Petőfi Népe, 1977. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-01 / 127. szám

Várható Időjárás ma estig: eleinte túlnyomóan felhős, majd változóan felhős idő. Sokfelé élénk, tóbb helyen erős északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet í—13, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában IS—21 fok kő* zőtt. (MTI) ________________________________________________ VIL ÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXII. évf. 127. szám Ára: 90 fillér 1977. június 1. szerda IDŐJÁRÁS JÚNIUS 20—22-ÉN Leonyid Brezsnyev Párizsba látogat Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára a francia köz- társasági elnök meghívására június 20—22. között hivatalos látogatást tesz Franciaországban. '(TASZSZ) Befejeződtek Moszkvában a szovjet-bolgár tárgyalások TODOR ZSIVKOV KITÜNTETÉSE 0 A képen jobbról balra: Szlanko Todorov bolgár miniszterelnök, Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök, Todor Zsivkov, a BKP KB első titkára, az Államtanács elnöke, Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter. MADARASTÓL LAJOSMIZSÉIG FIATALOK SZÁZAI A TALÁLKOZÓKON Könyv és ifjúság ’77 A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának Elnöksége Todor Zsiv- kovot, a Szovjetunió Hőse cím­mel, Lenin-renddel és Aranycsil­lag Érdeméremmel tüntette ki. A legmagasabb szovjet kitüntetése­ket Leonyid Brezsnyev nyújtotta át a bolgár vezetőnek a Kreml­ben. A szovjet vezetők és a Todor Zsivkov vezette bolgár párt- és kormányküldöttség között folyta­tott tárgyalások kedden közös köz­lemény aláírásával fejeződtek be. A kétoldalú kapcsolatokról folytatott eszmecsere során Leo­nyid Brezsnyev és Todor Zsivkov megkülönböztetett figyelmet szen­telt a kapcsolatok hatékonyságá­nak fokozásával összefüggő kér­déseknek, s eszmecserét folytat­tak a kommunista és munkásmoz­galom időszerű kérdéseiről, a nemzetközi problémákról. Ezzel kapcsolatban aláhúzták, hogy a két ország elsőrendű jelentőséget tulajdonít a fegyverkezési hajsza beszüntetésének és a leszerelés­hez való átmenetnek, s ezt a célt szolgálják a szocialista or­szágok által előterjesztett gya­korlati indítványok. (MTI) Ma délután fejeződik be Bács­almáson, a művelődési központ épületében a Könyv és ifjúság ’77 elnevezésű rendezvénysoro­zat. Az idén második alkalommal szervezte meg a KISZ Bács-Kis- kun megyei Bizottsága a két hé­tig tartó író—olvasó találkozó­kat, amelyeken fiatal írók, köl­tők és kritikusok cserélték ki gondolataikat az ugyancsak fia­talokból álló közönséggel, a dé­li országhatár-menti Madaras községtől egészen Lajosmizséig. A tavalyihoz képest nagyobb szabású vállalkozás szép sikert hozott. A hagyományos író—ol­vasó találkozásokat, dedikáláso­kat könyvkiállítások, vitafóru­mok, irodalmi vetélkedők, ver­ses—zenés összeállítások, rendha­gyó magyarórák, valamint han­gulatos könyvbálak egészítették ki, amelyeken egy-egy kötet vá­sárlása volt a belépő. A Kecske­méti Katona József Színház KISZ-alapszervezetének tagjai Ady-emlékműsort mutattak be ez alkalommal a községi műve­lődési házakban és tanyai isko­lákban. Csupán a kecskeméti járásban — ahol a nyolcvan megyei ren­dezvény egyharmadát készítették elő — csaknem ezer fiatalt von­zottak a különféle események. Zömében a közös és állami gaz­daságok dolgozóiból verbuváló­dott a közönség. Az életkorbeli határok is kitolódtak, hiszen La- josmizse, Szabadszállás, Kun- szentmiklós, Tiszakécske, Ti- szaalpár és Lakitelek általános iskoláiban az érdeklődő VII— VIII. osztályos tanulók vettek részt a rendhagyó irodalomórá­kon. Jól illeszkedtek a programba a tanácskozások is. Nyárlőrincen arról volt szó, hogy miként ne­velhetnek olvasókat az ifjúsági klubok. A résztvevők rögtön szemléletes módszerbeli példákat is kaptak a vitavezetésre, az író—olvasó találkozók lebonyolí­tására. Kalocsán hasonló téma­körről folyt az eszmecsere az irodalomtanítás kapcsán. A Könyv és ifjúság rendez­vénysorozat egyelőre Bács-Kis- kun megyei sajátság az ország­ban. A tanulságok szerint má­sutt is követésre méltó a kezde­ményezés. A Duna—Tisza közé­nek ezen a részén többféle foly­tatás is várható. Kunadacson például — elhatározták, hogy Szakolczai Lajos kritikus ősszel előadásokat tart az irodalomba­rátok megalakuló körének. Au­gusztus elejétől pedig, az iroda­lommal való közelebbi ismerke­dés után, a népművészet, képző-, színház- és filmművészet alko­tóival találkoznak majd a Bács- Kiskun megyei fiatalok. NÉGY HÓNAPPAL A HATÁRIDŐ ELŐTT NAPONTA EZERSZÁZ VAGON GABONÁT TUDNAK ÁTVENNI Készülődés a betakarításra Megyénk mezőgazdasági üze­mei 130 ezér hektáron vetettek kalászos növényt. A sikeres be­takarításhoz egyaránt fűződnek népgazdasági és üzemi érdekek. Ahhoz, hogy a megtermelt gabo­na jó minőségben, a legkisebb veszteséggel kerüljön magtárba a termelő üzemek és a gabona­ipar jó együttműködése szük­séges. Hogyan készül erre a fel­adatra a Gabonaforgalmi és Ma­lomipari Vállalat? Kérdésünkre Perczel János igazgató válaszolt: — A szerződéskötések alapján 24 ezer vagon termény átvételé­re készülünk — mondta. — A mi vállalatunknak is érdeke a mi­nőség megóvása, az átvétel le­hető leggyorsabb lebonyolítása. Ezért a tavalyi 79-ről 85-re nö­veltük az átvevőhelyek számát. Szocialista brigádjaink vállalták a műszak meghosszabbítását, s ahol erre lehetőség van, az éj­szakai átvételt is. Napi átvételi kapacitásunk tavaly 839 vagon volt, az idén 1130 lesz, ezt mint­egy 30 százalékkal tudjuk emel­ni azokon a napokon, amikor er­re a legnagyobb szükség lesz. Szárító berendezéseink és raktá­ri gépeinek javítását alkatrész- hiány nem gátolja. Az aratás kez­detére elkészülünk ezzel a mun­kával. — Jobbak lesznek-e az idén a raktározás feltételei ? — Sajnos nem. Üj raktárak nem épülnek az aratás kezdeté­re. A kecskeméti kétezer vago- nos és a kalocsai 1125 vagonos tároló várhatóan az év végére készül el. Sőt, raktárhelyzetün­ket súlyosbítja az a tény, hogy a megnövekedett kereslet miatt több takarmányt kell tárolnunk, mint tavaly ilyenkor. A múlt év­ben hétezer, az idén nyolcezer­ötszáz vagon gabona bértárolá­sát kell megoldanunk. Ebben el­sősorban a termelőszövetkezetek­re számítunk. Jó kapcsolataink­nak köszönhető, hogy eddig több mint ötezer vagon termény elhe­lyezésére már megszületett a megállapodás. Az idén először a rövid időre szóló tárolásnál is, ami a kukoricabetakarítás kez­detéig tart, fizetjük a be- és ki­tárolás költségeit, valamint a raktározási díjat. Ugyanúgy, mint a hosszú időre történt tárolás­nál. — Tavaly Kiskunhalason és környékén átvételi gondok vol­tak. Mire számíthatunk az idén? — Ebben a körzetben épült annakidején a legtöbb szükség­tároló, s ezek egy része már nem használható. Lényeges változás két éven belül várható ezen a környéken. A beruházási előké­születek megkezdődtek — fejez­te be tájékoztatóját Perczel Já­nos. N. É. TERVSZERŰBB, SZÍNVONALASABB OKTATÁST c Állami támogatással is segítik a mezőgazdasági munkásképzést „A szocialista társadalom építése, a szocialista demokrácia kiterjedése, a termelés, a tudomány és a technika fejlődése, a társadalmi tudat fejlesztése, az életmódváltozás és a növek­vő szabad idő korunk emberétől mind sokrétűbb műveltséget kíván.” Tavaly a közművelődésről elfogadott törvényből való az idézet. Kiérződik belőle a művelődésügyi célok nagysága, a feladatok sokrétűsége, a szakemberképzés fontossága. Kü­lönösen jelentősek a tennivalók e téren a mezőgazdaságban dolgozók között. A nagyüzemi gazdálkodás térhódítása, a legújabb tudományos technikai eredmények alkalmazása, ugyanakkor az ezzel párhuzamosan jelentkező munkaerő­csökkenés teszi sürgetővé a mezőgazdasági dolgozók szak- képzettségének, műveltségének magasabb szintre emelését. Az iskoláskorú és felnőttoktatás javítása és bővítése egy­aránt fontos. A felnőtt, tanfolyamos munkásképzés és to­vábbképzés helyzetéről, valamint a feladatokról tanácskoztak tegnap a mezőgazdasági szövetkezetek személyzeti vezetői­nek, valamint az oktatásban résztvevő tanároknak jelenlété­ben. Kiskunfélegyházán a szakmunkásképző intézet központ­jában. Bemutató tanítási órára is sor került, amelyet dr. Bicsérdi Gyu­la, állatorvos, a megyei állat­egészségügyi állomás igazgató- helyettese vezetett. A felnőtt tanfolyamos munkásképzés és továbbképzés módszertanáról Győry Sándor, a MÉM szakfel­ügyelője tartott előadást. Ezt követően Gurabi Gyuláné, a me­gyei tanács vb mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályának szak- felügyelője beszélt a továbbkép­zés helyzetéről és feladatairól. Elismeréssel szólt azokról a szö­vetkezeti vezetőkről és dolgozók­ról, akik segítséget nyújtanak és részt vállalnak a továbbképzés­ben, teljesítve ezzel nemcsak a törvény előírását, hanem a mun­kahelyi előrehaladás feltételét is. — A felnőttképzés nemcsak azért fontos, mert létszükséglet­té vált az állandó továbbképzés — mondotta az előadó —, ha­nem a demográfiai gondok is rá­kényszerítenek bennünket erre. A megyében 1979—1981 között hat-hétezer nyolcadik osztályos tanuló fejezi be az általános is­kolai tanulmányait. A megyei munkaerőmérleg szerint évente 320—350 tanuló kerülhet iskolá­zásra élelmiszeripari, mező- és erdőgazdasági szakmára. Számuk kevés, ugyanis a megyében éven­te 1200—1300 szakmunkásvizsgá­val rendelkező fiatalt igényelné­nek az üzemek. Sajnos, azonban a legutóbbi felmérések is azt mutatják, nincs elég jelentkező ezekre a szakmákra, jelenleg is csupán 234-en tanulnak. A két évvel ezelőtti összesíté­sek szerint a megye mezőgazda- sági üzemeiben 58 300 fizikai dolgozó tevékenykedett. Mind­össze 17 százalékuk a szakmun­kás — a kevés kertész és állat- tenyésztő mellett a gépekhez kapcsolódó üzemágakban — és a betanított munkások aránya is csak 10 százalék, ami egyben azt jelenti, hogy a dolgozók többsége képesítéssel nem rendelkezik. Az adatokat figyelembe vévé, nyil­vánvaló, hogy a következő évek­ben a mezőgazdasági üzemek fontos feladata, hogy ezen a ked­vezőtlen arányon javítsanak. Ta­valy már jelentős előrelépés tör­tént, ugyanis a szövetkezetek és állami gazdaságok dolgozói közül két és fél ezren vettek részt to­vábbképzésben, a tervezettnél csaknem ezerrel többen. Nem él­nek eléggé a mezőgazdasági üze­mek a szakmunkásképzés ösztön­zési lehetőségeivel, egyebek kö­zött az ösztöndíjjuttatás nem vált még általános gyakorlattá. A megyei tanács az összes állatgon­dozói és -tenyésztői, a kertészeti és növényvédelmi tanfolyamok­hoz állami támogatást is ad. Ugyanakkor a szakosított tehe­nészeti telepek közül csak öt gazdaságban gondoskodtak a be- tanítottmunkás-képzésről, s csak tíz szakosított sertéstelepen tevé­kenykedtek szakképzett dolgo­zók. Az előadó szemléletbeli hia- , nyosságokról is szólt. Felhívta a figyelmet, hogy csak úgy lehet vonzóbbá tenni az intézeteknek a képzési módokat, ha az okta­tás színvonalán is javítanak. Több szemléltető eszközre van szükség, kötetlenebb tanítási órákra, sió­ként olyanokra, amelyen a hall­gatók el tudják sajátítani a tan­anyagot anélkül, hogy odahaza hosszú órákat kelljen ezzel el­tölteni. Hiányos a tankönyvellá­tás is, ami ugyancsak nehezíti az oktatást. A bemutató tanítás azt a célt szolgálta, hogy a tanítá­sokhoz módszertani ötleteket ad­jon, érzékeltesse, melyek a köve­tésre érdemes, a tananyag elsajá­tításához leginkább beváltnak te­kinthető formák. Konfekciógyárat avattak Dunavecsén 0 Dr. Bakos Zsigmond miniszterhelyettes ünnepé­lyesen átadja az új gyárat. (Tóth Sándor felvételei.) A belföldi igények és a tőkés exportlehetőségek felmérése után 1971-ben ágynemű- és háztartási darabáru varrodát létesített Du­navecsén a Pamutnyomóipari Vállalat, a budapesti textilfestő gyárának irányítása alatt. A het­venkilenc dolgozóval induló üzemnek a női munkaerő foglal­koztatásában látták jövőjét a nagyközség vezetői. A létszám, s vele párhuzamosan a termelés évről évre nőtt, és lassanként szűknek bizonyultak a varrodává átalakított, eredetileg más ren­deltetésű helyiségek. 1976-ban már 321 dolgozója volt a PA- NYOVA-telepnek. Egy új, korszerű üzem építé­sét még a IV. ötéves terv végén elhatározták a vállalat vezetői. A tervek elkészítésére 1975-ben ad­tak megbízást a Bács-Kiskun me­gyei Tervező Vállalatnak. Az építkezést, amihez a Magyar Nemzeti Bank nyújtott hitelt, 1976. áprilisában kezdték meg a kivitelező Bács-Kiskun megyei Építő- és Szerelő- ipari Vállalat munkásai. A beruházási program szerint 43,9 millió forin­tos költséggel ez év szeptember 30-ra kellett volna műszakilag átadni a létesítményt. Ez azonban az építők jóvoltából már április elsején megtörténhe­tett, elindult az első gépsor, májusban pedig már az új konfekciógyár mindkét gépsorán két műsza-v kos munkarendben folyt a dolgozók betanítása. Tegnap, négy hónappal a kitűzött határidő előtt* elérkezett az üzem ünnepélyes átadásának ideje.A Az eseményen részt vett Sándor Béla és VágS Iván, a megyei tanács két osztályvezetője, vala­mint a kalocsai járás és a nagyközségi párt- és t^ nácsi vezetésnek számos képviselője. A délelőtt) műszak dolgozói néhány percre leállították a gé­peket, s Szabó Imréné, a régi PANYOVA-telep ala­pító tagja elvágta az avató szalagot. Ezt követően dr. Bakos Zsigmond, könnyűipari miniszterhelyet­tes megadta az engedélyt a konfekciógyár üzembev helyezésére. Kérte a dolgozókat, hogy érezzék ma­gukénak az épületet és az import automata be­rendezéseket, s őrizzék meg azokat a jelenlegi szép és jó állapotukban. Rövid beszéde után kitünteté­seket adott át a miniszterhelyettes a kiváló mun­kát végzett Építő- és Szerelőipari Vállalat, vala­mint a PAN YOVA dolgozóinak. Az elismerésben ré­szesültek között volt dr. Gátay Ferenc, az ÉPSZER igazgatója, Zima Tibor műszaki igazgatóhelyettes és Hajdú Sándor építésvezető, akik a Könnyűipar Kiváló Dolgozója címet nyerték el. Az ünnepség után dr. Tatár József, a Pamutnyomóipari Vál­lalat vezérigazgatója arról tájé­koztatott, hogy a dunavecsei ágy­neművarró gyár évente 7 millió négyzetméter árut állít majd elő. mintegy 350 millió forint érték­ben. A betanulás időszaka után a termékek zömét tőkés piacon értékesítik. Az új létesítmény — amelybe a létszámot a régi üzem­ből telepítették át, s helyükre új' dolgozókat alkalmaztak —, a cég termelési értékének körülbe­lül a tíz százalékát állítja majd elő. A jövőre nézve elmondta a vezérigazgató, hogy felméréseket végeztek a munkaerő-utánpótlást illetően, és ennek alapján egy második üzemcsarnok építését vették tervbe. Ez az elképzelé­sek szerint már 1979 első ne­gyedévében termel. A jelenlegi létszám 120—130 fős emelésével csaknem kétszeresére növelhető a konfekciógyár termelése. A PANYOVA dunavecsei te­lepe 1978. január elsején kapja meg a gyári rangot. A vállalat bízik benne, hogy az új gyár kol­lektívája a szakmai ismeretei­nek és a közösségi gondolkodás­0 Csőkör Edit varrónőnek nagyon tetszik az új üzem. Az ünnepség után ismét megkezdődött a termelés. nak a fejlődésével már az V. ötéves terv befejező szakaszában bizonyítani fog — mondta vége­zetül a vezérigazgató. A dolgozók örömmel kezdték meg a munkát a megye világ- színvonalon berendezett új üze­mében. A konfekciógyár építé­szeti terveit Csákvári Ildikó és Roszik Pál készítette, s alkotá­sukban magas színvonalon érvé­nyesülnek az esztétikum és az ésszerű térkihasználás követel­ményei. A. T. S.

Next

/
Thumbnails
Contents