Petőfi Népe, 1975. december (30. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

\ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI AB MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXX. évf. 282. szám Ára: 90 fillér 1975. december 2. tedd NÉPE Ifjúsági delegáció utazott Helsinkibe Dr. Marótny Lászlónak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjának, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága el­ső titkárának vezetésével a Finn Demokratikus Ifjúsági Szövetség és a Finn Központi Szociálde­mokrata Ifjúsági Szövetség kö­zös meghívására vasárnap ifjú­sági küldöttség utazott Helsinki­be. A küldöttség fogadására a hel­sinki repülőtéren megjelent A. L. Hyvoenen, a Finn Kommunista Párt Politikai Bizottságának tag­ja, a magyar delegációt vendégül látó két ifjúsági szervezet veze­tői, élükön B. Saarnio és P. Sarkkinen elnökkel. Jelen volt a fogadtatáson Rónai Rudolf, helsinki magyar nagykövet is. A magyar ifjúsági küldöttség hétfőn Helsinkiben találkozott a Finn Kommunista Párt vezetői­vel. A magyar delegációt a párt székházában fogadta Aarne Saa­rinen, az FKP elnöke és Aaarvo Aalto, az FKP főtitkára. A szí­vélyes elvtársi légkörben lezaj­lott találkozón a delegáció tájé­koztatót kapott az aktuális finn belpolitikai helyzetről. Kádár János fogadta Werner Lamberzet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára hétfőn fogadta a hazánkban tartózkodó Werner Lamberzet, a Né­met Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagját, a Központi Bizottság titkárát, valamint a kíséretében levő Kurt Tiedkét és Rudolf Singert, a KB tagjait. A szívélyes, elvtársi légkörű meg­beszélésen részt vett Győri Imre, a Központi Bi­zottság titkára és Grósz Károly, a KB osztályveze­tője. Jelen volt Gerhard Reinert, az NDK budapesti nagykövete is. (Telefoto—MTI—KS) Az SZKP Központi Bizottságának plénuma MOSZKVA Moszkvában hétfőn plenáris ülést tartott a Szovjetunió Kom­munista Pártjának Központi Bi­zottsága. A résztvevők meghall­gatták Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának beszámo­lóját az SZKP soron következő, XXV. kongresszusával kapcsola­tos kérdésekről. A plénum ezen kívül meghallgatta Nyikolaj Baj­bakovnak, a Szovjetunió Minisz­tertanácsa elnökhelyettesének, az állami tervbizottság elnökének a Szovjetunió 1976. évi népgazda­ságfejlesztési tervéről, valamint Vaszilij Garbuzov pénzügymi­niszternek a Szovjetunió 1976. évi állami költségvetéséről szóló be­számolóját. A plénum jóváhagyta a Szov­jetunió 1976. évi népgazdaságfej­lesztési tervének, valamint álla­mi költségvetésének tervezetét, s mindkét dokumentumot a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsának soron következő, december 2-án megnyíló ülésszaka elé utalta megvizsgálásra. Az SZKP KB plénuma Leonyid Brezsnyev beszámolója alapján a következőképpen határozta meg (Folytatás a 2. oldalon.) Teljesítik exporttervüket a kecskeméti ipari üzemek A Központi Bizottság 1974. december 5-i határozata az idei esztendő fontos feladata­ként jelölte meg a népgazdasági egyensúly javítását. Ennek érdekében sürgette többek közt a vállalatok termelési szerkezetének ja­vítását és gazdaságos — elsősorban tőkés — exportjuk fokozását. Egy esztendővel a hatá­rozat megszületése után lapunk munkatársai érdeklődtek a megyeszékhely néhány üzemé­ben: milyen eredményeket értek el eddig? Újabban a kecskeméti Petőfi Nyomda is az exportáló vállala­tok közé tartozik. Faragó Mi­hály. a termelési osztály vezető­je a következőket mondotta ez­zel kapcsolatban: — Három évvel ezelőtt kap­tunk először külföldi megrende­lést színes, nyomott dobozok ké­szítésére. A külföldi partnerek elégedettségét bizonyítja, hogy azóta igényeik egyre nagyobbak. A múlt évben a szovjet gyógy­szeripar részére 200 tonna kar­tonból készítettünk dobozokat, ebben az esztendőben pedig meg­rendelésük már meghaladja az 500 tonnát. Emellett kozmetikai, édesipari cikkek, valamint ital­áruk kerülnek a Kecskeméten gyártott, ízléses dobozokba. A grafikai terveket a szovjet megrendelőtől kapjuk, itt azután elkészítjük a próbanyomatokat, elküldjük jóváhagyásra és ezt követően történik a gyártás. Cse­rébe papíripari alapanyagokat és rotációs papírt kapunk. Év közben többször okozott gondot a kar- tonpapír-ellátás. A határidőket mégis be tudtuk tartani. • Idei 430 millió forintos terme­lésének közel kétharmad részét exportálja a BRG kecskeméti gyára. Legnagyobb tétel ezen be­lül a kész magnetofonok export­ja. Az NDK-ba és Csehszlová­kiába 22 ezer sztereo-magneto- font szállítanak, Romániába pe­dig 10 ezer MK—25-ös készülé­ket. Eljutnak azonban a kecske­méti magnetofonok a Vietnami Demokratikus Köztársaságba is. Dinamikusan fejlődött az 1975-ös évben a mágneses mag­netofonfejek gyártása, melynek termelését közel kétszeresére nö­velte a gyár. Az idén készülte, csaknem egymillió darab kombi­nált- és törlőfejnek kétharmada — a tavalyi mennyiség többszörö­se — kerül külföldre. Ebből 450 ezer darabot szovjet megrende­lők vásárolnak meg. Ebből a ter­mékből jelentős mennyiséget szállítanak még az NDK-ba és Bulgáriába. Nemrégóta pedig nyugatnémet vásárló is akadt a Kecskeméten készülő kombinált fejekre. összesen 53 millió forint érté­kű magnetofonfutóművet szállít másik nyugati partnerének — Svédországnak — a kecskeméti gyár. Exportszállításaikat — a belföldiekhez hasonlóan — eddig az eredeti ütemezés szerint bo­nyolították. Év végéig útnak in­dítják az utolsó tételeket is. A Szék- és Kárpitosipari Vál­lalat kecskeméti gyárának ez évi programjában eredetileg nem sze­repeltek exportfeladatok. A beér­kezett külföldi megrendelések alapján azonban a második ne­gyedévtől külföldre is szállítanak termékeikből. Az idén készülő 80 ezer darab székből mintegy 20 ezer kerül tőkésországokba. Az eddig kiszállított tételek értéke megközelíti az 5 millió forintot, mennyisége pedig mintegy 17 ezer darab. ‘ A legjelentősebb megrendelő, • A dobozok készítői állandó ellenőrzéssel őrködnek a minőség felett. Kutas! László gépmester és Péczeli Józsefné nyomdai berakónő ellenőrzés közben. egy svéd vállalat, már tizenegy és fél ezer széket vett át. és még további 2200 szállítását várja. Különböző nyugat-európai orszá­gokba több mint ötezer széket értékesít a kecskeméti gyár, ezek döntő hányadát már át is adták a megrendelőknek. Hasonlókép­pen kiszállítottak 1100 darabot közel-keleti országokba. Év vé­géig még több mint másfél mil­lió forint értékű exporttételt in­dítanak útnak a Szék- és Kár­pitosipari Vállalattól. Zs. Á. — O. L. • A BRG leg­gazdaságosabb terméke a magnetofonfej. KépUnkön Antal Mihályné a késztermék frekvencia­mérését végzi. fcsZÖVETKEZETI EGYÜTTESEK BEMUTATÓJA Sikerült számadás Különböző korú, stílusú, összetételű művészeti együtteseket láttunk vasárnap délután a megyei mű­velődési központban. A kiskőrösi szimfonikus zene­kar lassan fennállásának két évtizedes évfordulójá­nak a megünneplésére készülhet- a tiszakécskei éne­kesek, citerások 12 hónapja léptek először a nyilvá­nosság elé. Négy csoport falun, kettő városban műkö­dik. A most is kitűnő Berkes Ferenc énekkar tagjai kivétel nélkül húsz éven aluliak, az öregcsertőiek kö­zött több nagypapa, nagymama táncolt. Együtt ropta a marsot a 83 esztendős Tamási Menyhértné és uno­kája. Legközelebb — mondják a most leszerelt déd­unoka is elfoglalja helyét az együttesben. Szinte mindegyik együttes járt külföldön, hazai találkozókon ka­pott oklevelek, díjak tanúsítják szorgalmukat, tudásukat. Valamennyit fogyasztási szö­vetkezet tartja fenn, fejleszti. A Bács-Kiskun megyében tevé­kenykedő húsz ilyen jellegű cso­port közül most bemutatkozó hat meggyőzte a nézőket arról, hogy lényegében jó úton járnak. Csak a legnagyobb elismeréssel mél­tányolhatjuk a MÉSZÖV támo­gatását, a falu átalakítását és a meglevő hagyományok megőrzé­sét egyaránt szolgáló törekvések hathatós segítését. A tegnapelőtt szerepelt cso­portok megérdemelt sikert arat­tak. Természetesen majd mind­egyik javíthat még műsorán. Vannak még kihasználatlan lehe­tőségek. A kiskőrösi zenekar te­hetséges muzsikosokból áll. De hol maradtak a zeneiskolai ta­nárok? Előnyösebb képet kap­tunk volna róluk, ha műsoruk figyelembe veszi adottságaikat. A két vendégénekes pompás tel­jesítményt nyújtott. Tokodi Ilo­nát fölismertük, de a kitűnő fér­fiénekes nevét nem sikerült ki­nyomozni. (Megfeledkeztek be­mutatásukról !) Az öregcsertői, az érsekcsa- nádi és a bátmonostori népi • Az öregcsertői együttes. • Az érsek­csanádiak műsorából. (KeserűSándor együttesek színes műsora ismét a folklórhagyományok kimerít­hetetlen gazdagságát jelezte. A Tiszakécskei ÁFÉSZ csoportja még keresi a legalkalmasabb színpadi megjelenítés formáit, de így is tetszéssel fogadták műsorukat. Az összességében sikeresnek és tanulságosnak minősíthető bemutató ismét felhívta a fi­gyelmet a falvakban sokszor évtizedek óta dolgozó lelkes, idő­sebb népművelőkre. Példaként, a teljesség igénye nélkül hadd említsük most dr. Takács Lász­ló érseklcsanádi, Kalapos Ist­vánná öregcsertői, Tihanyi Jó­zsef bátmonostori tánccsoport­vezető, Pauk József citerazene- Ikar-vezető nevét. A sort — szerencsére, örömünkre ,— so­káig folytathatnám. H. N. NAPIRENDEN AZ OLVASÁS Nemzetiségi tanácskozás Bács-Kiskun és Csongrád me­gyék nemzetiségi pedagógusai és könyvtárosai, valamint az ország különböző részein működő né­met, román, délszláv és szlovák báziskönyvtárak vezetői tegnap egész napos tanácskozásra jöttek össze Bajára. Ez alkalommal fő napirendi pontként a nemzetiségi lakosság olvasási kedvének fo­kozása, s a zavartalan könyvellá­tás szerepelt. A bajai járási hivatal épületé­ben délelőtt kilenc órakor Sajtos Géza, a megyei tanács közműve­lődési csoportvezetője nyitotta meg a tanácskozást, amelyen mintegy hatvan szakember vett részt. Hangsúlyozta, hogy vala­mennyi pedagógus és könyvtáros állandó feladata az anyanyelvű könyvek jobb, célravezetőbb fel- használása. Hiszen a nemzetiségi művelődésen belül a nyelvokta­tásnak és az ifjúság kulturális nevelésének jut a legnagyobb sze­rep. Dr. Mokuter Iván, az Eötvös Loránd Tudományegyetem dél­szláv tanszékének docense ezt kö­vetően az alábbi címmel tartott előadást: A nemzetiségi anya­nyelvű könyvek szerepe és fel- használása az oktatásban. Ismer­tette a témával kapcsolatos orszá­gos felmérések eredményeit. Aka­dályozó tényező — mondotta —, hogy a nemzetiségi lakosság nem ismeri vagy pedig nagyon hiá­nyosan ismeri az irodalmi nyel­vet. A továbbiakban bírálta a nemzetiségi iskolák tankönyveit, és sürgette az újak megjelenteté­sét. Kifogásolta, hogy a naponta használható, alapvető kéziköny­vek hiányoznak. Szükség lenne hangsúlymegjelölésű szótárakra. Kiemelte annak fontosságát is, hogy a szépirodalom mellett na­gyobb súlyt kellene fordítani a szakirodalomra. Ákos Antalné megyei délszláv szakfelügyelő korreferátumában a nemzetiségi anyanyelvű okta­tás megyei tapasztalatairól és gondjairól, problémáiról beszélt. Beszámolt arról az örvendetes tényről, hogy egyes helyeken a nyelvoktatás kiegészítéseként an- kétokat, író—olvasó találkozókat és ismeretterjesztő előadásokat tartanak. Nehezíti a könyvtári állomány bővítését, hogy még a kisebb Vásárlásokért is Budapest­re kell utazni. A megye könyves­bolt-hálózata nem fordít kellő gondot a nemzetiségi nyelvű művek beszerzésére, forgalmazá­sára. A sikeres tanácskozás második részében Futala Tibor miniszteri tanácsos, a Kulturális Minisztéri­um munkatársa tartott előadást; a nemzetiségi könyvek beszerzé­sének módjait, lehetőségeit és akadályait ismertette a jelenle­vőkkel. Jó dolognak tartja, hogy különösen 1969-től kezdődően egyre inkább figyelembe veszik a könyvtárak fejlesztésében a he­lyi igényeket és adottságokat. Az ilyen irányú munkának nagy len­dületet adott a nemzetiségi bá­ziskönyvtárak megszervezése. Ez­után részletesen szólott a beszer­zés nehézségeiről és gyakori hosz- szadalmasságáról, majd ismertet­te a minisztérium új propaganda- kiadványait. Elmondta, hogy im­már százötvenezer kötet könyv közül Válogathatnak hazáig, könyvtáraiban a nemzetiségiek.^ S megfelelő anyagi alap áll ren­delkezésre a további állomány­bővítésre. Milankov Annamária, a bajai délszláv báziskönyvtár vezetője volt a következő előadó. Részle­tesen beszámolt a báziskönyvtár, eddigi tevékenységéről, s a nem­zetiségi községek könyvellátásá­ról. Az előadásokat vita követte, melynek keretében sok haszno­sítható észrevétel, vélemény és javaslat hangzott el. V. M.

Next

/
Thumbnails
Contents