Petőfi Népe, 1972. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! TŰFIMEPE A MAGYAR S.Z Ö CI a\ ISTA MUNKÁSPÁRT B Á C S K I S K U N M E G Y E I B í ZOTT S Á G Á.N A K N A RIL A P3 A XXVII. évi. 102. szám 1972. május 3, SZERDA Ara: 90 fillér 1 I Vidáman ünnepelte május 1-ét a megye lakossága Majálisok, sportvetélkedők, kulturális bemutatók megyeszerte] Ezrek és tízezrek tudják bizonyítani, hogy az idei május elseje — a hagyo­mányoknak megfelelően — az egész nép, az ország, s a megye igazi nagy ünnepe volt. Munkások, parasztok, értelmiségiek, idősek, fia­talok, férfiak, nők, felnőt­tek és gyerekek, a falvak és a városok lakói egyetlen nagy családként tiszteleg­tek ezen a napon azok előtt, akik egész évben dol­goznák: önmagát ünnepel­te a szocializmust építő nép. Ünnepelte eredmé­nyeit, hiszen művelődési otthonokban, üzemlátoga­tásokon, sportpályákon, vi­rágba borult köztereken önmaga kezemunkájában gyönyörködhetett a lakos­ság. "igaz, hogy a legtöbb helyen nem hangzottak el hosszúra nyúlt szónoklatok, eredményeinket részletező beszédek. Az idei május el­sejének azonban mégis szi­lárd politikai tartalma volt. Ezt a tartalmat pedig ép­pen az a minden városban, községben megnyilvánuló egység alkotta, amely hét­köznapjaink munkájában, s a szocializmust építő tevé­kenységünkben is egyik legnagyobb erőnk. Mert csak az az ország, az a me­gye tud egységesen és kul­túráltan ünnepelni, amely éppen a termelés folyama­tában kovácsolódott szi­lárd egységbe. Erről az egységes ünnep­lésről próbálunk körképet rajzolni az alábbiakban. gáttá meg maga is Némedi' Sándornak, az SZMT tit­kárának beszédét. — Szerte a világon száz- és száz milliók ünnepelnek ezen a napon — mondotta és sikeresen építi a szocia­lizmust. Mindennapi mun­kájához irányt mutatnak az MSZMP ,X. kongresszu­sának határozatai és a ne­gyedik ötéves terv célkitű­nek kíséretében megláto­gatta pavilonjaikban, sát­raikban az Észak-Báes- Kiskun megyei Vízmű Vál­lalat, a 9-es számú Volán Vállalat, a Habselyem Kö­Á fővárosban Már a kora reggeli órák­ban emberek ezrei indul­tak útnak a fővárosban, hogy együtt ünnepeljék ^ a hagyományos felvonulási téren a 23. szabad május elsejét. Nyolc órára hullá­mokban öntötték el az ér- !:°7.ők a forgalmi csomó- ntokat, s kisütött a nap ;s. A 10 órai kezdet előtt elfoglalták helyüket a dísz­em slvényen a párt • és kormány, a szakszerveze­tek vezetői. Kádár János, a Magyar Szocialista _ Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának első titkára, Loson­cai Pál, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke mellett ott volt a társadal­mi és tömegszervezetek számos vezetője, a mun­kásmozgalom több vete­ránja, s a munkában élen­járó dolgozók egy csoport­ja is. Tíz órakor a fanfá­rok harsogó jelére megin­dult a színes menet, élen a zászlókat, transzparenseket hozó fiatalokkal, majd az üzemi munkások, alkalma­zottak — s velük a dolgo­zó parasztok — tízezrei kö­vetkeztek. A délmagyarországi vá­rosban, Szegeden — ahol Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára méltatta a munka ünnepének jelen­tőségét — körülbelül hat­vanezren vonultak fel a Széchenyi téren megrende­zett nagygyűlésre. Az or­szág többi városában, s a községekben szintén nagy­gyűléseken, felvonuláso­kon, seregszemléken, majá­lisokon vettek részt a dol­gozó tömegek. Némedi Sándor ünnepi beszédét mondja Igazi népünnepély Kecskeméten Az április végi hűvös, szeles, esős napokat május elsejére derűs, kellemes idő váltotta fel. Zenés éb­resztő köszöntötte a város dolgozóit a munka ünne- pén. Kecskeméten ezúttal el­maradt a szokásos felvo­nulás, annál nagyobb tö­meg gyűlt össze a Vasút- k- 'tben, ahol a különböző vállalatok, szövetkezetek, intézmények sátrakat állí­tottak fel, s vendégelték meg dolgozóikat. Együtt ü"népéit a város lakossá­gával Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bizottság titkára, Kecs­kemét országgyűlési kép­viselője, aki ezúttal család­ját is elhozta magával. Dr Romany Pálnak, a megye pártbizottság első titkárá­nak, dr. Gajdócsi István­nak, a megyei tanács elnö­kének, Szabó Lajosnak, a kecskeméti városi pártbi­zottság első titkárának. Reile Gézának, a városi tanács elnökének. Kállai Arpádné. országgyűlési képviselőnek társaságában vegyült el Nyers elvtársa vasútkerti május elsejét ünneplők között, majd hali­többek között a szónok. — Van, ahol szabadon, vidá­man vonulnak, másutt még mindig rendőrkordon kísé­retében, öklüket rázva el­nyomóik felé emlékeznek meg a dolgozók a nemzet­közi munkásosztály nagy ünnepéről. Szabad hazánk népe szo­lidáris a világ minden dol­gozójával. Köszöntjük a szocialista országok dolgo­zóit, a kommunizmust épí­tő szovjet népet, s együtt­érzésünket fejezzük ki a még kapitalista kizsákmá­nyolás ellen küzdő mun­kástestvéreinknek. Mélysé­gesen elítéljük az ameri­kai imperialisták indokí­nai háborúját, az Észak- Vietnam elleni bombázá­sok felújítását. Népünk immár a 28. sza­bad május elsejét ünnepli zései. Az előttünk álló fel­adatok megvalósításához kívánok a város lakossá­gának sok sikert — mon­dotta befejezésül az ünnepi szónok. A beszéd elhangzása után a Vasútkertben ösz- szegyűlt mintegy 15—20 ezer dolgozó részvételével megkezdődött a vidám ma­jális. A munkásőr zenekar, művészeti együttesek mű­sora szórakoztatta a kö­zönséget. Nyers Rezső, a megye és a város vezetői­töttárugyár, a Kecskeméti Konzervgyár dolgozóit. Ezen a napon még egy jelentős esemény zajlott le a Külső-Szegedi úton, az új nyomda avatása. Nyers elvtárs a megye és város vezetőinek társaságában ide is ellátogatott. Az üzemátadáson megjelent Sárost Sándorné könnyű­ipari miniszterhelyettes és dr. Kiirt Rödiger, az NDK kereskedelmi tanácsosa Willi Hübner, a Keletné­met Nyomdagép Exportáló Vállalat képviselője is. Kiskunfélegyházán A kecskeméti Kodály-iskola táncegyüttese üvegestáncot mutat be Kiskunfélegyháza vala­mennyi üzemében, intéz­ményében már az ünnep előestéjén méltóképpen megemlékeztek a munkás- osztály legnagyobb ünnepé­ről. A város parkerdejében rendezett majálissal párhu­zamosan a kunszállási és fülöpjakabi fiatalok is megtartották — ezernél több résztvevővel — vasár­nap a Herke-tónál az út­törők színvonalas műsorá­val tarkított, májust kö­szöntő ünnepségüket. Jól sikerült Bugacon a munkás-paraszt-katona találkozó, amelynek kere­tében a kiskunfélegyházi termelőszövetkezetek, vala­mint a Villamosszigetelő és Műanyaggyár kiskunfélegy­házi gyára dolgozóinál' ’Tervezésében mintegy öt­ezren gyönyörködtek a ze-' ’és-táncos műsorokban és lovas bemutatóban. Mun ■■’-naraszt találkozót ren- '• a ki'kun**1 ’-á-»: ' ' 07* - H7 Ü " napon a Vörös CTIlr.: * Tsz erdejében rendezett i nagyszabású majálison. A város dolgozóinak va­lamennyi rétege képvisel­tette magát a kiskunfél­egyházi Honvéd-sportpá­lyán zajló egész napos ma­jálison, és tekintette meg a sport- és kulturális prog­ramokat A fiatalság me­dencebálon hódolt a tánc örömeinek. Kerékpárversenyek, sza­badtéri filmvetítés, a köz­ponti művelődési házban pedig májusfa-bál tette teljessé a város lakóinak ünneplését. Pálmonostorán és Pető- fiszálláson kultúrműsorral egybekötött úttörőavatás volt. Ez utóbbi községben este ünnepi tanácsülésen emlékeztek meg a község megalakulásának 20. év­fordulójáról. Kiskoroson Kiskőrösön, Soltvadker- ten és Kecelen ünnepi fel­vonulás volt május elsején, a kisebb községekben pe­dig a munkahelyeken, meg­előző napokon méltatták a munkásosztály ünnepének jelentőségét A kiskőrösiek menete a Petőfi utcán indult el, majd a Dózsa György utcán át vonult a régi sportpályára, ahol a hangulatot egész na­pos majális tetőzte be. A nagyközség lakossága sűrű sorokban szegélyezte a fel­vonulás útvonalát, s külö­nösen megnyerte a nézők tetszését a Bem József Ál­talános Iskola növendékei­nek a menetet megnyitó csapata: a pöttyös ruhába öltözött kislányok, s a pi­ros sapkás úttörők, „Bem katonái"’... Hogy az ünnepet kisköz­ségben is találékonyan, öt­letesen emlékezetessé lehet tenni, erre a kiskőrösi já­rásban Soltszentimre szol­gáltatott ékes példát. A reggeli zenés ébresztőt sportversenyek, majd a dé­li órákban térzene követ­te. Az ünnepi megemléke­zés után kiosztották a díja­kat a győzteseknek, ezután pedig újból versenyek, tré­fás vetélkedők, labdarúgó­mérkőzés szórakoztatta a lakosságot. Az egész napos műsor este szabadtéri bál­lal zárult. Kalocsán Kalocsán az ünnep dél­előttjén a városkertben Princz László, a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsá­nak titkára nagygyűlésen köszöntötte az ünneplőbe öltözött város dolgozóit. A megjelentek ezután az or­szágos hírű városi népi együttes nagysikerű új műsorát nézték végig. A Szelidi-tónál járási majálist tartottak. Vidéki Imre, a Hazafias Népfront járási bizottsága titkárának beszéde után a dunapataji, szakmári, hartai, öregcser­tői művészeti csoportok, népi együttesek mutatták be műsorukat. Délután autó ügyességi versenyt, valamint birkapörköltfőző versenyt rendeztek. Kalo­csán és a járásban a kelle­mes tavaszi időben a dol­gozók egész nap az üzemek által szervezett majáliso­kon szórakoztak. (Folytatás a 3. oldalon.) éziai napolt Baján 4. oldal •• Otletnap 4. oldal Két nap Egerben 5. oldal A csipkevarró 5. oldal Gyorslista a lottó jutalom- sorsolásáról 6. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents