Petőfi Népe, 1975. szeptember (30. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

#Az oktatási igazgatóság ünnepélyes tanévnyitójának résztvevői. Szolidaritás Portugália haladó, demokratikus erőivel A Magyar Szolidaritási Bizottság kibővített ülése Harminc esztendeje ünnepli a haladó világ szeptember 2-án a nemzetközi antifasiszta napot, s ebből az alkalomból, tartott ki­bővített ülést hétfőn a Magyar Szolidaritási Bizottság. A tanács­kozáson a bizottság 23 tagszer­vezetének küldöttein kívül részt vettgk a magyar szolidaritási mozgalom különböző akcióinak áldozatkész segítői, Harmati Sán­dor, a bizottság elnöke számolt be a szervezet majd egy eszten­dős tevékenységéről, majd — ja­vaslatára — a bizottság Portu­gáliával kapcsolatos szolidaritá­si nyilatkozatot fogadott el. — A magyar- közvélemény megdöbbenéssel és felháborodás­sal értesült arról, hogy a portu­gál reakciós, fasiszta erők az utóbbi hetekben fokozták ellen- forradalmi támadásaikat a de­mokratikus forradalom vívmá­nyai, a népi tömegek legkövet­kezetesebb és legtöbb áldozatot hozó ereje, a Portugál Kommu­nista Párt, s más demokratikus pártok és szervezetek ellen — hangsúlyozza a nyilatkozat, amely a továbbiakban leszögezi. Köz­véleményünk szolidáris azokkal a haladó, demokratikus erőkkel, amelyek az ellenforradalmi tá­madások ellenére is kiállnak Por­tugália haladó, demokratikus fejlődése mellett. Követeljük, hogy a NATO reakciós körei szüntessék be a Portugália bel- ügyeibe való beavatkozást, tart­sák tiszteletben a portugál nép jogát, hogy — az európai bizton­sági-és együttműködési értekezle­ten elfogadott elveknek megfe­lelően — saját maga döntsön jö­vőjéről. A bizottság nyilatkozata kitér a spanyolországi eseményekre is, s aláhúzza: a belső társadal­mi változásoktól, a világ haladó erőinek sikereitől, a portugál de­mokratikus fejlődéstől megriadt, korhadó fasiszta rendszer fokoz­ta a haladó erők üldözését, s attól sem riadt vissza, hogy ha­lálos ítéleteket hozzon. Csatla­kozva a baszk hazafiak megmen­téséért küzdő szolidaritási mozga­lomhoz, közvéleményünk támoga­tásáról biztosítja a spanyol de­mokratikus antifasiszta erőket. Szovjetunióba érkezett Kekkonen elnök Urho Kekkonen finn köztár­sasági elnök hétfőn nemhivata­los látogatásra Szvetogorszkba érkezett, ahol részt vesz egy cellulózé és papíripari kombinát első részlege üzembehelyezésé­nek és második részlege alapkő- letételének ünnepségein. A kom­binát rekonstrukciójában és ki- szélesítésében finn cégek is részt vesznek. Kekkonent Alekszej TCoszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke, Kosztantyin Galan- sin szovjet miniszter és más hi­vatalos személyiségek fogadták Szvetogorszkban. * Hétfőn aláírták a szvetogorsz- ki cellulózé és papíripari kom­binát második részlegének épí­tésére vonatkozó szovjet—finn egyezményt. Szovjet részről Nyikolaj Ko­marov külkereskedelmi minisz­terhelyettes, finn részről Aarvo Rytkönen iparügyi miniszter Ir­tai alá az egyezményt. A dokumentum aláírásánál je­len volt Alekszej Koszigin és Urho Kekkonen. (MTI—TASZSZ) A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa a Viet­nami Demokratikus Köztársaság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából kedden délután 3, órakor nagy­gyűlést rendez a Csepel Vas- és Fémműyek szerszám- gépgyárának kultúrtermében. A nagygyűlésen Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese és Nguyen Manh Cam, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság budapesti nagykövete mond beszédet. (MTI) A kerekszámú születésna­pok nemcsak az emberek, ha­nem az államok életében is megkülönböztetett ümi,epé­ig ességre tarthatnak számot. Valahogy természetes, hogy az ilyen jubileumok a szoká­sosnál is jobban ösztönöznek vissza- és elörepillantásra, mérlegkészítésre és számvetés­re. Ráadásul ebben az eset­ben olyan baráti-testvéri or­szágról van szó, amely az em­beriség gazdag történelmében is szinte páratlan hősiesség­gel, hihetetlenül rögös úton jutott el a mostani szép mér­földkőhöz: harminc psztendő- vel ezelőtt, 1945. szeptember 2-án kikiáltották a Vietnami Demokratikus Köztársaságot. Nem akármilyen előzmé­nyek után. 1940-ben a hírhedt Tanaka-terv alapján a japán imperializmus csapatai vo­nultak be a francia gyarmat­ra és a Vietnami Független­ségi Liga (Viet Minh) vezeté­sével fellángolt a partizán­harc a betolakodók eilen. Eb­ben az időben ismeri meg a világ a Viet Minh elnöke, Bo Si Minh nevét, 1945. augusztus 19-én, nem utolsósorban az ál­tala vezetett hősi harc ered ményeképpen, összeomlik a japán uralom és ezzel a báb­császárság is. Történelmi for­dulópont: q hatalom a Viet Minh kezébe kerül és Hanoi­ban létrejönnek a népi igaz­gatás szervei.' Ezt követi a diadalmas, harminc esztendővel ezelőtti nap: a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság kikiáltása. A francia kolonializmust alapo­san meggyengítette a máso­dik világháború, úgy tesz, mintha belenyugodna a fejle­ményekbe. 1946. március 6-án ■ Párizs egyezményt ír alá, amelyben elismeri a füg­getlen Vietnamot, és az ok­mányt szeptemberben meg­erősítik. ' 1946. decemberé­ben mégis francia csapatok támadják meg Hanoit. Megkezdődik egy csodálatos hősköftemény újabb fejezete, a francia kolonializmus elleni népi háború. Ennek során először történik meg, hogy egy gyarmatosító nagyhatalom látványos katonai ..vereséget szenved egy általa Élnyomott kis országtól: 1954. május 7- én a francia elitcsapatok a híres Dien Bien Phu-i ,erődnél leteszik a fegyvert a VDK néphadserege előtt. Washington azonban úgy döntött, hogy megfosztja a győzelem gyümölcseitől a vi­etnami népet. Segítségével bábrezsim alakult Déi-Viet- namban, 1964-ben az ameri­kaiak kiprovokálják a hírhedt „tonkini incidenst" és a viet­nami nép most már a tőkés' világ legnagyobb hatalmával áll háborúban. Áldozatos, vér- zivataros évtized következett. De a tömeges hősiesség, a szo­cialista országok mindenol­dalú és a haladó nemzetközi közvélemény erkölcsi támoga­tása elvezetett a legnagyobb történelmi győzelemhez is: Dél- Vietnam immár szabad és független köztársaság, a VDK pedig végre minden erejét a békés építés nagy munkájá­nak szentelheti. Államaink, népeink kapcso­latai a legnehezebb időkben is töretlenül fejlődtek. Ha­zánk, a magyar dolgozók cse­lekvő szolidaritását a békés építés idején éppúgy tapasz­talhatják a VDK-ban, minta fegyveres küzdelem időszaká­ban. Ennek a bizonyosságnak a jegyében köszöntjük har­mincadik születésnapján a Vietnami Demokratikus KÖ2C társaságot. (KS) nulásának feltételeit így nem lesz könnyű megteremteni az első na­pokban. A tanárokkal együu re­méljük, hogy az építők mielőbb befejezik munkájukat. Kalocsán, az I. István Gimná­ziumban és Szakközépiskolában határidőre befejeződött az épület tatarozása, és az új év megkez­dését semmi nem zavarja. A négy új elsőosztály közül az egyikben — elsőként a megyében — a pedagógusok az óvónői szak- középiskolák tanterve szerint kezdenek tanítani. Harminchat fiatal lány választotta ezt a szép pályát hivatásául. Kisszálláson hatvan tanulót befogadó általános iskolai diák­otthon avatására gyűltek össze a község és a környező tanya­területek lakói. A megnyitó ün­nepségen dr. Major Imre, a me­gyei tanács elnökhelyettese mon­dott beszédet. Áttekintve a Bács- Kiskun megyei körzetesítési prog­ram eredményeit, elmondotta, hogy a külterületeken lakó szü­lők gyermekeinek korszerű ok­tatására hivatott hétközi ottho­nok létesítésének ügye megmoz­gatta a megye társadalmát. Az állami erők, vállalatok, intézmé­nyek, szocialista brigádok széles körű összefogásának eredménye­képpen szeptembertől kezdődően összesen már ezerhétszáz tanyasi kisdiák részesül kollégiumi elhe­lyezésben. A naponta megtett hosszú gyalog- és kerékpáruta­kat, az összevont osztályokat és a villanyvilágítás hiányát cserél­hették fel korszerű lakó- és ta­nulószobákra, valamint a szak- rendszerű oktatásra. A Négyes-telep, Torma-tanya, és Almajor, valamint a község­től r”-s, távoleső helyeken lakó kiáffii. -ok nagy örömmel Vették birtokukba a kisszállási korszerű, (Folytatás a 2. oldalon.) Diplomaosztás és tanévnyitó Ünnepség az oktatási Az MSZMP Bács-Kiskun me­gyei Bizottsága Oktatási Igazga­tóságán hétfőn délelőtt lezajlott a tanévnyitó tanári értekezlet, hatvanhat oktató — köztük ki­lenc kandidátus, három aspiráns, és tizenöt egyetemi doktor — beszélte meg a feladatokat. A Politikai Bizottság június 3-i ha­tározatának megfelelően minden képzési formának szerves részét alkotják a XI. kongresszus doku­mentumai. A tananyagban így különös hangsúlyt kapnak a tár­sadalmi viszonyok, á gazdasági építő munka, az ideológia-műve­lődés, a pártirányító tevékeny­ség, a pártélet fejlesztése és a szocialista építőmunka nemzet­közi feltételeinek kérdései. Délután diplomakiosztással kö­tötték egybe az ünnepélyes tan­évnyitót Kecskeméten, a megyei művelődési központ színházter­mében. Az eseményen megje­lent Horváth Antal, a kecske­méti járási és Fekete László, a városi pártbizottság titkára. Sza­bó Lajos igazgató, miután hang­súlyozta a politikai oktatás fon- tensAgát, ötvennyolc hallgatónak átnyújtotta a főiskolai végzett­ségről tanúskodó oklevelet. Kö­zülük öten vörösdiplomát kap­igazgatóságon tak, ami azt jelenti, hogy szín­jeles eredménnyel végezték ta­nulmányaikat a marxista-leni­nista esti egyetem szakosító ta­gozatán. Az új tanévben a tavalyinál többen, összesen ezerhétszáznegy- venhárman vesznek részt az esti egyetem különböző képzési formáin. A megnövekedett ér­deklődés hatására politikai gaz­daságtanból három, filozófiából két osztály indul a szakosító ta­gozaton. A kiegészítő szakon há­rom tárgykörből öt tanulócso­port kezdi meg a munkát. A hároméves tagozatra tizenöt új osztály szerveződött. Mindemel­lett folytatódnak a hagyományos­sá vált speciális kollégiumok ve­zetőképzési, káder- és személy­zeti, propaganda módszertani és szociológiai ismeretekből. A különböző, három naptól öt napig terjedő bentlakásos tan­folyamok— előreláthatólag össze­sen hétszáznegyven hallgatóval — szerdán veszik kezdetüket az okta­tási igazgatóság épületében a propagandisták megjelenésével. Újdonság lesz a középszintű gaz­dasági vezetők továbbképzése az MTESZ szervezésében; a pártbi­zottságok újonnan választott tag­9 Szabó Lajos, az oktatási igaz­gatóság vezetője átnyújtja a vörös diplomát Kovács Pálnak.-jai számára alapozó tanfolyamot készítettek elő; a gazdasági, tár­sadalmi valamint tömegszerve­zeti vezetők pepiig központi te­matika alapján részesülnek to­vábbképzésben. H. F. • Ünneplő­ruhás szülők és megilletődött elsősök. Becsöngettek tehát. Tegnap még ünnepélyesen szólt a berre­gő hang, ma már a házirendek \szerint zajlik az élet. A legkiseb­bek, az elsőosztályosok közül so­kaknak a kezét is fogja a tanító néni, amíg feloldódnak az új kö­zösségekben. A számuk örvende­tesen tovább gyarapodott. A zavartalan munkához Bács- Kiskunban is igyekeztek meg-’ teremteni a feltételeket, ami csaknem mindenütt sikerrel járt. Az ismeretszerzés egyenlő esé­lyeinek jegyében folytatódott a körzetesítési program. A koráb­binál több szakmunkástanuló jutott kollégiumi helyhez a kecs­keméti, kiskunfélegyházi, kiskun- halasi és bajai beruházásokkal. Kunszentmiklóson és Bócsán vi­szont nem adták át időre a hét­közi diákotthont, s Kecskeméten is sürgősen, két héten belül meg­oldást kell találnia Bányai Jú­lia Gimnázium kollégistái szá­mára. A középiskolásoknál tovább ja­vult az arány -a szakközépisko­lások javára, ahol 1100 elsőosz­tályos foglalja el helyét a pa­dokban, a gimnáziumot három-- százzal többen kezdik el. Mint már közöltük, összesen 73 500 di­ák számára berregett föl a szep­temberi csengőszó megyénkben.. őket vezetik — gyönyörű hiva­tásuktól vezérelve — a tanítók és tanárok az ismeretszerzés ös­vényein, hogy a tavalyinál is többen fejezhessék be majd eredményesen az 1975—76-os tanévet. ♦ Kecskeméten a Zrínyi Ilona Általános Iskola tegnapi tanév­nyitóját az intézmény fennállá­sa 100. évfordulójának jegyében rendezték meg az Árpád mozi­ban. A nézőtér széksorait ünnep­lőruhás szülők, megilletődött el­sősök és „öreg diákok” népesí­• A kisszállás! hétközi diákott­hon tegnap felavatott új szár­nya. tették be. Úttörők köszöntötték az iskolai /életüket megkezdő száznyolc kisdiákot. Vécsi György igazgató beszédében elmondta, hogy az októberben jubiláló is­kola felújított épülete, a kor­szerű szaktantermek sora az ed­digieknél is hathatósabban szol­gálja a fiatalság ismereteinek gyarapodását. A kecskeméti Zója utcai álta­lános iskolában a rendezetlen körülmények dacára is megkez­dődött a tanév. Az évnyitó ün­nepségen azért felhozták be gon­dok a pedagógusok arcát, mert az intézmény épületében ismételt ígéretek ellenére is még mindig építőipari szakemberek tevé­kenykednek. Az osztálytermek falait több helyütt beázás csúfít­ja el, akadozik a vízellátás és a kőművesmunkák miatt a taka­rítás sem mindenütt fejeződhe­tett be. Az új, hetven szemé­lyes hétközi diákotthon lakói és a bejáró diákok závartalan ta­VILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1XXX. évf. 205. szám Ára: 90 fillér 1975. szeptember 2. kedd --- ----------------------------------—--————————————■—— l é­Hétfőn hazánk 4700 általá­nos és 530 középiskolájában ünnepélyes külsőségek között megkezdődött az 1975/76-os tanév. A rendezvényeken mindenütt szeretettel, külön köszöntötték a legkisebbeket, a 148 ezer elsőosztályost. A tanév munkarendjében nincsenek nyeges változások: a korábbi esztendőkhöz hasonlóan folyik majd a munka. Az utolsó ta­nítási nap az általános iskolákban 1976. jú­nius 5-e. A középiskolák IV. osztályában 1976. május 8-a, az első—harmadik osztá­lyokban pedig június 8-a az utolsó tanítási nap. A tanévzáró ünnepségeket június 12— 17. között, az igazgatók által kijelölt napon tartják. A téli szünet december 22-től janu­ár első vasárnapjáig, a tavaszi szünet április 5-től április 13-ig tart. A tanítás szünetel november 7-én, március 15-én és 21-én, ápri­lis 4-én, húsvét hétfőn és május 1-én. Kedden reggel — illetve a váltakozó ta­nítási rendben délután — valamennyi általá­nos és középiskolában megkezdődik a tanítás is. Az első munkanapon ismerik meg a diá­kok heti, illetve napi elfoglaltságukat, az órarendet. És az első napokban szervezik meg az általános iskolákban a tankönyvek árusítását.-a íl rr 9 • a tanév ilános és a középiskolákban Hétközi diákotthont avattak Kisszálláson

Next

/
Thumbnails
Contents