Petőfi Népe, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-28 / 149. szám

a bajai BÁCSKA Bútoripari Vállalat szép és korszerű bátorai Csöpi, Olympia, Baja és Sztár A Bácska Bútoripari Vállal a í termékei közül igen ismertek és közkedveltek az irodabútorok. Az idén 12 ezer különféle iro­dabútort készítenek 17 miliő fo­rint termelési áron. Keresett a CSÖPI iratszekrény, a BAJA. SZTÁR és OLYMPIA elneve­zésű íróasztal és a BAJA gép­íróasztal. Minden szekrény ajtaját úgy­nevezett zongorazsanérral füg­gesztik fél. Jelenleg ez a leg­jobb zár: a szekrény ajtaja nem mozdul el, nem kell attól tarta­ni, hogy egy idő múlva elrom­lik a zár és az ajtó nehezen nyitható. Egyedi beépített bútorgyártás­sal is foglalkozik a vállalat, ök készítették el a Bajai Állami Gazdaság irodaépületének belső berendezését, a Bajai Városi Ta­nács kistermének és folyosójá­nak falburkolatát és a kárpito­zott padokat. Több vállalat meg­rendelésére készültek hasonló egyedi berendezések. (x) Huszonnégy év telt el, míg az 1949-ben meg­alakult Bajai Bútor- és Faipari Vállalatból lét- rejött a mai BÁCSKA Bútoripari Vállalat. A Bajai Bútor- és Faipari Vállalat, valamint a Bács-Kiskun megyei Fatömegcikk és Fagyapot Gyártó Vállalat összevonásával 1966-tól kezd­ték meg a munkát a Bács-Kiskun megyei Bú­toripari Vállalatnál. Ennek bácsalmási üze­mét, a megyei kézműipari vállalat jánoshal­mi üzemét, a ládaipari vállalat keceli üzemét 1968-ig szakaszosan átadták a fővárosi Kiállí­tást Kivitelező Vállalatnak. Végül is 1970-ben alakult meg a csak bajai üzemegységeket ma­gába foglaló BÁCSKA Bútoripari Vállalat. 1967-ben hosszútávú fejlesztési tervet készí­tettek, amelyben meghatározták a vállalat jö­vőjét és eldöntötték, hogy áttérnek a bútor- gyártásra. Ennek érdekében készült el az idén júniusban az első nagy beruházás. Több mint 20 millió forintot költöttek az új üzemcsarno­kuk és berendezésének elkészítésére. Új üzemcsarnokban, modern gépekkel készülnek Ön is ezt vásárolja! A modern igényekhez jól alkalmazkodik a BÁCSKA Bútoripari. Vállalat. Az idén kezdték meg a bal oldali képünkön látható szép kivi­telű, magasan fényezett 9 darabból álló BABI LA­KÓSZOBA garnitúra gyártását. Az üzletekben máris sokan keresik ezt a kitűnő, Ízléses kis gar­nitúrát. Aránylag olcsó, 16 ezer forintba kerül. Különféle minőségű és színű kárpittal készülnék a heverők és fotelek. Egyelőre ágyneműtartó is tartozik a BABI LAKÓSZOBÁHOZ, de a kö­vetkező hónapokban már olyan^ heverőket készí­tenek, amelyeknek az alján lesz az ágyneműtarté. A kis méretű szobákban könnyen elhelyezhető, variálható a szép vonalvezetésű, korszerű formá­jú, garnitúra. A hozzá tartozó szekrénysor, amely egy kétajtós szekrényből, könyv- és fiókos szekrényekből áll, külön is megvásárolható. Ebben az évben 2 ézer BABI LAKÓSZOBA garnitúrát készít a vállalat és 300 szekrénysort. Jövőre az idei mennyiség két­szeresét gyártják. Jól jár, ha Ön is ezt a garnitúrát vásárolja, mert a BÚTORÉRT gyártmányfejlesztési osztályá­nak értékesítése szerint a BABI LAKÓSZOBA az országban kapható hasonló garnitúrák közül az egyik legjobb. IT r Ttt Megötszöröződött a bútorgyártás Az igényekhez alkalmazkod­va a Bácska Bútoripari Vál­lalatnak az volt a törekvése, hogy csüpán bútorgyártással foglalkozzanak. Ezért 1970 és 1971- ben fokozatosan megszün­tették a fagyapot gyártását. Ed­dig ebből évente. 10 millió fo­rint termelési értéket . tudtak előállítani. A nyílászáró szerke­zetek készítését is megszüntet­ték. A profiltisztítás után bútor­gyártással igyekeztek pótolni az ennek, következtében kiesett IS millió forintos termelési értéket. 1972- ben ez majdnem teljesen si­került hiszen bútorgyártásukat az 1970. évihez képest 13 millió forinttal növelték. Tavaly 53,4 millió forint termelési értéket állítottak elő. A bútorgyártás volumenének növelését alapvetően a munka- szervezés javításával és a mun­kaintenzitás növelésével érték el. Munkáslétszámuk : 20 száza­lékkal csökkent, vagyis keve­sebb munkaerővel változatlan A BÁCSKA Bútoripari Vál­lalat üzemei Baján három he­lyen működnek. Most készült el a központban egy 3 ezer 200 négyzetméter alapterületű, 10 és félmillió forint beruházással épült új üzemcsarnok. A fűtést szolgáló, korszerű olajtüzelésű kazánházat is építenek, s erre miptegy 4,4 millió forintot köl­tenek. Az üzemcsarnok techno­lógiai berendezése további 4 miliió 'forintba kerül. A bútor- gyártás technológiai folyamatai­nak legnagyobb részét ebben az épületben végzik, a szabászattól kezdve a csomagolásig. A dojj­eszkozállómány mellett a haté­konyság növelésével tudtak csaknem azonos termelést elér­ni. Tavaly a vállalati eredmény és az összköltség alakulása ked­vezőbb lett, mint a korábbi években. A vállalati eredmény 25,5 százalékkal növekedett az 1971. évihez képest. A termelés növekedési ütemét meghaladó értékben emelkedett a termelé­kenység, mégpedig 14,1 száza­lékkal. Ez annak köszönhető, hogy jobb munkaszervezéssel az improduktív létszámot csökken­tették, javult a munka- és bér­fegyelem, valamint új, nagy tel­jesítményű hidraulikus présgé­pet állítottak üzembe. A bér- színvonal 3,7 százalékkal halad­ta meg a bázisévet. Csökkentet­ték a ráfizetéses kárpitozott bú­torgyártást is. A Bácska Bútoripari Válla­lat tavalyi bútorgyártásával el­érte, hogy termelése bútorfélék­ből ötszörié nagyobb lett, mint 1966-ban. gozok a légkondicionáló be­rendezéssel ellátott üzemcsar­nokban megfelelő körülmények között tudnak majd dolgozni. Az épülethez csatlakozik egy korszerű szociális létesítmény, valamint irodaház. A városban levő 3 telephelyről az új üzem­csarnokba hozzák a már meglé­vő gépeket is. Az új korszerű üzem kialakí­tására összesen 20 millió forin­tot költ a vállalat. Az áttelepí­tés nagy feladatot ró a kollek­tívára, s szeretnék, ha intenzí­vebb munkával a várható ter­meléskiesést pótolni tudnák. Az ötéves terv végéig 41 százalék volumennövekedés elérését ha­tározták meg. Erre az évre 56 millió termelési érték előállítá­sát tervezték. Ezzel sem elégednek meg azonban a BÁCSKA Bútoripari A munka hatékonyabbá tétele érdekében a vállalatnál az el­múlt évben újraszervezték a brigádmozgalmat és a munka­versenyt. A célkitűzéseket ösz- szekapcsolták a napi termelési érdekkel, és a brigádok elé olyan feladatokat tűztek, amelyek leg­jobban segítik a termelést. Ta­valy 3 brigád érte el a legjobb eredményt: a November 7., a Dózsa György és a Braun Éva brigád. A vállalatnál dolgozók több, mint fele nő. A nemrég meg­alakult nőbizottság eddig is sok hasznos javaslatot tett a nők helyzetének jávítására. Meg­szüntették a családos, többgyer­mekes dolgozó nők több mű­szakját, és rendszeresen pénzzel támogatják a nagycsaládosokat. A BÁCSKA Bútoripari Válla­latnál háromszázhatvannyolcan dolgoznak. Több, mint 55 száza­lékuk törzsgárdatag. Eddig hú­szán érték el az aranyfokozatot, 55-en az ezüst- és 133-an a bronzfokozatú törzsgárdajel­vényt. A törzsgárdatagok még külön pénzjutalmat is kaptak. A tavalyi 3 miilió 842 ezer forint nyereségből 10,5 napi bér­nek megfelelő pénzt osztottak ki. Ez 64,1 százalékkal volt ma­gasabb az 1971. évinél, annak Vállalatnál. A termelékenység növekedésével, megfelelő mun­kaszervezéssel és gépesítéssel 1980-ra már 130 millió forint körüli termelési érték elérését tűzték ki célul. A vállalatnál dolgozók több, mint 51 százaléka, 172 munkás vesz részt a mozgalomban. Az idén ellátogattak a ZIM kecs­keméti gyárába és a vállalat vezetői az itteni brigádmozgal­mat tanulmányozták. Az új ta­pasztalatok figyelembevételével jövőre tovább szélesítik és fej­lesztik a vállalati munkaver­senyt és arra törekednek, hogy a dolgozóikat minél nagyobb számban bevonják a brigád­mozgalomba. ellenére, hogy a nyereségből fél milliót a fejlesztési alapba cso­portosították át. Erre azért volt szükség,, mert egyébként nem valósulhatnának meg a terve­zett fontos beruházások. Az idén a feladatok egyenle­tes végrehajtásával, jobb mun­ka- és üzemszervezéssel a ter­melést 5 százalékkal növelik, a gazdálkodás eredményességét szintén javítják. Az idei bérfej­lesztés összesen 618 ezer forin­tot tesz ki, ami annyit jelent, hogy az egy főre eső átlagos évi kereset 1678 forinttal növe­kedik. i Ebben az évben csaknem 4 millió forint nyereséget szeret­nének elérni. Ezzel kigazdálkod- ja a vállalat a bérfejlesztésre fordított összeget is. Cél: évi 130 millió forint termelési érték Újraszervezték a brigádmozgalmat Együtt a dolgozókkal i Furnér***« hidraulikus préssel. • Részlet az új üzemi épület szerelőműhelyéből. • A* új műhelycsarnok. • Beépített szekrények a Beruházási Vállalat irodahelyiségében. Lent irodabútorok: Csöpi iratszekrények, Baja írőasztal és irő­gépasztal.

Next

/
Thumbnails
Contents