Petőfi Népe, 1975. július (30. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXX. évf. 152. szám Ára: 90 fillér 1975. július 1. kedd MEGNYÍLT BAJÁN C5 1T ,3JJUL* • «Jtjlttíí-V* I a Tanítók X. Nyári Akadémiája Tegnap délelőtt ünnepélyes keretek között nyitották meg Baján a Tanítók X. Nyári Akadémiáját a tanítóképző intézet dísztermében. Az eseményen megjelent Katanics Sándor, az MSZMP Bács-Kiskun me­gyei Bizottságának titkára, dr. Kardos József, az Oktatási Miniszté­rium tudományegyetemi és tanárképző főiskolai főosztályának veze­tője. A hallgatók soraiban helyet foglaltak a jugoszláviai testvérváros, Zombor meghívott pedagógusai is, akik első ízben vesznek részt a nyári akadémián. Gaszner István, a Bajai Felsőfokú Tanítóképző Intézet igazgatója meleg szeretettel köszöntötte a résztvevőket. Az első előadást Kata- nies Sándor tartotta „Közoktatáspolitikánk a XI. kongresszus tükré­ben” címmel. A szünetet követően a pedagógusképzés helyzetéről és feladatairól beszélt dr. Kardos József. A jelenlegi, tizedik rendezvény- sorozaton százhúszan jelentek meg Bács-Kiskun, illetőleg Csongrád megyéből. Az egy hétig tartó programban előadásokra és csoportos foglalkozásokra kerül sor. Sz. F. Szövetkezeti delegáció Krím testvérmegyéből Bács-Kiskun krími testvérme­gyéjéből hétfőn háromtagú szö­vetkezeti delegáció érkezett Kecskemétre. A küldöttség Ale- nyikor Anatolij Vasziljevics, az UKP Krím területi Bizottsága péinzügyi és kereskedelmi osz­tályának vezetőjével az élen dél­előtt a kecskeméti MÉSZÖV-szék­házba látogatott. A szovjet ven­dégeket Ispánovits Márton. ' a MÉSZÖV elnöke és munkatársai fogadták. Jelen volt dr. Matos László, a megyei pártbizottság gazdaságpolitikai osztályának a vezetője. A MÉSZÖV elnöke tájékoztat­ta a delegáció tagjait a fogyasz­tási szövetkezetek általános helyzetéről. Ezt követően a szov­jet vendégek a szövetkezeti egy­ségekkel ismerkedtek. Megláto­gatták a Kecskeméti UNIVER ÁFÉSZ kertészeti áruházát és hetényegyházi konzervüzemét. Ellátogattak az Alföld Áruházba. A vendégek ma Kunszentmik- lósra utaznak, a következő na­pokban a megye több szövetke­zeti egységét keresik fel. Képernyő 3. oldal Őszibarackszüret 4. oldal A pénz nem minden 4. oldal Színházi fesztivál * 5. oldal Teljesítette félévi tervét a félegyházi cipőgyár TÚLJELENTKEZÉS A KERTÉSZETI FŐISKOLÁN Megkezdődtek a szóbeli felvételi vizsgák Néhány nappal ezelőtt már tudósítottuk olvasóinkat arról, hogv országszerte elkezdődtek az egyetemi és főiskolai felvételik a nappali, esti és levelező tago­zatokra. Elsőként mindenütt — így Bács-Kiskun öt felsőoktatási intézményében is — írásbeli vizsgát tettek. Akiknek ez sike­rült, azokat behívták a szóbeli­je. Tegnap reggel elkezdték a vizs­gáztatásokat. A felvételizők u bi­zottságok előtt élőszóban adnak számot tudásukról, felkészültsér gükről. Az elért eredmények alapján, valamint a rendelkezés­je álló helyek szamát figyelem­be véve. alapos körültekintéssel döntenek arról, hogy szeptem­bertől kezdve kik folytat hatják tanulmányaikat fölső fokon. Az idén is jóval többen adták he jelentkezésüket az egyes fő­iskolákra, mint ahány fiatalt, a létszámkeretüknek megfelelően fel tudnak venni az intézmé­nyek. Bács-Kiskun megyében a legszembetűnőbb a túljelentke­zés a kertészeti főiskolán; ide több mint háromszor annyi ké­j-elem érkezett be. mint ahány­nak eleget tudnak tenni. A há­romszáztizenhét vizsgázó közül mindössze kilencvenhatan vehe­tik majd kézije a felvételről szóló értesítést. A bajai vízgazdálkodási főis­kolai karon százharmincból szá­zan, a tanítóképzőben száznyolc­vanháromból százöten, a kecske­méti műszaki főiskolán három- százhetvenből háromszázan ül­hetnek be szeptemberben sikeres vizsgáik alapján a padsorokba. Az idén kétszázötvenen válasz­tották az óvónői pályát az elő­zetes jelentkezések idején. A ta­valyinál huszonöttel, több érett­ségizett leányt vehetnek fel, s így százötvenen tanulhatnak to­vább az új tanév kezdetétől az, intézmény falai között. Ma az Alföldi Cipőgyár kiskun­félegyházi gyárában mindössze negyvenötén foglalják el munka­helyüket, ugyanis megkezdődik a kollektív szabadság, amelynek tíz napja alatt csak a tmk-dolgozói lesznek bent és végzik a gépek, berendezések karbantartását, ja­vítását. — Hogyan zárták az év első fe­lét? — kérdeztem Szálkái László főmérnöktől. — Sok gondunk volt — vála­szolta a főmérnök. — Krónikus létszámhiánnyal küzdünk, mind­össze 887 dolgozónk van. s 1200-ra lenne szükségünk. Három gépso­runkon csak öt műszak dolgozik, a hatodikat nem sikerült megsze­rezni. Az eLső félévi tervünket egyébként teljesítettük, 664 ezer pár cipőt gyártottunk, amelyből 230 ezer párat szovjet megrende­lésre készítettünk. — A második félévre milyen elképzeléseik vannak? — Mindent elkövetünk azért, hogy termelőeszközeink kapacitá­sát kihasználjuk. A második fél­évben. augusztus 1. után szándé­kozunk megindítani a hatodik műszakot, s így mindhárom gép­sorunk reggel hattól este tízig ter­mel majd. A munkaerő-toborzást állan­dóan folytatjuk s bízunk abban, hogy a városból és a környező községekből még többen jelent­keznek az említett határidőig. Most vizsgázik 25 ipari tanulónk A megyeszékhely közművelődéséről tárgyalt u Kecskeméti Városi Tanács A Kecskeméti Városi Tanács tegnapi ülésén Gádor József ta­nácselnök köszöntötte a részve­vőket, majd a tanácstagok elő­ször meghallgatták a végrehajtó bizottság két tanácsülés között végzett munkájáról szóló jelen­tőst. Utána a megyeszékhely közművelődésének helyzetét, s a további feladatokat vitatták meg. Az írásos anyaghoz Mészáros Sándor művelődésügyi osztályve­zető szóbeli kiegészítést fűzött. Mint azt a meglevő feltételek­kel kapcsolatban mondta, a me­gyei művelődési központ válto­zatás művelődési és szórakozási lehetőségeket teremt. A színvo- Jialas előadásokat, a város mű­vészeti együtteseinek műsorait, a különböző klubfoglalkozásokat, szakköröket, tanfolyamokat meg­kedvelték, szeretik a kecskeméti­éit, s a környékbeli lakosok. A % nagy érdeklődést bizonyítja az is, hogy az elmúlt hónapokban .120 ezren vettek részt a külön­böző rendezvényeken. A Tudo- nány és Technika Háza viszont .-ddig nem tudott maradéktala­nul megfelelni a közművelődés­ből rá eső feladatoknak. Noha a művelődési központ kulturális rendezvényeit több száz ipari munkás látogatja, igényü­ket csupán ezek a programok természetesen nem elégíthetik Jü. Mint arra felszólalásában dr. Major Imre, a megyei tanács el­nökhelyettese rámutatott, to­vábbra is nagyon jelentős a munkahelyek szerepe. A pártok­tatás keretében évente csaknem ezer ipari munkás bővíti ideoló­giai, politikai ismeretei. A szak- szervezeti, illetve KlSZ-oktatá- sokon évenként 0—7 ezer dolgo­zó tanul. Ennek ellenére sajnos, még sok vállalatnál néni fordí­tanak kellő figyelmet a munká­sok művelődésére. A feladatok sorába tartozik az is, hogy a megyei és a városi művelődési intézmények sokkal szorosabb kapcsolatot építsenek ki egymással, s a munkahelyek­kel. Az együttműködésükhöz éves programok kidolgozása szükséges. Ez egyébként az okta­tási intézményekre is vonatko­zik. A Széchenyivarosban épülő 16 tantermes iskolát úgy alakít­ják ki, hogy a diákok és a la­kók délutánonként művelődési célokra is használhassák. Az első napirend után a ta­nácstagok két beszámolót hall­gattak meg. Bacsák Ferenc pénzügyi osztályvezető az 1974. évi költségvetési és fejlesztési alap gazdálkodásról tájékoztatta a tanácsülést. Dr. Sánta László vb-titkár a hatósági ügyintézés törvényességéről, a szakigazga­tási szervek hatósági jellegű munkájáról és a lakossági ügy­intézés helyzetéről számolt be. Bejelentésekkel fejeződött be a kecskeméti városi tanácsülés. T. L. 0* Évente 260 ezer kacsa A gabonaipar felkészült A következő napokban ország- «erte megkezdődik a g*!>og#be- akarítás. az elökeszületi mun­kákról tartott sajtótájékoztatót hétfőn Rékai Gábor, a Gabona Tröszt vezérigazgatója az ÉDOSZ .székhazában. Mint elmondotta, az elmúlt évi mennyiségekhez ha­sonlóan eddig l’.íi millió tonna ke­nyérgabona felvásárlására kötöt­tek szerződést a gabonaipari vál­lalatok a mezőgazdasági üzemek­kel, s most folyik a pótszerződé­sek kötése, összesen 630 község­ben szerveztek meg az átvételt. Az elmúlt évben rendelkezésre állt tisztítógép-kapacitás 90 da­rabbal növekedett, s így ez évben összesen 6G6 gép áll majd rendel­kezésre. több mint 4000 szállító- berendezés segíti majd a munkát. A felkészülés során 315 000 tonna gabona elraktározásával növeke­dett a tárolókapacitás. (MTI) Üzemegészségügy »Amerre a szom ellát, fehérük a vidék a kerekegyház! Kossuth Tsz kacsatclepcn. 45 ezret már rövid idő múlva el is szállítanak. Az ólakban most is 30 ezer naposkacsát gondoznak. A kacsákon kívül 34 ,1H>ara is szerződést kötöttek a Kecskeméti Baromfi­feldolgozó \ ullalattal. (Pásztor Zoltán felvétele.) Megyénk rohamos iparosa- iása, s az ezzel együtt fejlő­id mezőgazdaság szükségsze­rűen megköveteli az üzemi iolgozók egészségügyi ellátó­idnak korszerűbbé tételét, mind szélesebbé válását is. E tekintetben, bár folyamatos i törekvés és több életrevaló kezdeményezés született, még mindig sok a tennivaló. A munkásosztály kiemelt szere­pe a társadalmi termelésben egyértelműen indokolja, hogy — a lehetséges ártalmak fi­gyelembevételével — egész­ségvédelmére fokozott gondot, fordítsunk. Ahhoz, hogv az üzemekben a gyógyító-megelőző és a mun­kavédelmi tevékenység a kel­lő színvonalra emelkedjék, meg kellett szervezni a mun­kaegészségügy országos köz­ponti alapintézményét. Ez — Országos Munka egész séyügyi Intézet, néven _ a moszkvai O buch intézet tapasztalatai­nak felhasználásával épp most. 25 éve kezdte meg működé­sét. A mi Bács-Kiskun megye je­lenlegi üzemegészségügyi hely­zetéi illeti, örvendetes tény­ként szögezhetjük le, hogy a- üzemorvosi íjrák száma meg­kétszereződött: napjában IHO óra ju az ellátásra. A Kecs­keméti Konzervgyár mindkid. telepén egy-egy főfoglalkozá­sú üzemorvos tart minden nap rendelést. Feladatni: elsősor­ban a munkahelyi ártalmak, s az ezekhez kapcsolódó meg­betegedések vizsgálata. Haja négy nagyüzemében — állami gazdaság. Finomposztógyár, Ganz. Kismotor- és Gépgyár — ugyancsak főfoglalkozású egészségügyi szakemberek dol­goznak. .Július 1-én kezdi meg tevékenységét a Kisköröst Ál­lami Gazdaság üzemorvosa. Külön említést érdemel az Izsáki Állami Gazdaság, ahol szervezett formában — a me­gyében először — már 12 éve kialakult az üzem-egészség­ügyi szolgálat. Főfoglalkozású üzemi orvosukra mintegy 1200 dolgozo ellátása hand. Ehhez csatlakozik meg 300, a külterületen elő családtag egészségének védelme. A több evet felölelő, gondos és szak­szemi egészségügyi, tevékeny­ség abban is megmutatkozik, hogy a táppénzes napok szá­ma érről évre csökkenő ten­denciát mutat, aminek az anyagi halt isii is jelentős. Megállapítható példa.d, hogy a jo egészségügyi ellátás az ,'~snki Állami Gazdaságnak egyetlen esztendőben I millió forint körüli löhhlelberételt jelentett.. .4; üzemorvos a dolgozók jó részével személyes kapcso­lóiban all Lehetőség vau a szűrővizsgálatok rendszeres lebonyolítására i.s. A „mun­kakörre specializált'’ szűrések keretében a dolgozók mind­egyike átesik a vizsgálaton, s ez a körülmény arra is mó­dot nyújt. hogy ki-ki az egészségi állapotéinak legmeg­felelőbb munkahét yen dolgoz­hassák. ,-1 megyénkben lei ekeiiyke­dö hatvan _ köztük hét ló­f oglalkozású — üzemorvos fi­zetése július l-lól a: erről rendelkező pórt- és kormány- határozat nyomán emelkedik. Emellett Ulti—1000 forint ösz- siegti inuiikülietyi polákot is kapnak. Nem árt. ha tudjuk. Iwyy az ipari üzemek lófoglalkozá- sú üzemorvosai a gépjármű­vezetők alkalmassági vizsgá­latát is elvégzik, s ezzel a ..házon belüli" eljárással ren­gi teg munknidökíesés takarít­ható meg ítészt vesznek az üzemorvosol: a biztonsági szemleken is. amelyek kere­tében feladatul: a munkahe­lyek egészségügyi szempont­ból való alkalmasságának a vizsgálata. Végezetül említsük meg, hogy a kővetkező tervidőszak­ban minden nagy létszámú, valamint, veszélyes munkakö­röket magában foglaló üzem főfog la Ikuzéis u iize mór rost kap. Ennek■ érdekében a me­gye üzemorvosi óráinak szá­mát csaknem megduplázzák, s ezzel párhuzamoson a Je­lenlegihez képest több. mint kétszer annyi főfoglalkozású üzemorvos alkalmazására nyí­lik majd. lehetőség. .1. T. is, s közülük húszán jelezték, hofo nálunk maradnak. Kooperációs kapcsolatot alakítottunk ki az izsáki Kossuth Termelőszövetke­zet felsőrészkészítő üzemével és az év végéig összesen 70 ezer fel­sőrész szállítására kötöttünk ve­lük szerződést. A kecskeméti gyár jelentős részt vállal a szabász­munkákból. Üj gépeket is besze- i-eztűnk már. Hat NDK gyártmá­nyú szélbehajtó gép segítségével például műszakonként négy fő megtakarítást érünk el. Remélhetően, minden elképze­lésünket sikerül megvalósítani és a második félévben kevesebb gonddal többet tudunk termelni — mondotta befejezésül a főmér­nök, O. L. • Egy műszakban átlag 600 pár cipőt vizsgál meg Kiss Márton meós. Elismerően beszél az üzem dolgozóiról, mert mint mondja, viszonylag ritkán for­dul elő. hogy egy-egy pár ci­pőt «elejtnek kelljen nyilvání­tania. • Szécsi Erzsébet betanított mun­kás egy új szélbehajtó gépen dolgozik. Napirenden a kollektív szerződések A SZOT elnökségének ülése A kollektív szerződések 1974. évi végrehajtásának és idei mó­dosításának tapasztalatairól tár- gvalt hétfői ülésén a SZOT el­nöksége. A vállalati vezetők már az év elején megvitatták a dolgozókkal, hog\ a kollektiv szerződések sza­bályai valóban éivénvesüllek-e, s ahol szükséges volt, a szabályokat módosították. A szakszervezetek: tapasztalatai szerint a vállalati beszámolók. »/. értékelések, tar­talmasabbak voltak, alaposabban vizsgáltuk jneg. hogv a kollektív szerződések a kívánt mértékben segítették-e a vállalati gazdálko­dást. s megfelelően ösztönöztek-e a vállalatokat a munkásosztály helyzetének további javítására. A legtöbb vállalatnál a kollektív szerződések alapvető rendelkezé­seit nem módosították, csupán azokat az intézkedéseit, amelyek az évi eredményektől függnek, vagyis a részesedési alap felosz­tásának arányait, sok helyütt pe­dig a korábbinál kedvezőbb fel­tételeket. kívánnak teremteni a nők. a fiatalok és a nagycsaládo­sok munkáiéhoz. Az öt évié megkötött kollektív szerződések «/. idén lejárnak, s mint a SZOT elnöksége megálla­pította. a feltételek adottak a kö­vetkező ótéves szerződések meg­kötéséhez. Az. elnökség a mostani iülésén megtárgyalta a munkaügyi miniszter és a SZOT irányelveit, az 1976—80-as évekre szóló kol­lektiv szerződések megkötéséről.

Next

/
Thumbnails
Contents