Petőfi Népe, 1972. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-16 / 270. szám

h a PIAI I 1972. nov. 16., csütörtök Névnap: Ödön Napkelte: 6 óra 50 perc. Napnyugta: 16 óra 07 perc. holdkelte: 13 óra 22 perc. | Holdnyugta: 0 óra 56 perc. Magyar—szovjet történésztanácskozás Mai műsor KÖSS UTH-RADIÖ 8.18: Verbunkosok, nóták. 9.00: Gonuolalok a molekulá­ris biológiáról. 9.25: l>.rkas Lidann és Bartha Alfonz énekel. 10.05: Iskoiarádió. 10.20: Paganini: h-moll hegedű­verseny. 10.19: boz^a. Sárközi György történelmi drámájának rádióváltozata. 12.35: iVAtí.odiaKoktél. 14.00: Vallomás a műfordítás­ról. 14.20: az AIRT szimfonikus ze­nekara játszik. 35.10: Zengjen dalunk. 15.40: Népi zene. 16.05: Színházi beszélgetés. 16.25: Magyar szerzők művei­ből. 16.42: Keringők. 17.05: Népdaigyűjtőúton Bar­tók Béla nyomában. 17.25: Ösztönző-e a társadalmi ösztöndíj? Riport. 17.50: Mozart: Kis éji zene. 18.09: A Szovjet Széppróza Hetei. 18.48: Miért igen, miért nem? 19.25: Kritikusok fóruma. 19.35: Jimmy Smith és együt­tesének hangversenye. 20.58: Külpolitikai dokumen­tumműsor. 21.28: Népi zene. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Kodály Zoltán rádióelő­adásai. 4. rész. 23.08: A világtalan könnyei. Rádiójáték-kísérlet. 23.33: Az Ali Babák és a Skal- dowie együttes műsorá­ból. 0.10: Britten operáiból. PETÖFI-RÄDIÖ 8.05: Liszt- és Chopin-zongora- művek. 9.03: Mireille Mathieu éa Charles Aznavour felvé­teleiből. 9.40: Madarak és emberek. 10.00: A zene hullámhosszán. Közben: 10.30: Néhány sző zene közben. 12.00: Könnyűzenei Híradó. 12.30: Gesualdo-művek. 12.43: Szolnoki stúdiónk jelent­13.03: Bach: 205. kantáta »A megbékélt Aeolus”. 14.00: Ifjúsági randevú -? ket­tőtől—hatig ... 18.10: Nyugatnemet történészek az 1918-as összeomlásról. 18.32: Schubert: Wanderer-fan­tázia. 18.53: Idegen nyelv — anya­nyelv. 19.09: A Színművészeti Főisko­la vizsgaelőadásának közvetítése az Ödry Színpadról. Közben: 20.25: Üj könyvek. 21.22: A szovjet zeneművészet mesteriskolája. I. rész. 21.56: Mit olvashatunk a Béke és Szocializmus című fo­lyóiratban? 22.06: Arthur Endréze éneket 23.15: Zenekari muzsika. A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ November 16, este 7 óra CIGÁNYPRÍMÁS Arany-bérlet MOZIMŰSOR November 16: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor WUSA 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Háromnegyed 6 órakor a Gyer­mekmegőrző Mesemozi is tart előadást! KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor AZ ÜGYVÉD Csak 16 éven felülieknek! — KIÁLLÍTÁST REN­DEZTEK Debrecenben a Pedagógus Művelődési Házban Weintrager Adolf bajai festőművész-rajzta­nár alkotásaiból. A napok­ban megnyílt tárlaton a művész harmincegy olaj­képét és grafikáját mutat­ják be a debreceni közön­ségnek. — Erőteljesen fejlődik hazánkban a marketing te­vékenység (a piackutatás). A szeptemberi cannesi nemzetközi kongresszus adatai szerint Magyaror- szagon 800 főfoglalkozású és 1200 másodállású, vagy mellékfoglalkozású szak­ember dolgozik a marke­ting területén. Szerdán a Magyar Tu­dományos Akadémián megkezdődött a magyar— szovjet történész vegyes­bizottság háromnapos tu­dományos tanácskozása. Mátrai László akadémikus, az Akadémia filozófiai és történettudományok osztá­lyának elnöke üdvözlősza­vaiban kiemelte, hogy az 1969-ben alakult vegyes­bizottság figyelemre méltó eredményeket ért el a két ország történészeinek együttműködésében, és szá­mos tudományos tanácsko­záson vitatta meg a ma­gyar és a szovjet történet- írás fontos kérdéseit. Ezután Pach Zsigmond Pál akadémikus, a magyar, és A. P. Okladnyikov aka­démikus a szovjet tagozat elnöke mondott megnyitó szavakat, majd három munkacsoportban megkez­dődött a tudományos ta­nácskozás. léghajók kivitelre — A KECSKEMÉTI FO- TÖKLXJB e heti klubnap­ján, pénteken este 6 órai kezdettel Sárosi Imre bu­dapesti fotós színes dia­vetítéssel illusztrált él­ménybeszámolót tart. Cí­me: A Mont-Blanctól Ma­rokkóig. Egyetemisták látogatása A Gödöllői Agrártudo­mányi Egyetem Bács- Kiskun megyei diákklub­jának harmincöt tagja érkezik ma délelőtt Kecs­kemétre. Az egyetemisták megyénk mezőgazdasági üzemeibe látogatnak és fiatal agrárszakemberek­kel találkoznak. URH 18.10: Bemutatja a szerző.ff 18.40 : 2000 felé.... 19.15: Kamarazene. 19.41: Ludmilla Dvoráková Wagner operáiból énekel. 20.33: Bartók-művek. 21.15: A dzsessz kedvelőinek. 21.32: Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó Válla­lat új lemezeit. TELEVÍZIÓ 8.10: Iskola-tv. Magyar iroda­lom. (Alt. isk. 6. oszt.) 9.55: Magyar nyelvtan. (Alt. isk. 5. oszt.) 11.05: Kémia. (Alt. isk. 8. oszt.) 13.10: Magyar irodalom. (Ism.) 14.55: Magyar nyelvtan. (Ism.) 15.50: Kémia. (Ism.) 17.25: Hírek. 17.30: Tizen túliak társasága. 18.20: Radar. Különkiadás. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Vidocq újabb kalandjai. 4. rész: A martalőcok. 20.55: Sanzonról — sanzonra... 21.15: A tv galériája. 21.55: Tv-hiradó — 2. kiadás. 22.05: Az emberek a tévét né­zik ... Arany cigaretták Nehéznek találtak a vá­mosok egy cigarettásdo­bozt a bukaresti repülőté­ren. Miután jobban meg­nézték, kitűnt, hogy a ci­garetták aranyfüstből ké­szültek. A cigaretta tulaj­donosánál — egy külföldi turistánál — összesen egy kilogramm súlyú aranytár­gyakat találtak. — Motorkerékpárt lopott Kalocsán. Jakab Aladár Örkényi lakos. A férfi ha­sonló bűntettet már koráb­ban is elkövetett, ezért a bíróság 2 évi és 6 hónapi szibadságvesztésre ítélte. Hat tonna hasit Heinz Ruhnau, Hamburg belügyi szenátora a szoci­áldemokrata sajtószolgálat munkatársának elmondot­ta, hogy „kábítószerfron­ton” jelentékeny sikert mutat fel a rendőrség és a vámőrség együttműködé­se: 1971-ben a Szövetségi Köztársaság területén ö§z- szesen 6 tonna hasist, 61 kiló ópiumot, 416 kiló mor­fiumot és 89 ezer LSD-pi- rulát foglaltak le. Csaknem teljesen zajtalanul dék fölött ez a léghajó. Konrad lógó hosszúkás „szivar” 53 éves próbarepülésekkel. A 60 méter modem Zeppelin hét utast tud lóerős két Rolls-Royce-motorjá sebesség elérésére képes. Opti méter. A léggömb köpenyén egy reklámiroda megbízásából méretű második példányt ham készíteni belőle, ahol egy „rep rá. — Megcsúszott Kecske­mét belterületén a Szegedi Vízügyi Igazgatóság sze­mélygépkocsijával Buzár János, s ezért a 2-es autó­busz nekiütközött. Szeren­csére Varga Ferenc szege­di lakos csak könnyebben sérült meg. Az anyagi kár mintegy 6 ezer forint. Bu­zár ellen szabálysértési el­járást indítottak. A VILÁGHÍRŰ kecs­keméti barackpálinka fő­zéséhez 100 vagon barac­kot vett át a Budapesti Li­kőripari Vállalat kecske­méti telepe. A megyeszék­helyen működő üzemben 30 asszony havonta 80 ezer palackot tölt meg a már­kás itallal, ami 10—15 szá­zalékkal több a tavalyi mennyiségnéL köröz pár hét óta a Ruhr-vi- Hess, az ezüstös színben csil- kapitánya meg van elégedve a hosszú, 15 méteres átmérőjű magával vinni. Egyenként 240 val óránként 100 kilométeres malis repülési magassága 1500 5000 színes villanykörte ég, mert száll a magasban. Egy hasonló árosán Japán számára fognak ülő laborállomás” szerepe vár Képek Mongóliáról November 20-án, hétfőn este hat órai kezdettel ve­tített képes előadást tart Kecskeméten Tompa László geológus „Mongóliái uta­zás” címmel. A rendez­vény helye a TIT Móricz Zsigmond utcai klubhelyi­sége. — Bokszolni tanult Rostás László, Kiskunhalas, Pat­kó út 10. szám alatt lakó 20 éves fiatalember és tudását arra használta fel, hogy másokkal vereked­jen, kötözködjön. Egyik alkalommal a halasi csár­dában két férfit min­den indok nélkül ittas ál­lapotban megvert, majd a vasútállomáson — rendőr­nek adva ki magát — iga­zoltatni akart. Ezt észre­vette egy ott tartózkodó BM-dolgozó és igazolvá­nyát felmutatva felszólí­totta Rostást, hogy igazol­ja magát. A dühös fiatal­ember erre ököllel vála­szolt. Rostás Lászlót a bí­róság nem jogerősen 1 év és 10 hónapi szabadság- vesztésre ítélte. — Ittasan kerékpározott Petrohai János kiskunmaj- sai lakos a község belterü­letén, emiatt a rendőr iga­zoltatni akarta. Petrohai a rendőrt sértegette, majd ököllel megütötte. A bíró­ság hivatalos személy elle­ni erőszak bűntette miatt Petrohai Jánost jogerősen hathónapi szabadságvesz­tésre ítélte. UAL Új Sztár hazai alapanyagbál Csepel nyújtott rakte- rületfl 7 tonnás, 10 000 kilométert futott tehergépkocsi eladó. „Profilváltozás miatt 3-35” jeligére, Buda­pest, Felszabadulás té­ri hirdetőbe. 1985 A Budapesti Szeszipari Vállalat az idén 32 millió palackkal gyártott a nép­szerű Sztár üdítő italokból, legtöbbet a Sztár Colából és a Narancsitalból. A Sztár-Citrom és a Sztár- Tonik is népszerű és kere­sett volt. Ezek a termékek Hollandiából szállított im­portalapanyagokból ké­szültek. A vállalat most hozza forgalomba az első olyan Sztár-italt, amely­nek alapanyaga hazai, még­pedig a külföldön is igen keresett fekete ribizke, amely közismert magas C­Felugrott a mozgó vonatra... Halálos és életveszélyes sérülések Tragikus szerencsétlen­ség történt kedden a ko­ra esti órákban Kiskun­félegyházán, a vasútállo­máson. A Miskolc felé ki­induló 2701-es számú gyorsvonat egyik kocsijá­nak lépcsőjére ugrott fel Pólyák László, 36 éves kő­műves, Kiskunfélegyháza, I. kerület, Tanya 48. szám alatti lakos. A lépcső ned­ves deszkáján Pólyák megcsúszott, s a kocsik közé zuhant. A szeren­csétlen férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meg­halt. A rendőrség a vasút szakértőinek közreműkö­désével vizsgálatot indí­tott. Az ittasság és a felelőt­lenség okozott életveszé­lyes üzemi balesetet abo- doglári Szabadság Terme­lőszövetkezetben. Hétfőn délelőtt 10 órakor Sója László 25 éves, erőgépve­zető, Bodoglár 118. szám alatti lakos részegen ve­zette a rábízott kukorica­kombájnt. Munka közben átadta az erőgép vezeté­sét az ugyancsak részeg Harkai István 22 éves ra­kodónak, Bodoglár 78. szám alatti lakosnak. Sója me­net közben leugrott a kombájnról, elvesztette egyensúlyát és a gép alá zuhant. Sója Lászlót élet- veszélyes sérülésekkel szál­lították a kórházba, álla­pota válságos. Az üzemi baleset ügyében a rendőr­ség vizsgálatot indított. vitamin tartalmáról. A vál­lalat csaknem egymillió palack gyártásához elegen­dő alapanyagot szerzett be a mezőgazdasági üzemek­ből, úgyhogy elegendő tar­talékkal rendelkezik, s még akkor is ki tudja elé­gíteni az igényeket, ha az új ital rövidesen a legnép­szerűbbek közé tartozik majd. Az első 60 000 pa­lackot néhány napon belül forgalomba hozzák. Az italt szerdán bemu­tatták a kereskedelmi szakemberekn ek. Gondatlanságból szobaiűz Hétfőn a késő esti órák­ban tűz ütött ki Seres Mihályné, Kiskunfélegy­háza, Horváth Zoltán utca 80. szám alatti lakásának szobájában. Az asszony — mint a vizsgálat kiderítet­te — a szobában levő kályhába begyújtott, s a lakásból eltávozott. A má­sik szobában nem volt kályha, s a használaton kívüli füstcső nyílását ronggyal tömték be. A kályhából kipattanó szik­rától meggyulladt a rongy, kiesett a füstcsőnyílásból, ráesett az ott tárolt ruha­neműkre, s a tűz átterjedt a szoba berendezésére is. A tüzet a kiskunfélegyhá­zi állami tűzoltók oltották el. de így is mintegy tíz­ezer forint anyagi kár ke­letkezett. Seres Mihályné ellen eljárást indítottak. G. G. Várható időjárás ma es­tig: északnyugat felől fel­szakadozó felhőzet. már kevesebb helyen eső, havas­eső, hózápor. Élénk, több­felé erős. viharos lökések­kel kísért északnyugati- északi szél. Az éjszakai le­hűlés elsősorban északnyu­gaton erősödik. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet északnyugaton fagypont körül, máshol plusz 2—5 fok között. Leg­magasabb nappali hőmér­séklet csütörtökön 4—8 fok között. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: november 14-én a középhőmér­séklet 7,2 (az 5# Íves átlag 4,9), a legmagasabb hőmérséklet 9,6 Celsius-fok volt. November 15-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 6,1, délután 1 óra­kor 6,9, a legalacsonyabb hő­mérséklet 5,4 Celslus-fok volt. A csapadék mennyisége 8,7 milliméter. Havazás Ausztriában Ausztriában és Svájcban a magasabb hegyeken már mindenütt hótakaró van. A Grossglocknert másfél mé­teres hó borítja és a hegy­re vezető autóutat lezár­ták. Ez a ..téli szünet” ál­talában május végéig tart. A nagy havazás miatt mindkét országban a leg­több hágó járhatatlan. Stá­jerországban átlagosan 30 centiméteres a hótakaró a hegyeken, ezért a hegyi utak csak hóláncokkal jár­hatók. Sokhelyütt kellett menteni a hóban elakadt kocsikat, mert legtöbb sze­mélygépkocsivezető nem készült fel a váratlanul be­köszöntött havazásra, s a hegyi utakon nyári gumi­kerékkel közlekedett. (MTI) — ŰJ sütőüzemet épít Bácsbokodon a helyi ÁFÉSZ a bajai Sütőipari Vállalattal közösen. A friss péksütemény és a meleg, ropogós kenyér árusítására az üzem mellett új bolt is nyílik. Munkahelyi légkör, felvilágosítás Tegnap délelőtt nagy­gyűlést tartott Kecskemé­ten az SZMT székhazában az Orvos-Egészségügvi Dolgozók Szakszervezeté­nek Bács-Kiskun meg ei Bizottsága és a meg vei tanács egészségügyi osztó lya. Dr. Pataky Józ-cf megnyitója után Munka­helyi légkör az egészség- ügyi intézetekben címmel dr. Buda Béla, a Pszicho- therápiás Központ mun­katársa tartott előadást. Ezt követően Kertész Má­ria, az Egészségügyi Mi­nisztérium felvilágosítási központjának munkatársa az egészségügyi intézetek­ben folyó felvilágosító munkát elemezte, majd beszámoló hangzott el a középkáder szakcsoport két éves munkájáról. SFPfc. ». Mpgvar Szocialista Munkáspárt Báes-Klskun megvet Bizottsága lapja. - Főszerkesztő: dr Weither Dániel. — Kladla a Bács megye Lapkiadó yáltalar —. Felelős- iszinger András -gazgatő szerkesztősbe- Kecskemét Városi Tanácsit«*. - ím• snCn818 t't k »F» Kiddé r szabadság téM'a. Telefon: 11 7nc Terjeszti a Magyar Posta — Flőfizethetc a helyt postahivataloknál és kézbesítőknél — Előfizetési díj: 20.— Ft. Postautalványon, valamint átutalássá! a Kük 215—96 162 pénzforgalmi Jelzőszámára. Petőn Nyomda Kecskemét. Telefon: 13-729. — index: 25 065

Next

/
Thumbnails
Contents