Petőfi Népe, 1972. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-01 / 232. szám

*. oldal 1972. október 1., vasárnap Légi csata Hanoi fölött Méregtengerben a belgák BRÜSSZEL (MTI) A belga főváros lakói pénteken döbbenten érte­sültek arról, hogy Brüsz- szeltől mindössze 64 kilo­méterrel délkeletre, Han- neche városka közelében immár másfél éve három­ezer tonna mérgezőanyagot tárolnak, egyeljek között 1200 tonna ciánkálit. Ez a mennyiség elegendő volna ahhoz, hogy Nyugat-Euró- pa lakosságának nagy ré­szét kipusztítsa. Mint a hatóságok kide­rítették, a roppant nagy mennyiségű veszedelmes mérget egy holland szállít­mányozási cég rakta le kü­lönböző belga és nyugat­német vegyipari vállalatok megbízásából. A helyi bel­ga hatóságok csak a lako­sok bejelentéséből szerez­tek tudomást a veszedel­mes méregről. Jelenleg gázálarccal és különleges védőöltözettel felszerelt szakembercsopor­tok vették kezelésbe a méregtartályokat, hogy biz­tonságba helyezzék őket, mert a hosszú állás alatt sok fémtartály a korrózió következtében elvékonyo­dott. A tartályokat műanyag védőburokkal látják el és végül elszállítják a telep­ről. Remélik, hogy a Mól melletti belga nukleáris központban sikerül meg­semmisíteni őket. (UPI) Az áldozatok főleg színesek Dél-Afrika történetének legsúlyosabb vasúti szeren­csétlensége történt pénte­ken éjszaka Fokvárostól 64 kilométerre. A halálos ál­dozatok számát még nem állapították meg pontosan, de minden bizonnyal leg­alább száz ember vesztette életét. A kilenc kocsiból álló személyvonat - eddig isme­retlen okokból kisiklott Malmesbury városa közelé­ben és az első öt-hat kocsi egymásra torlódott. A szerelvény összeállítá­sánál a vasúti rendezők szi­gorú „faji értéksorrendet” tartottak szem előtt: köz­vetlenül a mozdony mögött négy harmadosztályú kocsi következett, egyenként 150 színes utassal. Ezek á ko­csik roncsolódtak össze a legjobban. Utánuk két má­sodosztályú vagon követke­zett, szintén színes utasok­kal, majd legvégül jött há­rom elsőosztályú kocsi, amelyben fehérek ültek. Ezek a kocsik úgyszólván teljesen épen megúszták a szerencsétlenséget. SAIGON Pénteken amerikai va­dászbombázók 250 bevetés­ben B—52-es repülőerődök pedig hat hullámban tá­madták Észak-Vietnamot — közölte szombaton délben a saigoni amerikai hadvezetés szóvivője. A kambodzsai hadijelen­tések szerint a khmer ha­zafiak és a Lón Nol-rezsim alakulatai között az elmúlt héten a leghevesebb fegy­veres összecsapások a Phnom Penh fővárost a dé­li országrésszel összekötő főútvonal mentén folytak. A hazafiak több ponton el­vágták a stratégiai fontos­ságú főútvonalat és ellen­őrzésük alatt tartják hosz- szabb szakaszait. Laoszban Vang Pao tá­bornok és a CIA amerikai Tanaka japán miniszter- elnök és kísérete ötnapos pekingi látogatás után szombaton visszaérkezett Tokióba. A tokiói repülő­téren pártjának és kormá­nyának vezetői, valamint az ellenzéki pártok vezető képviselői fogadták. Megér­kezése után tett rövid nyi­latkozatában Tanaka hang­súlyozta a japán—kínai kapcsolatok normalizálásá­nak jelentőségét és kife­jezte reményét, hogy Japán kapcsolatai mind Kínával, mind más országokkal fej­lődni fognak. Japán politikai körök­ben az a vélemény, hogy Tanaka és Csou En-laj Lőfegyverek zajától vol­tak hangosak az észak-ír­országi főváros, Belfast utcái szombatra virradó éj­szaka. A brit katonák és az IRA fegyveresei közötti összecsapásoknak összesen öt halálos áldozata és több sebesültje van. Nagyon sú­lyos robbanás történt a vá­ros központjában levő egyik bárban, amelyet ka­HANOI Szombaton délelőtt (helyi idő szerint) fél 11-kor több amerikai légi kötelék tá­madta a VDK fővárosát. Bombázták és rakétákkal lőtték a város keleti és dé­li kerületeit, valamint a fő­városhoz tartozó járások lakott helységeit. A tárna­hírszerző központ által ki­képzett alakulatai állítólag arra készülődnek, hogy „visszafoglalják” a népi erők által csaknem egy év­vel ezelőtt felszabadított Kőedény-síkságot. Az AFP tudósításából ki­tűnik, hogy a királyi kor­mány néhány nap óta je­lentős alakulatokat — a többi között három thaiföl­di zászlóaljat — vezényelt e térségbe, elsősorban a Vientiane fővárostól 130 ki. megállapodott, három hó­napon belül sor kerül a nagykövetek cseréjére To­kió és Peking között. Kül- ügyminisztériumi források szerint vagy még az év vé­ge előtt, vagy legkésőbb januárban megkezdik mű­ködésüket a nagykövetsé­gek. Kína helyzetét meg­könnyíti, hogy a japán— tajvani diplomáciai kapcso- csolatok megszakításával automatikusan a Kínai Népköztársaság tulajdoná­ba került Tajvan tokiói nagykövetségének és kon­zulátusának épülete. Hírek szerint azonban Tajvan — számolva a kapcsolatok megszakításának lehetősé­gével — jó előre eladta tolikusok látogatnak. A pokolgépet feltehetően pro­testáns szélsőségesek he­lyezték el az épületben. A merénylet következtében 15 sérültet szállítottak súlyos állapotban kórházba. Az ír Köztársasági Had­sereg ideiglenes szárnya Dublinban bejelentette, hogy az észak-írországi Long Kesh-i internáló tá­bor foglyai pénteken éh­dó repülőkkel a VDK lé gierejének MÍG típusú gé pei felvették a harcot. A légi csata, közvetlenül a vá ros központja felett töb' mint fél órán át tartott. A támadás okozta károkról valamint a lelőtt gépek számáról még nem adtak ki jelentést lométerre északkeletre levő Long Cheng környékére. Emlékezetes, hogy a királyi kormány alakulatai az év folyamán a népi erők nyo­mására fejvesztve mene­kültek el a stratégiai fon­tosságú Long Cheng-ből. Most ellenakcióra készülőd­nek, de mint a francia hír- ügynökség írja, a Laoszban szép számmal működő amerikai katonai tanács­adók nem túl derűlátók az ellenakció sikerét ille­tően. ezekpt az épületeket. Tokióban körülbelül fél évre teszik azt az időt, ami feltétlenül szükséges a I japán—kínai béke és ba­rátsági szerződés előkészí­téséhez és megkötéséhez. Számítanak rá. hogy a szerződésről szóló tárgyalá­sokon Kína felveti a Szen- kaku- (Tjaoju) szigetek kérdését, de nem hiszik, hogy ez komolyan akadá­lyozná a megegyezést. A japánok nagy fontos­ságot tulajdonítanak a japán—kínai kereskedelmi szerződés megkötésének, mindenekelőtt azért, hogy ezt figyelembe vehessék távlati gazdaságfejlesztési I terveik kidolgozásában. ségsztrájkba léptek, tilta­kozásul a táborban ural­kodó embertelen körülmé­nyek és a foglyok kínzása ellen. Mint a szervezet szóvivője közölte, a bíró­sági eljárás nélkül, csupán gyanúsítás alapján inter­nált embereket a tábor őrei állandóan verik és egyéb módon kegyetlenül bántalmazzák. (Reuter, UPI) Laoszban támadásra készül a kormány Heves harcok Kambodzsában is Fél év múlva várható a békeszerződés A japán gazdasági körök sokat várnak a kapcsolattói TOKIÓ (MTI) Zajos éjszaka Belfastban Kegyetlenkednek az internáltakkal BELFAST (MTI) Fock Jenő távirata Csou En-lajnak CSOU EN-LAJ Elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének PEKING A Magyar Népköztársaság kormánya, a magyar nép és a magam nevében üdvözletemet és jókívánságai­mat küldöm önnek, a Kínai Népköztársaság Állam­tanácsának és a nagy kínai népnek nemzeti ünnepük, a Kínai Népköztársaság megalakulásának 23. év­fordulója alkalmából. őszintén kívánom, hogy országaink kapcsolatai a proletárnemzetköziség elvei alapján fejlődjenek. Meg­győződésem, hogy ez elősegíti a szocializmus, a béke és a haladás közös ügyét. FOCK JENŐ, a Magyar Népköztársaság kormányának elnöke • * • Az évforduló alkalmából Péter János külügyminisz­ter táviratban üdvözölte Csi Peng-fejt, a Kínai Nép- köztársaság külügyminiszterét. (MTI). náberú dúl a két Jemes kezűt Az Arab-félsziget dél­nyugati részén ismét kiéle­ződött a két Jemen határ­viszálya, amiben most már nemcsak a szárazföldi csapatok, hanem harci repülőgépek is részt vesz- ' nek. A két főváros egy­mást vádolja agresszióval. , Az Arab Liga pedig meg­bízta Mahmud Riad főtit­kárt a közvetítéssel. Pénteken délben az észak-jemeni hadsereg ál- í tál támogatott zsoldosok jelfoglaltak négy dél-jemeni határfalut. A támadók ne­héztüzérségét és tankokat is bevetettek. A falvakban7 számos há­zat felgyújtottak, a lakoso­kat pedig elűzték. A dél­jemeni hadsereg egységei e forrás szerint megőriz­f-fálr nvi ->:t1 m’.lk ni és akarták tovább feszíteni a húrt, hogy lehetővé tegyék az Arab Liga közvetítését. Szelim Ali Rabi a, a Je­meni NDK elnöke üzene­tet intézett El-Iraanihoz, a Jemeni Arab Köztársaság elnökéhez, felkérte őt, hogy vonja vissza csapatait a megszállt falvakból és szüntesse be a harci cse­lekményeket. Szanaaban, a Jemeni AK fővárosában pénteken azt jelentette a rádió, hogy dél-jemeni repülőgépek bombázták Kataba határ­várost, s a támadásnak polgári és katonai áldoza­tai is vannak. A rádió szerint negyedik napja folynak a harcok Kataba körül. A jemeni csapatok lelőttek két dél-jemeni re- .xxüln&áneLi ■mtmmwTä AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA HÉTFŐ: Tanaka japán miniszterelnök Pekingbe ér­kezett. A norvégek népszavazáson a Közös Piac­hoz való csatlakozás ellen foglaltak állást. KEDD: Gromiko szovjet külügyminiszter felszólalt az ENSZ közgyűlésén. A két német állam képviselői újból találkoztak Berlinben. SZERDA: Véget ért Párizsban Henry Kissinger és Le Dac Tho újabb bizalmas megbeszélése. Péter János külügyminiszter New Yorkba utazott. CSÜTÖRTÖK: Nasszer halálának második évforduló­ján ülést tartott az Arab Szocialista Unió. Meg­állapodás a palesztin felszabadító szervezetek és a libanoni kormány között. PÉNTEK: Japán és a Kínai Népköztársaság között diplomáciai kapcsolat jött létre. A malaysiai mi­niszterelnök Moszkvába érkezett. SZOMBAT: Haig tárgyalása Saigonban Thieu elnök­kel. Nixon aláírásával törvényerőre emelkedett a szovjet—amerikai megállapodás a rakétaelhárító rendszerek korlátozásáról. így látta a hetet hírmagyarázónk, Pálfi józsef: A hét eseménye minden­képpen Tanaka japán mi­niszterelnök kínai útja és a két nagy ázsiai ország közötti megállapodás volt. Eddig ugyanis nagyban- egészben azt lehetett mon­dani a második világhábo­rú után kialakult ázsiai helyzetről, hogy az óriási földrész az Egyesült Álla­mok vagy általában az imperialista tábor befolyá­sa alatt áll. A két ázsiai nagyhatalom, Kína és Ja­ján sokáig képtelen volt érvényesülni: Kína azért, mert elszigetelődött, Japán azért, mert a második vi­lágháború veszteseként ke­vés vélt a politika? súlya. A Szovjetuniónak, mini világhatalomnak, de mini részben ázsiai hatalomnak is fokozatosan megnövek­szik a szerepe, ám nyil­vánvaló, hogy nemcsak az imperialista USA, hanem egy évtizede a soviniszta, önző politikát folytató Kí­na törekvéseivel is meg kell küzdenie. Most Ázsiában két igen aktív és igen ambiciózus politika között jött létre átmenetinek tűnő közele­dés: Kína és Japán közt pillanatnyilag az egyetér­tésre való törekvés mutat­kozik meg inkább, konkrét problémáik megoldását ké­sőbbre halasztották. A két nagy ország az utolsó száz év alatt inkább volt egy­más ellensége, mint barát­ja, így aztán a mostani kapcsolatfelvétel minden­képpen fordulatot jelent. A fordulatnak — bár­mennyire is az Egyesült Államok tudtával és hall­gatólagos vagy színlelt be­leegyezésével történt — van egy bizonyos amerikaelle- nes éle. Hiszen most éppen az a diplomáciai és katonai építmény rázkódik meg alapjaiban, amely a hideg- háborús korszak hírhedt amerikai külügyminiszteré­nek, néhai John Foster Dulles-nak műve volt. Pél­dák kellenek? Az 1960-ban megkötött amerikai—japán védelmi szerződés, amely az 1951-es San Francisco-i első szerződésben nyugszik, tulajdonképpen „Kína fé- kentartását” célozta, ezen­kívül bázisok biztosítását az USA számára Japánban. Innen kiindulva tudta vol­na Amerika az „ázsiai csendőr” szerepét eljátsza­ni az egész Távol-Keleten. 1954-ben az USA teljes ka­tonai segítséget ígért a Tajvanon rekedt Csang Kaj-seknek. Az ígéret ma már vajmi keveset ér, ha az Egyesült Államok e cél­ra nem veheti igénybe Ja­pán támaszpontjait. A vesztes mindenekelőtt Tajvan. Egyes nyugati vé­lemények szerint a kínai— japán megállapodás meg­adta a kegyelemdöfést Csang Kaj-seknek. Japán már gazdasági téren is el­Budapestcn, a Magyar Tudományos Akadémia vár- negyec*^ levő kongresszusi termében három napon át tartott az európai polgármestereknek a magyar fő­város centenáriuma alkalmából rendezett találkozója.

Next

/
Thumbnails
Contents