Petőfi Népe, 1977. május (32. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

MÁJUS Kádár Jánost Lenin békedíjjal tüntették ki MOSZKVA Nemzetközi Lenin békedíjjal tüntették ki Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkárát. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa által alapított, a világbéke megszilár­dításáért folytatott küzdelem legkiemelke­dőbb képviselőinek adományozott kitüntetés ' odaítéléséről szóló hírt szombaton este jelen­tették be Moszkvában. (MTI) AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXII. évi. 101. szám Ára: 1,20 Ft 1977. május. 1. vasárnap A májusi eszme ereje Herczeg Károlynak, a SZOT főtitkár-helyettesének ünnepi köszöntője Nemzetközi munkásünnepünk előestéjén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kor­mánya és a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa nevében tiszte­lettel köszöntőm dolgozó népün­ket. Köszöntőm a gyárak, válla­latok, üzemek, bányák, földek, hivatalok, intézmények és kuta­tóintézetek dolgozóit, az alkotó értelmiséget. Köszöntőm a szo­cialista építőmunkában szorgal­masán, eredményesen dolgozó népünket. Május elseje 1889 óta a mun­kásosztály nemzetközi összefogá­sának jelképe. Az öntudatos, szervezett dolgozók mindenütt a világon megünneplik ezt a na­pot. Az ünnep mostani tartalmát korunk valósága, a májusi esz­me egyre teljesebb kibontakozá­sa adja. Ezt tanúsítja a proletár internacionalizmus gondolatának virágzása, anyagi erővé válása, növekvő szerepe a nemzetközi munkásosztály, a világ haladó erőinek történelmi harcában. Legyőzhetetlen erővé vált és erőteljesen fejlődik a szocialista világrendszer, amelynek orszá­gaiban a hatalom birtokosa a munkásosztály, ahol az interna­cionalizmus vörös zászlaja és a nemzeti lobogó együtt köszönti az ünnepet. A közös célok és ér­dekek, az egyenjogúság, az egy­más kölcsönös tiszteletben tartá­sa, a baráti segítség és a sokol­dalú, gyümölcsöző együttműködés jellemzi a szocialista országok kapcsolatát. Népünk Számára im­már több mint három évtizedes tapasztalat, kézzelfogható igaz­ság, hogy felemelkedésünk, erőnk, biztonságunk legfőbb zá­loga saját munkánk, valamint barátságunk, együttműködésünk a szocialista világrendszer népei­vel. üdvözletünket küldjük a szo­cialista országok dolgozóinak kü­lön tiszta szívvel köszöntjük a szovjet munkásosztályt, a Szov­jetunió népét, őszintén kívánjuk, hogy a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 60. évfordulójá­ra kimagasló munkasikereket ér­jenek el a kommunizmus építé­sében. Üdvözöljük az imperializ­mus, a kizsákmányolás ellen küz­dő osztálytestvéreinket, a világ összes haladó erőit. A világ haladó erői, a felsza­badulásukért küzdő népek, az imperializmus, az újgyarmatosí­tás és a fajüldözés, valamint a fasizmus minden formája ellen elszánt küzdelmet folytató milli­ók bizton számíthatnak a szocia­lista világrendszer cselekvő szo­lidaritására és támogatására. Hazánkban erős, szilárd a mun­káshatalom. Népünk sajátjának tudja, érzi azokat a sikereket, eredményeket, amelyeket szor­galmas, fegyelmezett munkával elértünk. Annak tudatában élünk és dolgozunk, hogy javainkat ön­magunk számára gyarapítjuk. A szocializmus szabad teret bizto­sít minden becsületes dolgozó, al­kotni vágyó állampolgár érvé­nyesüléséhez, mert a mi társa­dalmunk a munka társadalma, amelyben szabadon, biztonságban élünk és dolgozunk. Az emberi megbecsülés fontos mércéje ná­lunk: a tisztességben elvégzett munka, mert ez a forrása ha­zánk, népünk anyagi és szellemi gyarapodásának, az egyén boldo­gulásának. A szocialista életmód gazda­godása természetesen nem kizá­rólag anyagi javakra korlátozó­dik. A művelődés széles körű lehetőségei, a növekvő szocialis­ta demokrácia, a közösség ügyéi­nek intézésében járatos és a közélet felelősséget tudatosan vállaló emberek számának nö­vekedése szintén a szocializmus legsajátosabb vonásai közé tar­tozik. A kialakult és egyre erőtelje­sebbé váló szocialista népi, nem­zeti egység erejét mutatja: tíz- és százezrek — munkások, pa­rasztok, értelmiségiek aktívan vesznek részt a kis- és nagy kö­zösségek ügyeinek intézésében, vezetésében, az ország dolgai­ban. A közösségi és az egyéni boldogulás ilyen harmóniájának megteremtésére csak a szocia­lista társadalom képes. Csak ez a rend képes a személyes sza­badság oly széles körű kibonta­koztatására, amelyben az ember valóban szabad, félelem nélkül, biztonságban él! A műszaki, technikai, tudomá­nyos forradalom korát éljük, amelyben összezsugorodnak a földi távolságok, s ami a szom­szédban történik, az minket is érint. Nem függetleníthetjük magunkat a világgazdaságban végbemenő folyamatoktól. A ter­mészet erőit sem győztük le. Ön­magunkban sem lettünk., még teljesen úrrá a korábbi társadal­mi rendből adódó emberi gyen­géinkért. A közösségi érzés és cselekedet nem minden esetben kerekedik felül az egyéni érde­keken. A kisebb csoportok tettei ilyenkor nincsenek összhangban a társadalom nagy, általános cél­kitűzéseivel. Itt-ott még több, mint kellene: az értetlenség, ön­zés és fegyelmezetlenség. Ez ká­rokat okoz a társadalomnak és természetesen az egyénnek is. A mi társadalmunkban a mun­ka az értékmérő. Ahhoz, hogy elképzeléseink, vágyaink, célja­ink — társadalmi és családi mé­retekben — valóra váljanak, még szorgalmasabban, tudato­sabban, fegyelemmel, képessége­inket jobban latbavetve kell dol­goznunk. Ugyanakkor biztosíta­nunk kell, hogy a becsületes, oda­adó munkának, a tisztességes kö­telességteljesítésnek legyen még egyértelműbb a társadalmi, er­kölcsi és anyagi elismerése. Ná­lunk ehhez megvannak a felté­telek. Világos és reális célunk, progra­munk van, amelyet a párt XI. kongresszusa határozott meg: célul tűztük ki a fejlett szocia­lista társadalom felépítését. Népgazdaságunk reális tervek­kel rendelkezik, amelyet népünk cselekvő ereje és tisztességes, odaadó munkája vált valóra év­ről évre, napról napra. Gazdasági fejlődésünk eredményeit nem utolsósorban a szocialista együtt­működés révén, a baráti orszá­goktól kapott kölcsönös támoga­tás hitelesíti. Az idei népgazda­sági terv megvalósítása különö­sen nagy jelentőségű. A magyar munkásosztály és dolgozó né­pünk tettrekészségére, szorgal­mas munkájára építve képesek vagyunk idei gazdasági feladata­inkat jól elvégezni. Ennek leg­nagyobb tanúbizonysága a szo­cialista brigádvezetők V. orszá­gos tanácskozásán is kialakult egyértelmű vélemény és állás- foglalás. Az a kezdeményezés, amely az elmúlt hetekben a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulója tisztele­tére kibontakozott munkaver- senyben öltött testet: munkások, parasztok, értelmiségiek tíz- és százezrei dolgoznak terveink gya­korlati megvalósulásáért. Nagyszerű, nemes céljainkat csak akkor tudjuk megvalósítani, ha béke van a világon, ha biz­tosítottak a munka külső feltéte­le is. Az elmúlt esztendőkben a szocializmus, az internacionaliz­mus erőinek térnyerésével ked­vező változások jöttek létre a nemzetközi életben. A békés egymás mellett élés lenini elve mindinkább tért hódít az orszá­gok, nemzetek kapcsolatában. Az enyhülés folyamata — bár nem töretlenül — napról napra erő­sebb és egyre inkább visszafor­díthatatlanná válik. Az a béke­program, amelyet a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXV. kongresszusa megerősített és to­vábbfejlesztett, a helsinki tanács­kozás révén egyre inkább az európai országok, s a világ más­más társadalmi körülmények kö­zött élő népei számára is a bé­kés egymás mellett élés normája lesz. A hidegháborúra törekvő erők mégoly nagy erőfeszítése sem tud változtatni áz emberi­ség alapvető vágyán, azon tör­ténelmi folyamaton; hogy az em­ber munkára, életre és boldog­ságra született. A kapitalista társadalmi rend­szer elhúzódó belső bajai, a lét­bizonytalanság. a nyomasztó munkanélküliség fokozza a ter­heket és kiábrándulást szül. Ez növeli a monopóliumok elleni harcot az elnyomottakban, a munkásokban és a tőkés társa­dalmak más haladó rétegeiben. Mind nagyobb a szocializmus vonzereje, erősödik a társadalmi változások igénye a kapiatalista országok lakosságában. Ezt a , körülményt a tőkés rendszer szószólói, propagandistái semmi­féle figyelemelterelő manőverei, mesterkedéssel megváltoztatni nem tudják. A májusi eszme ereje, a nem­zetközi munkásosztály együttes fellépése, növekvő tekintélye — párosulva a szocialista világ- rendszer és a Szovjetunió erejé­vel és befolyásával — biztosítéka annak, hogy Európában, de az egész világon a békés élet érvé­nyesüljön. őszinte tisztelettel köszöntőm dolgozó népünket május elsejé­nek telőestéjén. Erőt és jó egész­séget kívánok, sikereket a mun­kában, boldogságot a családi élet­ben és egyéni sorsukban. (MTI) A szanki olajbányászok kitüntetése Nagy elismerés érte a mun­kásosztály nemzetközi ünnepe előtt megyénk első olajbányá­szait, a szanki üzem dolgozóit. Elnyerték a Nehézipari Minisz­térium Kiváló Vállalata címet. Az élüzem kitüntetéssel járó ok­levelet és zászlót Pápa Aladár, a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáz­termelő Vállalat igazgatója adta ,át az üzem vezetőjének. Fáik Miklós üzemvezető, országgyűlé­si képviselő ünnepi beszéddel kö­szöntötte az egybegyűlt munkás­kollektívát és meghívott vendé­geket. köztük Farkas Józsefet, a Népfront megyei titkárát, Búza Dezsőt, a járási pártbizottság el­ső titkárát, Baunoch Györgyöt, a járási hivatal vezetőjét, az SZMT, a vállalati központ, a község és a társüzemek képviselőit. Szavaiból kiderült, hogy a ma­gyar szénhidrogén-bányászat sze­repe az utóbbi évtizedben tovább növekedett és ebből jelentős részt vállaltak a Nagyalföldön tevé­kenykedő üzemek is. Az elmúlt évben már egymillió 856 ezer tonna kőolajat és több mint hat- milliárd köbméter földgázt, s igen nagy' mennyiségű egyéb gáz- és olajterméket adtak a népgazdaságnak. A termelési terv túlteljesítéséből a szanki üzem is becsülettel kivette a részét. Fel­adataikat a meghatározott lét­számmal és csaknem 6 százalé­kos termelékenységnövekedéssel, csökkenő ráfordításokkal oldot­ták meg. Tovább javultak a munkakörülmények, nőtt a szak­munkások aránya, a kollektívák társadalmi tevékenysége is foko­zódott. A dolgozók nagy többsége szocialista brigádtag, a brigádok közül számosán rendelkeznek arany, ezüst és bronz fokozattal. Az elmúlt évek munkájának el­ismeréseként a Május 1. ifjúsági szocialista brigád elnyerte a KISZ KB dicsérő oklevelét, a Forradalmi szocialista brigád pedig a Vállalat Kiváló Brigád­ja címet kapta. Az üzemvezető ezután Kiváló Dolgozó kitüntetéseket adott át. Dávid Sándor és Kardos Benő az olajtermelési, Túri János -és Túri László a földgáztermelési, Csömör Lajos, és Lány Lajos, a gépészet-építési, Kasza Ferenc, a szállítási üzemegység dolgozója, valamint Meidl Antalné üzem­mérnök, és Paczuk László üzem­egységvezető kapta meg ezt a címet. Élüzemegység kitüntetést kapott az olajtermelési és a iöldgáztermelési üzemegység. Ezen kívül az üzem 24 szocia­• Műszerellenőrzés a gázfogadó állomáson. lista brigádjának dolgozói szá­mos elismerő jelvényt, oklevelet és jutalmakat vettek át. Az öt­száz főnyi résztvevő az ünnepsé­get hangulatos vacsorával, közös szórakozással fejezte be.

Next

/
Thumbnails
Contents