Petőfi Népe, 1975. április (30. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

Szovjet katonaveteránok Kecskeméten Apró Antalnak, az MSZMi* Politikai Bizottsága tagjának, országgyűlés, valamint a Magyar —Szovjet Baráti Társaság el­nökének vezetésével kedden Moszkvába utazott a baráti tár­saság küldöttsége, amely részt vesz a hazánk felszabadulása 30. évfordulója tiszteletére ren­dezett ünnepségsorozaton. A de­legációval utazott Marjai József külügyi államtitkár és Duschek Lajosné, az MSZMP KB tagja, a SZOT titkára. A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Faluvégi Lajos pénzügyminisz­ter, Nagy Mária, az MSZBT fő­titkára, dr. Csendes Lajos, az MSZMP KB agitációs- és propa­gandaosztályának helyettes ve­zetője, Roska István külügymi­niszter-helyettes és dr. Marczali László kulturális miniszterhe­lyettes. Ott volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe. (MTI) Vörös selyem vándorzászlót kapott a nemesnádudvari úttörőcsapat Következetes és rendszeres munkájáért, fejlődéséért, a nem­zetiségi hagyományok ápolásáért, az úttörőtanács jó munkájáért, a naprakész csapat- és rajnapló­kért, valamint sok egyéb dicsére­tes és követésre méltó tevékeny­ségéért kitüntették a nemesnád­udvari úttörőcsapatot. Az MSZMP Bács-Kiskun me­gyei Bizottságának eddig Jakab- szálláson őrzött Vörös selyem vándorzászlaját Németh Ferenc, a KISZ megyei bizottságának el­ső titkára adta át — a Jakab- szállásról érkezett úttörők és felnőtt úttörővezetők jelenlétében — bensőséges ünnepség keretében a nemesnádudyari csapat képvi­selőjének. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a 4705 számú Hunyadi Má­tyás úttörőcsapat minden vezető­je. tagja kivette a részét a mun­kából, amellyel kiérdemelték a magas kitüntetést. Különösen fi­gyelemreméltónak ítélte a . csapa­ton belüli demokratizmust, a pedagógus KISZ-alapszervezethez tartozó ifivezetők munkáját. A csapat tagjainak gyűjtőmunkáját, amelynek nyomán lassan népraj­zi gyűjteményt sikerül bemutat­niuk az érdeklődőknek. A nem­zetiségi községben folyamatosan gyűjtik a népszokásokat, népi já­tékokat is. Ezenkívül a bajai já­rás csapátainak valamennyi meg­mozdulásában részt vesznek. A vörös selyem vándorzászló valamennyi nemesnádudvari kis­dobost és úttörőt további jó mun­kára serkent. Sportcsarnok épül Jánoshalmán Kettős ünnepi esemény színhe­lye volt április 1-én Jánoshalma. Délelőtt 10 órakor a Belterületi Általános Iskolában Harczi János, a nagyközségi tanács elnöke nyitotta meg „Az én hazám” cí­mű kiállítást, amelynek anyagát a jánoshalmi úttörőcsapat tagjai gyűjtötték, és az ország, valamint községük 30 éves fejlődését mu­tatják be. Az impozáns kiállítá­son mintegy 400 vállalat termé­ke szerepel. Délután 16 órakor folytatódott az ünnepségsorozat a tanács dísz­termében, ahol a Jánoshalmán épülő torna- és sportcsarnok ala­pítólevelének aláírására került sor. Harczi János olvasta fel az ala­pítólevelet, amelynek aláírói közt (Kedves vendégeket fogadtak kedden délután a megyei- párt- bizottságon. A hazánk felsza­badításában 30 évvel ezelőtt részt vett szovjet hősöket — akik a Magyar—Szovjet Baráti Társaság meghívására látogattak Magyarországra — köszöntötte Terhe Dezső, a megyei pártbi­zottság titkára, dr. Kőrös Gás­pár, a városi pártbizottság első titkára, F.ekete László, a városi pártbizottság titkára és Konfár Sándor, a megyei pártbizottság munkatársa. A delegációt Ro~ menszkij Anton Petrovics tar­talékos ezredes, a Dicsőség Ér­demrend kitüntetettje vezeti, tagjai: Jelangin Alekszandr Nyi- kolajevics, a Szovjetunió Hőse, Krivosapkin Arkagyij Aleksze- jevics, a Szovjetunió Hőse, Ko­valenko Grigori] Vasziljevics, a Szovjetunió Hőse, Moszkaljov Georgij Nyikolajevics, a Szov­jetunió Hőse, Novikov Nyikolaj Mihajlovics, a Szovjetunió Hőse, Maszlerínyikov Nyikolaj Pßtro- vics, a Szovjetunió Hőse, Gran­kin Pavel Nyikolajevics, a Szov­jetunió Hőse, Szerih Szemjon Prokofjevics, a Szovjetunió Hő­se, Szír obikin Nyikolaj Nyikola­jevics, a Szovjetunió Hőse, akik valamennyien részt vettek) ha­zánk, megyénk felszabadításá­ban. Energiatakarékosság a termelőszövetkezetekben ott volt Hegedűs István, a járási pártbizottság első titkára, Tohai László, a megyei tanács elnökhe­lyettese és Borszéki Lajos, a megyei sporthivatal elnöke. A 10 millió 471 ezer forint költséggel épülő létesítmény a tsz-ek, ktsz, az üzemek, vállala­tok és a községi tanács összefo­gásával épül fel, s a megyei ta­nács is támogatást nyújt. A sport- csarnok 1977. augusztus 20-ra ké­szül majd ed, s a 42x32 méteres épület 1300 általános iskolás és mintegy 700 egyesületi tag spor­tolását hivatott biztosítani. Az aláírás után 17 órakor, a Szabad Május téren Hegedűs István és Tohai László elhelyez­ték a sportcsarnok alapkövét. Az iparszerű termelési rendsze­rek elterjedése a mezőgazdasági üzemekben is elősegíti a helyes műszaki szemlélet kialakítását, a termelési és technológiai fegye­lem betartására ösztönöz. A kor­szerűsödés egyúttal növeli az energiafelhasználást. A bácskai körzetben például tavaly az ösz- szes felhasznált energiahordozó forint értéke a termelőszövetke­zetekben elérte az 50 és fél millió forintot. Megjegyzendő,- hogy a halmozott termelési- érték 1974- ben a bácskai termelőszövetke­zeteknél összesen 2 milliárd fo­rint volt. Az egymillió forint ter­melési értékre jutó energiahordo­zók értéke 24 ezer forint. Termé­szetesen a termelőszövetkezetek között nagy eltérések mutatkoznak a felhasználást illetően. A csát- aljai Űj Tavasz Tsz-nél ugyanez a költség 15 ezer forint, a sze- remlei Dunagyöngye Termelőszö­vetkezetnél csaknem 49 ezer fo­rint. Az elmúlt esztendőben a sze­szélyes időjárás miatt is nőtt az üzemek energiaköltsége. A bácskai körzet termelőszövet­kezetei 1969 óta társulásban al­kalmaznak két szakembert a villamos energia gazdaságos hasz­nosítása érdekében. A megalaku­lás évében a társulásban részt vevő közös gazdaságok villamos- energia-fogyasztása 3 millió 400 ezer kilowattóra volt. Az energe­tikusok munkáját ^ioséri, hogy csökkent egy kilowattóra költsé­ge. Tavaly már 13 millió 346 ezer kilowattóra volt a felhaszná­A forró hangulatú fogadást követően vendégeink városné­zésre indultak. Megtekintették a városközpontot, a művelődési házat, a városi tanács épületét, majd kegyelettel adóztak a szov­jet katonai temető sírjainál. A széchenyivárosi lakótelep után a fedett uszodát nézték meg, majd a Zománcipari Művek gyáregy­ségébe látogattak. A szovjet katonaveteránok a mai napot Kiskunhalason töltik. Járási ünnepi nagygyűlés, elvtársi találkozó Bácsalmáson lás a társulás termelőszövetkeze­teiben. A -villamos energia gazdaságos felhasználósára, egységárának csökkentésére még sok tartalék van a közös gazdaságokban. Ezek többek között: a csúcsidőben tör­ténő fogyasztások csökkentése, a fázisjavító kondenzátorok felsze- reltetése, a villamos berendezések megfelelő terhelése, az éjszakái világítások csökkentése. A folyékony energiahordozók — a benzin, a- gázolaj, a tüzelő- és fűtőolaj — felhasználása rohamo­san emelkedik,.s az összes ener­giahordozóknak már a háromne­gyed részét teszik ki. Az elmúlt évben a bácskai körzetbén 18100 tonna folyékony energiahordozót használtak fel 37 millió forint ér­tékben. A műszaki fejlesztések során nagy előrelépésnek számít, hogy a körzet valamennyi ter­melőszövetkezetében van üzem­anyagtároló. A feltöltés a gazda­ságok tankolóállomásán történik. A gépjavítás, karbantartás elvég-, zétsére elegendő szakember áll (rendelkezésre. A megye valamennyi termelő- szövetkezetében elkészítették a takarékosságra vonatkozó intéz­kedési terveket. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az üzemek vezetői figyelembe veszik a tar­talékokat. Az a cél; hogy minél kevesebb energiahordozót kelljen felhasználni egy adott termék előállítására. A jó üzem- és mun­kaszervezés, amely jelenleg a legnagyobb tartaléka a termelő­(Folytatás a 3. oldalon) ’ Több mint négyszázharminc kommunista — a párt/ veterán­jai, a munkásmozgalom régi har­cosai, s mindazok, akik 1945-ben lettek tagjai a pártnak — talál­koztak tegnap délelőtt Bácsal­máson. a művelődési, házban. Részvételükkel, s a tiszteletükre került sor az ünnepi nagygyűlés­re hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából. Meglett korú férfiak és nők — többségük mellén kitüntetés, illet­ve kitüntetések — köszöntötték egymást a gyülekezés perceiben jólesőn. fiatalosan. Kisebb-nagyobb csoportokat al­kotva a közös emlékeknél időz­tek: hogyan is volt 1944 őszén, 1945 tavaszán, a földosztáskor, a nemzeti bizottság létrehozása­kor ..., a mezőgazdaság szocialis­ta átszervezése idején ... Azután 10 órakor benépesült a művelődési ház nagyterme, Búza Mátyás, a járási pártbizott­ság titkára megnyitotta az ünne­pi nagygyűlést. Tisztelettel köszön­tötte a veterán harcosokat: Tökö­li Jánosnct. Mészáros Mátyást, ^encsik Istvánnét; a bajgi járás első párttitkárait: Csanyik Józse­fet és Szabó István elvtársakat; a Szovjetunióban az intervenciósok ellen és 1919-ben a Magyar Ta­nácsköztársaságért fegyvert fo­gott vöröskatonákat; s mindazo­kat, akik 1944—1945-ben elsőként álltak a párt zászlaja alá és azóta is tevékeny részesei p. pórt politi­kája végrehajtásának. És üdvö­zölte az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet alakulatnak a nagygyűlés elnökségében helyet foglaló képviselőit, a megyei párt- bizottság. a járási pártbizottság és a végrehajtó bizottság tagjait, a járás társadalmi és tömegszer­vezeti vezetőit. Ezt követően Szabó Imre, a járási pártbizottság első titkára •mondott ünnepi beszédet. Hálá­val emlékezett meg a hazánk fet- iszabadulásáért harcolt, s életüket áldozó szovjet hősökről. Felidéz­te az eltelt harminc esztendő tör­ténelmi jelentőségű állomásait, a kommunisták helytállását. És szó­lott a XI. pártkongresszus nagy jelentőségű határozatairól, a párt programjáról, az előttünk álló kor­szakos jelentőségű feladatokról. A nagy tetszéssel fogadott ün­nepi beszéd után színvonalas mű­sorral a legifjabb nemzedék, a helyi úttörők kedveskedtek az ün­nepi esemény résztvevőinek, akik­nek tiszteletére a nagygyűlést kö­vetően fogadást adott a járási pártbizottság. Hasonló jubileumi ünnepség színhelye volt március 28-án, Ba­ján az V. kerületi pártszékház. Itt á több mint kétszáz felszaba­dulás előtti, illetve 1945-ös párt­tagot — többségükben ma is aktív kommunistát — Papp György, a városi pártbizottság első titkára köszöntötte, méltat­va a három évtizedes munkássá­gukat, s számítva továbbra is gazdag tapasztalataikra, közre­működésükre a párt XI. kong­resszusa által megjelölt feladatok végrehajtásában. P. I. IDŐJÁRÁS Várható Időjárás ma estig: továbbra is változóan felhős, hűvös idő. Eső, futóeső lehetséges. Különösen az or­szág keleti részén havaseső is várható, a magasabban fekvő vidéke- ■ ken havazás. Általában kissé növekedő szél. A legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet mínusz 1, plusz 1 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJÉTEK! PETŐFI NEPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXX. évi. 77. szám Ára: 90 fillér 1975. április 2. szerda APRÓ ANTAL VEZETÉSÉVEL Magyar küldöttség utazott felszabadulásunk évfordulójának moszkvai ünnepségeire Az országgyűlés soron követ­kező, tavaszi ülésszakára készül­ve tegnap délelőtt Kecskeméten, az új megyei művelődési köz­pontban tartották tanácskozásu­kat Bács-Kiskun parlamenti kép­viselői, akiket Ispánovits Már­ton, a csoport vezetője köszön­tött. Külön üdvözölte az ülésen részt vevő Horváth Istvánt, a megyei pártbizottság első titkárát, Terhe Dezsőt, a megyei pártbizottság titkárát és Farkas Józsefet, a Haza­fias Népfront megyei titkárát. A továbbiakban — miután a cso­port elfogadta a napirendre tett javaslatot — Ispánovits Márton felkérte Princz Lászlót, az SZMT titkárát, hogy tájékoztas­sa a megye országgyűlési kép­viselőit az új társadalombiztosí­tási törvény tervezetéről, s ar­ról, hogy a tervezetben megfo­galmazott javaslatok hogyan és milyen arányban érintik Bács- Kiskun lakosságát. Princz László rövid és tartal­mas tájékoztatóját követően a vitában a következő képviselők szólaltak fel: Vincze József, Is­pánovits Márton, Selyem Zsig- mond, Kelemen Sándor, Angyal János, Molnár István, Nyers Rezső és Mándics Mihály. A felszólalásokban elhangzott kérdésekre, észrevételekre és ja­vaslatokra Princz László adott választ, a téma tárgyalását pe­dig a csoport vezetője zárta le. Ezután kért szót Horváth Ist­ván elvtárs. A megyei pártbizottság első titkára bevezetőben emlékezte­tett arra, hogy hamarosan lejár az országgyűlési képviselők meg­bízatása. — Nem a mi feladatunk, hogy értékeljük a képviselők munká­ját, viszont szólni kell azokról az eredményekről, amelyeket az országban és Bács-Kiskun me­gyében elértünk az utóbbi évek­ben, éppen a mostani képviselők megbízatása, működése idején — mondotta Horváth István elvtárs, majd fejlődésünk rövid áttekintése után arról beszélt, hogy a Magyar Szocialista Mun­káspárt XI. kongresszusán ezt a A^éj társadalombiztosítási törvény tervezetéről tárgyalt az országgyűlési képviselők megyei csoportja fejlődést, ezeket az eredménye­ket nagyra értékeltél?: a test­vérpártól? felszólalói, akik egy­ben elismerésüket is megfogal­mazták. Beszélt a továbbiakban arról is, hogy az elmúlt cik­lusban jelentősen javult az or­szággyűlés munkája, amelyet a körültekintés és az alaposság, illetve a döntések végrehajtá­sának 1 figyelemmel kísérése jel­lemzett. — Ebben a fejlődésben két­ségtelenül szerepül? volt személy szerint is a képviselőknek, azok­nak, akik választóik bizalmát él­vezve megértették alapvető cél­9 Princz László tájékoztatót tart. kitűzéseinket és aktívan mun­kálkodtak is azok elérése, meg­valósítása érdekében. Felszólalása végén Horváth István elvtárs a megyei, pártbi­zottság nevében köszönetét mon­dott a képviselőknek eddigi munkájukért. Személy szerint is megköszönte Ispánovits Márton­nak, a képviselőcsoport vezető­jének fáradozásait, s hasonlóan szólott a Hazafias Népfront me­gyei bizottsága, s azon belül Farkas József elvtárs szervező munkájáról, amellyel nagy mér­(Tóth Sándor felvétele) tékben hozzájárult ahhoz, hogy a csoport zavartalanul végez­hesse munkáját. A megyei pártbizottság első titkárának felszólalását és elis­merő szavait a képviselőcsoport vezetője köszönte meg. Tegnapi tanácskozásuk befejezése után Bács-Kiskun megye országgyű­lési képviselői — Gila János igazgató kalauzolásával — meg­tekintették a megyei művelődési központot. G. S.

Next

/
Thumbnails
Contents