Petőfi Népe, 1972. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-01 / 232. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ÚS óvoda Kalocsán Kádár János az ünnepségen A lehető legkorszerűb­ben kialakított, központi fűtéses épületben három foglalkoztató terem áll a kicsinyek rendelkezésére. Ezeket egészítik ki a szük­séges kiszolgáló helyiségek: konyha, ebédlő, fürdő, öl­töző. A város — a jelentős társadalmi munkát is bele­értve — mintegy 3 millió forintot áldozott az új gyermekintézmény elkészí­fiz Országos Tervhivatal jubileuma Az Országos Tervhiva­talban szombaton ünnep­séget tartottak a népgazda­sági tervezés bevezetésé­nek 25. évfordulója alkal­mából. Az ünnepségen részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Nyers Rezső, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, a Po­litikai Bizottság tagjai, dr. Ajtai Miklós és Vályi Pé­ter, a Minisztertanács el­nökhelyettesei, Bálint Jó­zsef, a Központi Bizottság osztályvezetője, Lázár György munkaügyi mi­niszter és dr. Kurucz Imre, az V. kerületi pártbizott­ság első titkára is. Az ünnepséget dr. Szla- meniczky István, az Or­szágos Tervhivatal pártbi­zottságának titkára nyitot­ta meg, majd Párdi Imre, az Országos Tervhivatal elnöke mondott ünnepi j beszédet. Ezután Párdi Imre jubi­leumi emlékérmeket és Ki­váló dolgozó kitüntetése­ket adott át számos dol­gozónak. Elsőként dr. Ily- lyés Éva, az Országos Tervhivatal osztályvezető­helyettese és Szinai Jolán adminisztrátor kapta meg az emlékérmet, vagyis az a két dolgozó, aki 25 év óta az Országos Tervhiva­talban végzi munkáját. Az emlékérmek és a ki­tüntetések átadása után Kádár János beszédet mondott. Az ünnepség dr. Szla- meniczky István zárszavá­val, majd az Internacionálé hangjaival ért véget. (MTI) Nehéz negyedév előtt a megye nehézipara Már rég óta nem volt év végi hajrá az ipari üze­mekben a felek szerint azonban az idén szükség lesz rá. Tájékozódásul a megye három legnagyobb vasipari, illetve kohászati [ és gépipari üzemét keres­tük fel. Mindhárom hetyen J bizonyos mértékű lemara-; dás mutatkozik, bár az nem pótolhatatlan. Felülvizsgálták a versenyvállalásokat A Lampart Zománcipari Művek kecskeméti gyára az idén is 200 ezer kád gyártására szerződött. Eb­ből 70 ezret a nyugati, 27 ezret a szocialista orszá­gokba exportál, a többit a belkereskedelem értékesíti. Évközben anyagellátási ne­hézségekkel küzdött a vál­lalat, ráadásul nem is min-] dig a várt összetételben kapta a szállítmányokat, j ezért növekedett a selejt­százalék, illetve csökkent j az elsőosztályú termékek aránya. Ily módon a ter­vezettnél kevesebb kádat tudtak értékesíteni. A negyedik negyedévre az anyagellátás megnyug-1 tatónak ígérkezik. A gyár j vezetői és dolgozói erőfe- j szítéseiket most arra for-! díthatják, hogy szállítási kötelezettségeiknek eleget j tegyenek. A műszakiak a többi között a homokelő- j készítést korszerűsítették, a szocialista brigádok pedig j az újabb feladatok alapján! felülvizsgálták versenyvál- j lalásaikat. A gyáregység-J ben még október első fe-' lében nagyszabású brigád-5 vezetői tanácskozást szer- j veznek a negyedik negyed-j évi termelési feladatok j végrehajtásának megtár­gyalására. Három csomagolási díj Műszakiak — szocialista brigádok Az építőipar részére ter­melő Fémmunkás Vállalat kecskeméti gyárában az okozott évközben gondokat, hogy a beruházások meg­szigorítása miatt az üzleti partnerek egy része kérte megrendelésének törlését, vagy a szállítások később­re halasztását. Ez azután a gyáregység termelési elő­irányzatának teljesítését hátrányosan befolyásolta. Az országos nagyberuhá­zásokra, mint a Péti Nit­rogén Művek rekontsruk­ciójára, a Hejőcsabai Ce­ment és Mészmű építkezé­seire továbbra is folyama­tosan szállítják a vasszer- | kezeteket, míg a lemondott, megrendeléseket piackuta- j tás útján igyekeztek pótol- j ni. A gondokat főleg az; okozza, hogy a nagy szári-j ában készülő termékek he-1 lyett — rövid határidőre ] történő szállítással —, egye- j di gyártmányokra kaptak megrendeléseket. Jobbak a feltételek Az esztendő utolsó há­rom hónapja a Kiskunfél­egyházi Vegyipari Gépgyár­ban sem lesz könnyű. Az idei 325 millió forintos termelési előirányzatból 110 millió forint értékű vegyi­pari berendezés elkészíté­se maradt az utolsó ne­gyedre Évközben késtek az ötvözött saválló fenékle- mae szállítmányok, és a kooperációs partnerek saj­toló kapacitása is kevés­nek bizonyult a folyamatos termeléshez. Ilyesmi nem először for­dul elő a Vegyipari Gép­gyárnál, ezért nem ború­látók az utolsó negyedévet illetően. Kedvezőnek tart­ják, hogy évközben 35 szá­zalékkal csökkent a mun­kaerőmozgás, így jobbak a feltételek az üzem- és munkaszervezésre. N. O, tésére. Kalocsa több válla­lata egyébként összesen 2 és negyed millió forinttal támogatja az óvodák létre­hozását. Ez a felajánlás már a következő, hasonló jellegű intézmény tető alá hozásának az ígéretét is magában rejti. Képünkön: az új, óvoda belső udvarán gondtalanul hancúroznak az apró em­berkék. A III. Országos Csomagolási Konferenciával egy időben sorra kerülő csomagolási versenyre három új eljárással nevezett be a Kecskeméti Konzervgyár, s mindhárom csomagolási módjuk nagy elismerésben részesült. A konzervgyár vezetői tegnap délelőtt ün­nepélyes keretek között vették át Budapesten a nép- művészeti köcsögökben forgalomba kerülő szilvaízért a Művelődésügyi Minisztérium különdiját. Ezenkívül két különdiját kaptak a Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztériumtól, i (Pásztor Zoltán felvétele) Egyelőre csak terv A mintalakótelep Mintalakótelep létrehozá­sát tervezik Kecskeméten. A körvonalak egyelőre csak a városi tanács el­nökhelyettesi irodájában őrzött tervrajzon láthatóak. A Vacsi köz és a Mik­száth Kálmán körút ke­reszteződésénél 12 hektáros területet jelöltek ki szín­helyül. A középpontban sportpálya, mellette szol­gáltató- és ABC áruház lesz. Ezek a járulékos be­ruházások azt a 378 csa­ládot hivatottak kiszolgál­ni, akik majd ideköltöz­nek. Ahány épületcsoport, annyiféle megoldás szere­pel az elképzelések kö­zött, és csaknem vala­mennyi más-más technoló­giával készül el. A lakások 1—2—3 szobásak, az alap­területük 45—86 négyzet- méterig terjed. Földszintes és emeletes házak illesz­kednek harmóniába, és mindegyik házhoz kis kert is kapcsolódik. A leendő kecskeméti mintalakótelep egyik célja, hogy feloldja a lakónegye­deinkre olyannyira jellem­ző egyhangúságot, építé­szeti unalmasságot. Az épületeket ugyanakkor úgy csoportosítják, hogy a le­hető legkevesebb közmű­vesítés! költség terhelje őket. A mintalakótelep létreho­zásában megegyezett a me­gyei és városi tanács, a tervezőiroda, illetve az Építésügyi és Városfejlesz­tési Minisztérium 3. szá­mú célprogram bizottsága, amelyik a magánlakásépí- tés korszerű módozataival foglalkozik. A kivitelezésre lakás- építési szövetkezet alakul. A szervezéssel a MÉSZÖV lakáspolitikai titkársága foglalkozik. Egyelőre hiányzik 40 millió forint ahhoz, hogy az elképzelések valóra váltása elkezdődhessen. Tervezik a közműveket s készülnek a költségszámí­tások is. A lakásépítési szövetkezetbe a következő esztendő első félévétől le­het jelentkezni. H. F. Lakásépítési őrjárat (4. oldal) Erzsiké, a képviselő (5. oldal) Művelődés, irodalom, művészet (6—7. oldal) Mi történt? (8. oldal) (9. oldal) BAGS­xxvn. évf. 232. szám 1972. okt. 1„ vasárnap Ara: 1 forint Szeptember közepén ad­ták át Kalocsán a Széche­nyi lakótelep új, 75 sze­mélyes óvodáját.

Next

/
Thumbnails
Contents