Petőfi Népe, 1992. augusztus (47. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-06 / 185. szám

• A nagy nyári melegben Jessic-nek, a majomhölgynck is jólesnek a hűsítő falatok. (MTI-fotó) Nagytakarítás a palotában A „tiltott város” környéké­nek megtisztítását követelte a pekingi hatóságoktól a Pejcsing Zsipao című fővárosi lap. A gyönyörű élületegyüttes — a császári palotakomplexum — körül húzódó sáncárok vize ugyanis mérhetetlenül elszeny- nyeződött: tele van műanyag­zacskókkal, papírdobozokkal, foszladozó bambuszkosarakkal, de kidobott ócska rekamiék, tö­rött székek és más kacatok is előfordulnak benne. „Menet közben” kinyílt egy kanadai belföldi repülőjárat — egy kétmotoros Fokker 28-as — ajtaja, s a csaknem balesettel vég­ződő incidens visszatérésre kény­szerítette a pilótákat. A Time Air járata Calgaryból Vancouverbe tartott 62 utassal a fedélzetén, amikor a felszállás után 12 perccel A lap szerint a környék lakói és egy közeli piac árusai szemét­telep gyanánt használják a tör­ténelmi városrészt körülölelő sáncárkot. Érdekes, hogy míg Peking idegenforgalmi ne­vezetességei rendszerint tiszták, közvetlen körhyéküket általá­ban elönti a szemét. A nyári palota bejáratát például némely nyári hét végén alig lehet meg­közelíteni az előtte tornyosuló szeméthegyektől. eddig ismeretlen okból — ki­nyílt a főbejáratnak számító ajtó. A légnyomáskülönbség miatt keletkezett tomádószerü szél sze­rencsére senkit sem ragadott ki magával, s az utasok a helyükön beszíjazva, fegyelmezetten várták meg a viszatérést Calgary repülő­terére. Rekordösszeg egy galambért Elsőosztályú repülőjegy az Amszterdam—London útvona­lon, kukorica, saláta és ásványvíz repülés közben, egy várakozó Rolls Royce a londoni repülőté­ren, mindez előre jelzi, hogy egy pasa sem élhet jobban Angliában, mint az „Invincible Spirit” (Le­győzhetetlen Szellem)—ha hűsé­gesen teljesíti házastársi köteles­ségeit. A négyesztendős verseny­galambot — merthogy róla van szó—, több nagy nemzetközi ver­seny győztesét egy angol galamb­tenyésztő vásárolta meg Hollan­diában rekordösszegért — 110 800 font sterlingért (210 000 dollárért). Az eddigi legnagyobb összeg, amelyet galambért valaha kifizettek, 77 000 font sterling (140 000 dollár) volt. Az új gazda, Louis Massarella, a Leicesters­hire grófságbeli „Louella Pigeon World” tulajdonosa, mit sem tö­rődik azzal, hogy a szenzációs vé­tel bekerül-e a Guinness Rekor­dok Könyvébe. Az ő neve ugyanis már olvasható a könyvben. Édesszájú bűnöző Falánksága okozta vesztét egy betörőnek, aki Sydney­ben egy kávéházba hatolt be. Az édesszájú bűnöző nem tu­dott ellenállni szenvedélyé­nek: hatalmas pusztítást vég­zett a dobos- és gyümölcstor­ták között. A 22 éves fiatal­embert a tortamaradványo­kon hagyott árulkodó ujjle­nyomatok buktatták le. Mint azt a Reuter kedden hírül ad­ta, a torkos tolvajt a helyi bírság betöréses lopásért 1700 ausztrál dollár (1250 amerikai dollár) pénzbíróságra és két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ezredvég vegy­konyhája • A biotechnológia világszerte a kutatások középpontjában áll. A la­boratóriumi körülmények között élő és növekvő sejtek megfigyelése a bio­lógiai, illetve a kémiai kutatások alapkövetelménye. Többéves fejlesz­tőmunka eredményeként jött létre a kcanal Finomvegyszergyárban az Akadémia Műszaki Kémiai Kutató­intézetével közösen szabadalmazta­tott bioreaktor. A berendezés főként erjesztési folyamatok megvalósítá­sára szolgál. Nagy előnye, hogy a sejtek steril körülmények közötti rögzítésére alkalmas készülékekkel is ellátták. (MTI-fotó) A festő Pavarotti Enyhén szólva is kételkedik a magas Cé királyának festői ké­pességeiben a Berlingske Tiden- de című tekintélyes dán lap, amikor Pavarotti festményeivel kapcsolatban felteszi a kérdést: eredeti festményekről vagy ere­deti másolatokról van-e szó? Nemrég ugyanis kiállítás nyílt a világhírű tenorista képeiből a koppenhágai Gallerihuset-ben és a lap ennek kapcsán fejezte ki azt a véleményét, hogy Pava- rottit szemlátomást nem a nagy mesterek ihlették, hanem a tel­jességgel ismeretlen amerikai művésznő, Mary E. Hicks fes­tészeti tanykönyve. Páratlan lelet Véletlen folytán két értékes ókori bronzszoborra bukkan­tak 15 méter mélyen a Földkö­zi-tengerben, az olaszországi Brindisitől északra. A szobrok állítólag a Krisztus előtti 4. szá­zadból valók. A véletlen műve volt, hogy az olasz csendőrség egy őrnagya búvárgyakorlat közben beleütközött a tengerfe­nék homokjából kiálló két bronzszobor egyikébe. VILÁGTÜKÖR PETŐFI HAZAI TÜKÖR Autós vonatok A Magyarországon keresztül hazautazó török és görög vendég- munkásoknak ez év nyarától lehe­tőségük van elkerülni a közúti ha­tárok mentén jelentkező zsúfoltsá­got. Az utazási irodákkal együtte­sen, az osztrák, magyar, jugoszláv és bolgár vasút ugyanis, speciális vasúti kocsikból álló szerelvénye­ket állított forgalomba. A vona­tokkal az érintettek gépkocsijaik­kal együtt utazhatnak Pöchlam— Szófia, valamint Linz—Nis között. E vonatok általában tíz autó­szállító vagonnal és a hat fekvőko­csival közlekednek, így naponta átlagban 120-200 autó szállítására nyílt lehetőség. A vendégmunkások számára a szokásos nyugat-európai tarifánál kedvezőbben vehető igénybe e fu­varozási mód. A bevételből, az ér­dekeltek megállapodása alapján, a magyar vasút kocsimennyiségtől függően részesedik. Mivel a MÁV kapacitásfelesleggel rendelkezik, számára is kedvező e tevékenység. Ezen autósvonatokon kívül na- , ponta, menetrend szerinti járattal lehet gépkocsikat továbbítani Münchenbe, valamint heti egy al­kalommal Bécs—Thessaloniki és München—Athén között. A kü­lönvonatok közlekedtetését a vas­utak mindaddig biztosítják, amíg erre igény lesz. Lóra termett a magyar • A fotón a legfiatalabb kunfehértói lovasversenyző, Kiss Viktor látható (egyelőre még liberóban), amint Hajnalcsillag névre hallgató lovát karéjozza. (Kép és szöveg: Nothoff Ingrid) Ifjúsági néptánctalálkozó Szerdán már délelőtt népviselet­be öltözött ifjú néptáncosok szóra­koztatták a járókelőket Szeged tán­colásra alkalmas terein: megkezdő­dött az egy hétig tartó folklórfeszti­vál. A Szeged Táncegyüttes szerve­zésében negyedik alkalommal ren­dezték meg a nemzetközi ifjúsági néptánctalálkozót, amelyre az idén holland, észt és finn csoport érke­zett. A helyi együttesekkel közösen a szegedi programok mellett a me­gye több településén is bemutatkoz­nak. Készül a vámtarifatörvény A Nemzetközi Gazdasági Kap­csolatok Minisztériumában meg­kezdődött az új vámtarifatörvény előkészítése. Az új vámtarifatörvény — a je­lenlegi koncepció szerint — nem hoz tartalmi változásokat a vámta­rifák megállapításának rendszeré­ben, bizonyos módosítások azon­ban várhatók. Budapesti piaci árak (forint/kilogramm) Szálasi Ferenc bunkere? Expo­előkészületek A napokban aláírt megállapo­dás értelmében a Budapest Du- na-part teherpályaudvar kezelői jogát ezentúl, a MÁV helyett, a Világkiállítási Programiroda gyakorolja. Megkezdődhetnek a bontási munkálatok a területen, amit a MÁV megfelelő térítés el­lenében végez majd. Még nem ismert azonban, hogy mindez mennyibe fog kerülni, hiszen en­nek költségvetése talán a jövő hétre készül el. A pályaudvar te­rületén lévő eszközállomány — amelyre a megállapodás nem vo­natkozik — nyilvántartási érté­kének felmérésére is még csak ezek után kerül sor. A MÁV természetesen nem szeretne egészen lemondani a te­herpályaudvarról, hiszen ez a mai napig üzemelt és pótlására szükség lenne. Egy új, hasonló nagyságú pályaudvar létesítése viszont 7 milliárd forintjába ke­rülne a vállalatnak. A cégnek azonban nem áll rendelkezésére ez az összeg. • A farkasgyepűi szanatórium parkjában egy kidőlt fa gyökerei alatt clfalazott nyílású óriási űreget fedeztek fel. A szanatórium orvos igazgatója szerint a II. világháborús időszakban a nemzetvezető járt Farkasgyepűn. Az idősebb helyi lako­sok feltételezik, hogy a föld alatti elfalazott bejárat Szálasi Ferenc bunkerjét rejti. (MTI-Fotó) Tojás (db) 5—5,90 burgonya 10—12 sárgarépa 20—27 petrezselyem 15—30 vöröshagyma 12—15 fokhagyma 60—90 fejes káposzta 12—15 kelkáposzta 18—25 karalábé (db) 5—8 karfiol 20—30 gomba 110—160 alma 18—40 körte 28—45 saláta (db) 13—18 uborka 20-30 zöldpaprika 20—30 paradicsom 10—30 Őrület ötezerért őszibarack 30—50 főzőtök 6—10 zöldbab 30—38 szilva 18 40 görögdinnye 8—13 sárgadinnye 10—18 szőlő 50—90 kukorica (db) 4—5 PETŐFI NÉPE BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP Kiadja: a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős kiadó: Preiszinger András Főszerkesztő: dr. Lovas Dániel Vezető szerkesztő: Hámori Zoltán Készíti a Petőfi Nyomda Rt., 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató. Telefon: 28-777 1992. Vili. 6-án, megrendelés sorszáma: 230 008 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/A. Telefon: 27-611. Telexszám: 26-216 bmlv h. Telefax: 29-898 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra: 245,— Ft, negyedévre: 735,— Ft- fél évre: 1470,— Ft, egy évre: 2940,— Ft. ISSN 0133-235 x • A Balaton mellett már kipró­bálhatták bátorságukat mind­azok, akik vállalkozói szellem­mel, valamint ötezer forinttal megáldottak: ennyibe kerül csu­pán az új sport egy menete. A da­ru gémjéről mélybe vetve magát a bátor nagykorú átélheti a zuha­nás gyönyörűségét, veszélytelenül, mert a szakszerűen testére erősí­tett gumihevederek csak a víz fel­színéig engedik a röpülést. (MTI- fotó) NAPTÁR 1992. augusztus 6., csütörtök Névnap: Berta, Bettina Napkelte: 5 óra 28 perc Napnyugta: 20 óra 11 perc Holdkelte: 15 óra 08 perc Holdnyugta: 23 óra 48 perc IDŐJÁRÁS Túlnyomóan napos, száraz idő vár­ható. A helyenként még élénk északi szél mindenütt gyengül. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet általában 27 —32 fok között alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszer­vatórium és a Bajai Meteorológiai Főállomás jelenti: Augusztus 4-én Kecskeméten a középhő­mérséklet 26,3 (az 50 éves átlag 21,8), a leg­magasabb hőmérséklet 34,5 Celsius-fok volt. Csapadék 5,0 milliméter hullott, 8,2 órán ke­resztül sütött a nap. Tegnap reggel 20,8, dél­után 14 órakor 29,2 Celsius-fokot mértek, a legalacsonyabb hőmérséklet 19,2 fok. A ten­gerszintre átszámított légnyomás 1022,4 mil­libar — emelkedő. Augusztus 4-én Baján a középhőmérséklet 27,0 (az 50 éves átlag 22,1), a legmagasabb hőmérséklet 24,5 Celsius-fok volt. Csapadék 1,4 milliméter hullott, a nap 9,5 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 21,8, délután 14 órakor 30,6 Celsius-fokot mértek, a legalacsonyabb hőmérséklet 19,5 fok. A tengerszintre átszá­mított légnyomás 1022,4 millibar — süllyedő tendenciájú. TANÁCSADÁS TELEFONON: Aktuális agrometeorológiai értékelést, növényvédel­mi előrejelzést és védekezési tanácsokat kap­hatnak az érdeklődök a 76/20-468-as telefo­non. A háromperces szolgáltatás reggel 9 órától másnap 7 óráig azonos szöveget kö­zöl. HÍREK RENDKÍVÜLI testületi ülés Ba­ján. Bár az eredeti elképzelések szerint augusztus 27-én ért volna véget a bajai városatyák nyári sza­badsága, az önkormányzat vezetői a határidős feladatok tornyosulása miatt 13-án csütörtökre összehív­ták a rendkívüli képviselő-testületi ülést. Várhatóan döntés születik az állami céltámogatások pályázati anyagáról és az intézmények alap- tevékenységének szabályozásáról, működési engedélyük jóváhagyá­sáról. BIBLIAKLUB KECSKEMÉ­TEN. Ma 18 órakor az Erdei Fe­renc Művelődési Központban az Egészség és betegség bibliai vonat­kozása címtSel tart előadást Szigeti László egészségnevelési osztályve­zető. A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak a szervezők. KEREKDOMB FOGAD. A ke­rekdombi termálfürdőben is vé­geztek ellenőrzést a tisztiorvosi szolgálat munkatársai. A vizsgálat negatív eredményeinek ismereté­ben a fürödni vágyókat továbbra is szeretettel várjak a fürdő veze­tői. KORTÁRSAKBÓL Gyermek­láncfű? Az ismert kecskeméti zene­kar nemrég tért vissza a szlovéniai Portorozsból, ahol egy nemzetközi fesztiválon vettek részt. A tenger és a napfény jegyében rendezett fesz­tiválon az „Ölelés sem véd” című dal angol nyelvű változatával ver­senyeztek, amellyel nemcsak a kö­zönség, de a kritikusok elismerését is kivívták. A dal egyébként szere­pel azon az angol nyelvű CD-n, melyet „Dandelion” néven jelen­tetnek meg. (A Dandelion jelentése gyermekláncfű, vagy más értelme­zés szerint: az oroszlán foga.) ÁBEL A TÉVÉBEN. Négyré­szes tévéfilmet,készit Mihályfi Sán­dor Tamási Áron népszerű regé­nyéből. Az erdélyi író sajátos hu­morú remekének tévéváltozatában szerepet kapott Hollai Kálmán (akit szívesen látnánk legalább vendégszereplőként a kecskeméti színpadon is). Értesüléseink sze­rint, ez év végén kerül képernyőre az Ábel. TELEFON Női hang: Halló ... halló! Te vagy, drága? Csak azt akarom mondani, hogy néhány napig nem mehetek fel hozzád. Férfihang: Mi az, miért? Mi történt? Női hang: Oh, semmi, sem­mi ... Egy kis forgalmi aka­dály ... A Falutévé ,a holnapi /flf adása A TERVEZETT TÉMÁK: — Pénz-profit, benne: az Agrimpex a tőzsdén — Nagypiaci árak — Sze­gedi vásármustra — Körséta a bu­dapesti nagypiacon — Kakashírek a kisbírótól — A tőzsdéről jelent­jük — Ibolya-köszöntő. Kinyílt az ajtó

Next

/
Thumbnails
Contents