Petőfi Népe, 1975. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A századik vagon szerkezet Uszty-Ilimbe Az Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az Elnöki Tanács megvitatta az állampolgársági, valamint az egyéni kegyelmi ügyekkel kap­csolatos 1974. évi tervékenységét. Megállapította, hogy az ügyéket előkészítő szervek az Elnöki Ta­nács iránymutatásait figyelembe véve végezték munkájukat: A ho­zott döntések hozzájárultak a szo­cialista törvényesség további erő­sítéséhez. Az Elnöki Tanács ezután bírá­kat mentett fel és választott meg, végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Nagyközségi pártértekezlet Kiskunmajsán • Vasoszlopokat és főtartókat raknak a századik vagonra. AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXX. évf. 27. szám Árai 90 fillér 1975. február 1. szombat Tegnap a Fémmunkás Vállalat kecskeméti gyárának udvarában az iparvágány mellett műszakiak, szocialistabrigád-tagok gyülekez­Eredményes volt a pályaválasztási hónap Pénteken délelőtt Kecskeméten, a megyei tanács nagytermében kibővített jilést tartott a pálya- választási albizottság. Dr. Major Imre, a megyei tanács elnökhe­lyettese üdvözölte Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Komárom és Vas megye küldötteit: pedagógu­sokat, orvosokat, pszichológuso­kat, különböző intézetek, üzemek vezetőit. Ezután Czinege Gábor, a Bács- Kiskun megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet igazgatója ösz- szegézte a megyei pályaválasztási hetek eredményeit, tapasztalatait, értékelte a tanácskozások, az elő­adások, a bemutatók társadalmi hatását. Beszédét így kezdte: — A január 3-i albizottsági ülésen a célt közösen fogalmaz­tuk meg. Mégpedig: minél több ismeretet, információt nyújtani a pályaválasztásban érdekeltek részére; felhívni a lakosság, az is­kolák, vállalatok, intézmények, tanácsi és tömegszervezeti veze­tők figyelmét a pályaválasztás előkészítésének fontosságára; s végeredményben elérni, hogy a fiatalok rátermettségük, képessé­gük, tehetségük alapján, a társa­dalmi érdekek szem előtt tartásá­val tudjanak pályát, élethivatást választani, beilleszkedni a társa­dalom építő munkájába. Nos, a résztvevők megnyilatkozásai, a vendégkönyvek tanúsága és saját megítélésük szerint e célt sikerült elérni: megyénk közvéleményét egész hónapon át foglalkoztatták a pályaválasztást segítő esemé­nyek. Befejezésül köszönetét fejezte ki az igazgató a széles körű tár­sadalmi összefogásért, a közre­működő szervek, üzemek, intéz­mények segítőkészségéért, a szak­emberek, az aktivisták lelkes, odaadó munkájáért. Néhány ha­laszthatatlan tennivalóra is rá­mutatott. Állandó helyet kért a megyei pályaválasztási kiállítás­nak, sürgette a tanácsadó inté­zet új, korszerű igényeket ki­elégítő otthonának kijelölését és a műszerellátottság rendkívül alacsony színvonalára hívta fe' az albizottság, illetve a jelenlevők figyelmét. Az értekezlet hozászólásokkal folytatódott, majd dr. Major Im­re ünnepi zárszavával ért véget a pályaválasztási hetek 1975. évi rendezvénysorozata. K. F. Jobban kell ügyelni a mezőgazdaságban a beruházások hatékonyságára Pénteken ülést tartott a ME- DOSZ központi vezetősége; dr. Di- mény Imre mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter a mezőgaz­daság elmúlt évi munkájáról és az idei feladatokról tartott be­számolót. Hangsúlyozta: a nép - 1 gazdaságnak ebben az ágazatában az állami gazdaságok továbbra is , vezető szerepet vállalnak, meg­határozó szerepük van az új ter­melési és tartási rendszerek ki­alakításában és elterjesztésében. Az állami nagyüzemek idén az előirányzat szerint 5.4—5,8 szá­zalékkal növelik termelésüket, s a korábbinál fokozottabban érvény­re juttatják a takarékosabb gaz­dálkodás szempontjait. Ezzel kap­csolatban kiemelte a mezőgazda- sági beruházások jelentőségét; 1971—74 között a beruházások di­namikusan növekedtek, ami hoz­zájárult a termelés anyagi-mű­szaki megalapozásához. Űj létesítmények építésére, gé­pek vásárlására különösen a me­zőgazdaság állami szektorában fordítottak — arányosan — na­gyobb összegeket, ezt jelzi, hogy az elmúlt négy évben a mezőgaz­daság összes vállalati beruházá­sának egynegyede az állami gaz­daságokban valósult meg. Az ere­deti előirányzatot csaknem 15 szá­zalékkal túl is teljesítették ezek­ben az években, ami alapjában véve kedvező eredménynek szá­mít. A gazdálkodó egységek egy részénél azonban túlzott, úgyne­vezett beruházás-centrikus szem­lélet alakult ki. ami esetenként háttérbe szorította a gazdaságos­ság és jövedelmezőség követel­ményeit. Amikor mindent új be­ruházásokkal akarnak megoldani, akkor veszélyeztetve van a meg­levő kapacitások jobb kihaszná­lása. Ezen a szemléleten változ­tatni kell, a mezőgazdasági beru­házásoknál jobban kell ügyelni a hatékonyságra!, az állóeszközök arányos fejlesztésére, és arra, hogy az építkezések és a rekonst­rukciók idejében megvalósulja­nak. Az elmúlt évben ezzel kap­csolatban már mutatkoztak a fej­lődés jelei, és kedvező az is, hogy a beruházások anyagi-műszaki összetétele jelentősen javult. A gépberuházások aránya növekvő­ben van, ez pedig a termelésfejlesz­A Szojuz—Apollo program előkészítése • Houstonban tanácskoznak a Szojuz—Apollo közös űrrepülést elő­készítő szovjet és amerikai szakemberek. Képünkön: Jurij Zonov szovjet tudós, Konstantin Busujev, a Szojuz-program vezetője, Bob White amerikai mérnök, Vlagyimir Sziromjatnyikov szovjet mér­nök és Glynn Lunney, az űrrepülési program amerikai vezetője. (Telefolo — AP—MTI—KS.) Andrej Gromiko közel-keleti útra indul Bokor Pál, az MTI tudósítója írja: Ma újabb közel-keleti utazásra indul Ándrej Gromiko szovjet külügyminiszter. A moszkvai hi­vatalos közlemények szerint Gromiko előbb Szíriában, majd Egyiptomban tesz baráti látoga­tást. A látogatással kapcsolatban a moszkvai megfigyelők főként két körülményre hívják fel a fi­gyelmet. Elsősorban arra, hogy •miiként a külügyminisztei ko­rábbi utazásai is igazolták, a szovjet diplomácia elsőrendű cél­ja ebben a térségben a béke fenntartása, s ennek megfelelően a közel-keleti rendezés átfogó szovjet tervének előmozdítása az összes érdekelt felek bevonásá­val. Másodsorban: a szovjet dip­lomácia vezetője a Szovjetunió és a vezető arab államok közötti baráti kapcsolatok megszilárdí­tása céljából látogat el Damasz­kuszba és Kairóba. tek abból az alkalomból, hogy a gyárból elindult Uszty-Ilimbe a vasszerkezetekkel megrakott szá­zadik vagon. Mint azt Laczi István termelé­si főmérnök mondta a szovjet— magyar megállapodás értelmében október elején indították el az első szállítmányt a szibériai vá­rosba. Az otí épülő cellulózkom­bináthoz különböző vasszerkeze­teket, oszlopokat és főtartókat készítenek. A 80 millió forint értékű első hét csarnokszerkezet gyártása Után további két csar­nokszerkezet előállítására kaptak megrendelést, s hamarosan még újabb négy csarnokhoz szüksé­ges vasszerkezet készítésére kap­nak megbízatást. Tizenöt pártalapszervezét kép­viseletében hetvenhét küldött né­pesítette be tegnap kora délelőtt Kiskunmajsán a pártszékház ta­nácskozótermét. A kongresszusi előkészületek sorában — túljutva az alapszervezeti vezetőségeket újjáválasztó, s a kongresszusi do­kumentumokat megvitató tag­gyűléseken — ezúttal a helyi pártbizottság adott számot az el­múlt négyévi munkáról a nagy­község pártértekezlete előtt. Az eseményen részt vett és felszólalt Ispánovits Márton, a MÉSZÖV elnöke, a megyei párt- bizottság tagja, a járási párt-vég. rehaj tóbizottságot pedig Búza Dezső, a járási hivatal elnöke ■ képviselte. A nagyközségi pártbizottság beszámolóját Kalmár Pál, a párt- bizottság titkára terjesztette elő. Az 1970. évi pártértekezlet óta Kiskunmajsa politikai, társadal­mi, gazdaságpolitikai, ideológiai, szociálpolitikai és nem utolsósor­ban pártéletének fejlődéséért el­végzett munkát összegező és elemző számvetésből egyértelmű­en kitűnt: az eredmények min­den. vonatkozásban jelentősek, a nagyközség kommunistái sikere­sen ténykedtek a párt határoza­tainak végrehajtásáért. A rendkívül magvas, a fogya­tékosságokat is bátran taglaló, s a pártélet belső kérdéseinek megkülönböztetett figyelmet szentelő beszámoló, s a Központi Bizottság kongresszusi irányel­veivel, valamint a szervezete sza­bályzat módosításának terveze­tével kapcsolatos pártbizottsági állásfoglalás előterjesztése után igen aktív, felelősségteljes vita bontakozott ki. Érdemi munkájának első ré­szében a pártértekezlet egyetér­tőig elfogadta a beszámolót, s a további feladatokra vonatkozó javaslatokat csakúgy, mint a XI. pártkongresszus elé terjesztendő dokumentumokat. A továbbiakban a 35 tagú párt- bizottságot, valamint Kiskunmaj- sát a járási pártértekezleten kép­viselő 25 küldöttet választotta meg a pártértekezlet. Első ülésén a pártbizottság ismét Kalmár Pált választotta meg titkárnak. Átalakuló termék összetétél a Császártöltési Vegyesipari Szövetkezetnél tés egyik fontos tényezője. A be­ruházási politika javulását jelzi, hogy a beruházási hitelek növek­vő igénybevétele mellett az üze­mek a korábbinál jobban élnek saját erőforrásaikkal is. A miniszter megállapította: az állami gazdaságok összes beruhá­zásából tavaly 4,5 százalék szo­ciális jellegű volt. az hozzájárult az élet- és munkakörülmények javulásához. 1975-ben a gazdaságoknak ta­karékosan kell bánniuk az anyagi és pénzügyi lehetőségekkel, ösz- szefíiggésben a világpiacon mutat­kozó, a hazai mezőgazdaság szem­pontjából esetenként kedvezőtlen ártendenciákkal és a kialakult piaci helyzettel. ' t Ezután Micsuch László, a ME- DOSZ titkára a takarékos gazdál­kodás jelentőségére hívta fel a figyelmet, és ezzel kapcsolatban új munkaverseny-felajánlásokról számolt be A központi vezetőség ezután megtárgyalta a MEDOSZ állás- foglalását a gazdaságok idei terv­feladatairól. (MTI) A Császártöltési Vegyesipari Szövetkezet a megye egyenlete­sen fejlődő szövetkezeti közé tar­tozik. Mutatja ezt, hogy az 1973- as 15 és fél millió forintos ter­melési értéket tavaly már 6,5 millióval túlhaladták. A múlt évi árbevételből 6 millió forint a Zsiguli-programban való részvé­telből, 4,5 millió építőipari tevé­kenységből, egymillió pedig la­kossági szolgáltatásból szárma­zott. Ä többi egyéb munkákból, például tetöleszorító elemek gyártásából adódott, amelyeket a veszprémi MEZŐGÉP Válla­latnak, illetve a Bábolnai Álla­mi Gazdaságnak szállítottak. A tervek szerint 1975-ben át­alakul a szövetkezet termékösz- szetétéle. Vezetői tárgyalásokat folytatnak kooperációs partne­rükkel, a Mechanikai Mérőmű­szerek Gyárával a különféle gép­járművekhez alkalmazható kilo­méteróra-meghajtó spirál gyártá­sának átvételéről. Eddig ennek a terméknek csak a szerelését vé­gezték Császártöltésen. Amennyi­ben megegyezés születik, akkora szövetkezet 14—15 millió forint­tal növelheti árbevételét. A spirál gyártásának feltétele­it 6 millió forintos — álló- és forgóeszközökre fordítandó — beruházással tudják megteremte­ni, amihez a KISZÖV-től is vár­nak segítséget. A profil tervezett bővítéséhez húszfőnyi női munkaerőre lesz szükség, ami máris rendelkezés­re áll. A Császártöltési Vegyes­ipari Szövetkezet jelenleg 130 nő- dqlgozót foglalkoztat. Közülük szakképzettséggel mindössze egyetlen munkásnő rendelkezik. Az idén a kiskőrösi szakmunkás- képző intézet segítségével egyéves felnőtt szakmunkásképző tanfo­lyamot indítanak műszerészek számára. A tanfolyamra harminc asszony és leány jelentkezett. A. T. S Ponthegesztőkkel dolgoznak a császártöltési munkásnők a Zsigulik, hoz készülő kilométer-számlálókon. Tavaly 400 ezer garnitúrát gyártottak. Szerelik a kilométeróra-meghajtó spirálokat. A havi 10 ezer darab termék 50 százaléka exportra kerül. (Pásztor Zoltán felvételei.) 9 Horváth Elvira, a szövetkezet egyetlen szak­munkásnője feszmérőmutatók elektromos érint­kezéseit forrasztja. 9 A Zsiguli-program részeseként az idén víz. és üzemanyagór^-mutatókat is gyárt a szövetkezet Löd Éva mutatókat présel.

Next

/
Thumbnails
Contents