Petőfi Népe, 1992. augusztus (47. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-07 / 186. szám

xstf A Fizetésemelés szeptembertől A Az önkormányzati, a központi költségvetési és az egyházi oktatási, valamint a közművelődési, köz­gyűjteményi és művészeti intézmé­nyek dolgozói szeptembertől kettő­ezer forintos bérfejlesztésben része­sülnek. A béremelés összesen 360 ezer dolgozót, ebből 170 ezer peda­gógust érint. A vastagabb borítékot októberben, a szeptemberi bérek kifizetésekor kapják először kézbe a dolgozók. Bár gyakorlatilag az intézményeknek módjuk van a dif­ferenciálásra, a művelődési minisz­térium azt szeretné, ha a bérfejlesz­tést differenciálás nélkül osztanák szét. Balkán-csúcs Budapesten Ma Budapesten találkozót tart Milan Panic, Kis-Jugoszlávia mi­niszterelnöke és Franjo Greguric, Horvátország miniszterelnöke erősítette meg a Horvát Köztársa­ság budapesti Nagykövetségének vezetője, Aleksandar Sole nagykö­vet az MTI munkatársának kérdé­sére. A tárgyalásra pénteken dél­előtt a Hotel Kempinskuben kerül sor. Nyugdíjkifizetés korábban A7 augusztus 20. körüli munka­rendváltozás miatt egy nappal ko­rábban kezdi meg a posta az au­gusztus havi nyugdíjak kifizetését. A nyugdíjas naptár szerint augusz­tus 21-ér> esedékes nyugdijakat a postahivatalok augusztus 19-én, szerdán fizetik ki. Az augusztus 24- élől esedékes nyugdíjakat a posta az eredeti rend szerint kézbesíti. Alapítvány Fajszért A bírósági bejegyzés után immár hivatalosan is elfogadottnak tekint­hető a „Fájsz községért alapít­vány.” A képviselő-testület kezde­ményezésére megvalósuló alapít­vány célja: a község továbbfejlődé­sének segítése. Az alapítvány támo­gatja a fiatal tehetségek kibontako­zását, továbbtanulását. A közbiz­tonság megszilárdítása érdekében a kezdeményezés anyagilag is támo­gat, minden olyan elképzelést, amely a vagyonvédelmet, a bűnözés megfékezését szolgálja. Az alapít­vány vagyonát a település köztisz­teletben álló polgáraiból választott kuratórium kezeli. Kábeltévé Dunatetétíenen A 714 lakosú kisközségben elő­ször a József Attila utcában kezdő­dött el lakossági kezdeményezésre a kábeltévé szervezése. Az igénylők az. elmúlt hónapban egyesületet ala­kítottak, aminek a cégbírósági be­jegyzése is megtörtént. A község in­tézményeibe is bevezetik a kábelt. Az. egyesület tervei között az is sze­repel. hogy a későbbiek során önál­ló helyi műsort sugározzanak. Támogatás a falusi turizmusnak Most első ízben nyilik arra lehe­tőség, hogy a falusi turizmus felté­teleinek kiépítésére —' maximum a fejlesztéshez szükséges beruházási összeg 30 százalékának megfelelő pénzügyi támogatást kapjanak az. érdekeltek. F.zt egy közelmúlt­ban megjelent kormányrendelet te­szi lehetővé. Hazánk vidéki telepü­léseinek egyharmada részesülhet az említett támogatásban. Mintegy 1200 faluban pályázhatnak egyéni­leg csoportosan és maguk az önkor­mányzatok is a fejlesztési támoga­tásra. A konkrét pályázati feltétele­ket az érdekeltek a 61-es számú Magyar Közlönyből tudhatják meg, abban szerepel a támogatásra jogosult települések tételes listája is. Halálos baleset az E75-ösön Továbbra is sok baleset történik az E75-ÖS főúton. Különösen Kecs­kemét és Kiskunfélegyháza térségé­ben. Ezek a gyakran tragikus ese­mények nap mint nap sürgetően követelik az autópálya további épí­tését. Halálos közúti baleset történt tegnap délután is a 129-es és a 130- as kilométer között. A kecskeméti M. József 1500-as Ladájával Sze­ged felé haladva áttért a menetirány szerinti bal oldalra és összeütközött egy szabályosan közlekedő IFA te- herautóvaí. A személygépkocsi ve- yzetője a helyszínen életét vesztette. C U- %- - --<* •* ______ BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVII. évf., 186. szám Ára: 9,60 Ft 1992. augusztus 7., péntek _______________________________________________________________ MA A rádió és a televízió • •• rr i a • jovo heti műsora oldal AZ ÁLLAM KÉSZPÉNZZEL FIZET Hitelkeret búza felvásárlására A Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB) bankkonzorciu­mot hozott létre az étkezési búza megyei gabonaforgalmi vállalatok által bonyolított felvásárlásának finanszírozására. A hitelkeret ösz- szege 50 millió dollár (mintegy 4 milliárd forint). A hitelek futami­deje 6 hónap. Az egyes bankok a gabonaforgalmi vállalatokkal a hi­telszerződéseket folyamatosan ír­ják alá. Hazánkban az idén.a kalászo­sok termése várhatóan meghaladja az 5,4 millió tonnát. Ezen belül 3,4 millió tonna búzatermésre lehet számítani. A búzából mintegy 1,6 millió tonnát használnak étkezési célra. A vetőmagszükséglet mint­egy 300-350 ezer tonnára tehető — jelentette be Raskó György, a Földművelésügyi Minisztérium ál­lamtitkára. Az állam 500 ezer tonna gabo­nát vásárol meg készpénzfizetés el­lenében, fele-fele arányban búzát és kukoricát. Az akció a tervek szerint augusztus közepén indul. Az ügyletet a tőzsdén keresztül bo-> nyolítják. A vásárlást hitelből fog­ják finanszírozni, ennek összege mintegy 3,5 milliárd forint. A fel­vásárló szervezeteknek 10 százalé­kos kamatkedvezményt biztosíta­nak, ami egymilliárd forintot jelent számukra. A kedvezményes hitelt a gabonánál szeptember végéig, míg a kukoricánál és napraforgó­nál az év végéig vehetnék igénybe a felvásárlók. Készülődés a világkongresszusra A magyarok III. világkongresz- szusa — az utóbbi hetek kétkedé­sei ellenére — 54 év múltán újra összegyűlik; ha lánchidat nem is, de talán pontonhidat építhet a po­litikailag és vallásilag megosztott magyarság között — hangzott el a Magyarok Világszövetségének csütörtöki sajtótájékoztatóján. A találkozóval egy időben zajlik majd a Magyarok Világszövetsé­gének küldöttközgyűlése, amelyre 180 delegátus érkezik. A világ- kongresszuson a Kárpát-medencé­ből 7-800, Magyarországról 400, a nyugati régióból pedig 4-500 ven­dég vesz részt. A sajtótájékoztatón elmondták: az MVSZ tagságának 95 százaléka egységes, így „szaka­dástól” a szervezeten belül nem kell tartani. Magyar pilóták angol gépeken Andrew Rands századossal és László Tibor főhadnaggyal emelkedik fel a Hawk kiképzőrepülőgép a levegőbe. (Fotó: Walter Péter) brit—magyar közös repülés részt­vevőinek. A magas rangú katona­tiszt irányította 1991 januárjában és februárjában a Kuvait felszaba­dításáért küzdő szövetséges hade­rőkön belül az angolszász vadász­bombázók bevetéseit. Tegnap dél­előtt a pápaiak próbálhatták ki a királyi légierő gépeit, ma a taszári tisztek viszik a bemutató színhe­lyére. A parádé után pedig a kecs­keméti pilóták hozzák vissza Kecs­kemétre, hogy utána a vendégek hazarepüljenek a ködös Albion egyik légibázisára, az Anglesey- szigeti támaszpontjukra. B. Zs. Szerdán érkezett a kecskeméti katonai repülőtérre, s tegnap déle­lőtt már repült is hazánk légteré­ben a brit légierő öt Hawk típusú gépe, melyek részt vesznek a hét végén Taszáron megrendezendő légiparádén. A szigetországi hajó­zok azért jöttek néhány nappal a nagyszabású esemény előtt, hogy magyar kollégáiknak bemutassák azokat a kétszemélyes gyakorlógé­peket, amelyeken a szigetország „vadászait” képezik ki. A csütör­töki felszállás során a pápai repü­lősök próbálhatták a Hawkokat. Rövid, ötvenperces körutat tettek meg, elrepülve Jászberény, Heves, a Hortobágy s Szentes térsége fe­lett, s mire a Royal Air Force euró­pai parancsnoka a katonai bázisra érkezett, a gépek is landoltak a leszállópályán. Sir Andrew Wilson marsall Balogh Béla vezérőrnagy, a hazai légvédelem repülőfőszem­lélője társaságában érkezett a hírős városba, hogy gratuláljon az első Kritikus az őszi növények helyzete Az igen meleg és száraz időjárás miatt egyre aggasztóbb az őszi be- takarítású növények helyzete. A kukorica egyik megfelelő időben földbe került fele egészen a leg- ubóbbi napokig jól tartotta magát, ám az alsó levelek már ezeken a táblákon is rohamosan felszárad­nak, és ha néhány napon belül nem lesz számottevő csapadék, jelentős károsodással kell számolni. A ku­korica másik fele — az, amelyiket késve, csak a tavaszi szántáskor vetettek — már most kritikus álla­potban van. Nagy része már csak silózással hasznosítható. Ugya­nakkor vannak olyan kukoricave­tések is, amelyeket már silózni sem érdemes. A napraforgó állapota jelenleg még megfelelő, ám néhány na­gyobb táblán már érződik a csapa­dékhiány. Egyes területen már je­lentős gyomosodás is tapasztalha­tó. A cukorrépa még egy rövidebb, néhány napos szárazabb periódust jelentősebb károsodás nélkül elvi­sel. Ám e növénynél is gondot okozhat az egyenetlen fejlődés és a gyomosodás. A burgonyatermést a szakemberek 20 tonna körülire be­csülik hektáronként, ami a hazai viszonyok között jónak számít. A megnövekedett terület — 52 ezer hektár — és a várható termés alap­ján közepes burgonyaellátás vár­ható. Ez igaz még akkor is, ha a jelenlegi száraz időjárás nem ked­vez e növénynek. Az Alföld közép­ső részén a talaj nedvességtartalma lassan eléri a növények számára kritikus értékét. A TAVASZ PRESSZÓBÓL AZ INTENZÍV OSZTÁLYRA Kómában egy halasi fiatalember Válságos állapotban fekszik a halasi kórház intenzív osztályán egy húszéves fiatalember. Napok óta eszméletlen, géppel lélegezte­tik, csupán a szíve működik. Utol­jára a traumatológus beszélt vele a vasárnapról hétfőre virradó éjsza­ka. A tragédia szokásosnak mond­ható szórakozóhelyi nézeteltérés­ből keletkezett. A fiatalember, T. Csaba a Tavasz presszóban össze­szólalkozott barátnőjével s ott­hagyta, majd később visszatért és (Folytatás a 2. oldalon) Albánia háborús veszélyben Albánia a szomszédos Szerbiával és Görögországgal egyaránt hábo­rúba keveredhet már a legközelebbi jövőben—állítja az egyik brit felső- oktatási intézmény szakértője, aki­nek jelentése csütörtökön látott napvilágot Londonban. A Badford egyetem kutatója szerint „Albánia állami léte most nagyobb veszélyben van, mint eddigi történelme során bármikor”. Mihály király visszatérne Mihály, Románia volt királya, nem indul a szeptemberi román el­nökválasztáson, de uralkodóként szívesen visszatérne hazájába. Trón­jának visszaszerzésében azokra szá­mít, akik a szeptember 27-ére terve­zett elnökválasztáson jelöltségét tá­mogatták volna. — Azoknak, akik megkértek, hogy térjek vissza az ál­lam élére, a válaszom az: igen, kész vagyok visszatérni, mint a királyo­tok — mondta a román népnek kül­dött üzenetében és hozzátette, hogy visszatérése csak békés és törvényes úton lehetséges. PARBAJTORCSAPATUNK A DÖNTŐBEN Aranyéremért vívtak 0 A magyar párbajtőrözők a vívóversenyek eddigi legkellemesebb meglepetését okozták azzal, hogy a döntőbe verekedtek magukat. Nagyüzem volt tegnap a barce­lonai olimpián, ahol a kajak-kenu­tól az atlétikán át a vívásig több helyen érdekeltek voltak a magyar versenyzők. Férfi párbajtőrözőink a negyeddöntőben Kanada ellen vívtak. A rendkívül izgalmas ösz- szecsapáson a magyarok 8:8-as eredménnyel, de jobb találata­ránnyal a négy közé jutottak. Az elődöntőben a címvédő és világ- bajnoki ezüstérmes francia csapat következett. A magyar vívók kitű­nő teljesítményt nyújtva 9:3 arány­ban valósággal lelépték ellenfelü­ket és a győzelem a döntőbe jutást jelentette. Párbajtőrben a magya­rok számára az 1982-es római világ- bajnokság óta — ahol harmadikok lettek — nem termett babér. Most viszont az olimpiai érem mindenért kárpótolja a sportág szerelmeseit. A döntőben a magyarok ellenfele a német válogatott volt. A találkozó lapzártakor még tartott. A kajak-kenu pályán is jól szere­peltek a magyar versenyzők, hiszen az 1000 méteres távokon. a férfi ka­jak egyesben induló Csípés kivételé­vel minden egységünk bejutott a döntőbe. Az olimpiáról készült be­számolóinkat lapunk 2. és 11. olda­lán találhatják meg olvasóink. Az amerikai hírszerzés tud a boszniai halál táborokról Az amerikai kormány ENSZ- határozatot szorgalmaz, amelynek alapján felderítik a Bosznia- Hercegovinában és Szerbiában el­követett háborús bűnöket. Wa­shington egyúttal kezdeményezte az ENSZ emberi jogi bizottságá­nak összehívását és EBEE-megfi- gyelők kiküldését. Az amerikai törvényhozás mind I, < • * paltbeli tagjai határozatban s.-(,j; ,<fel George Bush elnököl !,;ls/n:,:' ,i lel a légierőt arra, hogy oi/|(i ; „ a boszniai segélyszál li i ina., yol at. A CIA, az amerikai Li i is kapott hitelt érdemlő . l ii okét a haláltáborok létezéséin! mon­dotta Carl Levin szénm, TULAJDONOST KERESNEK A BAROMFlFELDOLGl 1/1. K Csöndben leváltották az igazgatót Szerettünk volna pontos infor­mációkat kapni arról, hogy igaz- e a híresztelés, miszerint nemré­giben leváltották a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat igaz­gatóját, a privatizációs biztos­ként is tevékenykedő Darula Já­nost. Mivel a vállalatnál sem az újonnan kinevezett, sem az állí­tólag leváltott igazgató nem volt hajlandó nyilatkozni, a budapes­ti Állami Vagyonügynökségtől kellett a szükséges információkat beszereznünk. Popovics János, a személyzeti osztály -fojc a következőket mondti- Az ÁVÜ javaslatra az eddi­gi közgazdasági helyettest Jóljárt Balázst nevezték ki iga/iiiitónak, illetve privatizációs bi/lusitak, Da- rula Jánost körülbelül y hónapja leváltották. Az új tulajdonos majd feltehetően dönteni fog a vezér- igazgatói poszt betöltéséről. — Alegvan talán a \idlalal új tu­lajdonosú ?- Még nincs. Megtai ilása épp a privatizációs biztos feh| ii d (Bán) NEM SZŰNIK A VÉRHASJÁRVÁNY Óvatosan fürödjünk a Tiszában! • A tiltás nem terjed ki az egész kécskci szabadstrandra. De almi kiírna tábla, mindenki­nek saját érdekében érdemes megfogadni a figyelmeztetést. Mint az már köztudott, a na­pokban — főleg Tiszakécskén és Kecskeméten — több gyermek és felnőtt beteg hányással, hasme­néssel, magas lázzal jelentkezett az orvosoknál. Azóta a Bács- Kiskun megyei tisztiorvosi szol­gálat vizsgálatai kimutatták, vér- hasjárvány van, ami Tiszakécské- ről indult. Tegnap az augusztus 3-án cs 4-cn vett tiszai vízminták laboratóriumi vizsgálatai. befejeződtek. Dr. Tempfli Ágnes helyettes megyei tiszti főorvos délben azt a tájékoz­tatást adta. hogy feltevésük mi­szerint a szabadslrand területének egy része fertőzött beigazoló­dott. (Folytatás a 2. oldalon) Vendégünk a Brit Királyi Legiero

Next

/
Thumbnails
Contents