Petőfi Népe, 1976. október (31. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-01 / 232. szám

1976. október 1. • PETŐFI NEPE • 3 MIKOR KÉSZÜL EL A SZEMÉSZETI PAVILON? Mindenkinek igaza van, de hogyan jutunk előbbre? Ők az „első fecskék” ’ I: % Újabb szövetkezetek társulnak a Kalocsa környéki fűszerpaprika termelési rendszerhez Indokoltnak éreztem a beteg kifakadását. — A szegedi klinikára utaltak gyógykezelésre. Jó lesz, ha két­hetenként találkozhatok a csa­láddal. Ha időben átadják a kecskeméti szemészeti pavilont, itthon fekhetek, sűrűn megláto­gathatnak hozzátartozóim, gyor­sabban rendbe jövök. Abszur­dum, hogy egy kilencvenezres város területi feladatú kórházá­ban nincs szemészeti osztály. A fiatal orvosnő csalódottan értesül az átadási határidő újabb eltolódásáról. — Tudom, hogy nehéz hely­zetben van az építőipar. Ez is fontos, az is sürgős. A vállalat, az irányító szervek mégis mér­legelhetnék, hogy mi az elsődle­ges. A gyógyításban a gyorsa­ság alapkövetelmény, különösen a szemsérülések, -ártalmak ke­zelésénél számít olykor minden perc. A nyugalmat kívánó be­teg szállíttatása nem segíti elő állapotának javulását, arról nem is szólva, hogy költséges, terheli az amúgy is gondokkal küszködő mentőszolgálatot. Szerencse, hogy a kecskeméti rendelőintézet, elsősorban dr. Nagy Márta főorvos révén jó kapcsolatokat alakított ki a sze­gedi klinikával, ahol szívesen átveszik betegeinket, noha ők elsősorban a komplikáltabb, na­gyon súlyos esetekkel foglalkoz­nak. Elkomorul a kórházi vezető arca, amikor az új épületről kér­dezem. — Az új kórház építésével kapcsolatos ügyekben sűrűn ta­lálkozunk a Bács megyei Állami Építőipari Vállalattal. Látszik, érződik, hogy figyelmesen fog­lalkoznak közös dolgainkkal,* s általában megteszik, amit lehet. A beszélgetések során tudomást szereztünk gondjaikról. Mégsem törődhetünk bele, hogy a 94 ágyas új részleg Lu­ca székeként készüljön. 1974. áp­rilisában szerződtünk, a BÁÉV 1975. december 31-re vállalta az átadást. Mi megrendeltük a be­rendezést, a műszereket, kaptunk státusokat. Munkába állt dr. Oláh Miklós főorvos. (Szegedre jár operálni, hogy ne essen ki a gyakorlatból.) Várja az átadást dr. Bruncsák András főorvos is. Rossz körül­mények között dolgozik, osztálya is ott kap helyet a régen várt pavilonban. Elfogadva a kialakult helyzetet, megértve a kivitelezők problé­máit elfogadtuk a határidő mó­dosítását. Eszerint a kazánház kivételével augusztus 31-én fe­jeződött volna be a munka. Hoz­záfoghattunk volna a termek, szobák berendezéséhez, s a fűtés elkészültével azonnal jöhettek volna a betegek. Most már katonák is segítenek, de így sem látjuk' a végét. Ki tudja mikor vehetjük birtokba az oly annyira hiányzó létesít­ményt. — Kellemetlen számunkra ez az ügy. Tudatában vagyunk az egészségügyi fontosságának, is­merjük az égető kecskeméti gondokat — így kezdi nyilatko­zatát a BÁÉV egyik igazgatóhe­lyettese. — Sajnos kevéssé va­lószínű, hogy tartani tudjuk a most érvényben levő szerződés határidejét December 31-re csak akkor fejeződik be az építke­zés, ha találunk alvállakozót. a hideg-burkolás és a belső festes, vakolás elvégzésére. Őszintén szólva, kevés a remény, hiszen az egész megyében, az ország­ban itt szorít legjobban a cipő. A mi kőműveseinket, szakem­bereinket 86 munkahely várja. Közöttük olyan feladatok, me­lyeket terven fölül, országos ér­dekből vállaltunk. Azt ígérhetem, hogy a hideg beállta előtt a kül­ső vakolással elkészülünk, a té­len pedig a szakipari munkák­kal. Legkésőbb április elsején el­vonulunk. Gyors számolgatás után köz­bevágok, muszáj vitatkoznom. — 13—14 millió forint az össz­költség. Ha valóban még fél évig dolgoznak az Izsáki úton, akkor átlagosan mintegy 16 ezer Ft a naponta beépített anyag, az el­végzett munka, a vállalati rezsi és haszon összköltsége. Nagyon kevés. Gazdaságtalan az ilyen cammogás. — Kétszer-kettő négy. így van. Ez az ügy csak egy tünete az építőipar állapotának. Aggasztó létszámhiánnyal küszködünk. Vonzóbbá kellene tenni azt a pályát, mert romlik a helyzet. Kevesebb egyes szakmákban az ipari tanuló a minimálisan szük­ségesnél. Mi lesz 4—5 év múlva? Véletlenül tudtuk meg, hogy a Nagykőrösi Konzervgyárban 42 szakképzett kőműves dolgozik, többnyire nem szakmájukban. Az illetékesek keresik a meg­oldást. Elég,* ha a megyei párt- bizottság legutóbbi ülésére uta­lok. Mindez nem vigasztalja sem a kórházat, sem a betegeket. Bevallom, más munkákkal is csúszunk. Talán az segítene, ha felettes szerveink más építkezé­sek elé sorolnák a pavilont és nagyobb erőket összpontosíthat­nánk a kórházban. Mostanában 40—30 emberünk dolgozik kint, több kellene, mert az épület ha­gyományos szerkezetű. • Beszéljünk nyíltan. A kérdés e pillanatban csak így tehető fel: melyik ujjamat harapjam meg. Mindegyik fáj — szükség van a betervezett lakásokra, a várt óvodákra, a különféle in­tézményekre, áruházakra —, de úgy vélem, hogy a pavilon mi­előbbi átadása a legfontosabb, a sürgősnél is sürgősebb. Nézzen körül ismét a BÁÉV, hátha akad valahol rejtefF tar­talék. A Bács megyei Állami Építő­ipari Vállalattal, sok-sok köz­vetlen érdekelttel együtt várjuk a kért alvállalkozókat. Heltai Nándor • A Nagymarosi Vízi Frömü épí­tése számos felvonulási épület, munkásszálló, ideiglenes lakó­ház építését teszi szükségessé. A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat szakemberei megkezd­ték a talajminták vételét az építkezés területén; a képen: munkában a motoros mini fúrógép. (MTI-fotó — Fényes Tamás felv. — KS. Figyelemmel kísérik a pedagógusok lakáshelyzetét A pedagógusok lakáshelyzeté­nek rendszeres figyelemmel kí­sérésé az egyik legfontosabb ér­dekvédelmi feladata a szakszer­vezetnek — hangsúlyozták a Pedagógusok szakszervezete el­nökségének csütörtöki ülésén. Az elmúlt öt évben mintegy 5000 családi ház épült fel ked­vezményes pedagógus lakásépí­tési kölcsönnel. Az építkezők évente 100—120 jó állapotban levő szolgálati lakást szabadíta­nak fel. A tanácsok költségvetés­ből 700 pedagógus szolgálati la­kást építettek, vagy vásároltak öt év alatt. Figyelemre méltó, hogy az ország sok városában megkülönböztetetten foglalkoz­nak a pedagógusok kérelmeivel az állami, illetve a tanácsi ve­vőkijelölésű lakások elosztásá­nál. (MTI) Felgyorsult a cukorrépa beta­karítása szerte az országban. Ed­dig az összes 128 ezer hektárnyi termőterület több mint 15 szá­zalékról, 21 ezer hektárról szál­lították be a gyárakba a fontos ipari nyersanyagot, több mint 420 ezer tonna cukorrépát. Mint a Cukoripari Trösztnél elmon­dották, az elmúlt hetek esős idő­járása némiképp visszavetette a szedés, s így a feldolgozás mun­káit, de ezen a héten már ismét teljes kapacitással dolgozhatnak a gyárak. Az esőzés előnnyel is járt, az aszály miatt gyöngébb termés ugyanis sok helyen meg­erősödött. A mezőgazdasági üzemek és a feldolgozó vállalatok között most különösen fontos a szigorú össz­Ebben az évben már 1450 hektáron termesztették Szabad- szálláson, Miskén, Hajóson, Faj- szon és másutt iparszerűen a fűszerpaprikát. Első alkalommal nyár elején, másodszorra pedig a napokban találkoztak a Kalo­csa környéki fűszerpaprika ter­melési rendszerhez társult nagy­üzemek szakemberei Szabad- szálláson, hogy megvitassák az új eljárás, a különböző fűszer­paprika fajták, a vegyszerek al­kalmazásának tapasztalatait. Ott voltak a kalocsai és a szegedi paprikafeldolgozó vállalat képvi­selői is. Egyöntetű megállapításuk, hogy a mezőgazdasági szövetke­Bács-Kiskun megyében az idén harmadik alkalommal készítik elő a pályaválasztási heteket. A rendezvénysorozat annak a fo­lyamatos munkának a része, amely azt célozza, hogy a fia­talok — és természetesen a szü­lők — hű képet kapjanak a sokféle továbbtanulási lehetőség­ről. A tennivalókat a napokban határozták meg a pályaválasztási tanácsadó intézet és a tanácsok művelődésügyi vezetői, a társa­dalmi és tömegszervezetek kép­viselői. Jóval a továbbtanulási jelent­kezési lapok kitöltése előtt — október 29-től december 5-ig — sűrített ütemben követik egymást a tájékoztató előadások, szem­léltető kiállítások. Egyaránt szó lesz a pályaválasztás lélektani és képességvizsgálati, pedagógiai, orvosi, valamint munkaerő-gaz­dálkodási feladatairól. hang, a meleg időjárás miatt ugyanis a felszedett cukorrépa nem tárolható hosszú ideig, gyorsan romlik, ezért a feldol­gozó kapacitáshoz kell igazítani a szállításokat. A mezőgazdasági üzemek külön gondot fordíta­nak a szedőgépek előírás szerin­ti beállítására is, hogy a szab­ványelőírásoknak megfelelően vágják le a répa leveleit, s így jó minőségű terményt adhassa­nak a feldolgozóknak. A cukorgyárak a felfutást az igazi csúcsmunkálatokra, október második felére tervezik, ekkor már kedvező — száraz, hideg — időjárás esetén tárolható, raktá­rozható is lesz majd a frissen felszedett cukorrépa. (MTI) zetekben igen jól vizsgázik a kalocsai M—622-es fajta, nagy­szerűen díszük a kalocsai D— 601-es fűszerpaprika, amelyet a kalocsai tudományos kutatók ne­mesítettek, s jó eredményt vár­nak a múlt évben kiváló kalo­csai 57—231-es fajtától is. A fajszi Kék Duna Termelő­szövetkezetben befejeződött ha­társzemlén megtekintették a szakemberek a nagyüzemi kísér­leteket. Ennek tapasztalatai azt igazolják, hogy a kalocsai 504- es, valamint a szegedi 20-as ugyancsak ígéretes nagyüzemi paprikafajtának bizonyul. Jó ter­més várható a sűrűsorosan, hek­táronként 1,2—1,5 millió tőszám­Egy hónap alatt több mint húsz előadás hangzik el Kecs­keméten, Baján, Kalocsán. Kis­kunhalason, Kiskunfélegyházán és Kiskőrösön. A szakemberek az iskolai és üzemi pályaválasz­tási felelősökhöz, a szülői mun­kaközösségek tagjaihoz szólnak közvetlenül. A fiatalokhoz, az osztályfőnöki órák beszélgetései, szakmaismertető kiállítások, pá­lyaválasztási filmek és vetélke­dők, üzemlátogatások hozzák emberközelbe a választható pá­lyákat. A csaknem kétszáz szak­mából a legfontosabbakat kiál­lítások vonultatják fel, ame­lyeknek a megtekintésére külön autóbuszok szállítják a környe­ző iskolák tanulóit. Élményszerű pályaválasztási vetélkedőket szerveznek városi-járási szinten, s ezeket megyei döntő követi. A Balatoni Intéző Bizottság javaslatára az Országos Mete­orológiai Szolgálat szakemberei tervet dolgoztak ki a balatoni viharjelző rendszer korszerűsíté­sére, mert a jelenlegi jelzési rendszer lassú, elavult, nem biz­tonságos. A szolgálat korszerűsítésére kidolgozott terv a világítóraké­ták helyett fényjelző rendszer kiépítését javasolja a tó körül. Eszerint nagy teljesítményű vil­logóberendezéseket, narancssár­ga színű fényforrásokat helyez­nek el a vízről és a partról egya­ránt jól látható helyeken. Ezzel négy állapotot lehet jelezni: a közvetlen veszélyt, a közelgő ve­szélyre való figyelmeztetést, a viharállapot feloldását, illetve a mai vetett, gépi betakarításra előkészített fűszerpaprikából. A határszemlét követő szak­mai tanácskozáson a résztvevők megvitatták a jövő évi gépbe­szerzés, a paprika vetőmag el­látás alakulását, az új eljárások bevezetését. 1977-ben újabb szö­vetkezetek társulnak a Kalocsa környéki fűszerpaprika termelé­si rendszerhez, s annak érdekelt­ségi területe jövőre 1860 hektár lesz. Az idén a kedvezőtlen tavaszi hideg, s a két hónapig tartó aszály visszavetette a fűszerpap­rika fejlődését, emiatt a tava­lyinál kisebb termésre számíta­nak a paprikatermesztő gazda­ságok. Antal Gábor A mozikban kísérőműsorként a kecskeméti stúdiómozit is a nép­szerűsítés szolgálatába állítják. Délutánonként több helyütt, ifjú­sági rendezvényeken találkoznak a tanulókkal pszichológusok és az. orvosok, este pedig a szülők kérdéseire válaszolnak, hogy minél megnyugtatóbb harmóniá­ba kerülhessenek a szándékok és a lehetőségek. Az előzetes felmérések szerint a szakmunkásképző intézeteknek és a vállalatoknak nagyobb a felvételi igénye annál, mint ahány tanulót az általános is­kolákból várhatnak. Nagyon fontos, hogy az üzemek reália munkaerő-gazdálkodási tervet dolgozzanak ki, s eközben a be­tanított és segédmunkások to­vábbképzésével is javítsák a szakmunkások arányát. H. F. veszély nélküli időszakot, továb­bá a jelzőrendszer esetleges üzemképtelenségének állapotát, amikor arra figyelmeztetnek, hogy az érdekelteknek más for­rásból kell tájékozódni. A viharjelző szolgálat töké­letesítéséhez a helyi lehetősége­ket is ki akarják használni: a strandokon, az üdülőkben, a na­gyobb hotelekben és a kempin­gekben a hangszórók segítségé­vel szóban is tájékoztatnák a közönséget. A közforgalmú he­lyeken az üdülők kívánságára olyan készülékeket is elhelyez­nek, amelyekről leolvashatják a levegő és a Víz hőmérsékletét, a légnyomás értékeit, a szél sebes­ségét és irányát. (MTI) Felgyorsult a cukorrépa betakarítása Új viharjelző rendszer lesz a Balatonon Pályaválasztási hetek előtt (2.) Kórház betegek nélkül Ne lepődjünk meg a címen. Párizs külvárosában az egyik kétszáz ágyas kórház, amely az ország csaknem legkorszerűbb felszerelésű egészségügyi intéz­ménye, üresen áll. Csak az or­vosok és az ápolónővérek tarta­nak állandó ügyeletet, nehogy a vállalkozók bezárják a kórházat és elvigyék a felszerelést. A tő­kések terve ugyanis az, hogy más célra használják fel az épü­letet, és ezáltal több profitra te­gyenek szert. Alig két évvel ezelőtt épült ez az egészségügyi kombinát. Fél éve nem fogadnak beteget. Azóta folyik a huza-vona. A vállalko­zók nem teremtik meg a felté­teleket a gyógykezeléshez, nincs gyógyszer, kötszer és semmiféle eszköz, amely ezt lehetővé teszi. A kommunista párt és a szak- szervezet, a C.G.T. nem engedte felszámolni a kórházat. Mozga­lom indult az egészségügyi in­tézmény megmentéséért. A kom­munista párt lapja, a L’Humami- té elsőnek tiltakozott a vállal­kozók próbálkozásai ellen. Mel­léállt a haladó sajtó. Csak Pá­rizsból 15 ezer tiltakozás érke­zett az egészségügyi miniszter­hez. Az orvosok és az ápolónővérek jelenlegi ellátásáról, fizetéséről a C.G.T. gondoskodik. — Egyelőre nem tudtuk jobb belátásra kényszeríteni a vállal­kozókat, — panaszolja Domini­que Paschan, a kórházi szak- szervezet vezetője. — Százhet­ven ember, orvos és ápolónővér veszítené el állását, de talán en­nél is fontosabb, hogy egy rend­kívül - modern egészségügyi in­tézményt számolnának fel, amire szüksége van a városnak és kör­nyékének. A szolidaritás nagy erő, és mi bízunk benne, hogy harcunk sikerrel jár. Az egyik nyomdában hasonló okok miatt állt le a munka. A vállalkozók korszerűsítés ürü­gyén háromszáz embert akartak kitenni az utcára. Ottjártunkkor meglepetéssel tapasztaltuk, hogy egy egészen furcsa sztrájkról van szó, hiszen lapot szerkeszte­nek, jelentetnek meg. Az előzmények a következők. Amikor a munkások tudomást szereztek arról, hogy társaikat ki akarják tenni az utcára, azonnal sztrájkba léptek. A vál­lalkozó erre Belgiumban levő nyomdájában vendégmunkások­kal nyomatta ki a Le Párisién című újságot, amelyet egyébként eddig ebben a jjomdában állí­• Gyermekek tüntetése a párizsi utcán. Nyakukban a felirat: adjanak munkát apukának! • Jobbra: a kórház bejárata. A képen a magyar delegáció 'és a kórházfoglalók. A bejárat fölött a felirat arról szól, hogy a C. G. T. és az egészségügyi szervezet tiltakozik a 170 ember elbocsátása ellen. tottak elő. A kommunista párt és a baloldali szakszervezet dön­tése alapján ugyanilyen címmel itt is előállítanak egy lapot, de ez a nyomdászok követeléseit tartalmazza. Maguk írják és szer­kesztik az újságot. A Belgium­ból kamionnal szállított lap nem került az olvasóhoz, mert a munkások elkobozták és széttép­ték a sajtóterméket. A harc már hosszú idő óta folyik. Teán Louis Martin az üzem kommunista párttitkára hangoztatja: — Hatszáz alkalmazottja van a nyomdának, ennek felét akar­ják elbocsátani. Az a legfőbb feltételünk, hogy a háromszáz munkás számára gondoskodjanak keresetről. Addig míg ezt a vál­lalkozó meg nem ígéri, addig nem adjuk át a nyomdát. Ugyanez a véleménye Michel Tepernowskinak, a szakszervezet titkárának is. Elmondja, hogy a többi szakszervezet is szolidáris velük, és a munkások mindenütt segítenek. Például az elektromos művek szakszervezete nem en­gedte kikapcsolni az áramot, en­nek köszönhető, hogy a nyomda működhet. A papírkészletük ugyan fogyóban van, de majd csak lesz valahogy. A munkanélküliség, az egyre emelkedő árak miatt napiren­den vannak a tüntetések, a sztárjkok. Ottjártunkkor is vol­tak ilyen megmozdulások. Ezek mutatják, hogy egyre nagyobb a tömegek aktivitása, egyra erősödnek a haladó erők. A legnagyobb bizonyíték erre a L’Humanité ünnepség kétna­pos demonstrációja volt, amely­ről a következő folytatásban lesa sző. Kereskedő Sándor (Folytatjuk.)

Next

/
Thumbnails
Contents