Petőfi Népe, 1977. november (32. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! \ PETŐFI PÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEÍ BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXII. évi. 257. szám Ára: 90 fillér I977. november 1. kedd Hétfőn délután érkezett Moszkvába a magyar párt- és kormányküldöttség, amely az SZKP Központi Bizottságá­nak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának és Minisztertaná­csának meghívására Kádár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának vezetésével utazott a Szovjetunióba, hogy részt vegyen a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom hatvanadik évfordulójának ünnepségein. A küldöttség tagja Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, Gyenes András, a Központi Bizottság titkára és Marjai József, a KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete, aki a Szovjet­unióban csatlakozik a küldöttséghez. Kádár Jánost útjára elkísérte felesége. Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség érkezett a Szovjetunióba A párt- és kormányküldöttség búcsúztatására a Keleti pályaud­varon. megjelent Aczél György, Biszku Béla, Huszár István, Né­meth Károly és Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagjai. Bor­bély Sándor és Győri Imre, a Központi Bizottság titkárai, Bru- tyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke, A párt régi harcosainak találkozója Szer.te a megyéből a párt régi harcosai voltak hivatalosak teg­nap arra az egész napos találko­zóra, amelyet — mintegy nyitá­nyaként a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évforduló­járól megemlékező ünnepségsoro­zatnak — a megyei párt-végre­hajtóbizottság szervezett a tiszte­letükre. Az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottsága nevében Horváth Ist­ván első titkár köszöntötte az egybegyűlt veteránokat. Negyven­egy olyan elvtársat, akik vállalva az illegalitás nehéz munkáját, az üldöztetést, a veszélyt, a felsza­badulás előtt is harcosai voltak a pártnak. Közöttük némelyek párttagsága szinte egyidős a ma­gyar kommunisták pártjáéval. Mások Szovjet-Oroszországban, a szocialista forradalom harcosai­ként léptek a párt soraiba. Me­gint mások 1919-ben, a dicsőséges Tanácsköztársaság idején álltak az ügy mellé, s vöröskatonaként is soha el nem évülő érdemeket szereztek; rendíthetetlenül szol­gálták, s erejükhöz mértén ma is szolgálják a párt ügyét. — A nagy évfordulóra készülve a megyei párt-végrdhajtóbizottság úgy határozott, hogy az emléke­zés akkor lesz méltó, ha mun­kánkról számot adunk azoknak az elvtársaknak, akik a nehéz meg­próbáltatásokkal teli esztendők­ben is helytálltak — bocsátotta előre a megyei pártbizottság első titkára. Majd a találkozó résztve­vőinek nagy figyelmétől kísérve, áttekintést adott a megye politi­kai, gazdasági, társadalmi helyze­téről, a párt belső életéről, az állami szervekkel való együttmű­ködésről, tömören; az 1975-ös megyei párt értekezlet, illetve a XI. pártkongresszus határozatai­nak végrehajtásáról. A tájékoztatót baráti beszélge­• Kádár János, az indulás előtt a Keleti pályaudvaron. (Telefotó— t MTI—KS) Trautmann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, Bénikéi András .belügy-, Púja Frigyes külügy- és Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi minisz­ter, valamint Berecz János, a KB Dusán Cskrebics Budapesten tés követte. A kora délutáni órák­ban a párt veteránjai a Megyei Művelődési Központtal ismerked­tek, ahol megtekintették a Homok városa című filmet. Ellátogattak a Tudomány és Technika Házába, majd városnézésen volt alkalmuk meggyőződni a megyeszékhely fejlődésének eredményéről. A tiszteletükre rendezett egész na­pos program záróakkordjaként a Kecskeméti Konzervgyárban tet­tek látogatást a párt veterán tag­jai. külügyi osztályának vezetője. A búcsúztatáson jelen volt Féliksz Bogdianov, ia Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és a nagy- követség több vezető beosztású diplomatája. A magyar párt- és kormánykül­döttségét a szovjet főváros ma­gyar és szovjet zászlókkal fel­díszített ‘kijevi pályaudvarán Ki­rill Mazurov, az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese; Komsztantyin Ru- szafcov, az SZKP KB titkára. Le- onyid Szmirnov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyet­tese, Ivan Pavlovszkij, közleke­dési miniszter, Vlagyimir Pav­lov, a Szovjetunió budapesti nagykövete, az SZKP Központi Bizottságának tagjai; Oleg Rah- manyin, és Borisz Gosztyev, az SZKP KB póttagjai, a Központi Bizottság osztályvezető-helyette­sei, valamint Gennagyij Kiszel- jov, az SZKP KB osztályvezető- helyettese fogadita. A fogadtatásnál jelen voltak a moszkvai magyar nagykövetség vezető diplomatái és a moszk­vai magyar kolónia tagjai is. Ká­dár Jánost, feleségét és a magyar küldöttség tagjait magyar úttörők virágcsokrokkal köszöntötték. (MTI) Dusán Cskrebics, a Szerb Szo­cialista Köztársaság Végrehajtó Tanácsának elnöke Szekér Gyulá­nak, a Minisztertanács elnökhe­lyettesének meghívására hétfőn Budapestre érkezett. Dusán Cskrebics kíséretében van Szla- voljub Raskovics, a Szerb Szocia­lista Köztársaság nemzetgyűlése társadalmi-politikai tanácsának elnöke, Rade Csolics, a Szerb Szocialista Köztársaság kormá­nyának tagja, a külügyi bizottság elnöke, Milorad Mijovics, a Szerb Szocialista Köztársaság külügyi titkárságának titkára, Bozsidar Manics, a Szerb Szocialista Köz­társaság kormányának tagja. A vendégeket a Keleti pálya­udvaron Szekér Gyula, Gácsi Miklós kohó- és gépipari állam­titkár, Roska István külügymi­niszter-helyettes, Kapolyi László nehézipari miniszterhelyettes, Marczali László kulturális minisz­terhelyettes, valamint Halász Jó­zsef, hazánk belgrádi nagykövete fogadta. (MTI) Leonyid Brezsnyev válasza . a csepeli dolgozóknak Mint már beszámoltunk róla, a Csepel Vas- és Fémművek dolgozói a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának küldött le­velükben jelentették, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának méltó megünneplésére tett munkaverseny-vállalásaikat október 25-re maradéktalanul, 1 milliárd 10 millió forint értékben té­telesen teljesítették. Minderről levélben tájékoztatták Leonyid Iljics Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökét is. Leonyid Iljics Brezsnyev most levélben válaszolt a csepeli kollektívának. A CSEPEL, VAS- ÉS FÉM MÜVEK KOLLEKTÍVÁJÁHOZ! Kedves Elvtársak, Barátaim! Nagy örömmel töltött el híradásuk arról, hogy a híres „Vörös Cse­pel” dolnozói sikerrel teljesítették a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 60. évfordulója tiszteletére tett vállalásukat. Az Önök sikerei — nagyszerű bizonyítéka a magas szintű társadalmi kötelességtudatnak, ragyogó megnyilvánulása a magyar munkásosztály igazi testvéri, internacionalista szolidaritásának. Ez a munkasiker méltó hozzájárulás a népi Magyarország ötödik ötéves terve feladatai­nak megvalósításához, valamint a szovjet és a magyar nép közötti sokoldalú együttműködés fejlesztését célzó közös feladatok megoldásá­hoz. Önök a szocialista közösség országainak életében a szocialista mun­kaverseny olyan új formáját honosították meg, amelynek jelentősége túlmutat az országhatárokon. A Szovjetunió, a Magyar Népköztársaság és a szocialista közösség más országai embermillióinak alkotó lelkesedése egy hatalmas, új vi­lágot teremtő törekvésben egyesül. Nagyszerű jelképe ez a forradalmi testvériségnek, országaink munkásosztálya odaadásának Október nagy eszrr),éi iránt. A kommunista párt, a szovjet nép és a magam nevében forró jó­kívánságaimat és üdvözletemet küldöm Önöknek. További nagy sikere­ket kívánok az új életet építő, a szocializmus és a kommunizmus ügyének győzelméért folyó nemes tevékenységükhöz. Elvtársi üdvözlettel: LEONYID BREZSNYEV ÜNNEPSÉGEK A FŐ VÁ R Ó S B AN — Ú J LÉTESÍTMÉNYEK ÁTADÁSA November 7-re készül Bács-Kiskun megye lakossága Hazaérkezett a Krímből a megyei pártküldöttség Az egész világ, a haladó em­beriség készül a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmé­nek 60. évfordulójára, annak megünneplésére. Történelmi jelentőségéhez mél­tó ünnepélyességgel köszönti az idén november 7-ét, a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját a főváros. A jubi­leum tiszteletére ünnepi díszbe öltözik Budapest. Az utcákat és a közterületeket feldobogózzák, a jelenltósébb középületek, a fon­tosabb állami intézmények hom­lokzatát az évfordulót üdvözlő feliratokkal, színes dekorációkkal, díszes transzparenseikkel ékesítik. Az esti városképet díszkivilágí­tással teszik ünnepélyessé. November 5-én katonai tiszte­letadással fél vonják az állami zászlót az Országház előtt a Kos­suth Lajos téren, a Magyar Nép­köztársaság nemzeti lobogóját és .a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlaját pedig a gellért­hegyi felszabadulási emlékmű előtt. November 6-án és 7-én délben az állami zászlónál zenés őrségváltás lesz. November 5-én délelőtt a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Nép­köztársaság Minisztertanácsa és a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsa koszorúzási ünnepséget rendez a Szabadság téri szovjet hősi emlékműnél. Ünnepi külső­ségek között koszorúzzák meg a Lenin-szobrot a Felvonulási té­ren. Délben az Országházban ün­nepséget rendeznek: a munkában élen járóknak, a közéletben ki- tűnteknek nyújtanak át magas állami kitüntetéseket. Este az Erkel Színházban díszelőadás lesz. A sokéves szép hagyományt még ünnepélyesebbé téve a bu­dapestiek fővárass zente megko­szorúzzák a szovjet hősi emlék­műveket. A világtörténelmi jelentőségű, győztes forradalom jubileumának méltó megünneplésére Bács-Kis­kun megye városaiban, községei­ben, az ipari és ‘mezőgazdasági üzemekben, intézményeknél, s valamennyi munkahelyen már régóta készülődnek. A megye székhelyén, Kecske­méten november 5-én délelőtt tíz órakor a megyei pártbizott­ság, a megyei tanács, a fegyve­res erők képviselői, a társadalmi és tömegszervezetek vezetői meg­koszorúzzák a Szabadság téren levő szovjet hősi emlékművet, majd ezután — a Megyei Műve­lődési Központban — kitünteté­sek átadására kerül sor. Este hat órakor, szintén a Megyei Műve­lődési Központban díszünnepséget tartanaik, ahol Horváth István, a megyei pártbizottság első tit­kára mond ünnepi beszédet. Már az ünnep jegyében rendezik meg Baján a városi pártbizottságon a veteránok ta­lálkozóját és köszöntését novem­ber 2-án. Ugyanezen a napon ad­ják át a fiataloknak az ÉVIG új ifjúsági klubját, míg november 5-én délután megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékművet, utána pedig ünnepséget tartanak a Központi filmszínházban, ahol nemzetiségi együttesek is fellép­nék a kulturális műsor keretében. Gazdag programmal köszöntik az évfordulót a bajai járásiban is. Bácsalmáson például novem­ber 2-án adják át rendeltetésé­nek a Bajai Finomposztó Válla­lat ‘bácsalmási telepén az új szö­vődét és szövőelőkészítőt. Délután a művelődési ház színháztermé­ben megemlékeznek az évfordu­lóról, majd kitüntetéseket, jutal­makat adnak át. Ugyancsak a bajai járásban, Nagybaracskán, november 3-án az ünnepi meg­emlékezés előtt adják át a párt­házat és a könyvtárat, s meg­nyitják a Szovjetunió fejlődését bemutató kiállítást. Bácsbokodon hetediklén koszorúzással egybe­kötött Ifjú Gárda-szemlét tarta­nak. Vaskúton és Szabadszállá­son filmszínházat avatnak no­vember 4-én. Üj létesítménnyel gazdagodik Császártöltés is, ahol november 4-én avatják fel az új iskola- szárnyat, majd ünnepi megemlé­kezésre kerül sor. Kiskunhalason november 3-án Vérvirág már elég nyílott cím­mel kiállítás nyűik, amely az 1917—18-as oroszországi esemé­nyek halasi hatásait ismerteti. November 5-én az 53-as út vá­rosi átkelő szakaszát adják át a forgalomnak. Kunszentmiklóson 4-én avatják fel a százszemélyes óvodát. Pir­ién gazdag programot állítottak össze az évfordulóra: november 7-én délelőtt megkoszorúzzák a szovjet hősök emlékművét, majd az új községi egészségház átadá­sára kerül sor, délután pedig megalakul az ifjúsági klub. Este Ady-emlékműsort tartanak. Kas- kantyún ugyancsak 7-én adják át az új 50 személyes községi óvo­dát. Kiskunfélegyházán, Kalocsán és Kiskőrösön ugyancsak koszo­rúzás! ünnepségeket, megemléke­ző gyűléseket tartanak, hason­lóan a megye valamennyi váro­sához. nagy- és kisközségeihez. Tegnap hazaérkezett az a me­gyei pártküldöttség, amely az Ukrán Kommunista Párt Krím Területi Bizottsága és a területi tanács meghívására Erdélyi Ig- nácnak, a megyei pártbizottság titkárának vezetésével tartózko­dott testvérmegyénkben. A párt- delegáció tagjai voltak. Katona Girula nyugalmazott alezredes, Szimferopol díszpolgára, és- Szö­rényi Lászióné, a Kismotor- és Gépgyár bajai gyáregységének esztergályos szakmunkása, a ba­jai városi pártbizottság tagja. A küldöttség részt vett a Krími Területi Pártbizottság és tanács A Fémmunkás Vállalat kecske­méti gyára tegnap — egy héttél a kitűzött határidő előtt teljesítette a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulója tisztele­tére tett munkaverseny-felajánlá- sát. Befejezték a szovjet megren­delésre készülő könnyűszerkezetes csarnokok és csarnokká púk gyár­tását. Az előbbiekből 17 darabot készítettek 180 millió forint ér­tékben. az utóbbiakból 241 dara­bot, több mint huszonhétmillió forint értékben. A kollektíva a kibővített ülésén, melyet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére rendeztek. Tolmácsol­ták a megye kommunistáinak és megyénk egész lakosságának jó­kívánságait és üdvözletét a Krím terület dolgozóinak. Átadták azt a vörös és nemzeti színű zászlót, melyet az ünnepi alkalomból a megyei pártbizottság és a megyei tanács küldött a testvérmegyébe. A páiküldöttsóget fogadta V. Sz. Makarenko, a Krím Területi Pártbizottság első titkára és T. N. Csemodurov, a területi tanács el­nöke. termékek mielőbbi elszálk'tásával is igyekszik eredményét növelni. Ez a munka várhatóan a hét kö­zepén fejeződik be. A munka verseny e szakaszának a végén a vállalat vezérigazgató­ja és szakszervezeti bizottsága ér­tékeibe a szocialista brigádok munkáját. Az ő vetélkedésük győztese a vállalati munkaver­senyben legeredményesebben dol­gozó kecskeméti gyár Váradi Mi­hály vezette lakatosbrigádja lett, Teljesítette vállalását a Fémmunkás kecskeméti gyára

Next

/
Thumbnails
Contents