Petőfi Népe, 1972. augusztus (27. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XXVII. évf. 179. szám 1972. augusztus 1. KEDD Ara: 90 fillér Befejeződött a mezőgazdaságban dolgozó fiatalok versenysorozata A kommunista és munkáspártok vezetőinek baráti találkozója MOSZKVA (TASZSZ) A Krímben 1972. július 31-én találkozót tartottak a szocialista országok kommu­nista és munkáspártjainak vezetői, akik rövid üdü­lésre érkeztek a Szovjet­unióba. A találkozón részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Közpon­ti Bizottságának első tit­kára, a Bolgár Népköztár­saság államtanácsának el­nöke, Gustáv Husák, Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának főtitkára, Edward Gieretc, a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára, Jumzsagijn Ce- denbal, a Mongol Népi For­radalmi Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Mongol Népköztársaság mi­nisztertanácsának elnöke, Erich Honecker, a Német I Szocialista Egységpárt Köz- : ponti Bizottságának első j titkára, Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocia­lista Köztársaság államta­nácsának elnöke, Leonyid Brezsnyev, d Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtit­kára, Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Politikai 'Bizottságának tag­ja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének el­nöke. A találkozó során gyü­mölcsöző véleménycserét ] folytattak a szocialista és í a kommunista építés me- I netéről és a szocialista ál- j lamok sokoldalú együttmű- j ködösének további fejlesz- j téséről. Megvitatták to­vábbá az időszerű nemzet­közi kérdéseket. A kommunista és mun­káspártok vezetőinek ta­lálkozóján megmutatkozott a teljes kölcsönös megértés és a nézetek egysége min­den megvitatott kérdésben. A találkozó szívélyes, Ba­ráti hangulatban fqlyt le. A találkozón részt vett még: K. F. Katusev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának titkára, A. A. Gro- miko, és K. V. Ruszakov, az SZKP Központi Bizott­ságának tagjai, A. 1. Bla- tov, az SZKP Központú Bizottságának felelős mun­katársa, R. Fnelek, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága titkár­ságának tagja. M. Balev, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, C. Mitea. a Román Kommunista Párt Közpon­ti Bizottságának tagja, W. Eberlein, a Német Szocia­lista Egységpárt Központi Revíziós Bizottságának tagja. * * * Az SZKP Központi Bi­zottsága ebédet adott a ta­lálkozó résztvevőinek tisz­teletére. Vándor serleget alapított a KISZ megyei bizottsága Egy hónappal a tanévnyitás előtt 130 EZER ÜJONC AZ ÁLTALÁNOS. — 33 EZER A KÖZÉPISKOLÁKBAN ÓVÓNŐKÉPZŐ OSZTÁLVÓK A SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN Egv hónap múlva, Szep­tern ner elsején ismét be­népesülnek az iskolák, megkezdődik az 1972—73-as oktatási év. Előzetes ada­tok szerint — az általános iskolák első osztályaiba 130 ezer kisdiák vonul be ősszel. A különböző típusú középiskolák első évfolya­maiba az általános isko­lákban most végzettek kö­zül több mint 55 ezren iratkoztak be. Gimnáziu­mokban 26 862, a szakkö­zépiskolákban 28 279 fiatal folytatja tanulmányait. A középiskolákban eddig fel­vett tanulók soraiban a fizikai dolgozók gyerme­keinek aránya <56,3 száza­lék. A középiskolai kollégiu­mokba IC 339 diákot vet­tek fel. A kollégiumokba kerülő elsőosztályosok 71.4 százaléka fizikai dolgozók gyermeke. A középiskolákban /— a tervek szerint — szeptem­ber elsején 1169 új első­osztály nyílik, ebből 308 a gimnáziumokban. 861 pe­dig a szakmai jellegű kö­zépiskolákban. A jelenleg rendelke­zésre álló adatok alapján a pedagógusképző . intéz­mények nappali tagozatán idén végzett hallgatók kö­zül az 1972—73-as tanév­ben 350 óvónő. 500 tanító, csaknem 750 általános is­kolai tanár és 450 egyete­mi végzettségű, középisko­lai tanár léo munkába. A Művelődésügyi Mi­nisztérium Szakoktatási Főosztálya — az o~sz"gos Pedagógiai Intézettel kö­zösen 1— útmutató készí­tett a tanulók túlterhelé­sének csökkentésére. a közismereti tárgyakra vo­natkozóan. Ez egy átfogó intézkedés-sorozat első lé­pése lesz. Az útmutatóban — a tantárgyak jellegétől függően — differenciáltán határozzák meg a terhelés csökkentésének módját, le­hetőségét, egyes tantár­gyakból például az útmu­tató előírja a/ kötelező mi­nimumot, más tárgyakból viszont anyagrész elhagyá­sát javasolja. Az útmuta­tóban található javaslatok másik része a túlterhelés enyhítése érdekében, a mőtjjeertani eszközök ki­választására, a tankönyv célszerűbb- felhasználására te» konkrét ajánlásokat a pedagógusoknak. Termé­szetesen szabad kezet kap­nak a nevelők, hogy a ja­vasolt megoldások közül azt alkalmazzak, ami a leghatékonyabbnak lát­szik a maximalizmus le­küzdésére, ezáltal a túl­terhelés csökkentésére. Ugyanezeknek a céloknak az elérésére a soron kö­vetkező tanévben a szak- középiskolák első és har­madik osztálvaiban mate­matikából új tankönyvet vezetnek be. A szakközép- iskolákban ősztől megkez­dik működésüket az óvó­nőképző osztályok, a köz- gazdasági szakközépisko­lákban pedig hozzákezde­nek az új tantervek beve zet éséhez. . Széles körű vita után hamarosan ki alakít jó'* végleges formában az ói isko’ai felügyeleti szabály zatot. amelvet a tervet- szerint az 197?.—73-as ok- *atási évben be is vezéJ '** A’tj 5<;Vr»|--n ? nv< .-ráció csökkentésével. eny­hítik a pedagógusok túl­terhelését. Az 1972—73-as oktaH-i év tanulmányi rendje a következőképpen alakul: a szorgalmi idő változatla­nul két félévre őszük. A ta­nulók első félévi osztály­zatait — a december 21-i állapotot — alapul véve — a téli szünetben az osztá­lyozó értekezleten zárják le, és a szünet utáni első tanítási napon az ellen- őrzőkönyv ú'flán hozzáír a szülők tudomására. A téli szünidő 1972. decem­ber 22-től 1973. január 7-ig, a tavaszi szünet 1973. áp­rilis 5-től 14-ig tart. Az érettségi, képesítő írásbél'i vizsgákat valamennyi kö­zépiskola nappali tagoza­tán 1973. május .11. és >9. között tartják. A tanévnyi­tó értekezletet 1972. augusztus utolsó hetében, a tanévzárót pedig 1973. június 24-ig az iskolaigaz­gatók által kijelölt napon kell megtartani. A közép­iskolák elsőosztál.vos ta­nulóinak beiratási ideje. 1973. június 13-a és 14-e. (MTI) Még a vasárnapi időjá­rás is kedvezett a fiata­lok Martán rendezett me­gyei . szántóversenyének. A kitűnő, perhanyós talajon már előreszántött, hosszú csík jelezte a benevezett tíz ifjú traktoros szakmai vetélkedőjének startba- i 'lyét. A szántóversenyre ' nyolc termelőszövetkezet és két állami gazdaság küld­te el legjobb 30 éven alu­li traktorosát, hogy a me­gyei KISZ-bizottság által Vnegrendezett vetélkedőn eldöntsék, ki lesz a ba­rázdák legkiválóbb ifjú mestere. A feladat a következő volt: Egy nyitóbarázda­készítés, majd összeszán- tás. Utána széjjelszántás — befejezés, végül a záróba­rázda meghúzása. A szigo­rú zsűri azonban mindez­zel nem elégedett meg. Figyelembe vette a baráz­dafenék és fal tisztaságát. Sőt a végeredményt még befolyásoljta a beforgatás a fogáscsatlakozasok. a pót hány ítás és nem utolsó­sorban az előirt 22 centi- méteres barázda mélység betartása. Mindezt a versenyzők egy-egy forduló után gon­dosan ellenőrizték. Végül a felszántott tarló egy nagy szántásba olvadt össze, s csak a gyakorlott zsűri­tagok tudták megmondani a helyezéseket eldöntő kü­lönbségeket. Minőségben a legjobb és legszebb számtás Tóth Já­nosnak, a hartai Lenin Tsz traktorosának mun­káját dicsérte. Megyénket majd ő képviseli az or­szágos szántóversenyen. Második Tomola György, a Bácsalmási Állami Gaz­daság, harmadik pedig Kábái István, a tompái Szabadság Tsz traktorosa lett. Az oklevelek és díjak át­adása után a hartai Le­nin Termelőszövetkezet vezetősége javasolta, hogy 1973-ban Martán rendezzék meg az ifjú traktorosok megyei versenyét és erre területet is biztosítanak. A KISZ megyei bizott­sága pedig vándorserleget alapít az ifjú traktorosok megyei elsőjének. (Folytatás a 3. oldalon) Kelemen Sándor, a fülöp szállási Kiskunság Tsz traktorosa indulás elölt beállítja az ekemélységet. (Szabó Ferenc felvétele) Kidolgozzák a szarvasmarko-tepyésztés fejlesztésének megyei tervét A szombati napilapok részletesén ismertették azt a határozatot, amelyet a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztéséről a csütörtöki ülésén hozott a Miniszter- tanács. A kormány határo­zata B ács-Kiskun megyé­ben is .hosszabb időre meg­szabja ennek az állatté­nyésztési ágazatnak a fej­lődését. A tennivalók ösz- szehangolására hétfőn a te­rületi szövetségek, állatte­nyésztési szakintézmények, mezőgazdasági termékfel­dolgozó és értékesítő válla­latok vezetői tartottak ér­tekezletet Kecskeméten, ahová a megyei tanács mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztálya hívta meg az érdekelteket. Gödör József osztályve­zető ismertette a megye szarvasmarha-tenyésztésé­nek helyzetét, a mezőgaz­dasági termelésben betöl­tött szerepét és a kormány- határozatból közvetlenül adódó feladatokat. A ta­nácskozás résztvevői egy­értelműen úgy foglaltai; állást, hogy a határozat kedvezően befolyásolja a szarvasmarha-tenyésztést. Fontos feladatnak tartják a mát korábban kidolgo Zbtt megyei programnak az új körülményekhez igazodó módosítását. Bács-Kiskun megyében a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésének két iránya van. Az egyik a mezőgaz­dasági nagyüzemek szako­sított telepein a másik a háztáji állomány növelésé­vel, a helyi lehetőségek jó kihasználása útján. Fontos, hogy a háztáji gazdaságok többsége újra foglalkozzon a szarvasmarha-tenyésztés­sel. tehéntartással. Külö­nösen vonatkozik ez a sok tanyával rendelkező ho­mokhátsági körzetre, ahol a körülmények általában, megfelelnek ennek a cél­nak. Jelenleg a mintegy negyvenezer tanyán mind­össze huszonnégyezer tehe­net gondoznak. Megvalósít­ható cél, hogy legyen min­den tanyán tehén. A hétfői megbeszélésen munkabizottságot alakítot­tak. amely év végéig ki­dolgozza a megyei progra­mot. Ennek része többek között a takrmányterme.!“.- tés növelése, a tbc-mpr*»- sítés folytatást, az újabb tel fel do'"ózó üzemelt léte­sítése és a kereskedelmi hálózat további feji ^ lése. K. A. A Kalocsai Állami Gazdaság szakmán kerületében vasárnap is vágta a silókombájn a takarmánynak valót. Nagy Ferenc vontatóvezető és Falng István siló- kombájn-vezetö déltói este nyolcig voltak műszakban.

Next

/
Thumbnails
Contents