Petőfi Népe, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

A Torlasz a Dunán A román rádió jelentése szerint a Duna 856-os folyamkilométerénél, a Vaskapu-zsilip alatt, vasárnap reggel továbbra is eltorlaszolta a fo­lyam hajózható medrét az öt napja lehorgonyzóit 12 jugoszláv uszály. Az uszályzár következtében eddig 14, különböző zászlók alatt haladó hajóvonta volt kénytelen félbeszakí­tani útját és horgonyt vetni a Vaska­pu-zsilip felett, vagy a 856-os fo­lyamkilométer alatt. A dolgozóké a Bácsber A privatizáció során a dolgozók tulajdonába került a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalat 62 szá­zaléka. A vállalat 45 alkalmazottja az egzisztenciahitel segítségével 12 millió 240 ezer forintot fizetett az államkasszába, s így szerzett tulaj­dont, mivel a céggel 97 százalékban az Állami Vagyonügynökség ren­delkezett. Kiderítik A szegedi ügyészség nyomozóhi­vatala vizsgálatot folytat egy kis­kunfélegyházi rendőr ellen, akit közszeméremsértés miatt jelentettek fel a közelmúltban. A városi rendőr- kapitányság parancsnoka a gyanú­sítottat azonnali hatállyal felfüg­gesztette az állásából. Akkumulátor­tolvajok Kiskunfélegyháza és Városföld között az egyik vasúti fénysorompó­nál akkumulátorokat loptak el a na­pokban. A feljelentés szerint négy, egyenként hat voltos akkumulátor hiányát észlelték a vasutasok. A kis­kunfélegyházi rendőrök — mint azt a múlt héten tartott sajtótájékozta­tón bejelentették — nyomozást foly­tatnak a közlekedés biztonságát ve­szélyeztető, lelkiismeretlen bűnözők után. Halálos baleset az 53-as úton Súlyos baleset történt szombat reggel 8 óra 20 perckor Akasztó kö­zelében, az 53-as úton. Mint azt a mentők megyei ügyeletén megtud­tuk, egy 38 éves jugoszláv állampol­gár személyautóval hátulról szaladt bele az út szélén álló IFA-ba nagy sebességgel. Egyes források szerint a teherautó éppen tolatni készült, amikor az ütközés bekövetkezett. A kiskőrösi mentősök három súlyos és egy könnyű sérültet szállítottak a kiskunhalasi kórházba. A súlyos sé­rültek egyike, a 36 esztendős osztrák férfi sérüléseibe ezt követően bele­halt. Magyar kuplungok a Suzukiba Vegyes vállalatot alapított ten­gelykapcsolók összeszerelésére a ja­pán Dainkin cég és a Komárom me­gyei Bákersz Kft. Az új cég a Ma­gyar Suzuki Rt. beszállítója lesz. Bá­kány Ferenc, a Bákány vállalatcso­port tulajdonosa elmondta: a vegyes vállalatot 115 millió jen alaptőkével hozzák létre, amelyből induláskor 50 százalékkal részesedik a Daikin, 10 százalékkal a japán Itochu keres­kedőház és 40 százalék a Bákersz Kft.-é. A Daikin, amely a Suzuki Motor Corporation autógyár legna­gyobb beszállítója, átadja a gyártási technológiát a magyarországi cég­nek. A Daikin- Bákány Tengely­kapcsoló-gyártó Kft.-nél kezdetben a Japánból hozott alkatrészek ösz- szeszerclése, minősítése és forgalma­zása folyik, két éven belül pedig fo­kozatosan átállnak a gyártásra is. Finn kultúra napja Ünnepélyes külsőségek között emlékeztek meg vasárnap Pécsett a finn kultúra napjáról. Megkoszorúz­ták a finn nemzeti eposz, a Kalevala első magyar fordítójának, Vikár Bé­lának pécsi emléktábláját. Az ün­nepségen a pécsi Széchenyi-gimnázi- um Finnországból minap hazatért énekkara adott elő finn népi- és ko­molyzenei kórusműveket. Ennek a gimnáziumnak a jogelődjében, a pé­csi főreáliskolában tanult egykor a Kalevala fordítója is. Az első finn —magyar partnerváros-páros Lahti és Pécs csaknem négy évtizede kezd­te meg együttműködését, s Pécsett csaknem húsz éve működik magyar finn barátsági klub, amely a na­pokban társasággá alakult. A finn nép, a finn nyelv, a népművészet, az irodalom és a képzőművészet bará­tainak közössége rendezte meg a finn kultúra napjának tisztelgő pécsi ün­nepséget is. V ____________^ P ETŐFI NÉPE RÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVIII. évf., 50. szám Ára: 13,80 Ft 1993. március 1., hétfő MA Gazdál­kodók oldala (6—7. oldal) Pánik az iskolákban OKTÓBERRE BEFEJEZŐDIK Szánk—Kiskőrös—Kalocsa: gázvezeték épül Az elmúlt hét csütörtökön a Szánk—Kiskőrös—Kalocsa régió életét jelentősen befolyásoló kér- désrőUárgyalt a Mól Rt. igazgató­sága. így aztán természetes, hogy a tanácskozás eredményét kíván­csian várta a gázprogram megva­lósításában érdekelt tucatnyi tele­pülés polgármestere. A fehér füst csak az esti órákban szállt fel, s hogy milyen elhatározásra jutot­tak a 400-as nagynyomású gerinc­vezeték megépítéséről, a nagysza­bású beruházás várható befejezé­séről, azt megtudhatják a kalocsai polgármesterrel készített inter­júnkból, melyet a 3. oldalon olvas­hatnak. A bőrön keresztül felszívódó, bé­lyegre preparált LSD rémképével riogatják ismeretlen „jóakarók” az iskolás gyerekeket egy mostanában feltűnt röplapon. A rendőrség egyértelműen cáfolja, hogy köze lenne a szórólapokhoz. De nem csak emiatt van gonduk vele: pá­nikhangulat lett úrrá a halálosnak vélt veszedelem miatt az iskolák­ban. Erről írunk a 3. oldalon. TOVÁBB FIZETIK A TÁPPÉNZT Reformok a társadalombiztosításban Mától lép hatályba a társada­lombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosítása, amely — egyebek között a biztosítási szabá­lyokat, a táppénzre vételt, illetve a nyugdíjakat érintően — több lé­nyeges változást hoz. Kedvezően módosul a táppénz­re vonatkozó szabályozás. Kereső- képtelenség esetén egy évig, illetve legfeljebb az érintettek folyamatos biztosításának időtartamára jár a táppénz. Ezt követően azonban — amennyiben valaki továbbra is munkaképtelen — a keresőképte­lenséget elbíráló orvos a főorvosi bizottság jóváhagyásával három, majd pedig az Országos Orvos­szakértői Intézet újabb kilenc hó­nappal meghosszabbíthatja a táp- pénzfizetés időtartamát. így tehát, tartós megbetegedés esetén össze­sen két évig járhat a táppénz. Szintén a tápénzzel összefüggő, ám az előbbinél kedvezőtlenebb változás, hogy a jövőben a kereső- képtelenség 31., illetve 91. napjától nem emelkedik a táppénz mértéke. Vámcsökkenés a visegrádi hármak között Hétfőtől életbe lép a december 21-én Krakkóban aláírt közép­európai szabadkereskedelmi meg­állapodás. Az egyezmény értelmé­ben Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország egy­más közötti kereskedelmében az ipari termékeknél nyolc, a mező- gazdasági termékeknél öt év alatt fokozatosan leépülnek a vámok és a mennyiségi korlátok. Március 1-jétől vámmentesen kerül Lengyelországba a magyar ipari termékek 60 százaléka, Cseh­országba és Szlovákiába pedig 54 százaléka. Az onnan származó ipari import 45 százaléka lesz vám­mentes. A vámcsökkentés három lépcső­ben történik. Az 1997-ig tartó má­sodik szakaszban a legtöbb ipar­cikkre megszűnnek a vámok. A lassítólistára került érzékeny ter­Nem Magyarország felett röpül­tek át a Boszniába tartó amerikai szállítógépek—közölte az újságírók­kal vasárnap délután Schmidt István alezredes, a honvédség egyesített re­pülési irányító főközpontjának veze­tője. A Hercules típusú amerikai szállí­tógépek szombaton éjszaka szálltak fel a Frankfurt közelében lévő Rajna —Majna légitámaszpontról, és mint­Valószínűleg egyfajta rekordot állított fel az a két csaló fiatalem­ber, akik 1991. októberében 4—6 ezer forintos közvetítési díj ellené­ben külföldi munkát ajánlottak fel az embereknek. A hirdetés nyo­mán szinte elárasztották az Énekes utcai „irodát” a jelentkezők, akik igazolás ellenében be is fizették a mékek esetében — textil-, kohá­szati termékek, járművek — a tel­jes vámlebontás 1995-től kezdődő­en 2001. január 1-jéig valósul meg. A külgazdasági miniszterek Krakkóban aláírtak egy szándék- nyilatkozatot arról, hogy tárgyalá­sokat kezdenek a folyamat öt évre csökkentéséről. A magyar mezőgazdasági kivitel csaknem egynegyedét érinti márci­us elsejétől a kedvezményes elbá­nás. Az agrártermékek esetében — a vámcsökkentés mellett — élet­ben maradnak a mennyiségi korlá­tozások. Az A kategóriába sorolt termékek két év alatt 20 százalékos vámkedvezményt kapnak. A B ka­tegóriás mezőgazdasági termékek­re öt év alatt 50 százalékos vám- csökkentés érhető el. A vámok évente 10 százalékkal csökkennek. egy egymillió röplapot szórtak le Boszniában, hogy figyelmeztessék a lakosságot a hamarosan megkezdő­dő légi segélyszállítási akcióra. Né­met megfigyelők a repülési idő hosz- szából arra következtettek, hogy a re­pülőgépek az Ausztria és Magyaror­szág légterén át vezető rövidebb útvo­nalon közelítették meg célpontjukat. Ezt azonban — a honvédség illetéke­se határozottan cáfolta. (MTI) díjat és vártak. Egy idő után idege­sek lettek, majd felháborodtak. A tömeges háborgás oda vezetett, hogy letartóztatták Bognár Istvánt és Varga Attilát, akik addigra már több mint 800 embertől kasszíroz­tak, megközelítően ötmillió forin­tot. Az ügy részleteiről lapunk 4. oldalán olvashatnak. BOROSS A GOLDMARK TEREMBEN Jogszerű, határozott fellépést ígért A Magyar—Izraeli Baráti Tár­saság tagjai, többségükben a holo­caust soha el nem feledhető borzal­mait túlélők gyűltek össze tegnap délelőtt a Wesselényi utcai Gold- mark Teremben. A baráti társaság vendégeként ezúttal Boross Péter belügyminiszter vett részt az össze­jövetelen. Személyében most elő­ször üdvözölhettek magyar bel­ügyminisztert a patinás Gold- mark Teremben. Jelen volt Dávid Krausz, Izrael állam budapesti nagykövete is. Hídvégi György, a baráti társa­ság főtitkára köszöntötte a részt­vevőket. Ezt követően Rapcsányi László, a baráti társaság elnöke tett fel kérdéseket. Ezekre válaszolva Bo­ross Péter egyebek közt elmondot­ta: a magyar Belügyminisztérium és az izraeli rendőrminisztérium között 1991 óta folyamatos, szoros kapcsolat alakult ki, ami a magyarországi rendőri szervek számára sok tekintetben előnyt je­lent. így például, különösen a ter­rorizmus elleni kiképzésben. Kö­zölte: a tervek szerint izraeli láto­gatását az ottani rendőrminiszter várhatóan áprilisban viszonozza. A közönség köréből elhangzott kérdések elsősorban az antiszemi­tizmus, a rasszizmus, az idegen- gyűlölet elleni küzdelemre, az elle­nük való fellépésre vonatkoztak. Boross Péter válaszában kifejtette: a jogszerűség követelményeit be­tartva határozott fellépéssel vetnek gátat e káros jelenségeknek. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: amíg a mostani kormány működik és én vagyok a belügyminiszter, csírájában fojtok el minden ilyen jellegű szerveződést. Több felszó­laló is felvetette azt a kérdést: ho­gyan tárják a tragikus múltat gyer­mekeik, a fiatalok elé. A miniszter erre így reagált: a gyerekeknek mindig az igazat, a valót kell mon­dani, fel kell tárni előttük a tragi­kus múltat. Elkerülték a magyar légteret a Herculesek A TÁRGYALÓTEREMBŐL: Változások a KRESZ-ben Lakott területen: 50 km/óra a maximális sebesség • Mától lakott területen 50 kilométer/órától mér a traffipax. (Fotó: Galambos Sándor) Mától új közlekedési szabályok lépnek életbe. A (változásokról a me- •gyei balesetmegélőzési bizottság tit­kárával beszélgetett munkatársunk. Beszámolunk továbbá országútjaink állapotáról; arról, miként lépnek fel a szlovák rendőrök a tilosban parkoló autósokkal szemben. „Nincs lopás­biztos kocsi!” — állítja egy autótol­vaj. Minderről az 5. oldalon megjele­nő Autósmagazinunkban olvashat­nak. MÁTÓL LÉPNEK ÉRVÉNYBE A SZIGORÍTÁSOK Sárga rendszám a taxikon Igen jelentős szigorítások léptek érvénybe mától a taxizásban. A változások közül a legszembetű­nőbb: 1993. március 1-jétől — elvi­leg — csak sárga rendszámú taxik közlekedhetnek. Ez a sárga rend­szám garantálja, hogy a kocsi mű­szakilag megfelelő, vezetője való­ban vállalkozó, következésképpen nem érhet minket meglepetés út­közben és a fizetéskor sem. A meg­különböztető jelzéshez pedig csak az juthatott, aki újból vizsgáztatta a kocsiját. Nem volt tartozása az APEH, a társadalombiztosítás, az önkormányzat adóhivatala felé és újból kérvényezte a taxiengedelyt. Hogy mennyire nem volt egyszerű mindez, azt jól érzékelteti a fővá­rosi adat. Míg korábban mintegy 26 ezren taxiztak a városban, ad­dig mától állítólag alig hétezren tehetik. Hozzájárult persze ehhez az is, hogy Budapesten az önkor­mányzat korlátozta a taxik szá­mát. Az új rendelet ugyanis lehető­vé tette ezt. Munkatársaink Bács-Kiskun né­hány városában arra kerestek vá­laszt, hogy megrostálta-e a taxisok sorait a mától érvényes intézkedés. (Összeállításunk a 2. oldalon.) TANÁCSKOZÁS KISÚISZÁLLÁSON A népi politizálás esélyeiről Zárónyilatkozat elfogadásával vasárnap Kisújszálláson befejező­dött a népi politizálás esélyeivel foglalkozó Számadás ’92 elnevezé­sű konferencia. A kétnapos talál­kozót az Alföld-program, a Haza és Haladás, A Lakitelek, illetve a Magyar Kilátó Alapítványok, va­lamint a Szellemi Védegylet ren­dezte. A konferencián négy parla­menti pártból és a függetlenek so­raiból 28 országgyűlési képviselő vett részt. Jelen volt a hazai kultu­rális és tudományos élet számos közismert személyisége. A találko­zó több résztvevője az új hangne­mű politizálás első hazai fóruma­ként értékelte a kisújszállási konfe­renciát. A találkozó zárónapjának első előadója — Pozsgay Imre (kijelen­tette: Kelet-Közép-Európában szerves fejlődés, felemelkedés csak­is a népi politizálás alapján képzel­hető el. Arra a kérdésre: Mit vigyünk Európába? A politikus úgy vála­szolt: a demokrácia nemzeti-népi értelmezését. Mert: „bár tiszteljük a parlamentarizmus, a többpárti pluralizmus eszméjét, de a magyar demokrácia mindenekelőtt az ön- rendelkezésből, az önkormányzat­ból, s a belőle fakadó önmeghatá­rozó képességből adódik” — mon­dotta. (Folytatás a 2. oldalon) Újra az elitcsoportért • A szombati 3:1-es győzelem azt jelenti a Kecskeméti SC férfiröplabdá/.ói számá­ra, hogy egy esztendő után újból az NB I. A csoportjába kerülésért mérkőzhetnek. Farkas Tibor felvétele a döntő fontosságú Veszprém elleni találkozón készült, ahol a sötét mezes hazaiak ezúttal is eredményesen hárítják ellenfelük akcióját. I Csalásrekord Kecskeméten • Változik a terhességi, gyermekágyi segélyre jogosultság elbírálása is. (Fotó: PN-archív) A továbbiakban a táppénz mérté­ke egységesen 65, illetve 75 száza­lék lesz, attól függően, hogy pasz­szív vagy biztosítotti jogon jár az ellátás. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents