Petőfi Népe, 1975. május (30. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKt AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXX. évf. 101. szám Ara: 90 fillér 1975. május 1. csütörtök HARMINC ÉVE VÁRT PILLANAT Történelmi fontosságú győzelem Dél-Vietnamban • DIFK-lobogó a saigoni elnöki palotán • A lakosság üdvözli a népi fegyveres erőket • Ford és Kissinger számadása SAIGON Szerdán a saigoni elnöki palo­tára feltűzték» a Dél-vietnami Köztársaság Ideiglenes Forradal­mi kormányának lobogóját. Két órával azt követően, horv Duong Van Minh. a saigoni rend­szer elnöke a rádióban lejelen­tette a telies és feltétel nélküli kapitulációt, a dél-vietnami fő­városba a népi fegyveres erők egységei vonultak be. amelyeket Saigon lakosai melegen üdvözöl­tek. ' 'Hírügynökségi jelentések sze­rint a saigoni hadsereg egységei egymás után hagyták el állásai­kat és tették le a fegyvert. Az elnöki palotát a népi fegy­veres erők fiatal harcosai foglal­ták el. akik készségesen álltok a UPI hírügynökség tudósítójának kamerája elé. „Elérkezett az a pillanat, amelyre 30 éve vártunk” — mondotta a palotát elfoglaló harcosok egyike. * A DIFK Párizsban tartózkodó küldöttségének szóvivője szerdán kijelentette, hogy a dél-vietnami népi evők óriási győzelmet arat­tak Vietnamban. A DIFK párizsi szóvivője által nyilvánosságra hozott nyilatko­zat a többi között hangsúlyozza: „Történelmi fontosságú győze­lemről van szó. A Vietnamban bekövetkezett fejlemények meg­erősítették a saigoni kormányzat és az amerikai neokolonialista rendszer elkerülhetetlen össze­omlását Dél-Vietnamban. Az amerikai imperialisták által az országunk ellen indított neokolo­nialista. agresszió kudarccal vég­ződött” — hangsúlyozza a DIFK nyilatkozata. * Magyar idő szerint kedden 22.10 órakor a Fehér Ház közzé tette Ford elnök nyilatkozatát, amely bejelenti, hogy befejeződött a Saigonban maradt amerikaiak el­szállítása, amire a saigoni repülő­tér környékén „gyorsan romló katonai helyzet” miatt hétfőre virradólag adott utasítást. „Ez az akció — hangsúlyozta Ford elnök — lezárja az ameri­kai tapasztalatok egy fejezetét. Arra kérek minden amerikait, hogy zárjuk sorainkat, kerüljük el a kölcsönös vádaskodásokat, tekintsünk előre közös céljaink felé és. dolgozzunk egvütt meg- val ásítandó nagy feladatainkon”. Miután Nessen elnöki szóvivő felolvasta Ford nyilatkozatát, Kis­singer külügyminiszter rövid be­vezető után válaszolt az újság­írók kérdéseire Az USA indokínai intervenció­jának általános tanulságairól szól­va Kissinger ezt mondotta: „Hosz- szú időbe telik, amíg amerikaiak szenvedélvmentesen tudnak majd (Folytatás a 2. oldalon.) Az alkotó munkát ——— és a dolgozó embert köszöntjük A munka és a munká­sok nagy ün­nepének elő­estéjén a Magyar Szo­cialista Mun­káspárt Köz­ponti Bizott­sága és a Szakszerve­zetek Orszá­gos Tanácsa nevében tisz­telettel kö­szöntőm a magyar mun­kásokat, pa­rasztokat, ér­telmiségie­ket, egész dolgozó né­pünket. Az alkotó munkát és a dolgozó em­bert köszönt­jük május el­seje alkal­mából. Tisz­Gáspár Sándor beszéde telettel adózunk az embert emberré tevő munkának: je­lenlegi és eljövendő sikere­ink zálogának. Meghajtjuk az elismerés zászlaját a dolgozó ember előtt, aki naponta a mélybe száll a föld kincséért, a ko­hókból izzó acélt csapol, épít házat és gyárat, elveti a ma­got, tanít;'gyógyít, alkot. Május elseje a teremtő munkát, a proletár nemzet­köziséget és az új életet hor­dozó tavaszt jelképezi. Ez a nap világszerte Összeforrott a dolgozók legbensőbb érzé­seivel, vágyaival és törekvé­seivel. Ezért május elseje mindig új lendületet, kedvet, ösztönzést ad a küzdelemhez és a munkához. A magyar dolgozók nevé­ben köszöntjük munkástest­véreinket, akik a szocialista országokban élnek és szor­galmas, tervszerű munkával építik az új társadalmat, a dolgozó emberek világát. Köszöntjük a tőkés orszá­gokban élő és harcoló osz­tálytestvéreinket. Köszöntjük a nemzeti füg­getlenségükért harcoló test­véreinket, akik népük ön­rendelkezési jogának kivívá­sát és az emberhez méltó élet feltételeinek megteremtését tűzték maguk elé. Ma ünnepelnek azok is, akik reménykednek, és azok is, akik már útra leltek, akik már rátérhettek az új társa­dalom építésének útjára. Ezek közé tartozunk mi, ma­gyarok is. Büszkék vagyunk rá, hogy hazánkban — a világnak ezen a kicsi részén — a mun­kásosztály májusi eszméi va­lóra válnak. Népünk joggal büszke ar­ra, hogy szabadon alakíthat­ja szebb, gazdagabb, embe­ribb jövőjét. Biztonságot és erőt kölcsönöz számunkra, hogy a szocializmust építő- népek nagy családjába tarto­zunk. Tudunk örülni nagy alkotásainknak és mindenna­pos eredményeinknek, mert mind ezek saját munkánk­ból fakadnak. Szépen fejlődő fát ültet­tünk, és jóleső érzéssel ízlel­tük meg első gyümölcseit. Termőre fordult már a mi új rendünk, most már egyre többet és jobbat ad egész népünk üdvére és javára. Ezért jövőnkbe vetett szilárd hittel járjuk a jrnagunk vá­lasztotta utat. Országszerte megújuló, gazdagodó, egyre tartalma­sabbá váló életünk számta­lan tanú j elével találkozha­tunk. A korszerű gyárak, az iparosodó mezőgazdaság, az újjászülető városok és fal­vak munkánk eredményeit hirdetik, megváltozott éle­tünkről vallanak azok az em­berek is, akik alkotó akara­tunkat, hazaszeretetünket, szocialista meggyőződésünket nap mint nap tettekben jut­tatják kifejezésre. Már eddig is sokat meg­valósítottunk céljainkból, de még nem mindent. Még sok­kal többet akarunk elérni, hogy minden becsületes dol­gozó embernek még szebb, még gondtalanabb legyen az élete. Nem pihenünk meg, szün­telenül hajt bennünket a hol­napért vállalt felelősség, a magunk és gyermekeink jö­vőjéért való tenniakarásunk. Céljainkat, terveinket csak két kezünk szorgalmas mun­kájával válthatjuk valóra. Ma már milliók érzik és ér­tik — saját tapasztalataikból —, hogy csak a jól, a tisz­tességesen 1 végzett munka lehet fejlődésünk forrása. A több lakást, a jobb és szebb árut, a kulturáltabb életkö­rülményeket nekünk kell megteremtenünk. Ezért tisz­teljük a munkát, ezért be­csüljük a szebb életünkért munkálkodó dolgozó embert. Támogatnunk kell minden olyan törekvést, amely cél­jaink elérését közelebb hoz­za. Szabad utat biztosítunk valamennyi hasznos kezde­ményezésnek. Erősítjük az alkotó munka lendületét, a közösségi magatartást, a szo­cializmus ügye jránti elköte­lezettségtől áthatott cselek­vést. Nem látványos meg­nyilvánulásokra, látszatered­ményekre, hanem szívós és fegyelmezett munkával elér­hető, tartós eredményekre van szükségünk. Ebben a jövőt formálásban mindannyiunknak megvan a maga posztja, ahol helyt kell állnunk és nem is akárho­gyan, hanem a dolgozó em­bert mindig jellemző becsü­lettel és elkötelezettséggel. Népünk jól tudja, hoqy a fejlett szocialista társadalom felépítésének két döntő je­lentőségű belső forrása van, mégpedig a jó politika és a társadalmi méretű összefo­gás. Most mindkettővel ren­delkezünk. Pártunk, népünk alkotó erejére és tehetségére ala­pozza terveit. Az ország egész lakossága bizalommal és cse­lekvő egyetértéssel fogadta a XI. kongresszuson elfoga­dott határozatot és progra­mot. Ez pedig égyet jelent az előttünk álló nagy fel­adatok teljesítésének legszi­lárdabb biztosítékával. Pártunk ismeri az igénye­ket és a reális lehetőségeket. Mindent elkövet, hogy ezek összhangba kerüljenek. Őr­ködik azon, hogy szoros kap­csolatban legyen a történel­met formáló munkásosztály- lyal és szövetségeseivel: a szövetkezeti útra lépett pa­rasztsággal, a szocialista ér­telmiséggel, egész dolgozó népünkkel. Az MSZMP XI. kongresz- szusa reális fejlődést határo­zott meg. Világosan látjuk céljainkat, kezünkben tart- puk sorsunkat, munkánkkal alakítjuk jövőnket. Népünk összefogása, egyetértése a mindennapi munkában jut kifejezésre. Csak rajtunk áll, hogy ezt a nagy erőt — a kongresszusi határozatok gyakorlati végrehajtása so­rán — következetesen meg­őrizzük. E gondolatok jegyében mégegyszer őszinte tisztelet­tel és megbecsüléssel kö­szöntőm hazánk dolgozó né­pét. Kívánom, hogy család­jukkal és munkatársaikkal együtt boldogan ünnepelje­nek május elsején, a munka ünnepén, a világ dolgozóinak harcos seregszemléjén. Az ünnep után pedig következ­zenek ismét a dolgos hétköz­napok, amelyekhez egész né­pünknek erőt, egészséget és újabb sikereket kívánok. (Elhangzott a Magyar Rádió és a Te­levízió szerda esti adásáoan.) V. E. Kiváló szocialista brigádok Átadták a kongresszus és felszabadulási munkaverseny okleveleit Szerdán délelőtt Kecskeméten, a Tudomány és Technika Házá­nak kongresszusi termében mint­egy háromszáz szocialista brigád­ban dolgozó fizikai munkás, gyá­rak, üzemek, termelőszövetkeze­tek vezetői gyűltek össze, hogy átvegyék a kongresszusi és a fel- szabadulási munkaversenyben el­ért kimagasló eredményeikért az MSZMP Központi Bizottsága és a megyei pártbizottság által ala­pított kongresszusi oklevelet. Az ünnepség elnökségében helyet, foglalt Horváth István, a megyei pártbizottság első titkára, Erdé­lyi Ignác, a megyei pártbizottság titkára, dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, Borsodi György, az SZMT vezető titkára, Németh Ferenc, a KISZ megyei bizottságának első titkára, dr. Tohaii László, a megyei tanács elnökhelyettese, dr. Kőrös Gás­pár, a kecskeméti városi pártbi­zottság első titkára, dr. Matos László, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Bárdos János, Borka Imre, Gulácsi György és Vörös István szocialista brigád­vezetők. Erdélyi Ignác megnyitója után Horváth István emelkedett szó­lásra. Megemlékezett május 1-ről, majd a következőket mondta: — Az Itt helyet foglaló szo­cialista brigádoknak, azok kép­viselőinek nagy köszönettel tar­tozunk, mert a népgazdasági terv teljesítése és a politikai évfordu­lók megünneplése során úgy dolgoztak, hogy minden terüle­ten növekedett a termelés, ja­vult a termékek minősége, és a gazdálkodás hatékonysága, őket köszöntjük most, akik a munka dandárjában, a hétköznapokon, a munkagépek mellett és a trak­torokon ünnepelték és ünnepük felszabadult országunkat, a dol­gozó nép szabadságát, és köszön­tik ezzel a dolgozó ember erejét, társadalmunk nagyszerűségét... Az egy évvel korábban kezde­ményezett munkaverseny-mozga- lom részben Bács-Kiskun megyé­ből indult. A munkaver.seny-fel- hívást kezdeményező tompái Kos­suth Tsz Allende szocialista bri­gádja ma is jelen van, hiszen el­nyerte az MSZMP megyei bizott­ságának kongresszusi oklevelét. A mozgalom gyonsari országos méretűvé szélesedett és a megyé­ben is általánossá vált. A megyei pártbizottság első titkára ezután a szocialista bri­gádokban dolgozók helytállását, eredményes munkáját, s az ezzel egyre szélesebbé váló újítómoz­galmat, szakmai és politikai to­vábbképzést méltatta. Végezetül arra kérte a jelenlevő kollektívá­kat és vezetőit, hogy a munkaver- seny-mozgalom további folyta­tásával járuljanak hozzá kitűzött céljaink megvalósításához. „Ezután Horváth István, a me­gyei pártbizottság első titkára a kongresszusi és a felszabadulási munkaversenyben elért kimagas­ló eredményeikért átadta a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága kongesszusi ok­levelét az Alsó Dunavölgyi Víz­ügyi Igazgatóság Petőfi szocia­lista brigádjának, a Bács-Kiskun megyei Állami Építőipari Válla­lat Kossuth szocialista brigádjá­nak, az Izsáki ÁFÉSZ Gagarin szocialista brigádjának, a MÁV városföldi hegesztőtelepe Dózsa szocialista brigádjának. Ezek a brigádok egyben megkapták a Szakma kiváló brigádja címet, és személyenként öt-ötezer forint ju­talmat. Az MSZMP megyei bizottsága által alapított kongresszusi okle- velet kapták: a Fémmunkás Vál­lalat kiskunhalasi gyárának Del­ta II. TMK szocialista brigádja, a Villamosszigetelő és Műanyag­gyár kiskunfélegyházi 2-es szá­mú gyárának Lenin szocialista brigádja, a Petőfi Nyomda lajos- mizsei telepének Kállai Éva szo­cialista brigádja, a Férfifehérne- műgyár bajai gyára Petőfi szo­cialista birgádja, a Baromfifel­dolgozó Vállalat kecskeméti gyá­ra Béke szocialista brigádja, a Középmagyarországi Pincegazda­ság tiszakécskei telepének Tisza szocialista brigádja, a Bács-Kis­kun megyei Ruházati Kiskereske­delmi Vállalat bajai divatárubolt­jának Lenin szocialista brigádja, a Kiskunhalasi Állami Gazdaság Kossuth szocialista brigádja, a Kecskeméti Fémipari Szövetkezet Petőfi szocialista' brigádja, a tompái Kossuth Tsz Salvador Al- lende szocialista brigádja, a du- navecsei Béke Tsz Nazarova szo­cialista brigádja, a kiskőrösi Rá­kóczi Szakszövetkezet Előre szo­cialista brigádja. Ezek a brigádok elnyerték még • Vörös István, a MÁV városföldi hegesztő­telepének Dózsa szocialista brigád vezetője átveszi Horváth Istvántól, az MSZMP KB kongresszusi oklevelét. • A kitüntetett szocialista- brigádtagok egy csoportja. (Tóth Sándor felvételei) a vállalat, illetve a szövetkezet kiváló brigádja címet és az ezzel járó pénzjutalmat is. Az ünnepség Erdélyi Ignác zár. szavával ért véget. G. G. Az idei SZOT-díjasok 3. oldal Nemzetköziség jelen időben 3. oldal Testvéri kapcsolat Örök Május Keresztrejtvény «. oldal Sport 7. oldal 5. oldal Szakszervezeti aktivisták kitüntetése Május elseje alkalmából — tegnap délelőtt — szakszervezeti aktivistákat tüntettek ki Kecske­méten, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának székházában. Az ün­nepségen az SZMT vezetői és az ^ érintett megyei bizottságok tit­kárai vettek részt. A kitüntetette­ket Némedi Sándor, az SZMT tit­kára köszöntötte, majd Borsodi György, az SZMT vezető titkára átadta a kitüntetéseket. A „Szak- szervezeti munkáért” arany fo- kozatát Pap Sándor (Baja), Ber­ta László (Kecskemét), és Baksa Ferenc (Kalocsa) kapta. Ugyan­ezen kitüntetés ezüst fokozatát Szlavitsek Endre (Kecskemét) és Szabó Istvánná (Kecskemét) érde­melte ki. Huszonnyolc aktivista „Szakszervezeti munkáért” okle­velet kapott. I

Next

/
Thumbnails
Contents