Petőfi Népe, 1975. július (30. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-09 / 159. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig, kevés nap­pali felhőképződés, legfeljebb néhány helyen délutáni záporral, zivatarral. Mérsékelt változó irányú szél, zivatarok idején átmeneti szélerősö­dés. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13—18, legmagasabb nap­pali hőmérséklet szerdán 27—31 fok között. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXX. évf. 159. szám Ara 90 fillér 1975. július 9. szerda. Ma összeül a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának ülését mára összehívták. A megyei párt­végrehajtóbizottság az MSZMP Központi Bizottsága 1975. július 2-i üléséről adott tájékoztató és az országgyű­lési képviselőválasztások me­gyei tapasztalatairól szóló jelentés megtárgyalását java­solja a pártbizottságnak. A kongresszus előkészületeiről tárgyalt a Szakszervezetek Országos Tanácsa Kedden ülést tartott a Szak- szervezetek Országos Tanácsa.» Földvári Aladár, a SZOT elnöke megnyitó beszédében emlékezte­tett arra. hogy az utóbbi hóna­pokban a magyar munkásmozga­lom négy kiemelkedő harcosa — Kisházi Ödön, Vas-Witteg Mik­lós, Galló Ernő és Háner József — eltávozott az élők sorából. Mind a négyen kora ifjúságuktól kezdve hosszú évtizedeken ke­resztül a magyar szakszervezeti mozgalom aktív és harcos részt­vevői, vezetői voltak. A tanács­ülés néma felállással tisztelgett és emléküket jegyzőkönyvben megörökítette. Ezután Földvári Aladár utalt az elmúlt hónapok kiemelkedő politikai, társadalmi eseményei­re, a párt XI. kongresszusára, hazánk felszabadulásának 30. év­fordulójára, az országgyűlési kép­viselőválasztásokra, amelyeknek előkészítésében a szakszervezeti mozgalom is tevékenyen részt vett sajátos eszközeivel. Földvári Aladár ezután felol­vasta Kádár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának a Szakszer­vezetek Országos Tanácsához küldött köszönőlevelét, amely a következőképpen hangzik: — A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága ne­vében megköszönöm önöknek, hogy véleményükkel, javaslataik­kal hozzájárultak a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága kongresszusi irányel­veinek és programnyilatkozatá­nak teljesebbé tételéhez. Észre­vételeiket Központi Bizottsá­gunk nagy figyelemmel tanul­mányozta és a dokumentum-ter­vezetek összeállításánál figye­lembe i'etíe. A továbbiakban Földvári Ala­dár a SZOT nevében köszönetét fejezte ki Kádár János elismerő szavaiért. Ezután Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára bejelentette, hogy a SZOT elnöksége Nemeslaki Ti­vadart, akit az országgyűlés ko­hó- és gépipari miniszterré vá­lasztott, érdemeinek elismerése mellett a SZOT főtitkárhelyette­si tisztségéből felmentette. A ta­nácsülés a felmentést megerősí­tette, s egyben úgy határozott, hogy a főtitkárhelyettesi tisztsé­get egyelőre nem tölti be. (Folytatás a 3. oldalon.) Todor Zsivkov Budapestre érkezett Kádár János fogadta a BKP Központi Bizottságának első titkárát A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának meghívásá­ra Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság Államta­nácsának elnöke kedden délután Budapestre érkezett. A lá­togatás keretében Todor Zsivkov július 9-én megnyitja a bolgár nemzeti kiállítást. Todor Zsivkov kíséretében Bu­dapestre érkezett Nacso Papazov, a tudományos-műszaki-fejleszté- si és felsőoktatási bizottság el­nöke, Ivan Nedev külkereske­delmi miniszter, Jordan Mlade- nov elektronikai és elektrotech­nikai miniszter, Ivan Ivanov kül­kereskedelmi miniszterhelyettes, és Sztojan Drndarov gépipari mi­niszterhelyettes, Vladimir Vide- nov, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövete a magyar fővárosban csatlakozott a kísé­rethez. A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első tit­kárát a Bolgár Népköztársaság Államtanácsának elnökét é|s kí­séretét ünnepélyesen fogadták a bolgár és magyar, valamint vö­rös zászlókkal, üdvözlő felira­tokkal díszített Ferihegyi repü­lőtéren. A vendégek fogadására megjelent Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első tit­kára, Losonczi Pál, a Népköztár. saság Elnöki Tanácsának elnöke, Németh Károly, a Központi Bi­zottság titkára, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, a Központi Bi­zottság titkára, Katona Imre, a budapesti pártbizottság első tit­kára, dr. Bíró József, külkeres­kedelmi miniszter, Nemeslaki Tivadar kohó- és gépipari mi­niszter, dr. Polinszky Károly ok­tatási miniszter, dr. Simon Pál nehézipari miniszter, Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnö­ke, Marjai József, külügyi ál­lamtitkár és a politikai élet több vezető személyisége. A repülőtér betonjára lépő To-1 dor Zsivkovot elsőként Kádár János és Losonczi Pál üdvözölte meleg szeretettel, baráti kézfo­gással. Todor Zsivkov és kísé­retének tagjai ezután üdvözölték a fogadtatásukra megjelent ma­gyar közéleti személyiségeket. A kölcsönös üdvözlés után a bol­gár vendégek a magyar államfér­fiak társaságában gépkocsikba szálltak és rendőri díszmotoro­sok kíséretében szállásukra haj­tattak. * Kádár János, a Magyar Szó. cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára ked­den délután az MSZMP Köz­ponti Bizottságának székházában fogadta Todor Zsivkovot, a Bol­gár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárát, a Bolgár Népköztársaság \Allam- tanácsának elnökét. * Az elvtársi légkörű találkozón baráti eszmecserét folytattak a pártjainkat és országainkat köl­csönösen. érintő kérdésekről. (MTI) Ma nyílik a bolgár nemzeti kiállítás Erősödött a KISZ kommunista jellege Tegnap délelőtt összeült a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szö­vetség Központi Bizottsága. A ta­nácskozáson — amelyen dr. Ma- róthy László, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a KISZ KB első titkára elnököli, részt vett Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. Először Deák Gábornak, a KISZ KB titkárának előterjesz­tésében megvitatták az ifjúsági szövetség tavaly áprilisi határo­zata végrehajtásának, valamint a felszabadulási akcióprogram tel­jesítésének főbb tapasztalatait. Mint az. ülésen megállapították, az 1974 áprilisában megjelent határozat óta bevezetett szerve­zeti intézkedések jól szolgálják az ifjúsági szövetség politikai cél­jait. Erősödött a KISZ kommu­nista. politikai jellege. A KISZ- tagok többsége a korábbiakhoz képest nagyobb politikai aktivi­tással, többet vállal a közösség mind tervszerűbb munkájából. Az aiapszervezetekben arányo­sabbá vált a munkamegosztás, erősödött a szervezeti fegyelem, s egészében a KISZ-tagok igé­nyeit és képességeit jobban fi­gyelembe vevő mozgalmi élet van kibontakozóban. (MTI' NYOLCEZER HEKTÁR KALÁSZOS VAN VlZ ALATT Mentik a veszélyeztetett termést a Bácskában Ülésezik a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Napirenden a természeti kincsek védelme és jobb felhasználása A képen: a Bulgar traktor (oldalirányba mozgó présekkel) a mezőgazdasági gépgyártás egyik kor­szerű újdonsága. Bulgária felszabalulásának 30. évfordulója alkal­mából nagyszabású bolgár nemzeti kiállítás nyí­lik szerdán a budapesti nemzetközi vásárközpont­ban. A bemutatóról kedden sajtótájékoztatót tar­tottak a kiállítás szervezői. A kiállításon több mint 500 színes fotó, tabló, makett összesen kilenc témakörben demonstrálja Bulgária gazdasági növekedésének főbb állomásait, műszaki-tudományos fejlődését, az életszínvonal emelkedésének jellemző adatait, valamint a szo­cialista gazdasági integráció eredményeit. Külön témakörben a magyar és a bolgár nép barátságáról felvillant jellemző mozzanatokat a bemutató. A jú­lius 23-ig nyitva tartó kiállítás ideje alatt az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal az MTESZ- szel együttműködve hat tulományos-műszaki szim­pózium megrendezésére is sor kerül, amelyeken a bolgár gépipar legújabb eredményeivel ismerked­hetnek meg a magyar szakemberek. Kilenc ágazati szakmai napot is szerveznek. (MTI) Másodfokú védelmi készültség Legutoljára az 1970-es év tavasza volt ilyen csapadékos, mint most a nyár. Különösen a megye déli és keleti felet érte a szokásosnál jóval több eső és jégverés. Kelebián öt nap alatt 170, Kiskunhalason 180, Városföldön 218 milliméter csőt mér­tek. A sok csapadék következtében telítődött a talaj, a belvíz elárasztotta a szántóföldet, a kerteket és a gyepterületeket. Vasárnap 28,9 ezer hektárt borított a belvíz, két nappal ké­sőbb már 34,9 ezer hektárra emelkedett a vízzel elárasztott terület. Ebből 8 ezer hektár a kalászos, amelynek aratása pillanatnyi­lag lehetetlen. Az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság körze­tében kedden reggel elrendelték a másodfokú belvízvédelmi készültséget. Négy állandó és nyolc ideiglenes szivattyútelepet helyeztek üzembe, hogy eltávolítsák a fölösleges vizet. Ezen­kívül Mélykúton, Kunbaján, Soltvadkerten, Izsákon a belterü­leten is védekeznek, ahol lakóházakat fenyeget elöntéssel a belvíz. Súlyos a helyzet a Bocsa tér­ségében húzódó. Duna—Tisza kö­zi vízválasztó vonaltól keletre eső vidéken, ahol a több mint 34 ezer hektáros belvizes területnek két­harmad része fekszik. Itt az Alsó- Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság védekezik. Sajnos, a Csukás-ér, a Kővágó-ér és a Dongér főcsator­nák telítettek és a víz elvezetése nehéz. A kecskeméti járásban 7 ezer hektár van víz alatt, a kiskőrösi járásban ezer hektárnál több sző­lőt árasztott el a belvíz. A Duna menti települések szövetkezetei egymással összefogva mentik a termést a folyó áradása mialt ve­szélyeztetett területekről. Baja térségében a nyári gátak 8 és fél méteres vízállásig védik bizton­ságosan a mezőgazdasági terüle­tet. E hét második felében ezzel szemben 9 méter fölötti víz vár­ható. A vaskúti Bácska, a szeremlei Dunagyöngye Tsz-nek, a herceg­szántói Egyesült Lenin Tsz a csátaljai Új Tavasznak kölcsön­zött kombájnokat az áradás által fenyegetett termés gyors betaka­rításához. Hasonló szervezettség­gel láttak a munkához a Kalo­csai Állami Gazdaságban és a ve­le szomszédos termelőszövetkeze­tekben is. A tavalyinál jobb előkészület el. lenére lassú a termés betakarí­tása. 1974-ben június 30-ig 17 ezer hektár kalászost arattak le a mezőgazdasági szövetkezetek. Az idén még július 8-ún is csupán 8581 hektár volt learatva. 820 üzemképes kombájnból 500 még nem tudta megkezdeni a munkát a felázott talaj és a belvíz miatt. A mélykúti Alkotmány Tsz-ben, ahol 850 hektár az aratnivaló, ta­valy ilyenkor javában dolgoztak a kombájnosok. A vasárnapi 34 milliméteres eső után hétfőn Bokor Pál, az MTI tudósítója jelenti: Tegnap délelőtt Moszkvában, a Kremlben megkezdődött a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csának ülésszaka. Moszkvai idő szerint tíz órakor Vitalij Ruben elnökletével megnyílt a Nemze­tiségi Tanács ülése, majd egy órával később Mihail Sityikov nyitotta' meg a szovjet parlament másik kamarájának — a Szö­vetségi Tanácsnak az ülését. A jelen összetételű szovjet p,arla- ment harmadik ülésszakán részt vesz Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, Nyikolaj Podgornij, ■ a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke és Alekszej Koszigin mi­niszterelnök, valamint az SZKP és a szovjet kormány más ve­zető személyiségei. Az ülésszak vendége Willy Brandt, a Nyu­gatnémet Szociáldemokrata Párt elnöke is, aki' Leonyid Brezsnyev meghívására tartózkodik a Szov­jetunióban. Mint a Legfelsőbb Tanács El­nökségének hétfőn este Nyikolaj Podgornij elnöklete alatt meg­tartott ülésén elmondták, az ülés­szakon egyebek között megvi­tatják a szovjet kormány elő­terjesztését a természeti kincsek (Folytatás a 2. oldalon.) csak a próbaműszakot kezdhették meg az NDK és szovjet gyártmá­nyú betakarítógépekkel. Három szárítóberendezést is felállítottak, hogy az átlagosnál nagyobb víz­tartalmú terményt tárolásra al­kalmassá tegyék. Ha újabb eső­zés nem akadályozza az aratást, szerdán az arató-cséplő gépek „nyergébe szállnak” Juhász Béla, Molnár János. Béleczki Gábor, Körösi Mihály, Obrovina Sándor, Viszmeg Isván. Béleczki József, Gyetvai Kálmán és Putnoki Ist­ván kombájnosok, hogy betaka­rítsák a mélykúi Alkotmány Tsz búzáját. A betakarítás elhúzódása miatt vontatott a terményfelvá­sárlás is. A gabonaipar körzeti üzemei július 7-ig 62 vagon bú­zát, 32 vagon árpát vettek át az állami és szövetkezeti gazdasá­goktól. A magas nedvességtarta­lom miatt eddig 13 vagon újbúzát szárítottak meg. K. A. Tervek a bútoripar fejlesztésére Tegnap Kecskemétre látogatott Dobrotka László könnyűipari mi­niszterhelyettes, aki Erdélyi Ig- náccal, a megyei pártbizottság titkárával, dr. Gajdócsi Ist­vánnal, a megyei tanács elnö­kével és Tohai Lászlóval, a megyei tanács általános el­nökhelyettesével folytatott meg­beszélést. A miniszterhelyettes tájékoztatta a. megye v vezetőit azokról a fejlesztési elképzelé­sekről. amelyeket az V. ötéves terv időszakában a bútoripari ágazatban kívánnak megvalósíta­ni. Szó esett többek között arról, hogy a minisztérium pályázatot hirdetett a bútoripari rekonstruk­ció keretében megvalósításra ke­rülő fejlesztésekre. A Bácska Bú­toripari Vállalat is nyújtott be erre pályázatot. A tárca szakem­berei megállapították, hogy a ba­jai vállalat igen jó adottságok­kal rendelkezik, a közelmúltban ugyanis korszerű műhelycsarno­kot épített. Amennyiben pedig az elkövetkezendő tervidőszak­ban megfelelő gépi beruházások­ra nyílik lehetősége, jól be tud­na illeszkedni a bútoripari re­konstrukcióba. Az elképzelések szerint a vál­lalat 43 millió forintos gépi fej­lesztéssel a jelenlegi 75 millió forintos évi termelését az V. öt­éves tervben csaknem kétszeresé­re tudná növelni anélkül, hogy létszámemelést kellene végrehaj­tania. a tervek szerint gyártana bútorokat nemcsak a lakosság, hanem közületek (szállodák, iro­dák stb.) részére is. Sőt, kapaci­tásából a minisztérium vélemé­nye szerint exportra is futná. A baráti szocialista és az északi tő­kés országokban pedig mutatko­zik ilyen irányú érdeklődés. A miniszterhelyettes szerint a Bácska Bútoripari Vállalat pá­lyázata máris kedvező fogadta­tásra talált. Ugyanakkor g me­gye vezetői hangsúlyozták, hogy a bútoriparnak Baján nagy ha­gyományai vannak, ezért is for­dítottak gondot a vállalat fej­lesztésére. Szükségesnek tartják azonban, hogy az elkövetkező időszakban olyan korszerű üzem­mé váljon, amelyben a termelés hatékonysága a követelmények­nek megfelelő szintre emelkedik. Délután a miniszterhelyettes megtekintette a megyei művelő­dési házat, a Tudomány és Tech­nika Házát, majd ellátogatott a Szék- és Kárpitoslpari Vállalat­hoz. N. O. • Todor Zsivkovot a Ferihegyi repülőtéren Kádár János fogadta. (MTI-fotó — Tormái Andor felv. — KS)

Next

/
Thumbnails
Contents