyermekes család ötödikjeként születtem egy olyan világban, ami­kor az általános korszellem nem kényszerítette még az áldozatos szülők legtöbbjét is a csupán egy vagy két gyermek vállalására . . . Szüleim és őseim — most már leg­több esetben jeltelen — sírjainak megbecsülésén kívül, ezzel a könyvvel állítok emlékművet ko­rán elhalt szüleimnek.” Székelyné Körösi Ilona munkanélküliekre is vonatkozik az adóalapból havonta és gyermeken­ként levonható 1300 forintos kedvez­mény. Orvosilag igazolt súlyos fogya­tékosság esetén havonként 2000 fo­rinttal csökkenthető az adóalap. A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjra és a helyi adóra befizetett összeget is le lehet írni az összjövede­lemből. — Mit csináljon az, aki nem kapott a személyi jövedelemadó bevallásához nyomtatványt? — Bármelyik ügyfélszolgálati iro­dában adnak egységcsomagot, sőt, levélben is lehet kérni. A nyomtatvá­nyokat az adóhivatal természetesen díjmentesen postázza. Jobb minél előbb beadni az adóbevallást, mert nemcsak annak elmulasztásáért, ha­nem a késedelemért is bírságot ró ki az adóhatóság. (szabó) JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS Munkanélküli-segélyből élőknek is A TÁRGYALÓTEREMBŐL: Diszkrét-ítélet Rendőrségi tájékoztatás alap­ján a Petőfi Népe is többször foglalkozott a kecskeméti szék­helyű Diszkrét Kft. ügyvezető igazgatója, Németh István ellen indult vizsgálattal. Megígértük olvasóinknak azt is, hogy az ügy bírósági tárgyalásáról, az ítélet­ről annak idején ugyancsak írunk. Nos, az ügyben március l-jén hirdetett ítéletet a megyei bíróság dr. Árvayné vezette bün­tetőtanácsa. A bíróság bűnösnek találta Németh Istvánt háromrendbeli magánokirat-hamisítás vétségé­ben és ezért halmazati büntetésül 150 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, egynapi tétel összegét 150 forintban állapítva meg. Az így kiszabott 150 ezer forint pénz- büntetést meg nem fizetése ese­tén 150 napi fogházra kell átvál­toztatni. Ugyanakkor kimondta a bíróság, hogy az előzetes fogva tartásban töltött 98 nappal 98 ezer forintot már kifizetettnek kell tekinteni. ■ Az ítélet polgári jogi igényével egyéb törvényes útra utasította a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Kecskemét Regionális Igazgatóságát, az OTP Ingatlan Rt. Budapestet és az ÁB Aegon Általános Biztositó Rt. Szolnok sértetteket, feloldotta a záralávé- telt, amelyet a végrehajtói iroda a vádlott ingó és ingatlan vagyo­nára rendelt el. Egyben a bíró­ság felmentette Németh Istvánt az ellene négyrendbeli, különö­sen nagy kárt okozó csalás, egy- rendbeli különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vád alól. Végül köte­lezte 7500 forint bűnügyi költség megfizetésére. Mit követett el Németh Ist­ván? A bíróság megállapította, hogy a vádlott 1990. augusztus 9-én, 1 millió forintért megvásá­rolta a kecskeméti Nyíri út 4. szám alatti ingatlant, de később egy olyan hamis tartalmú szerző­dést készített, amelyben az in­gatlan vételárát 8 millióban tün­tette fel, hogy magasabb bankhi­telt tudjon felvenni. A hamisítás nyomán a Takarékban Rt. Kecs­keméti Igazgatóságánál 5 millió forint kölcsönt vett fel. Ebből különböző részletekben eddig valamivel több, mint 1 millió 116 ezer\ forintot fizetett vissza, az utolsó részlet fizetésének ha­tárideje 1993. december 31. A külcsönt adó bank az említett ingatlanra 5 millió forint és járu­léka erejéig jelzálogot, elidegení­tési és terhelési tilalmat jegyezte­tett be. Az ingatlan jelenlegi ér­téke 6 millió forint. Nem sokkal ezután, 1990 októ­berében megalakult a Diszkrét Kft., amelynek Németh lett az ügyvezető igazgatója. Ebben a mi­nőségében 1991. augusztus 27-én megállapodást kötött az OTP In­gatlan Rt. Budapest hitelezővel arra, hogy az OTP 2 millió forint előfinanszírozási hitelt nyújt a kft.-nek. A kölcsönnyújtás előfel­tétele az volt, hogy a vádlott ke­zességvállalási nyilatkozatot sze­rezzen. Németh ekkor követte el a második okirathamisítást: olyan hamis nyilatkozatot készített, amelyben egy Mercedes tulajdo­nosa beleegyezik abba, hogy a pénzintézet a kocsiját hitelfedezet­ként felhasználja, a forgalmi enge­délybe elidegenítési és terhelési ti­lalmat jegyezzen be. De Németh készített egy készfizető kezességi szerződést is, amely szerint az orosházi Tellus és Robinson Kft. kezességet vállal 5,5 millió forint erejéig az OTP-től felvett kölcsön­re. így Németh hozzájutott 2 mil­lió kölcsönhöz, amelynek felvéte­lekor bízott abban, hogy határidő­re vissza tudja fizetni, s erre reális lehetősége is volt. A vádlott 1992. január 30-án kelt hitelszerződés szerint — a Diszkrét Kft., mint hitelező nevé­ben — K. A. kecskeméti lakosnak egyévi időtartamra 3,5 millió fo­rintot adott kölcsön. A visszafize­tés határideje 1993. január 30. és a visszafizetendő összeg kamattal együtt 4 450 000 forint lett volna. A pénztárbizonylat szerint az illető ezt a pénzt át is vette, de a mai napig nem fizette vissza, de a csőd­eljárás során, mint kintlévőséget, a kimutatásban szerepeltették. Időközben a megyei bíróság megállapította a Diszkrét Kft. fize­tésképtelenségét, de a végzést Né­meth —- immár az előzetes letar­tóztatásból kiszabadulva meg­fellebbezte, mert 1992 végén a Ma­cedón Köztársasággal előnyös szerződést kötött élelmiszer-szállí­tásra. A csődeljáráshoz viszont — még ezt megelőzően — a kft. irodákat bérelt a volt Dutép-szék- házban, havi 1 millió forintért. A bérleti díjat azonban nem fizette, mert az irodák, az épület csak je­lentős ráfordítással lett volna hasz­nálható. Eddig 8 millió forinttal tartozik a Diszkrét Kft. a bérbe adó ÁB Aegon Rt.-nek. Az ítélet ellen az ügyész fellebbe­zett, így az még nem jogerős. Gál Sándor MAI MŰSOR *TV I. MŰSOR 5.40: Falutévé 6.00: A Reggel — Benne: 8.05: A Financial Times heti üz­leti híradója 8.30: Közjáték 8.35—12.05: Napközi — Benne: 9.00: Walt Disney bemutatja 10.45: Játék 12.00: Hírek 12.05: Képújság 16.00: Délutáni egyenleg 16.10: Sajtófesztivál 16.35: Képújság 16.40: Bűvös hatos — Játék 16.55: Helena — Olasz tévéfilmso­rozat: Kényelmetlen emlék 17.30: Kalendárium, 1993 — Is­meretterjesztő magazinműsor 18.10: Pénzvilág 18.20: Napközi 18.40: Jó éjszakát kíván a Dis­ney! 18.50: „Engedjétek hozzám!" 19.00: A nagykövet férje — Fran­cia kalandfilmsorozat, XIII/4. rész 20.00: Híradó 20.30: Telesport 20.35: Átmenet 21.00: Hát nem csodálatos ... Ausztrál filmvígjáték 22.00: Zeneszalon 23.00: Közjáték (ism.) 23.05: Krónika — A 2. magyar had­sereg a Donnál, XXV/25. rész 0.20: Híradó 0.25: BBC-híradó TV II. MŰSOR 6.00—10.00: Napkelte 15.00: Parlamenti Napló 17.05: Műsorismertetés 17.10: Híradó — Időjárás 17.15: Természeti képek — Fran­cia ismeretterjesztő filmsorozat: Fészkek 17.21: Csipegető — Gyerekhírek 17.25: A könyvek könyve — Ame­rikai rajzfilmsorozat: Egy igaz próféta 17.50: Elektor kalandor 18.00: Híradó 18.10: Regionális híradó: Buda­pest, Debrecen, Pécs, Szeged, Szombathely 18.25: Műsorajánlat— Időjárás 18.30: Hatoslottó-sorsolás 18.40: Telesport 19.05: Korkép — Benne: Magyar- országról jövök kamerával — A vidék rádiósmagazinja 19.35: Feljegyzés 20.00: Kojak — Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat: 18 óra félelem 20.50: A XXIV. Magyar Film­szemle díjnyertes alkotásaiból — Ózd, IV/3. rész: Lassítás 62' 22.00: Esti egyenleg 22.20: időjárás 22.25: Enter — Számítógépes mű­sor 22.55: A megsebzett fa — Görög film (1986) 66' ÚJVIDÉKI TV 15.30: Műsorismertetés. 15.35: Tv-napló — szlovákul. 15.50: Tv-napló — ruszinul. 16.05: Tv- napló — románul. 16.15: Rajzfilm. 16.30: Gyer­mekműsor — magyarul. 16.45: Tv-napló — ma­gyarul. 17.00: Tv-napló. 17.30: Tv-sport. 17.35: Művelődési műsor. 18.05: Sportkrónika. 18.25: Rajzfilm. 18.35: Gyermekműsor. 19.00: Tv-napló — magyarul. 19.30: Tv-napló. 20.15: Tv-sport. 20.30: Tv-dráma. 21.30: Hírek — magyarul. 21.25: Külpolitika: A világ ma. 21.55: Szórakozta­tó zene. 23.00: Tv-napló. 23.30: Tv-sport, műsor­zárás. KOSSUTH KÖZÉPHULLÁMON: Óránként: Hírek — Időjárás — Útközben. 4.30: Reggeli Krónika. 8.20: Törvénykönyv. 8.30: Hangszemle. 9.05: Napközben. 11.05: Szonda (ism.). 11.35: Agancsbozót, XX/15.12.00: Déli Krónika. 12.30: Vendég a háznál. 12.50: Külpolitikai figyelő. 13.05: Ki nyer ma? 13.15: Falurádió (ism.). 13.30: Hitélet. 14.05: Klasszikusok mindenkinek. 14.55: Első közlés. 15.05: Kossuth-klub (ism.). 16.00: Délutáni Krónika. 16.15: Mindennapi gaz­daság. 16.30: Zenefórum. 17.05: Magyarország­ról jövök ... 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.25: Jó éjszakát, gyerekek! 19.35: Összeállította: Csurka István. 20.05: A népzene hagyományőrzői. 20.30: Határok nél­kül. 21.05: Kossuth-klub. 22.00: Késő esti Króni­ka. 22.30: Fórum. 23.05: Lemezmúzeum. URH- ADÓN: 6.55: Körzeti információs magazinok. 11.00: Nyelvemlékező. 11.30: Beszélgetés Szon­di Lipóttal. 13.00: Az Amerika Hangja magyar műsora. 14.00: Híres filmzenék. 14.30: Nyitnikék. 15.00—18.30: Országgyűlés. 18.30: V materins- kom jazyku. 19.00: ín limba materna. 19.30: In der Muttersprache. 20.00: Na materinjem jeziku (horvát). 20.30: Na maternjem jeziku (szerb). 23.00: A BBC magyar műsora. 23.45: Galaxy X, XXX119. 4.25-6.55, 9.00—11.00, 12.00— 13.00, 21.00—23.00, 24.00—0.10: Azonos a középhullámú műsorral. PETŐFI 4.30: Napindító. 8.05: Sportreggel. 8.20: Ri­valdafényben— Az ABBA együttes. 8.50: Apró- cseprő — gyerekekről. 9.00: Hírek — Időjárás. 9.05: Zene-szó. 10.55: Gordiusz plusz. 11.00: Hírek — Időjárás. 11.05: Napóra. 12.00: Nótaka­lendárium. 12.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 13.00: Hírek. 13.05: Hogy tetszik lenni? 13.30: Operettparádé. 14.00—17.00: Kettőtől ötig — Közben: 15.00: Hírek — Időjárás. 17.00: Hírek — Időjárás. 17.05: Napóra. 17.55: Gordiusz plusz. 18.00: Garázs. 18.30: Kapaszkodó. 19.00: Hírek — Időjárás. 19.05: Kölyökrádió. 19.35: Táncházi muzsika. 20.00: Tövisek és virágok. 20.40: Francia sanzonok — magyar előadók. 21.00: Hírek— Időjárás. 21.05: Dzsesszmagazin. 22.00: Magyar lemezbemutató. 22.30: Dzsessz. 23.00: Hírek — Időjárás. 23.03: Sporthíradó. 23.10: Napforduló — éjfél előtt. 0.10—4.20: Napforduló — éjfél után — Benne: 4.03—4.20: Verbunkosok, csárdások. RTL PLUS 6.00: Híradó. 7.00: Halló, Európa —jó reggelt, Németország! 9.00: A Főnök (am. sor.). Váltság­díj. 10.00: Gazdag és szép (am. sor.). 10.30: For­ró nyeremény. 11.00: Rizikó. 11.30: Családi pár­baj. 12.00: Magazin. 12.30: A Springfield-sztori (am. sor.). 13.20: Kalifornia klán (am. sor.). 14.10: Baleseti osztály (am. sor.). A professzor. 15.00: Gyilkosság a hobbija (am. sor.). A sztár halála. 16.00: Beszélgetés. 17.00: Ki itt a főnök? (am. sor.). A gyengébbik nem. 17.30: Borzasztó kedves család (am. sor.). Vetélkedő a tévében. 18.00: Fiatalok magazinja. 18.45: Híradó. 19.15: Robbanékony — magazin. 19.45: Jó idők, rossz idők (német sor.). 20.15: Columbo (am. krimi­sor.). Az örökség nem mentség. 22.10: Quincy (am. sor.). Üzletelés a szépséggel. 23.05: Kulturá­lis magazin. 23.40: Gong-show. 0.15: Trópusi hőség (ism.). 1.20: Borzasztó kedves család (ism.). 1.55: Ki itt a főnök? (ism.). 2.30: Beszél­getés (ism.). 3.25: Robbanékony (ism.). 3.50: Gyilkosság a hobbija (ism.). 4.35: Jó idők, rossz, idők (ism.). 5.10: Fiatalok magazinja (ism.). • --> ,... . JLu SAT 1 6.00: Jó reggelt a SAT 1 -gyei! 8.55: Kaliforniai nap alatt (ism.). 9.55: King Kong (ism.). 11.55: Herrmann — talkshow. 12.25: Szerencsekerék (ism.). 13.05: Malibu vízi mentői (ism.). 13.55: Fiatal és nyugtalan (am. sor.). Victor és Victoria. 14.45: Szomszédok (ausztrálsor.). Alaptalan fél­tékenység? 15.10: Kaliforniai nap alatt (am. sor.). Jó és rossz hírek. 16.00: A négyöklű trió (am. sor.). Gyilkolásra programozva. 16.50: 5x5. 17.20: Mindent vagy semmit — játék. 18.30 Sport. 18.45: Híradó. 19.00: Kulcslyuk. 19.30: Szerencsekerék. 20.15: Apának feleség kell (sor ). 21.20: Kérlek, jelentkezz! 22.15: Akut. 23.00: Új­donságok és történetek. 23.45: 4-es csatorna. 0.45: A négyöklű trió (ism.). PRO 7 4.30: Ürhajótöröttek (ism.). 5.20: Vicki (am. sor.). Mindenki mindenki ellen. 5.45: Rajzfilmek (ism.). 7.35: Parker Lewis (ism.). 8.05: Harttól Hartig (ism.). 9.00: Utazás a tenger fenekére (ism). 11.00: Matlock (ism.). 12.00: Riporterek (ism.). 12.30: Dokumentumfilm. 12.50: A ma­dárijesztő és Mrs. King (am. sor ). Feltámadás. 13.40: Az utolsó elefánt (ism.). 15.20: Harttól Hartig (am. sor.). Izgalmas parti. 16.15: Rajzfil­mek. 18.00: Parker Lewis (am. sor). Portré. 18.30: Bill Cosby.show fám. sor.) Theo gyengé­je. 19.00: San Francisco utcáin (am sor.) A nők kedvence. 20.00: Híradó 20.15: Vannak még csodák (am. film). 22.00: Steele igazsága (am krimi). 23.40: Törött jelvények (am. sor.) Vörös és veszélyes. 0.35: Hírek. 0.45: A legközelebbi rokon (ism.). 2.30: Hírek. 2.40: Serpico (ism). 3.30: Hírek. 3.40: Nyersbőr (ism.). SUPER CHANNEL 13.30: Belföldi tudósítások. 14.00: Sport. 14.30: Európa-film. 15.00: Dzsem. 16.30: Élő videoshow. 18.30: Bonanza (am. sor). 19.30: Detektívek (sor.). 20.00: Sport. 20.30: Média te­levízió. 21.00: Belföldi tudósítások. 21.30: Eco- record. 22.00: Hírek 22.30: Üzleti hét. 22.48: Piacgazdaság. 23.00: A hetedik fátyol (film). SZÍNHÁZ, MOZI KECSKEMÉT: Katona Jó­zsef Színház: 1993. március 8-tól március 14-ig műsorelőzetes. 8. hétfő nincs előadás. 9. kedd este 7 óra: ROKONOK. Dajka Margit-bérlet. ÍO., szerda dél­után 5 óra: KAVIÁR ÉS LEN­CSE. Bajor Gizi-bérlet. 11. Csü­törtök este 7 óra. ROKO­NOK. Apáczai Csere János- bérlet. 12. péntek este 7 óra: ROKONOK. Németh László- bérlet. 13. szombat este 7 óra: ROKONOK. Csortos Gyula­bérlet. 14. vasárnap délután 3 óra: ROKONOK. Vízvári Mariska-béflet. Mozik műso­ra: Városi mozi: fél 4, 3/4 6 és 8 órakor: KOMPUTÉRKÉ- MEK. Színes, amerikai film. 14 éven aluliaknak nem aján­lott! Árpád mozi: 3/4 6 és 8 órakor: .TWIN PEAKS — TŰZ, JÖJJ VELEM! Színes, amerikai film. Csak 16 éven felülieknek! KISKUNFÉL­EGYHÁZA: Petőfi mozi: 5 és 7 órakor: DŐL A LÉ. Színes, amerikai film. 14 éven aluliak­nak nem ajánlott! Stúdiómozi: 6 órakor: ÁSZOK ÁSZA. Szí­nes, francia film.

Next

/
Thumbnails
Contents