Petőfi Népe, 1981. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-17 / 166. szám

IDŐJÁRÁS Várható Időjárás ma estig: Időn« ként megnövekvő felhőzet, sokfelé ismétlődő záporral, zivatarral. Meg­élénkülő, a Dunántúlon megerősödő déli, délnyugati szél, A legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet: 13, IS, a legmagasabb nappali hő­mérséklet: 26, 31 fok között. A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál tegnap 23 fok volt. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVI. évf. 166. szám Ára: 1,40 Ft 1981. július 17. péntek. Havasi Ferenc a varsói televíziógyárban A Lengyel Egyesült Munkás­párt rendkívüli kongresszusán részt vevő magyar pártküldöttség Havasi Ferencnek, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának ve­zetésével csütörtökön délelőtt lá­togatást tett a varsói televíziós készülékek gyárában. A delegá­ciót elkísérte Stanislaw Galecki, a varsói városi pártbizottság tit­kára. A gyár . megtekintése i£án a magyar küldöttség találkozott az üzem párt- és társadalmi szerve­zeteinek aktivistáival. A találkozón felszólalt Havasi Ferenc. Méltatta a magyar—len­gyel barátság történelmi hagyo­mányait, és a szocialista közös­ség keretében végbement kibon­takozását. A dolgozók kérdéseire válaszol­va szólt a magyar gazdaság hely­zetéről, fejlesztésének tapasztala­tairól, valamint a lengyelországi események és a pártkongresszus magyarországi visszhangjáról, majd ajándékot adott át a' gyár kollektívájának — a Szabadság­szobor kicsinyített mását. (MTI) FUVAROZTATÓK NYÁRI EGYETEME Napirenden a közlekedés-hírközlés önfenntartó képessége Kecskeméten immár negyedik napja tart a fuvaroztatók nyári egyetemének előadássorozata. Csütörtökön elsőként dr. Wittré- di József, a Közlekedés- és Pos­taügyi Minisztérium főosztályve­zető-helyettese a közlekedéspoli­tika néhány kiemelt kérdésével foglalkozott. Igen érdekes és ta­nulságos előadást tartott dr. Pe­tőfi László, a KPM osztályvezető­helyettese, a közlekedés-hírközlés önfenntartó képességét növelő ta- rifalkérdésekről, illetve az 1982- re tervezett díjszabás-változások­ról. . • •Az előadó elöljáróban a gazda­sági egyensúly helyreállításában kiemelkedő szerepet játszó taka­rékosságról szólt, amely a terme­lésben és a fogyasztásban egy­aránt jelentős. Szólt az 1968-as új gazdasági mechanizmus árrend­szer-célkitűzéseiről, majd pél­dákkal bizonyította, hogy az 1968. évi árkiegészítés és dotációja 4,3 milliárd forintot tett ki. A díjak a távolsági közlekedés­ben 1951 óta, a helyi közlekedés­ben 1966 óta változatlanok. A hír­közlésben 1968 év végén a ha­gyományos postai szolgáltatások díjai emelkedtek, de utána hosz- szabb időn keresztül a hírközlési szolgáltatások díjai is változatla­nok maradtak. A növekvő költ­ségeket nem követte a díjak emelése, s ez nem javította a közlekedés, hírközlés önfenntartó képességét, sőt, a növekvő terhe­ket' egyre inkább a költségvetés­nek kellett viselnie. A személy- szállítás árkiegészítése 1981-re 1998-hoz képest négyszeresére' nőtt. A közlekedés és hírközlés díjbevételén felül 1976-ban 11 milliárd forint árkiegészítésre és dotációra volt szükség. Az V. öt­éves tervidőszakban a közlekedés és hírközlés 70 milliárd forint fo- gyasztóiár-kiegészitésben és dotá­cióban részesült, 39 milliárd fo­rint beruházási támogatást ka­pott. Az önfenntartáshoz a szük­ségesnél jelentősen alacsonyabb díjszint a szolgáltatást igénybe vevőknél azzal járt, hogy nem ta­karékoskodtak a hírközléssel és a közlekedéssel. Az önfenntartó képesség növe­lése érdekében már történtek in­tézkedések az elmúlt ötéves terv­ben. Ilyen volt a nemzetközi áru- fuvarozási díjak emelése, ame­lyen belül a legjelentősebb volt a vasúti tranzit díjszabás emelé­se 1977-ben 100, 1981 januárjában újabb 92 százalékkal. A közúti árufuvarozás tarifaemeléséből, illetve a taxi-áremelésből több mint 2,4 milliárd forint volt a többletbevétel. A hírközlésnél csupán a közületeket érintő egyes szolgáltatások áremelésére került sor. A Volán autóbusz-közlekedé­se nem jövedelmező, ezért az áruszállítás nyereségéből kell megteremteni a fejlesztési alapot. A VI. ötéves terv árpolitikai koncepciójáról elmondta, hogy ennek fő vonala az új ármecha­nizmus megszilárdítása. Olyan ár­politikát kell folytatni, amelyek ösztönöznek a hatékony gazdál­kodásra, a külkereskedelmi árak és cserearányok javítására. Kény­szerítik az energiahordozókkal és nyersanyagokkal való takarékos­ságot és ösztönzik a hazai termé­szeti erőforrások, a másodlagos nyersanyagok feltárására irányu­ló tevékenységet. Az életszínvonal előirányzataival összehangoltan biztosítják a tervszerű fogyasztói árakat. Az árpolitikai koncepció alapján a várható energia- és anyagár-változások nehezen elő­re jelezhetők, de a jelenlegi isme­retek alapján árváltozással kell számolni. Ez természetesen nem jelentené azt, hogy nem kellene a közlekedés-hírközlési ágazat­hoz árkiegészítést adni. Az elképzelések szerint az egy forint díjbevételre jutó árkiegé­szítési igény 1985-re a vasúti sze­mélyszállításnál 2,69, a Volán autóbusz-közlekedésnél 0,67, a vá­rosi személyszállításnál 5,42 fo­rint lenne, a MÁV a belföldi díj­szabást 1982-től évenként 3 szá­zalékos emeléssel számolja, míg la Volán Tröszt ugyanettől az év­től kezdve ugyancsak 3 százalé­kos árufuvarozási tarifaemeléssel tervez. Szóba került még a dol­gozók munkába járására szolgá­ló bérletek árával kapcsolatos tennivaló is. Ezen az ülésnapon még Ónozó György, a KPM miniszterhelyet­tese, a közlekedési feladatok a külkereskedelmi áruszállításban címmel tartott előadást, majd dr. Zahumenszky József, a Volán Tröszt vezérigazgató-helyettese számolt be a közlekedéspolitikai koncepció végrehajtásáról. Dél­után a résztvevők kulturális prog­ramon ismerkedtek a megye nép­művészetével. G. G. A kertészeti termesztés gondjairól tanácskoztak A Szegedi Akadémiai Bizott­ság Mezőgazdasági Szakbizottsá­gának agrárökonómiái kérdések­kel foglalkozó munkacsoportja tegnap .Kecskeméten, a Zöldség- termesztési Kutató Intézet ta­nácstermében tartotta ülését. A tanácskozáson három megye — Báes-Kiskun, Békés és Csongrád — szakvezetői is részt vettek. Igen fontos témát vitattak meg, mégpedig a VI. ötéves terv sza­bályozó rendszerének a kertésze­ti termelésre várható hatását. Dr. Király László, a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Főiskolai Karának tudományos igazgató- helyettese sokoldalúan elemezte a termelés jelenlegi helyzetét. Foglalkozott az ár- és hitelpoli­tikával, az adórendszerrel, és az állami támogatással. Megállapí­totta, hogy a szabályozás megfe­lel az igényeknek, de minden­képpen jelentős finomításokra szorul. Szükséges megvizsgálni a hitelezés gyakorlatát. Fontos, hogy a zöldség- és gyümölcske­reskedelmet korszerűsítsék. A fel­dolgozó' vállalatok a tényleges népgazdasági igényeket közvetít­sék a termelőkhöz, A szerződé­ses biztonságnak érvényt kell szerezni. A kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet fő­könyvelője, Domokos Béla, üze­mi tapasztalataikról számolt be. Hangoztatta, hogy értékesítési gondjaik vannak például meggy­ből, de más gyümölcsfélékből is, ezért a VI. ötéves terv időszaká­ban kevesebbet telepítenek, mint amennyit terveztek. Többek kö­zött az eredetileg száz hektárra tervezett 'ribiszkeültetvényből csak 15 hektárnyi valósult meg, mert úgy érzik, hogy ennek a termését is nehezen tudják érté­kesíteni. Bírálta a kereskedelem és a felvásárlás szervezetét. A két előadást követő vita alá­támasztotta az előzőleg elhang­zottakat. Szatymazon például ér­tékesítési gondok miatt pusztul az őszibarack. Ugyanakkor az üz­letekbe nem mindig jut el. így van ez más gyümölcs esetében is. A hozzászólók számos példát so­roltak fel az áru terítésének hi­báival kapcsolatban. Szóvá tet­ték, hogy kishatárforgalom ki­bővítésével sok gondot meg le­hetne oldani, azonban a bürok­ratikus megkötöttségek akadá­lyozzák a fejlődést. Azt is elmondták, hogy a zöld­ség- és gyümölcstermesztés gaz­daságosságával alaposabban kel­lene foglalkozni, mert ha az öko­nómiai kérdéseket elhanyagol­juk, visszaesés várható a terme­lésben. Ugyanis a termelési költ­ségek jelentősen növekedtek az utóbbi években, és sok gazdaság a veszteségek miatt felszámolja a kertészet valamelyik ágazatát. Megállapodtak abban, hogy mindezeket az észrevételeket to­vábbítják az illetékesekhez. K. S. Befejeződött a bagdadi konferencia Elítélték Izrael politikáját Élesen elítélte Izrael agresszív, expanzionista politikáját, az ame­rikai imperializmussal és a dél­afrikai fajüldöző rezsimmel fenn­tartott kapcsolatait az Irakkal va­ló szolidaritásról tárgyaló érte­kezlet. A Bagdadban megtartott konferencia csütörtökön fejező­dött be. Munkájában különböző országok politikai pártjainak, tár­sadalmi szervezeteinek és moz­galmainak képviseletében több, mint hetven küldöttség vett részt. Az értekezlet az arab haladó erők akcióegységének fontosságát hangsúlyozta az imperializmus és a cionizmus elleni harcban, {fel­szólított az arab kőolaj és a kül­földi bankokban levő arab beté­tek felhasználására e harc sikere érdekében. A résztevevők elutasí­tották a Camp David-i megálla­podásokat, szolidaritásukat nyil­vánították a PFSZ vezette palesz­tinéi néppel elidegeníthetetlen jo­gaiért folytatott küzdelmében. A konferencián elfogadott do­kumentum ezenkívül felszólítja Irakot és Iráiit fegyveres konflik­tusának azonnali beszüntetésére. A konferencia június 7-ét — az iraki kutatóreaktor elleni izraeli támadás napját — az arab népek­kel és más fejlődő országok né­peivel való nemzetközi szolidari­tás napjává nyilvánította. (MTI) A külkereskedelmi mérleg ja­vításához több magasabb Színvo­nalú, tőkés piacon is nyereséggel értékesíthető árura volt szüksége a népgazdaságnak az elmúlt években, s van még ma is. Ezt a óéit szolgálta és szolgálja a hitel- politika, az, hogy központi intéz: Jcedéssel külön pénzalapot terem­tettek az exportnövelő vállalati bérulházások segítéséhez. Ezt a lehetőséget használta ki a me-, gyében számos ipari és mezőgaz­dasági üzem termelése fejleszté­séhez, így a bajai Bácska Bútor­ipari Vállalat is. Az idei első fél­évi eredményei már azt bizonyít­ják, hogy érdemes volt vállalnia az adóssáválás kockázatát. Ebben az éviben a vállalat ér­tékesítésében már nagyobb a tőkés export aránya a belföldi eladóknál. Az első hat hónapban — mint azt Fehér János főköny­velő elmondta — a tavalyi év azonos időszakához képest 64 százalékkal növelték a termelést. Ezen belül a tőkés bútorexport hatszor több volt, s már az első félévben elérte a tavalyi teljes esztendei értéket. Emellett az eredmény mellett elhanyagolható, hogy a vállalat az első félévi készárutermelési tervét csak 98,2 százalékra valósította meg. Annál inkább is, mert az 1,8 százalékot a második félévben pótolni tud­ják. Sokkal fontosabb, hogy a termelésfelfutás és a termékösz- szetétel kedvező megváltozása következtében már június végéig csaknem kétszer annyi nyeresé­get értek el, mint tavaly egész esztendőben. A nyereség alakulásánál az exportcikkek a döntőek mennyi­ségi túlsúlyuknál fogva, s azok gyártása- jövedelmező volt az első félévben. A Bácska Bútor­ipari Vállalat a létrehozott, eu- rópái színvonalú gépi kapacitását, s a munkaidő-alapot igyekezett minél jobban kihasználni az el­múlt időszakban. Az ezen a té­ren elért jelentékeny javulásban fontos szerepet játszott a beve­zetett új bérezési forma: a ter­melési program teljesítéséhez kö­tött prémiumos rendszer. Ennek az a lényege, hogy a havi. felada­tok elvégzéséért meghatározott összegű, a teljesítménybéren fe­lüli prémiumot kapnak a dolgo­zók. Természetesen a vállalati gaz­dálkodás mindegyik területét át­fogja ez az új bérezés, a keres­kedelmi osztálytól a termelésen át a szállítóig. Egy fizikai dol­gozó 300 forint prémiumot kap, eszmeileg, ugyanis a brigádok maguk döntenek róla, hogy a tagjaik közül 'a kapott összegből # A Sellő Lux szekrénysort hazai ki, hogyan részesedik, tehát ily- .módon részlegesen a differenciá­lás elve is érvényesül. A műve­zetők 500 forint prémiumot kap­hatnak, ha a termelési célt el­érik, s még — szerényebb mér­tékben — a brigádvezetőket is érdekeltté tették a jobb és több munka elvégzésében. Jelenleg a fizikai dolgozók körében 2500 forinttól 8 ezerig terjed ki a ke­reseti skála. A havi prémium bizonyos többlettermelés eléréséhez van kötve, ami „hozza” a vállalatnak azt a többletjövedelmet, amely lehetővé teszi a kifizetést. Ily módon az idén a 6 százalékos adómentes béremelési lehetősé­gen is túlléphetnek a keresetek növelésében. Tavaly egyedi jellegű gyártást folytattak a vállalatnál, az idén darabonként is értékesíthető cik­kekből összeállított Szobabútort készítenek. A rusztikus stílusú bútor megrendelője NSZK-beli megrendelésre gyártják. cég volt az első félévben. A Bács­ka célja a tőkés export további növelése, s ehhez keresi a part­nereket. Jelenleg több nyugati céggel tárgyal, s várható, hogy már a második félévben bővül a vevők köre. A bajai cég belföldre a ruszti­kus stílusra emlékeztető termé­keket szállít. Űj gyártmány az öt darabból álló Héra szekrénysor, amelyet az őszi BNV-n mutatnak be, s magasabb igények kielégí­tésére szánják. A Sellő Lux szekrénysor, amelyet már tavaly is készítették, közepes árfekvésű, a Sellő Mini pedig annál alacso­nyabb árú. A Bácska Bútoripari Vállalat az export növelésére kö­telezte el magát, de technikai fel­szereltsége és szakembergárdája jóvoltából belföldre is tetszetős és nagy használati értékű búto­rokat ad. Az érdeklődők az ex­port termékeihez is hozzájuthat­nak bajai mintaboltjában. A. T. S. Ösztönző bérezés, növekvő export a Bácska Bútoripari Vállalatnál em téma Az otthonosság természetes­ségével szórakozó parasztem­berek sütkéreznek a balaton­füredi strandon. Talán föl sem ismerném a sétányról is­mert családot, ha a nagypapa nem hozta volna magával a vízpartra is fekete kalapját. Elegáns reklámtáskából fala­tozva beleolvadnak a tömeg­be. Tudomásul veszem a lát­ványt. Oj néznivalót keresnék, ha nem jutna eszembe, hogy még egy évtizede is lelkesen kérdezgettem volna a nyilván termelőszövetkezeti ■ üdülőket. Cikkben tudattam volna: lám, itt tartunk már. Pihenhetnek, nyaralhatnak a föld munkásai is. Mi több, örömmel utaztak ide a korábban falujukból csak vásárra, búcsúra, hiva­talba kimozdulók. lUyés Gyu­lát sem ösztönözné 1981-ben az „Űj nép a parton" «boldog­sága pompás, csattanós költe­mény írására. , Táskámban marad a jegy­zetfüzet; kit érdekel ma, hogy hartai, jánoshalmi, kunszent- miklósi, mélykúti mezőgazda- sági dolgozók csoportosan üdülnek a magyar tengernél? Jó néhány szövetkezet saját üdülőt tart fönn, mert csak így teljesítheti a tagság kíván­ságait. A napozó, fürdőző pa­rasztcsal ád napjainkban nem ■téma; szokott, mindennapos eset. Külföldiek álmélkodnak két­szintes hajósi családi házon. Mást képzeltek a magyar fa­luról, mást olvastak a jóindu­latú, de régibb kiadású úti­kalauzban. Szinte kacsalábon forgó palotákban laknak mó­dos császártöltési, bócsai, tt- szakécskei és másutt élő pa­rasztcsaládok. Senki sem kap­ja föl honfitársaink közül fe­jét a hírre: hallos, két fürdő­szobás, központi fütéses, min­dent tudó konyhával fölszerelt házba költözik az ifjú pár. Ez sem téma. A fejkendős Zsiguli-tvlajdo- nos parasztasszony városi par­kolóban sem kelt föltünést. Fotóriporter kollégámat hiába biztatom, hogy csettentse el masináját. „Nem téma”, így vélekedik. Igaza van. A háztájiban, a kisegítő gaz­daságban szorgoskodó kerti traktor éppen úgy nem téma, mint a falvakban is mind kedveltebb színes tévé. A hajdani felvégi reformá­tus nagygazda tanítónő lányá­nak és az alvégi katolikus napszámosszármazék brigád- vezetőnek a háromszáz fős la­kodalma sem különlegesség. Gyerekkoromban tragédiák kútja volt- a gazdag lány meg szegény fiú szerelme, áthidal­hatatlan távolság választotta el a máshitű alvéget meg fel­véget. Ritkán, de milyen rit­kán alakulhatott ki ilyen kap­csolat, még ha egymásnak is teremtődtek a fiatalok. Ma? Nem téma, legföljebb az öreg szülők'tűnődnek el egy-egy pillanatra a világ forgandósá- gán. Az sem téma a friss, a szo­katlan, a sajátos híreket gyűj­tő újságíró számára, ha falu­si sportegyesületek a nemzeti bajnokságban vesznek részt, és csalódottak, ha csoportjuk­ban csak a középmezőnyben végeznek. Jó is így. A gyarapodás vá­gya viszi előre a világot. Ne érezzük különleges adoniány- nak, juttatásnak, ha a ma­gyar falu, a magyar paraszt is emberi módon él a lassan bú­csúzó XX. század végén. Ne hivatkozzunk unos-untalan a bezzeg régebbenre, a három­millió koldus országára, mert akkor éppen a haladás, a fej­lődés igényének nyilvánvaló­ságát kérdőjeleznök meg. Az új technikai eszközök, az új gépek világszerte átformálják a mezőgazdasági települések képét, az ottaniak életét. Ma jóval több rádiótülajdonost tart nyilván a posta, mint amikor csak a szerencsésebb községekben volt villany. Nincs mit csodálnunk, ha a tévét figyelő, újságot járató parasztember könnyebben szánja rá magát országjárás­ra, mint lovas szekéren döcö­gő nagyapja. Nagy baj lenne azonban, ha felednek; mennyi munkával, mennyi fáradozással jutottunk el ide, hogy magunk terem­tettük meg a derűlátóktól vártnál is gyorsabb, az egész falusi társadalmat fölemelő előrehaladás feltételeit. Való­ban nem téma, a vizisízőktől barázdált tóban lubickoló pa­rasztcsalád, a nyugodt családi élethez szükséges száz-száz­harminc négyzetméteres la­kás, a sportoló falusi lány és fiú, az anyagi jólét számtalan bizonysága. Még a tudati vál­tozások, ‘ a parasztságot ellen­tétes érdekű csoportokra szab­daló rétegződés megszűnését jelző kapcsolatok sem csupán magyar vívmányok. Majd mindenütt tanultabb, művel­tebb a falu népe, és a több is­meret általában halványítja az előítéleteket, a társadalmi kiegyenlítődés irányában hat. így volt ez a múltban is, amikor azonban hazánk és különösep a parasztság majd mindig csak követte, gyakor­ta kullogva követte a fejlődést. A másutt már elért, a másutt már természetes volt az ösz­tönző, az elmaradottságunkat fájdalmasan kimutató mérce. Ma — és ez a téma! —■ sok tekintetben mi vagyunk a példa, ránk hivatkozva szor­goskodnak ezért, azért bará­taink, más társadalmi beren­dezkedésű országok illetéke­sei. Fálvaink átalakulásának gyorsasága, jellege, azokat is elgondolkoztatja a szövetke­zeti mozgalommal teremtődött energiák méreteiről, a szocia­lista elvű gazdálkodással adó­dó lehetőségekről, akik ilyen­olyan okból fenntartással szemlélik hazánkat. . Ez a té­ma! Meg az, hogy kivívott helyünk megőrzéséért, „elő­nyünk" megtartásáért miként mélyíthetnék el a tudati, az életmódot érintő változásokat, a közösségi társadalomra jel­lemző tulajdonságokat. Tudnunk kell honnan indul­tunk, de még fontosabb azt ismernünk: hova vezet utunk. B. N.

Next

/
Thumbnails
Contents