Petőfi Népe, 1978. április (33. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-26 / 97. szám

1978. április 26. • PETŐFI NÉPE • 3 Nemrég vált ismeretessé, hogy a Nagy Októberi Szoci­alista Forradalom 60. évfor­dulójára kibontakozott szo­cialista munkaversenyben az Álsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóság olyan kiváló eredményeket ért el, hogy a Minisztertanács és á SZOT javaslatára az MSZMP Köz­ponti Bizottsága jubileumi zászlóval tüntette ki. Ugyanakkor az Országos Vízügyi Hiva­tal elnöke és a MEDOSZ Elnöksége a Kiváló Igazgatóság cí­met is odaítélte. t A Széchenyi István brigád tagjai a Baja határában levő Deák Ferenc zsi­lipnél a zá­rógerendákat húzzák (el. Szükséges/ hozzátenni mindeh­hez, hogy az igazgatóság már eddig is számos elismerést ka­pott. Egyebek között ötször nyer­te el a kiváló címet. A kollek­tíva munkája nagy jelentőségű, hiszen .a .megye nagyobb részét felöleli. Nagy erőfeszítéseket tesz az igazgatóság, az Országos Víz­ügyi Hivatal irányítása alatt, az ár- és belvízvédelemben. Olyan nagyszabású munkálatokat vé­geznek el. amelyek megelőzik a veszélyt. erősítik a gátakat, rendbetartják a csatornákat, se­gítik a mezőgazdaságot az öntö­zésben. Vukováry Attila igazgatóhelyet­tessel" arról beszélgetünk, hogy a kollektíva milyen eredmények­kel,^sikerekkel vívta ki a nagy elismerést. — .Tavaly csaknem 185 millió forint volt a termelési tevé­kenységünk értéke. Ez egyúttal a terv több mint hatszázalékos túlteljesítését is jelenti. A vál­lalat eredménye 15,6 millió fo­rint. Sokat tettünk a jobb mun­kaszervezésért, a hatékonyság nö­veléséért. Az eredmény köszön­hető a takarékossági és az újító­mozgalomnak is, de nem utolsó- sortban a jubileumi munkaver- seny-mozgalom kibontakozásá­nak. Az igazgatóhelyettes elmondja, hogy az éves beruházási elő­irányzatot több mint húsz száza­lékkal teljesítették túl. A befe­jezett beruházásoknál 689 millió forint megtakarítást értek el. Ez bizoiy nem kis teljesítmény. Több esetben határidő előtt he­lyeztek üzemibe fontos létesít­ményeket. A Paksi Atomerőmű egyik csatornájának határidő előtti kivitelezése meggyorsította az ottani építkezéseket Előbb fe­jezték be a Siótorok árvédelmi munkáit, valamint a Duna tölté­sének du napa táji szakaszán vég­zett gáterősítési feladatokat. A Dunavölgyi Főcsatorna rendbe- hozási munkáinak 12 hónappal korábban történt befejezése szin­tén a kollektívát dicséri. A munkaverseny egyre na­gyobb mértékű kibontakozását bi­zonyítja, hogy tavaly a dolgozók több mint 80 százaléka részt vett a szocialista brigádmozgalomban. — Négy szocialista brigád nyerte el az igazgatóság kiváló brigádja címet, 17 arany. 26 ezüst és 23 bronz fokozatot ka­pott’ — tájékoztat az igazgatóhe­lyettes, majd hozzáteszi: — Érdemes kiemelni a föld­munka-üzem Petőfi Sándor szo­cialista brigádját, ök már tavaly elnyerték a szakma kiválója cí­met. 11 millió 750 ezer forint értékű feladattervet vállaltak. Ezzel szemben éves tevékenysé­• A balaton­füredi hajó­gyárban ké­szült önjáró uszályok műszaki át­adásában is közreműködik az igazgató­ság. Nemrég Jugoszlávia két ilyen vízijárművet vásárolt. Képünkön: az egyik áthajózásra készen. (Méhest É. (elv.) • Az igazgatóság laboratóriuma rendszeresen el­lenőrzi az folyók és a csatornák vízének szennye­zettségét. Képünkön Jakab Judit laboráns egy víz­mintát ellenőriz. gük értéke 16 millió 265 ezer fo­rint volt. Hat SZ 100-as erőgép javítását végezték el, melynek során 300 ezer forintos megtaka­rítást értek el. Ezen túlmenően üzemanyagban 310 ezer forint értékű megtakarításról tanús­kodnak a számok. Az úgyneve­zett folyamos üzem többszörösen kitüntetett Türr István szocialis­ta brigádja működött közre a már említett paksi építkezésben. A szakma kiválója címmel ki­tüntetett Kandó Kálmán szocia- . lista brigád újítási versenyt in­dított A kollektíva az igazgató­ságnál meghirdetett versenyt a szocialista brigádvezetők V. or­szágos tanácskozásán országos felhívássá szélesítette. Tavaly ki­lenc újítást kezdeményeztek, amelyből nyplcat elfogadtunk és hasznosítottunk. Az igazgatóság a termelési, gazdálkodási tevékenység mellett mindig fokozott figyelmet fordí­tott a dolgozók élet- és munka- körülményeinek javítására, mű­veltségi színvonalának emelésére. Tavaly is jelentős előrelépés tör­tént ezekben a témákban. — Az elmúlt évben avattuk fel üzemi konyhánkat, ahol kétszáz- nyolcvánan tudnak étkezni. Kor­szerűsítettük a munkásszálláso­kat, a lakókocsikat és a tanyaha­jókat. A dolgozók egészségét és munkabiztonságát segítő kiadá­sok 1977-ben megközelítették a 12 millió forintot. A szociális és kulturális, valamint sportcélú anyagi ráfordítások az elmúlt év­ben 14,6 százalékkal haladták meg az 1976. esztendei hasonló kiadásokat. Nagyon büszkék vagyunk ka­marazenekarunkra, amely ta­valy kapta meg a kiváló együt­tes címet. A szocialista brigádok kérésére többször adott hangver­senyt. A kamarazenekar jelentős szerepet tölt be a 'Baja—Zombov testvérvárosi kapcsolatok gazda­gításában is. A munkásműveltség színvona­lának emelése érdekében gyak­ran rendeznek szellemi vetélkedő­ket. Jelenleg mintegy negyvenfé­le szakmai tanfolyamon vesznek részt a dolgozók. Még tovább lehetne sorolni az eredményeket, amelyek hozzáse­gítettek a jubileumi .zászló k:ér- demléséhez. Nincs azonban arra mód, hogy mindent ismertes­sünk. Éppencsaik, hogy bepillan- •3 tást tudtunk nyújtani az igazga­tóság életébe. Csak megemlíteni lehet, hogy a vízügyi dolgozók 127 kilométeres Duna-szakaszón ügyelnek a biztonságra. Tevé­kenységük három várost és 80 községet érint, a megyében, hi­szen Keleten a Duna—Tisza Víz­választó képezi munkásságuk ha­tárvonalát Az átlagos létszám 1300 körül van. Ennyi ember te­vékenykedik a raegve nagyobb részén az ár- és belvízbiztonság megteremtéséért. Vukováry Attila végül el­mondja : / — Kollektíváink csatlakozták a Láng gépgyáriak felhívásához. Az a célunk, hogy a munkaver­senyt az idén magasabb szinten folytassuk, hasonlóképpen a ta­karékossági és az újítási mozgal­mat is tovább szélesítjük. Tavaly példáid ez utóbbi csaknem 1 millió 400 ezer forint megtaka­rítást jelentett az igazgatóság számára. . K, S. KIÉRDEMELTÉK A JUBILEUMI ZÁSZLÓT áló eredmények az Álsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóságon Lenin születésének 108. évfordulója alkalmából a múlt hét elején az MSZMP Központi Bizottságának székházában kitüntetéseket adtak át a lenini eszmék terjesztésében kiemelkedő ered­ményeket elért pártpropagandis- táknak. Közöttük Hlávati András, a csátaljai ÁFÉSZ főkönyvelője, a bajai járás vezető propagan­distája a Munka Érdemrend ezüst fokozatát vette át, Pár nappal később Csátalján, a munkahelyén kőszöntjük Hla- vati Andrást, gratulálunk az ön­zetlen, áldozatos pártmunkáját jutalmazó kitüntetéshez. — Nagy megtiszteltetés És tel­jesen váratlanul ért. A kitüntető ünnepség rendkívül megható volt. Rég nem látott elvtársak- kal találkozni, rádöbbenni, hogy részesei voltunk az új történel­münket formáló időszaknak. Az ünnepségen szinte újraéltem az ötvenkét évemet. Figyeltem az arcokat, mások is így éreztek. Megelőz a kérdezésben. Mi­előtt ugyanis leülne, előveszi le­véltárcáját, s egv szegényes há­zikót megörökítő amatőrfényké­pet tesz elém: — Ebben nőttem fel... Édes­apám drótos volt;, hétfőn reggel elindult, gyalogosan járta a környékbeli községeket. Szomba­ton vonattal érkezett, ennyit en­gedett meg magának a rossz lá­basok, üstök megjavításával ke­— Édesanyám halála után, te­hát gyerekként elszegődtem kis­béresnek, aztán kereskedőnél, majd erdésznél szolgáltam. Ott, az erdőben például rengeteg disznóra vigyáztam. Cipőm sem­mihaszna, talpnak fadarabot rak­tam bele. s úgy tönkrementek, éppen hogy meg nem nyomorod- tak a lábaim. Tizenöt évesen szabóinasnak áll­tam be a hercegszántói Gálity István mesterhez. Derék ember volt, a nála töltött négy év alatt kaptam az első politikai nevelést. Mert 19 évesen szábadultam a szakmában 1944-ben. És 1945 áprilisában Gálity mester műhe­lyében megszerveztük a pártot. Tizenegyen voltunk. Feladatul én a MADISZ megszervezését kap­tam. Pár hónappal később, jú­liusban Bajára küldtek kéthetes pártiskolára; Safrankó Emánuel- né vezette. Nehéz volt nagyon, az a sok. addig ismeretlen szó, fogalom. Hat elemim volt akkor. ötvenháromban újabb pártis­kola. A pártpropaganda munká­nak . valahogy mindig is éreztem a nagy jelentőségét. És bújtam a könyveket, ^rengeteget olvas­tam. Megtanultam én még hege­dülni is, hogy menjen a kultúr­munka, legyen zenekara is a resett kis pénzből. Édesanyám korán, negyvenkét évesen halt meg. Kisgyerekek voltunk, de jól emlékszem, nagy eső volt, s ő valahonnan munkából jött, me­zítlábasán. Mamusza a ' hóna alatt, hogy át ne ázzon. Nagyon beteg lett, s elvitte a tüdőbaj... — Hogyan kezdődött az Úgy Iránti elkötelezettsége? A pártpropagandista MADISZ-nak. ’Hercegszántón jár­va például ma is olyan jóleső látni a Petőfi-szobrot, a vala­mikori gödör helyén. A szobor felállítását én javasoltam és el­fogadták. Természetesen megszereztem a mestervizsgát Gyakorlására nem nyílott lehetőségem, bár fo­lyamodtam iparengedélyért. Ak­koriban úgy volt szabályozva, hogy reakciósoknak jutott az előny. Az FMSZ-nél kopogtattam, van-e valamilyen állás. Pénztáro­si. kicsi, pénzért 460 forintért felelték. Boldogan vállaltam. Éz 1950-ben volt. Két évvel később főkönyvelő lettem. 1955-ben ké­pesítőztem — kitűnőre. 1965-ben megszereztem a mérlegképes könyvelői oklevelet. A pártpropagandistaként vég­zett munkámról? Ezzel együtt teljes az életem. Bár az első pártiskolám óta magától értetődő kötelességnek éreztem, megbíza­tás alapján 1953 óta folyamato­san ez a legfőbb pártfeladatom. Nyolc évvel ezelőtt járási vezető propagandista lettem. A szocia­lista társadalom fejlődésének kér­dései alapozó tanfolyamok mun­káját irányítom, ellenőrzőm. Ti­zenegy propagandista elvtárs tartozik hozzám. Azt azonban kü­lön kértem, hogy szemináriumot is vezethessek. Hatvankettőben Nagybaracs- kára kerültem ÁFÉSZ-könyvelő- nek, ez időtől csak ott vezetek BARÁTAINK ÉLETÉBŐL Védnökség a nagy építkezéseken Az idén már 140 ossz-szövetségi és 65 köztársasági építkezés folyik a Komszamöl védnöksége alatt Gazdaságilag, eredményesség szem­pontjából miilyen hatása van a KomszomoLvédnökségnek az építke­zés menetére? Erről beszélgetünk Igor Szmimovval, a Komszomol KB osztályvezetőjével. — A Komszomol Központi Bizottsága 1978-ban hat területi ipari komplexum építése fölött vállait védnökséget. Ezek: a Nyugat-szi­bériai, a Kurszki mágneses anomália, a Pavlodar— Ekibasztuzi, a Bratszk—UsZty-Iliimszkii, a Dél - JakutföMi komplexumok, továbbá a legnagyobb — a BAM építése. — Az említett területeik ipari hasznosításának komplex módja arra kötelez bennünket, hogy a védnökség is komplex legyen. Régebben a komszomolis ták részvétele egy-egy kiemelt építkezésen elsősorban arra irányult, hogy az adott Objektum mielőbb üzemeljen. Napjaink­ban a Komszomől-védnökség azt jeleníti, hogy a tervrajztól a kész termékig garantáltja a minőséget. Az épíiőmunkán kívül -segítséget nyújt a tervezőintézetek, a száMiütóüzemék, kulturális intézmények, különféle szervezetek fiataljainak is. — A nyugalt-szilbériai területi ipari komplexum védnöksége ügyé­ben például — öt mimiszteriaimmal egyetértésben —, nemrég hoztunk határozatot. Vállaltuk, hogy minden éviben Komszamol-megbízóle­véllel 10 ezer önkéntest, az egyetemi építőtáborokból 20 ezer fiatalt küldünk Nyugat-Szilbériálba, továbbá 250 kereskedelmi szakképzett­ségű és a szolgáltatásokban jártas füaltalt. Hamarosan pályázatot hir­detünk olyan munkásszálló tervezésére, amely megfelel a fiatalok igényeinek és a nyugat -szibériai éghajlati viszonyoknak. Iskolát szer­vezünk a komszomolista ifjúsági brigádok vezetői részére. — A védnökség nemcsak a termelésre vonatkozik. A nagy építke­zéseken kiálfátásdkat rendezünk a fiatal képzőművészek munkáiból, könyvesboltokat nyitunk az „Ifjú Gárda” könyvkiadó bevonásával. Az olimpiai bajnokok az építkezések sportegyesületeinek nyújtanak segítséget Az idén Tyuimienylben rendezik meg a Komszamol-védnök- séggel folyó építkezéseik fiataljainak első össz-szövetségi spartakiád- ját. A Szputnyik ifjúsági utazási iroda — több minisztériummal kö­zösen — üdülőtálbort épít a Fekete-tenger partján a nyugat-szibériai építkezéseken dolgozó fiataloknak. <— A területi ipari komplexumok építésében rendszerint tucatszám­ra vesznék részt a vállalatok. Baj akkor van, amikor az irányítás széttagolt, holott a munka' összefüggő láncolatot képez. Ha egy Lánc­szem valahol elszakad, elveszítjük annak az óriási hatékonyságnak egy részét, amit egyébként a termelésszervezésnek ez a formája je­lent. Emlékezhetünk' még a bratsZki esetre, amikor az elektromos energiát egyszerűen nem volt hol hasznosítani: a vízierőmű felépült —, az alumínium üzem, a fafeldolgozó komplexum építésével viszont lemaradtak. A területi ipari komplexumok fölött vállalt védnökség fokozottabb felelősséget ró a helyi KomsaomoL-szervezetek bizottsá­gaira valamennyi érdekelt válla tat munkájának összehangolásában. V. Fronyin Csont helyett fémízület A Szófiától északkeletre fekvő bolgár városka, Etropole híres egészségügyi intézménye a kü­lönleges műtétéiről nevezetes or­topéd klinika. Az intézetben Aiekszander Gercsev professzor irányításával a súlyosan sérült combízület helyére vékony, ne­mesfém ötvözetű lápot, endopro- tézist helyeznek — K. M. Szívás szovjet ortopéd professzor mód­szerének alkalmazásával. Eddig 160 ilyen műtétet végeztek el az étropoléi klinikán. A páciensek között sok a külföldi, a többi kö­zött -magyar. A megaperált bete­gek 40 százaléka már visszatért munkájához. A -többiek közül a még nem nyugdíjas korúak a kö­zeli faluban, Bojcsinovcibain be­rendezett rehabilitációs osztályra kerülnék utókúrára. A klinika megnyitása előtt a betegeket az NSZK-ba, Naigy- Briitanmilába vagy Ausztriába kel­lett műtétre szállítani. Ez költsé­ges volt, nemkülönben a drága, nyugati protézisék megvásárlása is. Jelenleg nem csupán a mű­téteket végzik Etropoléban, de szovjet licenc alapján az endro- protéziséket is helyben készítik. Ezek előnye — a korábban Nyu­gatról behozottakkal szemben —, hogy ragasztóanyag nélkül rög­zíthetők a csonthoz. szemináriumot Jelenleg is. Jólesik, hogy mindig vannak, akik az én csoportomba kérik magukat A községek — ÁFÉSZ-ek — közöt­ti versenyben Nagybaracska ne­gyedszer vívta ki az elsőbbsé­get Ügy érzem, propagandista munkám hatása ' is érződik ben­ne. Megtérül a befektetés: min­den előadásra tíz órám rámegy. Gyakran négykor kelek, hogy győzzem, hisz’ sok ismeretet kell megszerezni, köztük a pedagógiai tudnivalók is nélkülözhetetlenek a propagandista munkájában. Családomban is szerencsém van. Feleségem megértő társam, pedagógus, az ifjúsági mozgalom irányításának részese. Két fiam­nak, s egy lányomnak megada­tott. bogy érettségiztek, szakmát kaptak. Már mindhárman a ma­guk szárnyán; unokáim vannak. Elégedett ember vagyok. Ma nyolc tisztséget látok el, nem maradhatok le a tanulásban, minden szavammal, tettemmel a párt politikáját kell világosan, tisztán képviselnem. S ami külön örvendetes a szá­momra: a pár tál a pszervezetek gazdái a pártoktatásnak! Elér­tük. hogy tervszerű a beiskolázás, s az oktatás ellenőrzését is lé­nyeges feladatuknak tekintik az alapszervezeti vezetőségek. Nem megy ritkaságszámba, hogy a párt titkár személyesen ellenőriz, nem egyszer végighallgatja a foglalkozást. Perny Irén A híres szőnyeg A szőnyeg évezredek óta ott van az ember használati tárgyai között. Sőt, eredeti feladatától, a melegítéstől eléggé el is kanya­rodva az idők során elsősorban díszül, olykor — a benne megtes­tesülő művészet és fáradozás mér­tékével arányosan — nagyon ér­tékes díszül szolgál. Ilyenkor az­után kíméletből a padlóról felke­rül a falra, ahol ráadásul jobban is érvényesül a szépsége. A fali­szőnyegek Európában a XIV. század második felétől kezdték elterjedni, kezdetben a természet­ből vett motívumokat ábrázolva, később pedig már figurális, tema­tikus ábrázolásmódot is felölel­ve. Közéjük tartozik a gyapjú alapanyagból kézi szövéssel ké­szített képszerű falkárpiit, a gobe­lin is, amelynek különösen Fran­ciaországban vannak nagy ha­gyományai. A csehszlovák faliszőnyeg-ké- szítő iparnak nincsenek ugyan sok évszázados hagyományai, mai termékei mégis ismertek és ke­resettek a világpiacon. Így a Jin- drichuv—Hradec-i, 18 takácsot foglalkoztató szőnyegszövő mű- helyproduktumai is, ahol a víz­szintes helyzetű szövőszékeken — a képen látható módon — ma is a klasszikus kézi munkával ké­szítik a szebbnél szebb szőnyege­ket. A háttérben látható vázlat egy modern 'témájú faliszőnyeget ábrázol (címe: A biciklista), de az üzem produktumainak többsé­gére nem ez a stílus jellemző. Gyakran és szívesen dolgoznak fel figurális történelmi témákat, nem egyszer 5x8 méteres nagysá­gú faliszönyegeken. Ezek a tekin­télyes méretű, jelentős mértékű alkotások rendszerint középüle­tek, történelmi emlékhelyek dí­széül szolgálnak. A színes gyap- j ufónál művészei a megsérült, vagy az idő vasfoga által kikez­dett régi szőnyegremekek restau­rálásával is foglalkoznak.

Next

/
Thumbnails
Contents