Petőfi Népe, 1975. március (30. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxx. évi. 5i. szám Ara: 90 fillér 1975. március 1. szombat Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az Elnöki Tanács módosította a muzeális emlékek védelméről szóló 1966. évi 9. számú törvény- erejű rendeletet. Az új rendelke­zések értelmében a földben, a vizek medrében, vagy máshol rej­lő, illetőleg az onnan előkerülő muzeális vagy műemléki értékű tárgyak, nemzeti kincsek az ál­lam tulajdonát képezik, így az állami szocialista tulajdont meg­illető védelemben részesülnek. Az ásatásokon kívül az építke­zéseknél. földmunkáknál stb. fel­tárt muzeális értékeket a helyi tanácsnál be kell jelenteni. A muzeális érték felfedezője és bejelentője a tárgy jelentőségétől és értékétől függően elismerés­ben részesül. Az Elnöki Tanács ezután bírá­kat mentett fel és választott meg, valamint egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Takarékosság a Vegyipari Gépgyárban Importalkatrészeket készít a tmk-brigád Szakmunkásképző intézet és kollégium Húsztantermes szakmunkásképző intézet évkezdés. A Bács megyei Állami Építőipari és egy kollégium készül Kecskeméten, a Vállalat dolgozói jelenleg az épület vázszer- Bethlen körúton. A 20 millió forintos beru- kezeiének összeállításán serénykednek, házás kivitelezési határideje az 1976-os tan- (Tóth Sándor felvétele.) Tájékoztató a MÉM-ben a sertéshústermelés fejlesztésére hozott új intézkedésekről Bár a takarékossági intézkedési tervet még ezután tárgyalják meg a Kiskunfélegyházi Vegy­ipar; Gépgyár dolgozói, a tmk- műhely hegesztőgép-javító bri­gádja máris több importanyag- megtakarító vállalást dolgozott ki. A műhely közepén javításra váró hegesztő berendezések so­rakoznak egymás mellett, több­ségük szétszedve. Jancsek And­rás brigádvezetö elmondja, hogy korábbi felajánlásaik szerint le­hetőleg a helyszínen javítják ki ezeket a berendezéseket, hogy mielőbb újra üzemképessé vál­janak. Tizennégy svájci gyárt­mányú, nagy teljesítményű gép állandó üzembiztonságáról gon­doskodnak, s ha valamelyik hosszabb időre kiesik a terme­lésből, jó néhány szakmunkás fo­lyamatos munkáját is akadályoz­za. Az itt levő berendezések azonban olyan állapotban van­nak hogy már csak a tmk-mű- helyben tudják kijavítani. — Brigádjuk máris jó nevet vívott ki magának az import­anyagok megtakarításával. Mit kívánnak a jövőben tenni ennek fokozására? — Ezek a berendezések elég öregek és az alkatrészek termé­szetes elhasználódásával állandó­an számolni kell. Elhatároztuk, hogy a lehetőségekhez mérten magunk készítjük el a szükséges pótalkatrészeket, a plazmavágó hűtőfejeket, a vízáteresztő mű­anyaggyűrűket, a gumi tömítő­gyűrűket és mindazt, amit kül­földről kellene behozni. Jelenleg ezeknek az alkatrészeknek mint­egy 75 százalékát állítjuk itt elő. Ennek értékére jellemző, hogy a maradék 25 százalék — amit főleg kapacitás hiánya miatt nem tudunk legyártani — az üzemnek évente mintegy félmil­lió forintjába kerül. Az egyik munkapadon üzemi magnetofont pillantok meg. — Brigádunk ezeknek a gyári masináknak a javítását is elvál­lalta — mondja a brigádvezető. — Heten vagyunk, s mindnyájan értünk valamihez a lakatos szak­mán kívül is. Mi javítjuk többek között, a gyár lövészklubjának fegyvereit. Fekete Ferenc tarta­lékos őrvezető és Timár Imre tartalékos honvéd katonaidejük alatt jól elsajátították ezt a • Fekete Ferenc ezüstjelvényes újító munka közben. szakmát is. Fekete Ferenc egyéb­ként ezüstjelvényes újító. Én magam újításaimért bronzjel­vényt kaptam. Ezekre a kitün­tetésekre igyekszünk ismételten rászolgálni a további takarékos- sági mozgalomban. O. L. A brigádvezetö és Farkas Imre esztergályos egy elektromos motor forgórészét ellenőrzi. • Laczkő János lakatos egy vezérlőtáblát javít. (Opauszky László felvételei.) A sertéshústermelés helyzeté­ről és a fejlesztésre hozott új in­tézkedésekről tájékoztatta pénte­ken a MÉM-ben az újságírókat Váncsa Jenő miniszterhelyettes. Elmondotta, hogy az elmúlt év­ben minden eddiginél többet, összesen egymillió tonna sertés­húst „termellek” az országban. A központi felvásárlás több mint hatmillió sertést vejt át, a kis­termelők pedig további 3 millió sertést hizlaltak meg. Ez orszá­gos rekordot jelent, s egyúttal azt is, hogy kiegyensúlyozott és zavartalan volt a hazai sertés­húsellátás. Így lesz ez 1975-ben is, a felvásárló vállalatok 6,2 mil­lió sertésre számítanak, a kis­termelők pedig valószínűleg a ta­valyihoz hasonló mennyiségű ál­latot nevelnek föl. A sertéshús több mint 00 szá­zalékát 1973-ban a kisüzemek, a háztáj] és kisegítő gazdaságok és egyéb hizlalók adták, tavaly 57 százalékos arányban részesül­tek az összes forgalomból, ezek szerint meghatározó szerepük van a sertéshústermelésben, és ís?v lesz ez a következő években is. A miniszterhelyettes hangsúlyoz­ta: a háztáji gazdálkodók és kis- tenyésztők kínálatára hosszú tá­von is szükség van, a nagyüzemi termelés ugyanis nem fejlődik olyan mértékben, hogy egymaga ki tudja elégíteni az egyre nö­vekvő hazai sertéshúsigényeket. A nagyüzemek — az állami gaz­daságok és a téeszek sertéstelepei — várhatóan 1976-ban kerülnek majd túlsúlyba az országos ter­melésben, ekkor lépik át az 50 százalékos részesedési arányt, a kistermelők azonban továbbra is komoly mértékben részesülnek a lermelésből, a falusi lakosság úgynevezett önellátásából és a központi készletek kiegészítéséből. 1974-ben csökkent a kisterme­lők tenyésztési kedve. Mindent egybevetve a háztáji­ból és a kisegítő gazdaságok ál­lományából 60—80 ezer koca „hi­ányzik”, s ennek ellensúlyozá­sára egész sor intézkedést hoz­tak. Az Allatforgalmi és Húsipari T^szt módosította a tavaly no­vemberben meghirdetett vemhes- kocasüldő-értékesítési akció fel­tételeit, előnyösebb feltételeket teremtettek az akció sikeréhez. A kistermelők egyebek között garanciát kapnak takarmányok vásárlására. A nagyüzemek fel­készülnek arra. hogy 50 ezer vemhes kocasüldőt bocsátanak a háztáji és kisegítő gazdaságok rendelkezésére, az állatokat elő­nyös feltételek mellett vehetik át a kist enyésztek. A nagyüze­meket a „kihelyezésre” kerülő állatok előállításában anyagilag is érdekeltté tették. A tervezett sertéshúsmennyiség biztosítására növelik az állatok átlagsúlyát, en­nek érdekében 1975. május í-től a felvásárlási felső súlyhatárt szeptember 1-től pedig az alsó súlyhatárt emelik fel öt kilo­grammal. 15, illetve 95 kilog- grammra (a szakosított telepe­ken ezt az intézkedést a folya­matos jnunka érdekében nem ér­vényesítik). Az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt vállalatai március végé­ig pótolják az átvételnél mutat­kozó lemaradást, a második ne­gyedév elejétől kezdve folyama­tosan, késés nélkül, minden mennyiségben átveszik feldolgo­zásra az állatokat. A takar­mányellátás javítására az illeté­kes vállalatok 10—12 százalékkal több takarmányt biztosítanak a kisüzemeknek. A sajtótájékoztatón a Pénzügy­minisztérium képviselője elmon­dotta, hpgy a fennálló adózási jogszabályokat nem változtatják meg, minden ez^el kapcsolatos híresztelés alaptalan. Egyszerűb­bé tették a tiszta jövedelem alap­ján adózó paraszti gazdaságok el­számoltatását, a rendelet — ugyan­úgy mint eddig — a költségek 40 százalékának elszámolását min­denki számára biztosítja. Az efö­lötti kiadásokat korábban külön­féle igazolásokkal kellett bizonyí­tani. A fölösleges utánjárás el­kerülésére figyelembe vették azt, hogy az állattartásnál a költség- tényezők rendkívül differenciál­tak, ezért olyan utasítást adtak a tanácsi szakigazgatási szervek­nek, hogy az állattartók esetében a 40 százalékot meghaladó ki­adást a megyei tanács vb mező- gazdasági osztálya, illetőleg az általa kijelölt szerv (állattenyész­tési felügyelőség) szakveleménye alapján külön igazolás nélkül is efogadhatják. (MTI) Hétezer vagon mezőgazdasági termék exportra Bács-Kislcun — Szabolcs-Szat- már után — az ország második legnagyobb mezőgazdasági ter­mékeket exportáló megyéje. A HUNGAROFRUCT Külkereske­delmi Vállalat megyei kirendelt­ségének vezetőjétől, Gyenes Ist­vántól kapott tájékoztatás szerint tavaly a tervezettnél és az előző évinél is nagyobb mennyiségű árut sikerült külföldön értékesí­teni A megye gazdaságaiból 7940 vagon zöldség- és gyümölcsfélét szállítottak a szocialista és a tő­kés országokba, 1280 vagonnal többet, mint 1973-ban. Az ex­port zömét a télialma adta, amelyből 5180 vagonnal értéke­sítettek külföldön. Őszibarackból a szokásosnál kevesebbet exportáltak, mert el­sősorban a hazai konzervgyárak és a lakosság ellátását (ártották fontosnak. A tervezettnek meg­felelően sikerült a cseresznye és a sárgabarack kivitele, meggyből viszont kevés termett és így a megrendeléseknek nem tudtak eleget tenni. Zöldségfélékből összesen 1155 vagonnal került a megyéből kül­földre. Ez a mennyiség 500 va­gonnal kevesebb a tervezettnél, de fontosabbnak tartották a bel­földi igények kielégítését, mint az exportot. A betakarítási ne­hézségek miatt paradicsompapri­kából a tervezettnek csak vala­mivel több. mint harmadrészét tudták a külföldi megrendelők­nek szállítani, paradicsomból pe­dig ^ 56 százalékra teljesítették szállítási tervüket. Görögdinnyét még szeptemberben is kértek Lengyelországból, Csehszlovákiá­(Folytatás a 2. oldalon.) A MIKROFILMTECHNIKA GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Országos bázisintézmény lesz a Bács-Kiskun megyei központ A napokban arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy megalakult a Bács-Kiskun megyei Mikrofilm­technikai Központ Kecskeméten, és a próbafelvételek elkészítésé­vel lényegében már meg is kez­dődött a munka. Tegnap fontos megbeszélésre került sor, ame­lyen dr. Gajdócsi István, a me­gyei tanács elnöke tájékoztatta a Minisztertanács Tanácsi Hivata­la, az Építésügyi és Városfejlesz­tési Minisztérium, az Igazság­ügyi Minisztérium, a Kohó- és Gépipari Minisztérium, az Or­szágos Levéltár és más érdekelt szervek vezetőit a mikrofilm­technika gyakorlati alkalmazásá­val kapcsolatos megyei elképze­lésekről. Mint mondotta, az új eljárás fontos szerephez jut az államigazgatás korszerűsítésénél, az ügyvitel egyszerűsítésénél és kiterjedhet a tanácsi munka szá­mos más területére. Ezek közül már eddig is jog­szabályilag rendezett — és rész­ben előkészített — a tanácsok építési hatóságainak műszaki nyilvántartása, amely 1976-tól mikrofilmekkel lesz megoldva. Ezzel lehetővé válik, hogy Bács- Kiskun megyében mintegy 200 ezer ügydarab egyszerűen, átte­kinthetően tárolható legyen. Ugyanígy lehetővé válik az illet-, mény- és illetékügyek aktáinak kartonjainak mikrofilmes táro­lása és kezelése. Az előkészítő munka kiterjedt még az egészségügyi, oktatási in­tézmények ügydarabjainak mik­rofilmezésére, a levéltári anyagok hasonló feldolgozására és még számos más területre. Fontos feladatnak látszik a mikrofilmes anyagok hiteles, jogi bizonylatként történő felhaszná­lásának végleges rendezése. Ez lehetővé tenné, hogy a tanácsi és egyéb területen folyamatosan nagy mennyiségű iratot kiselej­tezzenek. Ez azonban a selejte­zéssel kapcsolatos szabályok ren­dezését is megköveteli. A tanácskozás jelentőségét ér­tékelve dr. Fonyó Gyula, a Mi­nisztertanács Tanácsi Hivatalá­nak főosztályvezetője megállapí­totta, hogy nagy távlatokat nyi­tó és elismerést érdemlő Bács- Kiskun megyei kezdeményezés­ről van szó. A mikroíilmtech- nikát az államigazgatási munka részévé kell tenni és lehetőséget teremteni annak fejlesztésére. Kérte a megye vezetőit, hogy az eddig összegyűjtött tapasztalato­kat bocsássák az illetékes főha­tóságok rendelkezésére, ami alap­ját képezheti a további rende­zésnek. A Minisztertanács Taná­csi Hivatala a Bács-Kiskun me­gyei Mikrofilmtechnikai Köz­pontot olyan bázisintézménynek tekinti amely az államigazgatási munka korszerűsítésére és egy­szerűsítésére vonatkozó iránymu­tatást és tapasztalatokat nyújt. A jogi rendezést az Igazságügyi Minisztérium a magg részéről ugyancsak segíteni kívánja. En­nek előkészítése azonban hosz- szabb időt vesz igénybe de ez nem azt jelenti hogy a belső nyilvántartásban a napi munká­ban a mikrofilmtechnika ne len­ne használható már ma is, tel­jes értékű módon. Ezért az ér­dekelt szakemberek egyetértettek azzal, hogy a belső nyilvántartá­sok és operatív feladatok meg­szervezésében már a mai jogi ke- • retek között is széles körű al­kalmazásra találjon a mikro- íilmteehnika. A Bács-Kiskun .megyei Tanács hasznos javaslatait felhasználva — mondotta dr GajdQCsi István — a tanácskozás résztvevőinek a maga részéről a mikrofilmtech­nika szélesebb körű alkalmazásá­ra intézkedési tervet dolgoz ki. Vállalja egyben a bázisintézmény­re háruló tevékenységi kör bőví­tését és a tapasztalatátadást. S. B. Az űrpilóták sajtóértekezlete Houstonban • Sajtóértekezletet tartottak a houstoni űrhajózási központban a nyáron esedékes szovjet—amerikai közös űrrepülés részvevői. Képünkön: Vance D. Brand, Alekszej A. Leonov (űrhajóparancs- nok), Thomas P. Stafford (amerikai űrhajóparancsnok), Donald K. Slayton és Valerij N. Kubászov szovjet fedélzeti mérnök a Szojuz— Apolló összekapcsolt űrhajók modellje előtt. (Telefoto — AP-MTI—KS.)

Next

/
Thumbnails
Contents