Petőfi Népe, 1987. március (42. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-30 / 75. szám

A megye legjobb gyors- és gépírói • A legjobb gyors- és gépírók: Bínszki József né, Lestár £va, Herbály Tibor, Fekete Erika és Kovács Józsefné. PETŐFI NÉPE ÉVFORDULÓ Százharminc éve született Gabriela Za- polska (1857 —1921) len­gyel drámá­éi regényíró, elbeszélő, szí­nésznő. Korán sza­kított nemesi környezetével, és 1879-ben a színészi pályát vá­lasztotta. Többek között Krak­kóban, Poznanban, Varsóban lé­pett dobogóra, 1889-től pedig néhány éven át Párizsban. 1902- ben színiakadémiát szervezett. 1904-től Lembergben élt, de már jóval korábban foglalkozott iro­dalommal Is; elbeszéléseit sűrűn jelentették meg lengyel lapok. Írásainak hangja ingerelte a kon­zervatív kritikát; durva erotikát vetettek a szemére, és Zola után­zójaként emlegették. Az írónő pedig valójában az élet igazsá­gait akarta felmutatni, művésze­tével társadalmi célokat kívánt szolgálni, s ez akkor is így igaz, ha olykor valóban beleesett a naturalisztikus jellemfestés di­vatos hangulatú áramlatába. Legnagyobb színpadi sikereit azokkal a vígjátékaival érte el, melyekben a kor nyárspolgári ré­tegeinek álerkölcsét leplezte le. Tartós és hangos sikert aratott legerőteljesebb komédiája, a Dulszka asszony erkölcse (ezt ná­lunk 1955-ben mutatták be), mely a kispolgári álszentség művészi gúnyltépe. Beszélgetés Mester Ákossal Kedd este folytatódik szer­kesztőségünk, valamint a Duna- vecsei Petőfi Sándor Művelő­dési Ház Beszélgetések című an­kétsorozata. „Találkozás egy hi­vatásos vitatkozóval” címmel Mester Ákosnak, a 168 óra című rádiós, és a Hírháttér című te­levíziós műsor főszerkesztőjé­nek tehetnek fel kérdéseket az érdeklődők. Az érdekesnek ígér­kező találkozó 19 órakor kezdő­dik a közművelődési intézmény Vikár Béla-termében. Tizenharmadik alkalommal rendezték meg szombaton Kecs­keméten a Bács-Kiskun megyei gyors- és gépírási felszabadu­lási emlékversenyt. A legjobbak­nak a megyei tanács nagytermé­ben dr. Kappa György, Magyar- ország örökös gyorsíróbajnoka és Szabó Imréné szakfelügyelő adta át a díjakat. A gyorsírás versenyének haladó kategóriá­jában a 350 szótagos fokon Fe­kete Erika, a megyei tanács dol­gozója győzött. A 300 szótagos szinten Dezsényi Lászlóné, a Dultép, a 250 szótagoeon Tokaji Klára, a Mezőgép, míg a 200 szó­tagos fokon Gyimesi Albertné, a Zöldségtermesztési Kutató In­tézet dolgozója bizonyult a leg­jobbnak. Pályakezdő kategóriá­ban a kecskeméti Lestár Éva nyerte a 350, a kiskunfélegyhá­zi Mészáros Anikó a 250, s az ugyancsak kecskeméti Tercsi Éva a 200 szótagos versenyt. A gépírás haladó kategóriájá­nak bajnoki sebességi csoportjá­ban (percenként 450 leütés fe­lett), Kovács Józsefné, a megyei tanács dolgozója győzött. Az el­ső sebességi csoportban Binszki A hétvégi programdömping- ben szerényen húzódott meg a tegnapi diákrendezvény. A me­gye szinte minden pontjáról ér­keztek középiskolások Kecskemét­re, hogy színpadra álljanak és bemutassák, zsűri előtt méret­tessék meg tudásukat, tehetsé­güket. A népzene és a néptánc hívei Kalocsán versenyeztek, szombaton. Az Éneklő ifjúság kórusmozgalom megyei esemé­nyeiről lapunkban más helyen tudósítunk. Ugyancsak a diák­napi seregszemlét tarkította a kecskeméti Katona József Gim­náziumban színpadra lépő ama­tőr színjátszó csoportok bemuta­tója, az SZMT-székházban meg­rendezett vers- és prózamondó verseny, a tanítóképző főiskola Józsefné, a ZKI FV dolgozója, a második sebességi csoportban Molnár Istvánná, a megyei párt- bizottság alkalmazottja végzett az első helyen. Az ifjúsági ka­tegóriában — a verseny egyet­len férfi résztvevője — Herbály Tibor, a Bugaci Aranykalász Szakszövetkezet dolgozója győ­zött. A hibátlansági versenyt dísztermében bemutatkozó ka­marazenészek, szólóénekesek hangversenye, valamint az egyéb kategóriában közönség elé álló táncegyüttesek, zenészek, parodisták kavalkádja, az Ott­hon moziban. A több száz középiskolás kö­zül legeredményesebben szerep­lő fiatalok késő délután ismét a dobogóra léptek a Katona Jó­zsef Gimnázium dísztermében. Május elején pedig a Bács-Kis­kun megyei „delegáció” Debre­cenben, az országos diáknapo­kon bizonyíthatja ismételten rá­termettségét. Binszki Józsefné nyerte, ugyan­itt az ifjúsági kategóriában a kecskeméti Tercsi Éva bizonyult a legjobbnak. A csapatok között mind a gyorsírás, mind a gépírás verse­nyében abszolút első lett a me­gyei tanács gárdája, így mind­két vándorserleget ők szerezték meg. DÍJKIOSZTÁS A VÁROSSZÉPÍTŐK KÖZGYŰLÉSÉN Tartalmas, önkritikus előre­mutató közgyűlésen vitatta meg eddigi munkáját pénteken este a Hazafias Népfront városi szék­házában a Kecskeméti Város­szépítő Egyesület. Sokan hozzá­szóltak a beszámolóhoz, köztük S. Hegedűs László, a Városvé­dő és Községszépítő Egyesületek Országos Szövetségének elnöke, Rádai Mihály, az egyesület alel- nöke, dr. Fáy Ferencné, a váro­si tanács elnökhelyettese. A kecs­keméti egyesület által meghirde­tett pályázatok legjobbjait Be- nei Sándor köszöntötte. A Három Gúnár felújításáért, (az építészeti, városképi hagyo­mányok őrzése kategóriában) a Baromfifeldolgozó Vállalat ne­vében Gulyás Gyula gazdasági igazgató, üzemi területeik példás rendjéért és a Vízivárosért Ben- kó Zoltán, az Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat igazgató­ja (a környezetszépítésért Czifra János lakóbizottsági elnök a Nyí­ri út 49—59. számú házban élők képviseletében (legaktívabb kö­zösség kategóriában), vette át a városszépítők Szemők Zsuzsa által tervezett plakettjét. A közgyűlésen megválasztot­ták az új vezetőséget és az el­nökséget. A jövőben Benei Sán­dor tiszteletbeli elnökként segíti az egyesületet, elnök Leitner László, a SZÜV igazgatója lett, a két alelnök Farkas Gábor és Heltai Nándor, titkár Kapás Fe­renc. KEVESEBB ESŐ TEHETSÉGPRÓBA — MÁJUSBAN DEBRECENBEN Diákok napja • Az Otthon moziban léptek fel az egyéb kategória képviselői, köz­tük a kecskeméti Afro dzsessztáncklub. Megyénk az országos sajtóban Népszabadság, 1981. március 28.: Erdei Ferenc-eiapok Kecské­je méten. (A lap hírt közöl a kertészeti főiskola háromnapos I programjáról.) Magyar Hírlap, 1987. március 28.: (1. k. g.) Érdemes volt lici- I tálni. (A Bajai SK MNK kosárlabda-győzelméről, s a bevétel I elköltéséről.) Miagyar Nemzet, 1987. március 28.: (őri b.) Méltatlan körül­mények. (A Honvéd—Baja NB I-es kosárlabda-mérkőzés sport­szerűtlenségéről.) — Ember Mária: Fekete-barna síkok és te­rek. (Barcsay Jenő tárlata Kecskeméten.) — Hír Kalocsa nép­művészetét bemutató kiállításról, amely a berlini Magyar Kul­túra Házában látható. — Bács-Kiskun és a futóhomok. (Hír a kecskeméti Erdei Ferenc-napokról.) Narodne No vine, 1987. 12. szám: Dekity Márk: A bunyevácok letelepedésének jubileumi ünnepségei. (Fotó a garai nemzetiségi táncegyüttesről.) — óvónőképzés Baján. (A bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán ősszel megkezdődő nemzetiségi óvónő­képzésről nyilatkozik Barna György tanácselnök-helyettes dr. Juhász Károly főigazgató, dr. Fátrai Klára főigazgató-helyet­tes.) — j. d.: Hogyan töltötték a garaiak a farsangot? (Tudósí­tás a február 28-ai bálról.) Á következő napokban a csapadékhaj­lam csökken, számottevő eső­re már nem le­het számítani. Kedden, szer­dán csak mí­nusz 2, plusz 3 fok lesz a haj­nali órákban. Csütörtöktől —j— 1, -j-6 fotk közötti mini- murnértékék vatószínűek. A délutáni órákra eleinte 16. 21 fo­kig melegszik fel a levegő, majd mérséklődik a nappala felmelege­dés, így csak 7—12 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók. A hét végére 11 és 19 fok között alakul a legmagasabb nappali hő­mérséklet. A talajnedvesség értéke a szán­tóföldi vízkapacitás százaléká­ban Bács-Kiskun megyében: 0— 50 om mélységben 70—80, 50—100 cm mélységben 85—95. KELEMEN KÁROLY: Az alkohol rabságában Különös regény közlését kezdjük meg április 6-án lapunkban. Különössége nem cselekményében, stílusában, vagy irodalmi értékeiben rejlik, hanem az író és a téma adhat okot a megkü­lönböztetett figyelemre. Szerzője, Kelemen Károly 59 éves bács­almási lakos, a Kunbajai Állami Gazdaság lakatosa. Műve ön­életrajzi regény, mely az élőbeszéd elevenségével az őszinteség hitelével és a segítés szándékával íródott. Mit tehet egy emberrel az alkohol, hogyan futhat vakvágány­ra egy tehetség élete, és legfőképpen miért kell és miként lehet megszabadulni az „alkohol rabságából”? Kelemen Károly, aki lapunkban közli először önéletírását, vá­laszt ad mindezekre a kérdésekre. Miközben hajlandó volt nyíl­tan feltárni életének szégyellnivaló epizódjait, soraiból kitűnik, hogy ebben egy cél vezette: hátha más is okul belőlük. Írásának legfőbb erénye éppen ezért őszinteségében rejlik, így nem is változtattunk az eredeti szövegen Vállalta hogy a nyil­vánosság elé lép. mi pedig örömmel adunk helyet egy olyan — nem túlzás — ős tehetségnek, aki megyénkben él, és nemcsak figyelmet érdemlő mondanivalója van, hanem ezt formába is. tudja önteni. Bár a reguny nincs híján a kalandos, izgalmas, humoros for­dulatoknak, szándékunk elsősorban mégsem a szórakoztatás, hanem a figyelmeztetés: az alkohol rabságából meg kell és — mint e dokumentumregény bizonyítja — meg is lehet szabadul­ni. MŰSOR ISIT. március JO-án, hétfőn. KECSKEMET! KATONA JÓZSEF SZfNHÄZ (Előzetes) Április z-án, csütörtökön, 3 órakor: XIV. RENÉ. Petőfi Sándor-bérlet. 3- án, pénteken. 7 órakor: XIV. RENÉ. Bessenyei György-bérlet. 4-én, szom­baton, 7 órakor: XIV. RENE. Csortos Gyula-bérlet. 5-én, vasárnap, S óra­kor: XIV. RENÉ. Vízváry Mariska- bérlet. KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ (Előzetes.) Március 31-én, április 1-jén, i-án, 3-án, 4-én. 5-én. este 7 órakor: A LILLA-VILLA TITKA. Bérletszünet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Ma. 18 órakor Offenbach: PÁRIZSI ÉLET. A Népszínház előadása. Ope­rabérlet. MOZI KECSKEMÉT Vároil mozi: fél 4. háromnegyed a és 8 órakor: NO A VOLÁNNÁL Sz., amerikai kalandfilm. Árpád mozi: fél 4. háromnegyed 8 és I órakor: ÖT LADA ARANYRÖG. Sz., mb., francia kalandfilm. Otthon mozi: délelőtt 10, fél 8 és fél 8 órakor: ÉRINTÉS. Sz., svéd- amerikai film. 18 éven felülieknek! Stúdiómozi: 8 órakor: AHOL A zöld hangyák Almodnak, sz., NSZK-film. 14 éven felülieknek! Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: ALADDIN ÉS A CSODALAMPA.. Planetárium — video: (Lánchíd ut­ca): fél 8 órakor: LONDONI RAN­DEVÚ. Mb.« angol krimi. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: ANNIE. Sz., mb., amerikai film. Stúdiómozi: 5 órakor: I. BORISZ. Sz., kétrészes mb., bolgár film. KALOCSA Otthon mozi: 4. 6 és 8 órakor: VE­SZÉLYES ÖRJARAT. Sz., mb., szov­jet kalandfilm. KISKŐRÖS Petőfi mozi: 3 és 7 órakor: VAK- VILAGBAN. Sz.. magyar film. 14 éven felülieknek! Stúdiómozi: 5 órakor: EGY TISZTA NO. Sz.. mb., kétrészes francia—an­gol film. 14 éven felülieknek I KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 és 6 órakor: ASTE- RIX, GALL. Sz., mb., francia rajz­film. 8 órakor: BOMBANO. Sz., mb., amerikai fllmvígjáték. 18 éven felü­lieknek! KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: fél 4, háromnegyed 8 és 8 órakor: GYILKOS ROBOTOK. Sz., amerikai film. 14 éven felüliek­nek. TISZAKÉCSKE Az Aranv János Művelődési Köz­pontban: 5 és 7 órakor: TITOKBAN HONGKONGBAN. Sz.. francia film. hírek hírek NAPTÁR 1987. március 30., hétfő Névnap: Zalán Napkelte: 6 óra 29 perc Napnyugta: 19 óra 09 perc Holdkelte: 6 óra 48 perc Holdnyugta: 20 óra 31 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: Egyelőre marad a borult idő. Előbb feiihőátvonulásoik lesznek, majd szórványosan, főként 'kele­ten, délkeleten valószínűleg eső. Éjszaka elszórtan ködfoltok kép­ződnek. Gyakran megerősödik az északnyugati, északi szél. A vár­ható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 2 és 7, legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoro­lógiai Főállomás Jelenti: Március, 28-án Kecskeméten a kö­zéphőmérséklet 13,1 (az 50 éves átlag 7,8), a legmagasabb hőmérséklet 18,1 fok volt, 3,9 milliméter csapadék hul­lott, a nap 1,8 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 7 órakor 9,4, 13 órakor 8.4 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 fok, a tengerszintre át­számított légnyomás 1002,4 millibar — emelkedő — volt. Március 28-án Baján a középhőmér- séklet 11,7 (az 50 éves átlag 8,3). a legmagasabb hőmérséklet 17,1 fok volt. A nap 3,3 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 7 órakor 8.3, 11 órakor 7.4 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 8,7 fok. a tengerszintre átszámított légnyomás 1002.1 millibar — süllyedő — volt. Csapadékot csak nyomokban mértek. HÉTFŐTŐL HÉTFŐIG Olcsóbban vásárolhatunk A Bácska Kereskedelmi Vál­lalat Kecskemét, Kéttemplom közi méteráruboltjában szövet-, dzsörzé- és függönymaradékok­ból rendeznek vásárt. A Nagy­kőrösi utcai férfi divatáruboltban reklámáron kínálnak irhakabá­tokat, ugyanitt a bőrkabátok, -zakók és -dzsekik árából 4<h százalék engedményt adnak. A Rákóczi úti leértékeltboltban női és férfikabátok, kamaszöltö­nyök vásárlásakor kétezer fo­rintig kétszáz, kétezer forint fö­lött háromszáz forint árenged­ményt adnak, április 11-éig. A Petőfi Sándor utcai konfekció­boltban egyes kamaszdzsekik és kamasz-, illetve férfipantallók 40 százalékkal lesznek olcsóbbak. Az Alföldi Tüzép Vállalat te­lepein a brikettre 18, a dorogi brikettre 28, egyes szénfélesé­gekre 10 forint/mázsánkénti en­gedményt számítanak. A kiskőrösi áfész 23. számú áruházának konfekcióosztályán öltönycsere-akció kezdődik. A használt férfiöltönyöket 400 ‘fo­rint értékben beszámítják az új vásárlásakor. (Valamennyi árura vonatko- zik: ameddig a készlet tart.) X Kedden: lottó- jutalomsorsolás A Sportfogadási és Lorttó Igaz­gatóság március 31-én, kedden rendezi a lottó márciusi jutalom- sorsolását. A húzáson a 13. já­tékhét szelvényei között összesen 1290 tárgy.nyereményt sorsolnak iki. Főnyeremények: Volkswagen Golf és Dacia személygépkocsi. Az igazgatóság az úf rend sze­rint csütörtököniként. április 2-án, 9-én, 16-án. 23-á.n és 30-án Bu­dapesten, a televízió nyilvánossá­ga e’őtit. sorsolja a lottó esedékes heti nyerőszámait. Nyereménybetétkönyv­sorsolás Az Országos Takarékpénztár ápri­lis 1-jén, szerdán Budapesten rendezi meg a nyereménybetétkönyvek 1987 első negyedévi, 143. sorsolását. A sor­soláson minden, 1987. március 28-áig váltott és a sorsolás napján még for­galomban levő nyereménybetétkönyv részt vesz. A nyereményösszeget a be­tétkönyvet kiállító OTP-fiók, posta- hivatal vagy takarékszövetkezet ápri­lis 17-étől fizeti ki. — VINCZE LÁSZLÓ TÁRLA­TA. Kecskeméten az Erdei Fe­renc Művelődési Központban áp­rilis 3-án, pénteken délután fél négykor nyílik Vincze László fes­tőművész kiállítása. A tárlat áp­rilis 24-éig tekinthető meg. ILLYÉS GYULA EMLÉKÉRE Vers­és prózamondók A Magyar Televízióban két­évenként rendeznek vers- és pró­zamondó versenyt, mindig egy kiválasztott író, költő emlékére. Ezúttal Illyés Gyulára és művei­re irányították rá a figyelmet. Tegnap tartották a kecskemé­ti Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontban az Illyés Gyula orszá­gos vers- és prózamondó verseny megyei fordulóját. Bács-Kiskun településeiről mintegy húszán mérték össze tudásukat, ponto­sabban azt, hogy ki adta elő leg­szebben Illyés egyik művét és a szabadon választott darabot. A kecskeméti zsűri döntése sze­rint hárman jutottak tovább az országos döntőbe: Horváth Már­ta (Kalocsa), Bodor Pál és Nagy Anikó (Kecskemét). Dicsérő ok­levelet kaptak: Holczhauser Zsu­zsa, Pulai Edina, Donkó Ferenc és Novadovszky Dóra. — ÚJ könyvek. A Szépirodalmi Könyvkiadó újdonságai: Darvas Jó­zsef: Részeg eső. (Regény. 5. kiadás.) — Hegedűs Géza: A tegnap alkonya — Komjáth Aladár: Életre köszöntő. (Válogatott versek.) — Szinnyei Jú­lia: A madarak hangja. (Regény.) — Két gyermek füsthalála. Tűz keletkezett szombaton Já­noshalmán, Jagodics Vencelné Deák Ferenc utca 23. szám alat­ti lakásán. Az ott tartózkodott Jagodics Ferenc 4 éves és Ja­godics József 2 éves gyermek olyan súlyos füstmérgezést szen­vedett, hogy a kórházba szállí­tás közben meghalt. A tűz kelet­kezésének okát a rendőrség — szakértőkkel együtt — vizsgálja. — PETŐFI ÉS SZALKSZENT- MÁRTON. A Hazafias Népfront szabadszállási bizottságának Pe­tőfi Sándor Társasága március 31-én 16 árától a nagyközségi ta­nácson Petőfi és Szalkszentmár- ton címmel ünnepséget rendez. Majsgi Károly, a szalkszentmár- toni emlékmúzeum igazgatójá­nak előadása után a költő ' ver­seiből hallhatnak az érdeklődők. (Dervarics Ilona tudósítónktól.) — MEGHÍVÁS VÁROSFÖLD. RE. Melyik a legbutább? — ez a címe a debreceni Vojtina bdb- együttes előadásának, amelyet ma 16 órától tartanak a városföldi klubkönyvtárban. Ugyanitt 18 órától az állathangok érdekes vi­lágáról beszél dr. Ország Mihály akadémikus, aki a madárénekek zeneiségével és annak vizsgálatá­val is foglalkozik. (Zelenák Ka­talin tudósítónktól.) — ANGOLBÓL A LEGJOB­BAK. A megye másodikos Jcözép- iskolás diákjai évenkénti angol nyelvi versenyét a közelmúltban rendezték meg a kecskeméti Bá­nyai Júlia Gimnáziumban. Első lett Pusztai Anikó (Katona Jó­zsef Gimnázium), második Mann Szilvia, harmadik Borsos Anita (Bányai Júlia Gimnázium). Kü- löndíjat kapott Szalai Levente (Katona József Gimnázium). AKI TUDJA — Fogalmam sincs a technikáról. Például nem vagyok képes megtanulni, hogyan keletkezik a vil­lanyáram ... — ö, kedvesem, pedig az igazán egyszerű! Ügy, hogy az ember megnyomja a villanykapcsolót! \V, Holnapi lapszámunkból ] A negyedik oldalon je­lentkezünk a Fiatalokról — fiataloknak szóló összeál­lítással. Ugyanitt írunk az Én is jártam Isonzónál című filmszociográfiáról. Sorozatban mérlcghlány- nyal zárt esztendők után a Kecskeméti Kossuth Tsz-ben új elnököt válasz­tott a tagság. Hogyan si­került a közös gazdaságot talpra állítani — erről be­szélgetett munkatársunk Forczek Andrással. A ta­nulságokat az 5. oldalon közöljük. Ugyanitt olvas­ható a Tavasz és építő­anyagok című publicisz­tikánk is. PETŐFI NÉPE A Magyar szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. GáJ Sándor Kiadja: a Bács-Kistcun Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató, szerkesztőség, Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 8001 Telefon: 27-811 Telexszám: 28-41« bmlv n Terjeszd a Magyar Posta Előfizethető a htrlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 43,— Ft, _ . negyedévre: 129,— Ft, félévre: 25«,— Ft, egy évre: 516,— Ft. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással Kecskemét, Külső-Szegedi út OL 8001 Telefon: 28-777 Vezérigazgató: Blrkás BÚM HU ISSN 8133 888«

Next

/
Thumbnails
Contents