Petőfi Népe, 1972. június (27. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVII. évf. 127. szám 1972. június 1. CSÜTÖRTÖK Ara: 90 fillér Ebben a versenyben flSzívjfitwiió Legfelsőbb Tanácsa ratifikálta nincs vesztes.. .a szovjet—nyugatnémet szerződést V« ' < * ' ' ' y , -.,■ ■■V*-.■v.ocsf,-^«.,^ *'í >*, ,v ' ’ ■• ■ Megyei településfejlesztési nagyaktíva Kecskeméten Az MSZMP Bács-Kiskun megyei Vég­rehajtó Bizottsága, a Bács-Kiskun me­gyei Tanács Végrehajtó Bizottsága és a Hazafias Népfront megyei elnöksége teg­nap délelőtt Kecskeméten, a Városi Mozi épületében megyei településfejlesztési nagyaktívát tartott. Az ülés résztvevőit Pankovits Józsefné, a Hazafias Népfront megyei alelnöke köszöntötte, külön üd­vözölve az elnökségben helyet foglaló dr. Romány Pált, az MSZMP KB tagját, a megyei pártbizottság első titkárát és dr. Gajdócsi Istvánt, a megyei tanács elnökét, országgyűlési képviselőt. Meg­nyitó szavaiban Pankovits Józsefné be­szélt az összefogás jelentőségéről, amely — mint mondotta — az 1971-es telepü­lésfejlesztési verseny során megyénkben többszörösen is megmutatkozott. Ennek egyik legfőbb, számszerű bizonyítéka, hogy összesen 106 millió forint értékű társadalmi munkát végzett megyénk la­kossága a fejlesztési tervek valóraváltása érdekében. A Hazafias Népfront megyei alelnöke ezután felkérte dr. Kőrös Gás­párt, a megyei tanács általános elnök- helyettesét, hogy tartsa meg a megye múlt évi fejlődéséről, a településfejlesz­tési verseny értékeléséről szóló beszédét. Közös Gáspár beszéde Hagyományainknak meg­felelően kerül sor a mai te­lepülésfejlesztési aktívánk­ra. • Engedjék meg, hogy mifelőtt e tevékenység ér­tékelésére rátérnék, rövid tájékoztatást adjak a me­gye gazdaságának és taná­csainak 1971. évi munká­járól — mondotta beveze­tőként a megyei tanács ál­talános elnökhelyettese. A továbbiakban elmondta, hogy megyénk ipara az el­múlt esztendőben 10,5 szá­zalékkal növelte termelé­sét, kedvezően indultak a tervidőszakra beütemezett beruházások is, mert a me­gye szocialista szektora 3,4 milliárd forintos beruházást valósított meg. A tanácsi vállalatokról szólva el­mondta Kőrös elvtárs, hogy a 35 termelő, szolgáltató és kereskedelmi vállalat 1971- ben 4 milliárd 425 millió forint termelési és forgal­mi értéket ért el, ami 7,7 százalékkal magasabb az előző év hasonló számainál. Beszéde további részében dr. Kőrös Gáspár a taná­csok költségvetési gazdál­kodásával, a célcsoportos beruházásokkal és a célcso­porton kívüli fejlesztési alapból történt beruházá­sokkal foglalkozott. A fej­lesztési alap 1971-ben 766 millió 574 ezer forint volt, s ez az eredeti előirányzat­hoz képest 12.7 százalékos túlteljesítést jelent. Ebből a pénzből a megyében meg­épült 740 lakás, 10 orvosi rendelő, 339 óvodai hely. 80 kilométer vízvezeték, 14 kilométer csatorna stb. — Ezek a létesítmények niitt lakossági célo­kat szolgálnak, s megvaló­sításukhoz nagyban hozzá­járult a lakosság társadal­mi munkája is. A társa- rla'rni munka tekintetében különösen ki kell emelni Baját és Kalocsát, a bajai és a kecskeméti járást, és a községek közül Haióst Tiszakécskét, Csávolyt, Fel sőszentivánt. Kunpeszért PQ Á -fQqo-v-l- ■ tf.­rületén a Kismotor- és Génevár. a Ganz Villamos- póp; '"'n'ivek. a Hűt.őház. a Gázmű, az Épületasztalos­ipari Vállalat dolgozói vé­geztek sok társadalmi mun­kát a narkosffácban. a iá* Szótere1" pnoa-évjeij. Ezt k" vetendő példaként lehet ál­lítani a megve többi váro­sai és a nagyközségek elé — hangsúlyozta Kőrös elv­társ, majd így folytatta: — Hasonlóképpen az el­ismerés hangján kell szól­ni a Kalocsai Műanyag és Gumifeldolgozó Vállalat dolgozóiról, vagy a hajósi­aknak a vízmű és a járda­építésnél, illetve a Tisza- kécskei Vegyipari Gépgyár dolgozói által a sportpá­lyaépítésnél végzett társa­dalmi munkáról. Nem ma­radhat ki Kerekegyházán a Habselyem és Kötöttáru- gyár kihelyezett telepén, a Mezőgép Vállalatnál dolgo­zók, a csávolyi Egyesülés Tsz tagjai által a külterü­leti utak karbantartását szolgáló társadalmi munka sem. Szintén az elismerés hányján kell említeni Ke­cel község lakóinak össze­fogását, mert másfél é\ alatt megépítették a közsé gi vízmüvet. Tiszakécske meghirdette a virágos falu mozgalmat, s ennek elő­mozdítására a község KISZ fiataljai végeztek jó és dicséretes munkát. (Folytatás a 3. oldalon) Dr. Kőrös Gáspár beszédét tartja MOSZKVA (TASZSZ) A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége egy­hangúlag ratifikálta a szovjet—nyugatnémet szer­ződést. A törvényerejű rendelet, amelyet a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának Elnök­sége szerdán elfogadott, ki­mondja: „Ratifikál tátik a Szovjet Szocialista Köz- I társaságok Szövetsége és a ! Német Szövetségi • Köztár­saság 1970 augusztus 12-én Moszkvában aláírt, a Szov­jetunió Minisztertanácsa által ratifikálásra előter­jesztett és a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Szö­vetségi Tanácsa és Nemze­tiségi Tanácsa külügyi bi­zottsága által jóváhagyott szerződés”. A törvényerejű rendele­tet Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnö- ; ke és Mihail Georgadze, az ! Elnökség titkára írta alá. A Legfelsőbb Tanács El­nökségének ülésén, Andrej | Gromiko szovjet külügymi- ' niszter mondott először be- szédet a Szovjetunió kor- J mánya nevében. - l A szovjet—nyugatnémet szerződés legfőbb jelentő- j sége Gromiko szerint ab- | ban jelölhető meg, hogy „meghúzza a záróvonalat a szovjet—nyugatnémet kap­csolatok hosszú feszültségi időszaka után. amely fe­szültséget az NSZK vezető köreinek politikája idézett elő. Megteremti a szükséges politikai és jogi alapot a jószomszédság és a békés, kölcsönösen előnyös együtt- (Folytatás a 2. oldalon) Folytatódtak a magyar—kubai tárgyalások Szerdán a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának székházában folytatódtak a hivatalos magyar—kubai tárgyalások. A magyar tárgyaló dele­gációt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, a kubai küldöttséget dr. Fidel Castro Ruz, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, a kubai forradalmi kormány elnöke vezette. Feck Jenő fogadta Szlane Kavcsicst, a Szlovén Szocialista Köztársaság kormányának elnökét Fock Jenő, a Miniszter- tanács elnöke szerdán par­lamenti hivatalában fogad­ta Sztane Kavcsicst, a Szlovén Szocialista Köztár­saság kormányának elnö­két. Jelen volt dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese. Ott volt dr. Ziga Vodusek, Jugo­szlávia magyarországi nagykövete és Tóth Elek, hazánk belgrádi nagyköve­te is. (MTI) Féia^visszaverő táblák a főutakon Átkelési ssakass épül Kiskőrösön és I$€iján Az idén 150 millió forin­tot fordít a megye útháló­zatának fenntartására és Dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke átadja a zászlót és a jutalmat Kun- peszér község képviselőinek. (Tóth Sándor felvételei) korszerűsítésére a KPM Bács-Kiskun megyei Közúti Igazgatósága. A karbantartásra elő­irányzott 60 millió forint elosztását kedvezően befo­lyásolta, hogy a tél jóval enyhébb volt mint az el­múlt években. Így a szoká­sosnál kevesebb energiát kötött le az időjárás okozta károk helyreállítása, a bur­kolatjavítás, kátyúzás. Mosl a legfontosabb feladat a padkarendezés, valamint a forgalomtechnikai eszközök — irányjelző és KRESZ- táblák — felújítása. Az utóbbira 12 millió forintot költenek, az összes költség- vetés 20 százalékát. Az idén a megye főútvonalain mint­egy 550 kilométer mentén már az éjjel is jól látható fényvisszaverő táblákkal ta­lálkozhatnak a gépkocsive­zetők. Hasonló tükröző be­vonatú fóliákkal látják el az útszegélyt jelző oszlopo­kat is. A beruházásokra szánt 90 millió forintból elsősorban az országutak, városokon át vezető szakaszainak rende­zését végzi el a Közúti Épí­tő Vállalat. Folytatódik a megyeszékhelyen áthaladó E—5-ös út építése. Az idén nyeri el végleges képét a Budai úti torkolat környé­ke, a tervek szerint kiala­kul a Kossuth és az Erzsé­bet körúti szakasz is. A munkát teljesen 1974-ben fejezik be. Megkezdődik az átkelési szakasz építése Kiskőrösön és Baján is. A nagyközség központjából év végére elvonulnak a mun­kások és a gépek, míg Ba­ján a Jelky-szoborig jutnak el az idén az 52-es út kor­szerűsítésével. Az ország­utak külső szakaszai közül az 51-es van a legkritiku­sabb állapotban, ezért az árvízvédelmi töltésen veze­tő része 17 kilométer hosz- szúságban 5 centiméter vas­tag aszfaltréteget kap. A feladatok gyors és ru­galmas elvégzése érdekében tovább fokozzák az útmes- terségek önállóságát. Eddig saját gépparkot kaptak, ha­táskörük kiterjedt a bér- gazdálkodásra is. Most az úttartozékok korszerűsíté­séhez megerősítik szakem­bergárdáikat, és festőmű­helyeket állítanak fel. Így ezután nem kell a táblák elkészítését Kecskeméten megrendelni. A fejlesztés során az idén átadják a kis­kunhalasi és kiskőrösi új te­lepet. A géppark szétosztá­sával párhuzamosan megte­remtik a helyszíni karban­tartás feltételeit. Jelenleg már három telepnek — Kecskeméten, Kiskunmaj- sán és Baján — van saját műhelye. A központi gépte­lepre már csak súlyosabb hiba esetén szállítják a be­rendezéseket.-•»•für.:.... p. M.

Next

/
Thumbnails
Contents