Petőfi Népe, 1972. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám

I Kevés a gyümölcsszörp Világ proletárjai, egyesüljetek! Á solti gyerekek örömére A% ellenőrzések tapasztalatai JäVlllt az élelmiszerek minősége Nyolc tanterem, könyvtár, szakköri szoba... A Bács-Kiskun megyei Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet ta­pasztalatai szerint jelentő­sen javult az idén az élel­miszerek, italok, élvezeti cikkek és dohányipari ter­mékek minősége, s a gyár­tástechnológiai fegyelem. A hivatalos ellenőrzések so­rán vett minták alapján a hibás áruk aránya 16,8 szá­zalékra csökkent a tavalyi 26,9 százalékról. A legérzékelhetőbben a baromfiiparban vált ha­tékonyabbá és szervezet­tebbé a belső ellenőrzés, ami azt eredményezte, hogy megcsappantak a tavalyi esztendő súlyosabb hiá­nyosságai, s javult a Kecs- 1 keméti Baromfifeldolgozó Vállalat, valamint a kis­kunhalasi gyáregység cik­keinek a minősége. Az intézet szakemberei azt is megfigyelték, hogy. a Kecskeméti Konzervgyár­ban ésszerűsítették a tech­nológiai folyamatokat, ami a gyártás biztonságát nö­velte, s állandósult a ma­gasabb termelési színvonal. A Szegedi Paprikafeldol­gozó Vállalat leveskészít­ményei viszont súlyhiányo­sak voltak, a Szegedi Kon­zervgyár pedig — válogatá­si hiba következtében — mérgező idegen anyaggal szennyezett zöldbabkonzer- vet is forgalomba hozott. Az állami ipar száraztész­táival nem volt semmi baj, a kalocsai és a bajai sütő­ipari vállalatok nagykocka tésztái csupán a törmelé­kesség és a jelölések miatt 1 kifogásolhatóak. A szakemberek megálla- I pításai szerint a sütőipari termékek tartják a minősé­güket. A technikai színvo- i nal azonban csak Vontatot­tan emelkedik. Lassú az in- | ténzív dagasztógépek mun- ! kába állítása, s így tovább­ra sem kielégítő a péksüte­mények térfogata. A húsiparban minőség- romlásról adnak hírt a je­lentések. Változást hoz a jövőben, hogy átalakították és kor­szerűsítették a Bács-Kis­kun megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat kis­kunfélegyházi töltelék­gyártó csarnokát. A közös és állami gazdasá­gok feldolgozó üzemeinek a termékei általában jók, csak néha magasabb a víz­tartalom a megengedettnél. A mezőgazdasági alaptevé­kenységet kiegészítő mel­léküzemek technológiai fel­szereltsége ugyanakkor to­vábbra is korszerűtlen, s változatlanul megoldatlan a belső minőségellenőrzés. Az utóbbi időben a csátaljai Új Tavasz Tsz heti 10, a kisszállási Petőfi Tsz pedig heti 30 sertés feldolgozásá­ra rendezkedett be. A fo­gyasztási szövetkezetek kö­zül a soltvadkertinél fedez­ték fel a legtöbb hiányos­ságot. A Közép-magyarországi Tejipari Vállalat új kecske­méti üzeme jelentősen ja­vította az ellátást, de már az eddigiek során is kide­rült, hogy kicsi a feldolgo­zó kapacitás. Ennek követ­keztében zavarok mutat­koznak a tejfel gyártásá­ban. A kalocsai tejüzem pe­dig magas víztartalmú tú­rót hozott forgalomba — nagyobb mennyiségben. Az üdítő italok választé­ka a Cola-félékkel és egyéb, magas szénsavtartal­mú italokkal bővült. A kis­üzemek technikai bele zése viszont elmarad a Kö­vetelményektől, a felújítá­sokra a szükségesnél jóval kevesebbet fordítanak, és sok helyütt hiányoznak a természetes gyümölcs­szörpök. Bár néhány hónapja megkezdte működését Kecskeméten a Kőbányai Sörgyár új, óránként 6 ezer üveget megtöltő palackozó üzeme, az ellátási gondok korántsem szűntek meg tel­jesen. A telephelyre szom­batonként érkezett sör pél­dául két napon át hűtés nélkül várt arra, hogy hét­főn lefejtsék, s így a hét első napján hibás minőségű sör került forgalomba. A borok minősége az elmúlt fél év alatt is ingadozó volt. H. F. Képünkön: mosolyognak, nevetnek mindannyiuknak tetszik az új iskola (Pásztor Zoltán felvétele) Az új solti iskolát ma délután négy órakor ve­szi birtokába 400 diák, akik közül néhánnyal már az évnyitó előtt találkoz­tunk az új épületben: az iskola „örökölt” irattárá­nak rendezésében segítet­tek. Az utolsó simításokat végezték az épületen és környékén, mikor ott jár­tunk. Az udvaron a tele­fonkábelnek ástak árkot a munkások, az épületben pedig takarítottak. Csernvw Sándorral, az igazgatóval jártuk sorba a helyiségeket. Nyolc tante­rem, gyakorlati műhely, előadóterem, úttörőszoba, könyvtár, szakköri szoba, konyha, ebédlő található a kilencmillió forintért épí­tett, s berendezett iskolá­ban. Apró bosszúságokban azonban nincs hiány. Amíg a „berendezett” jel­ző valósággá válik, a TANÉRT-nek 160 széket és 180 tanulóasztalt kell még odaszállítania — hogy a legfontosabb bútorokat említsük. (A vállalat augusztus 20-ig ígérte — tudomásunk szerint — a szállítást.) Félő, hogy nem sikerül zökkenőmentesén kezdeni az új tanévet.' Egyre több általános is­kolában valósítják meg mostanában a szaktanter­mes oktatást. Solton is így tervezik — jövőre már szeretnék hasznosítani az új épület nyújtotta lehe­tőségeket, hogy a szemlél­tetőeszközökkel jól fel­szerelt előadótermekben még könnyebben és ered­ményesebben tanulhassa­nak a solti gyerekele Balczó olimpiai bajnok A magyar csapat ezüstérmes uj TAN Öttusa egyéni összetettben olimpiai bajnok: Bialczó András A csapatverseny eredményhirdetése. A győztes szovjet csapat mellett második a magyar válogatott Csütörtökön délelőtt az olimpiai stadionban az öttusabajnokság befejező számára, a futásra gyüle­keztek a mezőny tagjai. Mindenki azért szurkolt, hogy Balczó András har­madik olimpiáján —amely valószínűleg már az utol­só pályafutása során — bearanyozza eddigi ered­ményeit. És sikerült! Elsőnek Villányi rajtolt, ezt követően percenként indították az 59 fős me­zőny tagjait. Több kitűnő 1200 ponton felüli ered­mény is akadt. Balczó 41-nek indult, a nézőtéren hely elfoglaló magyarok lelkes biztatása mellett. Teljesen frissen, könnye­dén futva érkezett a célba és 12:42,6 percet mutatott az óra, s ez 1279 pontot jelentett. Az utolsónak rajtoló szovjet Onyiscsen- ko ezt a teljesítményt meg sem tudta közelíteni. Csak 13:35,2 percet ért el. Balczó András olimpiai bajnok. —■ Talán még sohasem örültem annyira magyar sportoló győzelmének, mint most Balczó olimpiai baj­nokságának — mondta Csanádi Árpád dr. —Nagy kár lett volna, ha pálya­futásában az eddigi vi­lágbajnoki és olimpiai csapatbajnoki érmek mellé nem tudta volna megszerezni az egyéni el­sőséget is. De végül sike­rült és azt hiszem, hogy ennek a sport minden ba­rátja örül. Balczó András öt egyé­ni és ugyanennyi világ- bajnoki csapatgyőzelem, két olimpiai csapatelsőség, egy olimpiai 4. és egy olimpiai második hely után végre felléphetett az ünnepélyes eredményhir­detésnél a dobogó legma­gasabb fokára. A felszabadulás óta na­gyot fejlődött az állami oktatás. A társadalom igé­nyeinek megfelelő, korsze­rű tananyag összeállításához, rendezéséhez jó néhány reformon, kísérleten ke­resztül vezetett az út, több-kevesebb sikerrel. Eredményeink, melyek mindenekelőtt ae oktatás tartalmában jelentkeznek, sokkal jelentősebbek, mint a hiányok, vagy a sikerte­lenségek. Az 1961-es, az oktatási rendszer egészét átfogó reform alapvető tartalmi célkitűzései ma is helytállóak — állapítja meg az MSZMP Központi Bizottságának ez év júniu­si határozata. Az általános iskolák több­sége a tanulóknak megfe­lelő alapműveltséget nyújt. Vannak azonban iskolák, ahol gyengék a személyi és a tárgyi feltételek, hi­ányoznak a szemléltető és kísérleti eszközök. Helyi­ségekben sem bővelke­dünk; előadótermek, szer­tárak, tornatermek kelle­nének. Nálunk, a Bács-Kiskun megyében még több a gond, mint másutt az or­szágban, ezért örülünk, hogy szeptember elsejére három új iskola nyitott kaput: Kecskeméten, Kis­kunhalason és Solton. A legtöbb szó a tanya­világról esik a megyében. Az osztatlan, kevés diák­kal és oktatóval dolgozó tanyai iskolákat taneszkö- , tel is nehéz ellátni, problémát okoz a villany bevezetése, s az oktatás színvonala kétségtelenül alacsonyabb, mint a ked­vező feltételek mellett dol­gozó városi, községi isko­lákban. Tavaly ősszel ezeknek a gondoknak az enyhítésére kezdődött megyénkben a kollégium építési akció, melynek eredményeként a mai napig tizenként és fél millió forint gyűlt össze. Kiskunmajsán máris épül az első, társadalmi össze­fogással készülő diákott­hon, mely a tervek szerint jövő szeptember elsején már készen várja a ma még tanyán élő tanulókat. Még előbbre tekintve: a mostani ezerkétszáz kollé­giumi hely hatszázzal gya­rapodik három év múlva, ha a majsai mellett a kis­kunfélegyházi és a lajos- mizsei kollégium is fel­épül. A kollégium azonban egyelőre távlati megoldás. Addig is gondolnunk kell a tehetséges fiatalokra, hogy ne kallódjanak el. örömmel hallottunk az SZMT kezdeményezéséről: Baján száz munkásfiatal vett részt az általuk szer­vezett előkészítő tanfolya­mon. Ma tehát száz tanuló kezdi könnyebben, keve­sebb szorongással az isko­lát. Sok-sok, ehhez hasonló­an életrevaló ötletet, sike­res alkotómunkát kívá­nunk az új tanévre! (!'<>>** t. A. NAPILAPJA XXVII. évf. 206. szám 1972. szept. 1., PÉNTEK w Ara: 90 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents