Petőfi Népe, 1975. október (30. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-01 / 230. szám

_ f ^ Vári IDŐJÁRÁS várható időjárás szerda estig: váltó* zóan felhős ldó, legfeljebb az ország nyugati felében néhány helyen kisebb esővel, záporral. A hajnali és a reggeli órákban helyenként kód, mér­sékelt, Időnként megélénkülő déli szél. Várható legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet 10—1$, legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 23 —28 fok között. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXX évf. 230. szám Ára 90 fillér 1975. október 1. szerda Az Országgyfflési Könyvtár a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége Kedden elutazott Budapestről a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak küldöttsége, amely a magyar országgyűlés meghívására hivata­los, baráti látogatást tett hazánk­ban. A küldöttséget Pjotr Miro- novics Maserov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Legfelsőbb Tanács elnökségé­nek tagja, a Belorusz Kommunis­ta Párt Központi Bizottságának első titkára vezette. A delegáció tagja volt Konsztantyin Nyikola- jevics Rudnyev, a Szövetségi Ta­nács tagja, automatizálási és mű­szergyártási miniszter, az SZKP Központi Bizottságának tagja; Mihail Vesziljevics Pasov, a .Szövetségi Tanács tagja/ a keres­kedelmi, közellátási és közszol- szolgáltatási bizottság tagja, a (Folytatás a 2. oldalon.) Elutazott F. A. Ahmed indiai államelnök Kedden délelőtt elutazott Ma­gyarországról Fakhruddin Ali Ahmed, az Indiai Köztársaság elnöke és felesége, aki Losonczi Pálnak, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökének meghívá­sára hivatalos látogatást tett Magyarországon. Az indiai ál­lamelnökkel együtt elutazott kí­sérete is. A Ferihegyi repülőtéren (.ünne­pi külsőségék között, meleg ba­ráti szeretettel búcsúztatták az indiai nép képviselőit. A búcsúztatáson megjelent Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács .elnöke és felesége, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, dr. Trautmann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Nemeslaki Tivadar kohó- és gépipari, dr. Romány Pál mezőgazdasági és -élelmezésügyi, Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi minisz­ter, Szépvölgyi Zoltán, a főváro­si tanács elnöke, Marjai József külügyi államtitkár, dr. Túri Fe­renc, a Magyar Népköztársaság Űj-Delhi nagykövete, valamint a politikai, a gazdasági és a kul­turális élet ^számos, más vezető személyisége, a tábornoki kar több tagja. Ott volt a búcsúzta­tásnál K. P. S. Menőn, az Indiai Köztársaság budapesti nagykö­veté. Jelen volt a budapesti dip­lomáciai képviseletek sok Veze­tője, valamint katonai és légügyi attaséja. Elmentek a búcsúztatás­ra a budapesti indiai kolónia tagjai is. Díszjel harsant, majd a dísz­egység parancsnoka jelentést tett az indiai államelnöknek. Fel­csendült a magyar és az indiai Himnusz, közben 21 tüzérségi díszlövést adtak le az indiai ál­lamfő tiszteletére. Fakhruddin Ali Ahmed — Losonczi Pál tár­saságában — ellépett a díszegy­ség arcvönala előtt és köszöntöt­te a katonákat. Az Indiai Köz­társaság elnöke ezután szívélyes búcsút vett a magyar közéleti ■ személyiségektől, a diplomáciai képviseletek vezetőitől, tagjaitól. A díszegység díszmenete után úttörők virágcsokrokat nyújtottak át az indiai államelnöknek és kíséretében levő személyiségek­nek, akik ezután elfoglalták he­lyüket a különrepülőgépen. Fakh­ruddin Ali Ahmed a beszállás' előtt baráti kézfogással szívélyes búcsút vett Losonczi Páltól. Né­hány perc múlva magasba emel­kedett a különgép, amelyet a magyar légierők vadászgép-köte­léke a határig kisért. A látoga­tásról kedden este közös közle­ményt adtak ki. (MTI) Harmincezer fiatal politikai továbbképzése Eddig még soha nem vett részt ennyi fiatal az ifjúsági szövetség által szervezett politikai tovább­képzésen — mondta Simula Ist­ván, a KISZ megyei bizottságá­nak munkatársa. Meg jegyzése ta­láló a jelenlegi helyzetre, ugyan­it Bács-Kiiskun megye valameny- nyi, vagyis harmincezer ifjúkom­munistája 1975—76-ban valami­lyen formában bővíti, szélesíti politikai ismereteit. Erre a KISZ Központi Bizott­ságának tavaly áprilisi határo­zata, illetve az októberben ki­adott politikai képzéssel kapcso­latos irányelv adott lehetőséget a fiataloknak. Az ifjúsági szövetség országos vezetői a politikai továbbképzés fejlesztésével lehetőséget adtak az ifjúkommunistáknak arra, •hogy új formákban, új oktatási módszerekkel bővítsék politikai Ismereteiket. A korábbi évek módszereit most egységesítették. A szeptember végén, illetve ok­tóber elején Bács-Kiskun me­gyében beinduló KISZ politikai továbbképzésnek három fajtája van: az ifjúsági vitakör, a KISZ- aktivisták köre és a KlSZ-vezető- képzés. ­Az ifjúsági szövetség politikai képzésének első formája az. if­júsági vitakör. Ennek célja, hogy tájékozódási, orientációs lehetősé­get, szervezeti vitafórumot biz­tosítson a részt vevő fiataloknak, $ ezzel felkeltse politikai, köz­életi érdeklődésüket. Munkájuk segítésére a KISZ Központi Bi­zottsága politikai füzeteket ad ki. A KISZ megyei bizottsága az el­múlt hónapokban felkészítette azokat a KISZ-aktivistákat, akik az ifjúsági vitakör előadói, a tan­folyamok vezetői lesznek. A KISZ-aktivisták köreiben az ifjúkomunisták . megismerkednek a pártpolitika főbb elemeivel, el­mélyítik ifjúságpolitikai ismere­teiket, s az alapszervezetek mun­kamódszereinek elsajátításával felkészülnek felelős közösségi megbízatásukra. E kör tagjai szeptember végétől májusig ha­vonta egy, illetve két előadást hallgatnak e témáról. A politikai továbbképzés har­madik formájában, vagyis a KISZ-vezetőképzésben azok az alapszervezeti titkárok vesznek részt, akik magasabb fokon sa­játítják el pártunk politikáját, az ezzel kapcsolatos bel- és külpoli­tikai kérdéseket, a XI. pártkong­resszus határozataiból adódó fél­adatokat, hogy ezek ismeretében megfelelően tudják majd irányí­tani az alapszervezetekben dol­gozó fiatalok munkáját. Az alap­szervezeti titkárképző tanfolya­mok tíz hónaposak, esti rend­szerben szeptembertől májusig működnek. T. L. Készülődés a BNV-re Alig ért véget az Országos Me­zőgazdasági Kiállítás, máris újabb seregszemlére készülődik hazánk sok < üzeme és vállalata, számos külföldi céggel egyetem­ben. Október 15-én nyitja meg kapuit az őszi Budapesti Nem­zetközi Vásár, amelyen megyénk számos termékét is láthatják az érdeklődők. Látogatást tettünk két üzemben, s az alábbiakban adunk számot arról, milyen áru­féleségekkel vesznek részt a Köz­szükségleti cikkeket bemutató BNV-n. Az Alföldi Cipőgyár nagy vá­lasztékban sorakoztatja fel női, férfi- és gyermekcipőit. ■ S hogy nemcsak a vitrin számára ké­szítették mindezt, azt igazolja, hogy a kiállításon szereplő 200 modell egy részét már a jövő év első felében, a többit pedig az igényeknek megfelelően a má­sodik félévben kezdik gyártani. Az, Épületasztalosipari Vállalat kecskeméti parkettagyára is évek óta állandó szereplője a külön­böző kiállításoknak. Az őszi BNV-n hatféle mozaik- és há­romféle normál parketta mellett bemutatja az újtipusú szalag- parkettát, amelynek gyártását hamarosan megkezdik. A gyár­ban *már előkészítették a munka­darabokat, melyekből a vállalat zsűrizéssel választja ki a kiállí­tásra kerülő termékmintákat. B A vásárlók körében bizonyosan nagy sikert aratnak majd a textil felsőrészes virágmintás gyermek- és lánykacipők. • A bírálatra várnak a különböző / parketta- ’ minták. (Opauszky L. felvételei! MÉG TART A BÚZA ÁTVÉTELE Megkezdődött a kukorica felvásárlása Műszaki konferencia a gabonaiparnál ' Korántsem fejeződött be a 131,3 ezer hektáron termeit ka­lászos gabona értékesítésre szánt mennyiségének az átvétele Bács-Kiskun megyében. Máris újabb teendőkre összponto­sítják erejüket a gabonaipar dolgozói. Megyeszerte megkez­dődött az őszi betakarítás, ezzel párhuzamosan a kukorica, a napraforgó, a szója és a többi termény szállítása a gabona­ipar körzeti üzemeibe. A munka előkészületeit tárgyalták meg kedden Kecskeméten tartott műszaki konferenciájukon a megyei Gabonafelvásárló és -Feldolgozó Vállalat körzeti üzemeinek, a vállalati központ és a külső munkahelyek szo­cialista brigádjainak vezetői, i Dr. Kuczka Antal, a gabona­ipar megbízott igazgatója elöl­járóban a nyári. betakarítás és terményfelvásárlás tapasztalatait összegezte. Elmondotta, hogy a vállalat 17 ezer vagon étkezési búzát vásárolt meg, a mezőgaz­dasági üzemeknek azonban még jelentős készleteik vannak. Mivel az őszi betakarítású növényekből, elsősorban kukoricából az elő­irányzottnál nagyobb termés ígér­kezik. célszerű, ha a gazdasá­gok még egyszer felülvizsgálják kalászos gabona készletüket. Amit feleslegesnek találnak, azt inkább értékesítsék, mintsem az állatokkal etessék meg. A vállalat a mezőgazdasági üzemekkel kötött szerződés sze­rint 15 630 vagon kukoricát, 33 vagon napraforgót, 161 vagon szóját és többek között 1057 va­gon zöldtakarmány lisztet vá­sárol a termelőktől. A megye jel­legéből adódóan a kukorica 131590 hektáros területéből mindössze 78 ezer hektár a nagy« üzemi kukorica, ennek 66,1 szá­zalékát, összesen 51,5 ezer hek­tárt iparszerűen termesztették a gazdaságok. A gabonaipar célja, hogy a várhatóan jó kukoricater­mésből felvásárlási többlettel pó­tolja azt a mennyiséget, ami a gyengébb kalászos termés, miatt a megyei vállalat átvételi tervé­ből hiányzik. A gabonaipar a műszaki kon­ferencián elfogadott határozat szerint fokozza a nyers, morzsolt kukorica átvételt, hogy áthidal­ja azokat a nehézségeket, ame­lyeket a gazdaságok betakarító és szárító berendezéseinek tel­jesítménykülönbsége okoz. Az eddig betakarított termés minő­sége jő, a kukorica víztartalma 28 százalék körül van, gazdasá­gosabban szárítható, mint a ta­valyi 40 százalékos nedvességű termény. Pöstyéni Ferenc főmérnök a vállalat műszaki felkészültségé­ről, a tárolótér növeléséről, va­lamint a munkafolyamatok gé­pesítésének eredményeiről szá­molt be a konferencián részt­vevőknek. Meggyorsult a raktár építkezés Bács-Kiskun megyében. Előreláthatólag november elejére már 55 méter magasan dolgoz­nak a kecském**5 ’»'»no —«««««« tárház építői' a betonsilók tete­jén. Befejeződött a bajai tárház belső anyagmozgató berendezé­seinek és a kiegészítő létesítmé­nyeinek az építése. Mintegy 3 millió forint értékű munkát vé­• Tisztítják és előkészítik a ter­ményfelszedőt a gabonaipar dolgozói a kukorica átvételére, geznek el a kalocsai ezer vago- nos fémsiló építésénéL Három-1 milliót költ a vállalat minden esztendőben az anyagmozgatás gépesítésére. Ennek az eredmé­nye, ~ hogy 63 terményfelszedő berendezés és 71 szállítószalag könnyíti a raktárakban, takar­mánykeverő üzemekben dolgozók munkáját. Év végéig összesen 54,4 millió forintot fordít a megyei gabonaipar saját erőből és álla­mi támogatásból a raktártér bő­vítésére, az állandó és az ideig­lenes tárolók építésére. K. A. A tavalyinál több táptakarmányt gyárt a kecskeméti kŐnrtl keverője. 9 Jó minőségű kenyérliszt less az idei termésből. A kecskeméti lomban Szabó József almolnár vizsgálja az őrleményt Az utolsó negyedet A naptár mától októbert mutat, megkezdődött az év utolsó negyede. Ha csak ma­gunkban számolgatjuk a hó­napokat, azt mondjuk. ősz van. Gazdaságpolitikai szem­szögből nézve azonban már en­nél sokkal többről van szó. Nem árt ugyanis ilyenkor egy gyors számvetést végezni; va­jon tudjuk-e teljesíteni idei termelési kötelezettségeinket? 5 mert 1975-öt írunk, a IV. öt­éves terv sikeres befejezése is múlik azon, hogyan dolgozzunk az elkövetkező három hónap­ban. Ha összevetjük eddigi ered­ményeinket, az 1970 novembe­rében megtartott megyei párt­értekezlet határozataival, meg­állapíthatjuk, hogy a IV. ötéves terv megvalósításával nem lesz különösebb gond, az előirány­zatokat teljesítjük. Az ipar a 6 milliárd forintos termelésnö- rekedési tervet túl is szárnyal­ja. Megvalósulnak azok a be­ruházások is, amelyek a me­gye iparának korszerűsítését tűzték célul. Sőt, még a ter­vezetten felül is, hiszen pél­dául a több százmillió forin­tos beruházással épütS Kiskun­halasi Kötöttárugyárról 1970- ben még nem is volt szó. öt évvel ezelőtt 20 ezer la­kás felépítését vettük tervbe; s ezzel. szemben több, mint 21 ezerbe költözhetnek be boldog tulajdonosaik. Sőt, arról is be­számolhatunk már, hogy a tervidőszak legnagyobb építő­ipari beruházása, a Kecskemé­ti Házgyár, megkezdte próba­üzemelését. ' Az idei esztendő utolsó ne­gyedévének küszöbén mégsem számolhatunk oly módon, hogy most már nyugodtak lehetünk, mert úgyis teljesítjük a TV. ötéves tervet. Először is azért nem, mert közben megnöve­kedtek a saját magunk által támasztott követelmények. A tervezettnél gyorsabban növe­kedett az életszínvonal, amit több és hatékonyabb termelés­sel kellett megalapozni. Azután pedig ma lényege­sen más a gazdasági helyzet, mint az öt évvel ezelőtti párt­értekezlet idején. Az utóbbi két esztendőben jelentősen emelkedtek a világpiacon az anyag_ és energiaárak. Ez a mi népgazdaságunkat is ér­zékenyen érinti; hatását csak gazdaságos termeléssel, minő­ségileg jó és ‘korszerű gyárt­mányok előállításával tudjuk kivédeni. Az év utolsó három hónap­jában tgl»át nem csupán ét elsősorban a tervek mennyisé­gi teljesítése, vagy túlteljesí­tése a cél. Természetesen igen lényeges, hogy a megrendelő a szerződésben megszabott ha­táridőre kapja meg a termé­ket. Ugyanakkor nem ismeret­len fogalmak ma már a dol­gozók körében sem az üzem­ét munkaszervezés, a munka­idő jobb kihasználása, a pa­zarlás megszüntetése, az ész­szerű takarékosság stb. Az üzemekben, vállalatoknál a gazdasági vezetők ezekre vo­natkozóan intézkedési terve­ket készítettek. A szocialista brigádok ezek ismeretében tet­tek vállalásokat. Születtek is jelentős sikerek e téren a kongresszusi és felszabadulási munkaversenyben. -Am még­sem mondhatjuk, hogy most már minden tartalékot kime­rítettünk. A most kezdődő negyedév alatt még jelentős mértékben lehet növelni a termelés mi­nőségi és gazdaságossági mu­tatóit, S thin él jobb eredmé­nyek születnek ilyen vonatko­zásban, annál sikeresebben zárjuk az esztendőt és alapoz­zuk meg az V. ötéves tervet N. O.

Next

/
Thumbnails
Contents