Petőfi Népe, 1975. november (30. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE ■; ­AZ MSZMP BACS-KISKÜN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA «XX. évf. *57. szám Ára: 90 fillér ms. november 1. szombat Rauchfass Budapesten Lázár György fogadta NDK minisztertanácsának elnökhelyettesét Péntek reggel Budapestre ér­kezett Wolfgang Rauchfuss, a Német Demokratikus Köztársaság minisztertanácsának elnökhelyet­tese^ a magyar—NDK gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság NDK-tagoza- tának elnöke, aki tárgyalásokat folytat dr. Szekér Gyulával, a Minisztertanács elnökhelyettesé­vel, a bizottság társelnökével a két ország közötti gazdasági együttműködés elmélyítéséről. A vendéget a Keleti pályaud­varon dr. Szekér Gyula fogadta. Jelen volt Gerhard Relnert. az NDK budapesti nagykövete. A két ország miniszterelnök, helyettese, dr. Szekér Gyula és Wolfgang Rauchfuss délelőtt megkezdte tárgyalását. Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke péntek délután hi­vatalában fogadta Wolfgang Rauchfusst. Vegyipari berendezések Tiszakécskéről A Vegyipari Gépgyár tiszakécskei üzeme az idén 240 millió forint értékű terméket gyárt. Ennek kö­zel kétharmada háti permetezőgép. Változatlanul Igen keresettek, elsősorban idehaza, ezek a hagyo­mányos háztáji kisgépek. A termelés másik nagy hányadát a vegyipari ké­szülékek adják. Ezek egyedi gyártásban készülnek • Hegedős Anna aa egyik áj revolveresztergán dolgozik. a műanyag-, műtrágya-, a gyógyszeripar, és szá­mos más iparág részére. Az idén mintegy 0 millió forint értékű berendezést szállítanak a szocialista országokba is. A tiszakécskei gyár tevékenységét nagymértékben meghatározza az egyik legfontosabb megrendelőjük, a Vegyipari Beruházó Vállalat. A beruházók és a berendezések gyártóinak közös cél­ja, hogy egyre nagyobb arányban végezzék komp­lett üzemek építését. A kővetkező tervidőszak alatt növekszik a réz- gyártmányok aránya, a kezdődő szeszipari rekonst­rukcióba való bekapcsolódás révén. A jövőben több, nagy teljesítményű ipari szeszlepárló berendezést készítenek. Az első nagyobb szeszgyári rekonstruk­ció Győrben történt meg, ahol az év elején helyez­ték üzembe a tiszakécskei gyár dolgozói a lepárló berendezést. A gyár a hagyományos saválló acél, alumínium és rézgyártmányok előállítása mellett termékská­lájának bővítését is tervezi. Oj, az eddigieknél is igényesebb alapanyaguk a titán, jelenleg ennek fel­dolgozására tesznek előkészületeket. Az első titán­gyártmányuk már hónapok óta működik, s eddig kifogástalanul viseli a „megpróbáltatásokat”. Az új anyagból történő készülékgyártás kapacitásának megteremtését gondos, körültekintő tájékozódás elő­zi meg a vállalatnál. Ezek a vegyiparban hosszú, életűnek számító berendezések ugyanis lényegesen drágábbak az eddig használatos acélgyártmányok­nál. Zs. A. • Szállításra készítik elfi a csirke- fagyasztó alagutat, amely a Kecskeméti Baromfi­feldolgozó Vállalat kiskunhalasi gyárába kerül. • A Tisza menti Vegyi­művek számára készül ez a 16 köbméteres acéltartály. A Tisza III. vízlépcső előkészítéséről, a kőolaj és földgáz bányászatáról tárgyaltak Bács-Kiskun és Csongrád megye országgyűlési képviselői Együttes ülést tartottak tegnap Szegeden, a DÉGAZ köz­ponti épületében Bács-Kiskun és Csongrád megye országgyű­lési képviselőinek csoportjai. A tanácskozást Juratovics Ala­dár, a Csongrád megyei képviselőcsoport vezetője nyitotta meg, köszöntve a megjelenteket, közöttük Apró Antalt, az országgyűlés elnökét, Horváth Istvánt, az MSZMP Bács-Kis­kun megyei Bizottságának első titkárát és dr. Komócsin Mi­hályt, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának első tit­kárát. A megnyitó után — a napirendnek megfelelően — felkérte Vincze Józsefet, az Országos Vízügyi Hivatál elnök­helyettesét, hogy tájékoztassa a képviselőket a Tisza III. víz­lépcső — a csongrádi vízlépcső — előkészítésének jelenlegi állásáról. Elmondta az OVH elnökbe, lyettese, hogy a hazai igények és a külföldi vízelvonások elem­zéséből kétségtelenül megálla­pítható, hogy a Tisza-völgy víz­gazdálkodási rendszerének to­vábbfejlesztése a szóbanforgó vízlépcső megépítését feltétle­nül indokolja és szükségessé te­szi. A vízlépcső helyét a ma már megépült Tisza II. — akis­körei —, valamint az 1976-ban üzembe helyezendő Novi-Becsej-i vízlépcső elhelyezése és azok duzzasztási szintjei meghatároz­zák. Ennek megfelelően a viz- lépcső Csongrádtól északra, a Tisza 254,4 folyamkilométerének szelvényében épül meg. A be­ruházás célja többek között a vízkészlet stabilizálása, a Tisza- völgy általános gazdasági fejt­ésének megalapozása, víziút kt- lakítása Kisköre és Csongrád között, az ár- és belvízvédelmi biztonság növelése, vízparti üdülőtelep lehetőségének a megteremtése és a vízlépcső te­tején kialakítandó úton összeköt­tetés biztosítása a Tisza két partja között. A vízlépcső hatásterületén 180 "ezer hektár válik öntözihetővé, ennek mintegy 15 százaléka esik Bács-Kiskun megye terüle­tére. Amint a tájékoztatóban el­hangzott, a vízlépcső építésének kezdetéről még nem született döntés. A képviselőcsoportok együt­tes ülésének további részében Bencze László, az Országos Kő­olaj és Gázipari Tröszt vezér­igazgató-helyettese fűzött szó­beli kiegészítést az írásban elő­terjesztett anyaghoz, amely a két megye kőolaj- és földgáz­bányászatáról, illetve felhaszná­lásáról készült. Mint az előter­jesztésből kitűnik, Bács-Kiskun megyében jelenleg a lakások 66 százalékában használnak gázt — vezetékest, vagy palackost. A megyében a negyedik ötéves terv során, mint jelentősebb ipari fogyasztó lépett be a Kecskeméti Erőmű, a Fémmun­kás Vállalat kecskeméti gyára, a konzervgyár, az Irodagéptech- nikai Vállalat és a Kecskeméti Házgyár. Kiskunfélegyházán a TEMAFORG Vállalat, a Dohány. fermentáló Vállalat és a Húsipa. ri Vállalat. Sajnos a mezőgazdaságban még meglehetősen alacsony a földgáz hasznosítása. Az összes gázértékesítésnek — a megyén belül — csupán 4,6 százalékát teszik ki a mezőgazdasági üze­mek. a következő ötéves terv­re, mint célkitűzés szerepel Ba­ja, ahol a földgázellátás során figyelembe kell venni a városi elosztóhálózatra kapcsolható Ipa- ri üzemeket és mezőgazdasági nagyüzemeket. A bajai távveze­ték üzembe helyezése után ter­vezik Kiskunhalas bekapcsolá­sát, amelynek tanulmányter­vét előreláthatóan 1976-ban ké. szítik el. Az ötödik ötéves terv első évében kerül sor — az el­képzelések szerint — Városföld kommunális gázellátására. A témával kapcsolatban fel­szólalt az ülésen meghívottként részt vevő Tohai László, a Bács- Kiskun megyei Tanács általános elnökhelyettese, valamint Nagy Csaba, Fáik Miklós. Angyal Já­nos és dr. Molnár Frigyes me­gyénk országgyűlési képviselői. A kérdésekre Bencze László és a jelenlevő szakemberek adtak választ. Az együttes ülésen szót kért Apró Antal is. Az országgyűlés elnöke kifejezte azt a vélemé­nyét, hogy hasznos volt a tanács- kozás, amelyen közérdekű témá. kát tárgyaltak meg a képvise­lők. Végül az országgyűlés kö­vetkező, téli ülésszakának élőké, szüléiéiről adott rövid tájékoz­tatást. Az ülés Juratovics Ala­dár zárszavával ért véget. A délután folyamán a két me­gye országgyűlési képviselői megtekintették az - algyői olajme­zőt és létesítményeit. G. S. Losonczi Pál Dél-Jemenbe érkezett A Szomáliái látogatásról közös közleményt adtak ki Szomáliában tett négynapos hivatalos baráti látogatásának befejeztével tegnap a Szomáliái fővárosból, Mogadishuból a Je­meni Népi Demokratikus Köz­társaságba utazott Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. A magyar államfő különgépe a kora reggeli órákban érkezett Adenbe, a Jemeni Népi De. mokratikus Köztársaság főváro­sába. A repülőtéren Losonczi Pált Szalem All Rubia államfő és az ország más vezető szemé­lyiségei fogadták. • Tegnap, a látogatás befejezése után magyar—Szomáliái közös közleményt adtak ki. A közlemény beszámol arról, hogy Losonczi Pál és Moham­med Sziad Barre hivatalos meg­beszéléseket folytatott, amelyek alapján tárgyalásokra került sor a két fél szakértői között is. A felek megállapították, hogy a két ország közötti, kölcsönö­sen előnyös politikai, gazdasá­gi, műszaki-tudományos és kul­turális együttműködés fejleszté­se és elmélyítése megfelel mind­két nép érdekeinek. A két elnök kölcsönösen tájé­koztatta egymást kormányaik nemzetközi tevékenységéről. Vé­leményt cseréltek a legfontosabb nemzetközi kérdésekről és meg. elégedéssel nyugtázták, hogy né- / zeteik azonosak, vagy nagyon közelállóak egymáshoz. Kitér a közlemény arra, hogy az európai biztonságról és együttműködésről szóló helsinki megállapodás jótékonyan hatott a nemzetközi légkör alakulására, hozzájárul a nemzetközi stabi­litás és a béke fenntartásához. A világ békéje és biztonsága érdekében meg kell akadályozni külföldi katonai bázisok létre­hozását az Indiai-óceán térségé­ben. hogy az a béke térsége le­gyen. Egyetértettek a felek abban Is, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat a kölcsönös elő. nyök alapjan, kielégítő módon rendezni kell. A fejlődő országok ós a szo­cialista országok küzdenek a fejlődő országok ama jogának elismeréséért és biztosításáért, hogy szabadon rendelkezhesse­nek természeti kincseikkel. A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke köszö­netét fejezte ki a Szórnál! De­mokratikus Köztársaság Legfel­sőbb Forradalmi Tanácsa elnö­kének, a tanács tagjainak és a szomáli népnek azért a meleg baráti fogadtatásért és vendég­szeretetért, amelynek ezernyi je­lét tapasztalta Szomáliái tartóz­kodása során. ' Losónczi Pál magyarországi hivatalos baráti látogatásra hív­ta meg Mohammed Sziad Barre vezérőrnagyot, aki a meghívást elfogadta. y.m YZfss. V///; WFPPPPPPPPPW ^1 VZ/s, • Csorba Géza az avatóbeszédét mondja. Tegnap délelőtt fél tizenegy­kor Oláh Pál városi tanácselnök üdvözölte a vendégeket az ese­mény alkalmával, majd átadta a szót Csorba Gézának, a Kul­turális Minisztérium képzőmű. vészeti osztályvezetőjének, aki szoboravató beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy „ez az ün­nepi esemény, akár csak maga a szoborkompozíció is, a múlt forradalmi hagyományaira emlé­keztető, a jelenben testet öltő és a jövőbe vezető gondolatokat ébreszt mindannyiónkban. Aki ezentúl — mondotta az előadó — megfordul ebben a városban, a fejlődés nagyszerű eredmé­nyeinek képe mellett magával viszi annak frissítő emlékét is, hogy a „Három tavasz” törté­nelmi, forradalmi és költői leve- gője hatja át az itt élő és mun­kálkodó emberek napjait.” Az emlékmű-avató ünnepség — amelyen részt vett Gera Sán­dor, a megyei pártbizottság osztályvezetője és dr. Glied Ká­roly. a megyei tanács elnökhe­lyettese is —, az Internacionálé elhangzásával ért véget. Az em. lékezetes eseményen közremű. ködött Hetényi Pál színművész, a Katona József Színház tagja és a kiskőrösi MÁV Üttörőzene- kar. f • Aa új emlékmű a Felszabadulási Emlékparkban. (Tóth Sándor felvételei) Az avatóűnnepség után a ven­dégek megtekintették a Petőfi- házat, ahol Istenes József, a nagy költő életének kutatója, az emlékház vezetője Ismertette muzeális emlékeket és tárgj kát. V. M, Emlékmű-avatás Kiskőrösön Emlékezetes ünnep színhelye volt tegnap a kiskőrösi Felszaba­dulási Emlékpark. Hazánk fel­szabadulásának harmincadik, és • város felszabadulásának har­mincegyedik évfordulója tiszteletére avatták fel Lessenyel Márta szobrászművész Három tavasz című emlékművét, a város köipontjá- ban. A politikai könyvnapok országos megnyitója Vácott Pénteken a Váci Gépipari Szak- középiskola dísztermében ünne­pélyes külsőségek között nyílt meg a politikai könyvnapok ese­ménysorozata. Az országod meg­nyitó ünnepségen megjelent Ben- ke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke, Cservenka Ferehcné. a Központi Bizottság tagja, a Pest megyei pártbizottság első titkára, Móna Gyula, a Központi Bizott­ság osztályvezető-helyettese, ésdr. Marczali László kulturális mi­niszterhelyettes. Benke Valéria ünnepi beszédé. f ben a politikai könyvnapok je­lentőségét méltatva egyebek kö­zött a következőket mondotta: — A marxizmus elmélete, a természet, a társadalom és a gaz­daság dialektikus materialista szemlélete jelen van az iskolák, a főiskolák és az egyetemek mun­kájában : ott van a marxista gon­dolat a maga vilégnézetet for­máló hatásával a tudomány mű­helyeiben csakúgy, mint a szo­cialista eszmék, az építés sejt­jeit Jelentő munkakollektívákban és sokak egyéni meggyőződésé­ben. Ez a fejlődés társadalom­szervező és ideológiai munkánk tegyüttes hatásának köszönhető. Az elmúlt évtizedek társadalmi és világnézeti harcainak, a mun­kásosztály és pártja társadalom, formáló tetteinek hatása ugyan­úgy részese ennek a fejlődésnek, mint propagandamunkát végző elvtársaink és nélkülözhetetlen segítőtársaik, a könyvek és folyó­iratok terjesztői. A társadalomtudományoktól szocialista fejlődésünk aktuális kérdései közül némelyikre konk­rétabb, eligazftóbb válaszokat várnak a propagandisták. A gaz­dasági élet folyamatait elemzőb­ben, értelmezhetőbben megvilá­gító munkákra csakúgy igény volna, mint az anyagi folyama­tok és a tudati szféra kapcsola. tait, kölcsönhatásait bemutató, vagy a szocialista életmód kiala­kulását kutató és segítő írásokra. — Közös gondunk és felada­tunk lesz. hogy megfelelő tért nyissunk a cselekvésre mindazok­nak, akik tudnak és akarnak köz­hasznú tevékenységgel részi ven­ni az anyagi és szellemi javak gyarapításában, az emberi kap­csolatok szocialista vonásainak formálásában. Ennek a program, nak szolgálatában dolgozunk és küzdünk az oktatás, a propagan­damunka hétköznapjaiban, s en­nek jegyében rendezzük meg a politikai könyvnapok ünnepét — mondotta befejezésül. Benke Valéria nagy tetszéssel fogadott beszéde után Barinkat Oszkárné, a Pest megyei pártbi­zottság titkára nyújtott át em­lékplakettet és elismerő okleve­let a politikai irodalom népsze­rűsítése terén kiemelkedő mun­kát végző aktivistáknak. A meg­nyitó ünnepség kulturális műsor­ral folytatódott, majd a résztve­vők megtekintették a politikai művek kiállítását. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents