Petőfi Népe, 1972. március (27. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

2. oldal 1972. március 1, szerda Jarring íjra Hew Yorkban Nincs kivel tárgyalnia Hétfőn visszatért New Yorkba Gunnar Jarring, az ENSZ-főtitkár közel-keleti különmegbízottja, hogy folytassa közvetítő küldeté­sét. Az ENSZ egyik képvise­lője szerint Waldheim fő­titkár „nagyon hasznos­nak” találta Jarring kairói, ammani és jeruzsálemi út­ját, s azt tanácsolta a svéd diplomatának, utazzék New Yorkba, vegye fel ismét a kapcsolatot az érintett fe­lekkel. Pillanatnyilag minden­esetre nem könnyű kiderí­teni, kivel veszi fel a kap­csolatot Jarring: sem az izraeli, sem az ' egyiptomi, sem a jordániai ENSZ- nagykövet nem tartózkodik a világszervezet székhelyén. Maga Jarring, megérkezé­se után, szokásához híven az újságírók minden kérdé­sét elhárította. (AP) . WASHINGTON — BELFAST (MTI) Edward Kennedy javas­latáról, amelyet a demok­ratapárti szenátor észak­írországi tapasztalatai alap­ján terjesztett elő, még mindig folyik a vita az amerikai képviselőház euró­pai kérdésekkel foglalkozó albizottságában. Az albi­zottság elnöke szemmel lát­hatóan „objektív keretek között” igyekszik tártani a vitát, amikor ismételgeti, hogy a helyzet igazságos megítéléséhez mindkét fél meghallgatása szükséges. A londoni alsóház szá­mos konzervatív képviselő­je elégedetlenségét nyilvá­nította Edward Kennedy szenátor lépése miatt és fő­ként azt vették rossz né­ven tőle, hogy „brit My Lai-nak” nevezte a lon- donderry-i tragédiát. A Belfastból érkező hí­rek szerint .a keddre virra­dó' éjszaka tovább folyta­tódták a lövöldözések. A John Taylor belügyi állam- miniszter elleni géppiszto- lyos merénylet tettesei után folytatott nyomozás ez ideig még nem járt eredménnyel. THIEU JÓSOL Három tartományt bombáztak SAIGON (MTI) Az amerikai B—52-es lé­gierődök hétfő déltől ked­den kora reggelig hét hul­lámban bombázták Dél-Vi- etnam Thua Thien, Quang Nam és Kontum tartomá­nyának különböző körzeté­it, főleg az A Shau völgyét és a központi fennsíkot. A saigoni főparancsnok­ság kedden délelőtt nem adott hírt komolyabb szá­razföldi harcokról és sem­miféle tájékoztatás nem hangzott el a Kambodzsá­ban három ponton harcoló saigoni inváziós egységek hadműveleteiről. A népi felszabadító erők az ország különböző pontjain nyugta­lanították rajtaütésszerű akciókkal a bábcsapatokat, így összecsapások voltak Da Nang és a régi császári főváros, Hűé körül. Thieu, a dél-vietnami re­zsim bábelnöke hétfőn egy vidéki katonai kiképzőtá­borban magas rangú pa­rancsnokok előtt azt a fel­tevését fejtette ki, hogy a népi erők valamikor július és augusztus táján indíta­nak újabb nagyszabású of- fenzívát a kormánycsapa­tok ellen, hogy az amerikai választási kampány finisé­ben érzékeny csapást mér­jenek Nixon tekintélyére. A megbékélés jele Az iszlám közösség meg­bízásából „sürgős küldetést” bonyolított le Bangla Desh- ben egy malaysiai delegá­ció.' Az egyiptomi MENA- hírügynökség szerint ez az Tanúk A 12 esküdt rendkívül hosszúnak ígérkező kivá­lasztásával hétfőn a kali­forniai San Jóséban meg­kezdődött Angela Davis perének tárgyalása. Már ezen az első napon kide­rült, hogy a védők teljes joggal tiltakoztak a tár­gyalásnak ebben a városi­ban' való megrendezése el- lpn, mert a túlnyomóréLSzt konzervatív fehér lakosság nem is igen titkolja elfo­gultságát a több mint másféi éves vizsgálati fog­sága alatt világhírűvé vált fiatal néger' polgárjogi harcossal szemben. Richard Amason bíró hétfőn kénytelen volt el­utasítani rögtön az első je­lentkezőt, egy Marjorie Morgan nevű háziasszonyt, aki bevallotta, hogy poli­tikai tevékenysége miatt elfogult Angela Davis-szel szemben. Kínos jelenetekre került sor egy újabb esküdtjelölt, William Hotaling vállalati igazgató kihallgatásakar. Jóllehet Angela Davist a bíróság „emberölésért, em­berrablásért és összeeskü­vésben való részvételért” vonja felelősségre, a hiva­talos propaganda több mint egy év óta annyira a fiatal filozófusnő kommu­nista voltát állította elő­térbe, hogy a bíróság előtt a vád képviselője volt kénytelen felvilágosítani az esküdtjelöltet: a , per nem a kommunista párt ellen folyik. Hotaling a védő egyik kérdésére nyíltan ki­jelentette, hogy szerinte a kommunista párt tagjai „ellene» vannak az ameri­kai kormánynak” és ő a maga részéről nem tud pártatlan lenni Angela Da­vis esetében. Az ügyész kérdéseire azután vissza­vonta .ezt az álláspontját. (Reuter) első eset, hogy az — ál­talában Pakisztánnal szoli­dáris — iszlám országok küldöttséget menesztettek a fiatal — elvileg testvéror­szágnak számító — bengáli államba. A malaysíal küldöttség Daccában Mudzsibür Rah­man miniszterelnökkel tár­gyalt, majd küldesse be­fejeztével, kedden, aszaúd- arábiai Dzsiddába érkezett, hogy az iszlám országok Itt megnyíló külügyminiszteri értekezletének tájékozta­tást adjon. A malaysiai — feltehetőleg közvetítő kül­detéssel megbízott — dele­gáció hamarosan tovább­utazik Islamabadba, hogy a pakisztáni hatóságokkal ta­nácskozzék. Nixon hazaérkezett Csák a tajvani követ nem várta WASHINGTON Köves Tibor, az MTI tu­dósítója jelenti: „Nem volt semmiféle titkos megállapodás, nem volt semmiféle diplomáciai kétértelműség és nem ad­tunk fel semmit barátaink iránt vállalt elkötelezettsé­geinkből” — jelentette ki Nixon elnök egyhetes kí­nai látogatásáról hazatérve az Andrews légitámasz­pont hangárában össze­gyűlt 5—6000 főnyi közön­ség előtt. Magyar idő szerint kedd­re virradóan, hajnali 3.10 órakor érkezett ,meg Sang­hajból Alaszka érintésével az elnöki különgép, az amerikai főváros közelé­ben levő katonai repülő­térre, ahová 16 000 kor­mányalkalmazottat, s csa­ládtagjaikat hívták meg Nixon elnök ünnepélyes fogadtatására. A kiosztott meghívók tulajdonosainak ugyan csak egyharmada vonult ki a repülőtérre, de — amint az elnök kísére­A kémhold fontosabb CAPE KENNEDY (MTI) Másodszor is elhalasztot­ták az amerikai Pioneer —10 űrrakéta felbocsátását hétfőn éjszaka. A halasztás oka a földfelszín felett mintegy 14 000 méter ma­gasságban száguldó szélvi­har volt. Egyelőre nem tűztek ki újabb időpontot, mikor in­díthatják útnak a Pioneer —10-et, amelynek úticélja 22 hónapos száguldás után a Jupiter lenne. A tervek szerint az űrhajó több mint százezer kilométerre halad el a bolygó mellett és ezzel teljesítve feladatát, elhagy­ja naprendszerünket. A hírügynökségek értesü­lései szerint a kilövés újabb tervezett időpontját azért nem tudták megállapítani, mert az amerikai légierő szintén hétfőn akart felbo­csátani égy mesterséges kémholdat, de mivel a szél­vihar miatt ez sem volt le­hetséges, szerdáig elhalasz­tották a startot. Valószínű, hogy a kémhold felbocsátá­sa után kerülhet csak gór a tudományos célokat szolgá­ló űrállomás kilövésére. (AP, AFP, UPI, DP A) tében visszaérkezett tudó­sítók megjegyezitek — „lé­nyegesen melegebb népi fogadtatásban” részesítet­ték Nixont és kíséretét, mint kínai látogatása so­rán bárhol. Az elnök üdvözlésére Agnew alelnökkel az élen kivonult az egész ameri­kai kabinet, megjelentek a vezérkari főnökök és a kongresszus vezetői is. Ott voltak a diplomáciai kép­viseletek vezetői, kivéve James Shen nagykövetet, a Csang Kaj-sék rezsim képviselőjét, aki távollété­vel tüntetett Nixon elnök rövid repü­lőtéri beszédében lényegé­ben a kínai látogatása so­rán elhangzott pohárkö­szöntőinek és a tárgyalá­sokról vasárnap kiadott záróközleménynefc sűrített változatát adta elő. Ross Terrill, a CBS stú­diójában megszólaltatott ismert Kína-szakértő a pe­kingi bizalmas megbeszé­lések lényegét a maga ré­széről prózai tömörséggel így foglalta össze: „Ez az adok-veszek kapcsolat kez­dete Washington és Peking között”; Az NDK nemzeti néphadseregének napja A Német Demokratikus Köztársaság nemzeti nép­hadseregének napja alkal­mából Czinege Lajos vezér- ezredes, honvédelmi mi­niszter táviratban köszön­tötte Karl-Heinz Hoffmann hadseregtábomokot, a Né­met Demokratikus Köztár­saság nemzetvédelmi mi­niszterét Jakubovszkij Poznanban Ivan Jakubovszkij mar­sall, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főpa­rancsnoka és Szergej Stye- menko hadseregtábornok, az egyesített fegyveres erők törzsének főnöke látogatást tett Poznanban. Kiengedik Teil merénylőit Fejenként ezer egyipto­mi font óvadék ellenében ideiglenes szabadlábra he­lyezik Vaszfi Teli (a Kai­róban meggyilkolt jordá­niai miniszterelnök) me­rénylőit. Az egyiptomi leg­felsőbb állambiztonsági bí­róság döntését a MENA- hírügynökség ismertette. Magasabb postai díjak az NSZK-ban A Német Szövetségi Köz­társaságban július 1-től emelkedik a levelek, kis- és nagy csomagok illetéke, va­lamint a telefonállomások és a távolsági beszélgeté­sek alapdíja. A külföldi le­vélforgalomban (a közös piaci tagállamokon kívül) a szabványlevelek kézbesítési díja az eddigi 60 pfennig helyett 70 pfennig lesz. „Bolgárkertek” az EAK-ban A Kairóban aláírt meg­állapodás értelmében Bul­gária 21 000 acre területen mintagazdaságokat létesít az EAK-ban. A mintagaz­daságokat megművelésre alkalmassá tett földeken hozzák létre, a Szovjetunió által az Alexandriától dél­re fekvő Nubariában aján­dékként létesített gazdaság mintájára., Az UNCTAD főtitkára Moszkvában Manuel Perez Guerrero, az Egyesült Nemzetek ke­reskedelmi és fejlesztési szervezetének (UNCTAD) főtitkára Moszkvába érke­zett. Tárgyalások Gibraltárról Douglas-Home angol kül­ügyminiszter hétfőn más­fél órás tanácskozást foly­tatott spanyol kollégájával, Lopez Bravóval. A megbe­szélésen kizárólag Gibral­tárról volt szó. Tájékozott spanyol forrás szerint még nem tudni, sikerül-e vala­miféle előrehaladást elérni a (tárgyalásokon. Megint bezárták a bölcsészkart Héttőn ismét bezárták a mg-dridi egyetem bölcsész­karát. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy fegyveres rendőrök törtek a diákok egy tiltakozó gyű­lésére ■ és az egyetemisták ellenálltak. A hírek szerint több diákot és egy egyete­mi tanárt is letartóztattak. Sztrájk Argentínában Negyvennyolc órás általá­nos sztrájk kezdődött Ar­gentínában. A munkások a munkabérek emelését, a kollektív szerződések meg­kötését és a politikai fog­lyok szabadon * bocsátását követelik. Az argentin kor­mány a sztrájkot törvény- ellenesnek minősítette és katonákat küldött az or­szág valamennyi kulcsfon­tosságú pontjára. Az egyházak is tiltakoznak A dél-afrikai anglikán és lutheránus egyház élesen bírálta a fajüldöző rezsim rendőrségét. Az egyházak képviselői rámutattak ar­ra, hogy a rendőrség dur­ván beavatkozott az egyház tevékenységébe, amikor ja­nuár 30-án megszakították egy vallási szertartás me­netét, szétkergették a hí­vőket és rálőttek négy dél­afrikai négerre, \ De a hóhér bántatlan A bolíviai hatóságok hét­főn este hivatalosan cáfol­ták, hogy kiutasították az országból Beate Klarsfel- det, aki Klaus Altmann volt lyoni Gestapo-főnök kiadatása ügyében utazott La Pazba. Az AFP értesü­lése szerint Klarsfeld asz- szohyt hétfőn kétszer is be­vitték a rendőrségre, ahol az Interpol hallgatta ki, és három órán át fogva- tartották. látogatás Tovább tar! az árrögzítés Néhány élelmiszer drágább lett BELGRAD Nyárádi Róbert, az MTI tudósítója jelenti: Mint ismeretes, a jugo­szláv kormány múlt heti ülésén bizonytalan időre meghosszabbította az ere­detileg március j-ig beje­lentett árrögzítést. Ezzel egyidejűleg hozzájárult több árucikk, így az étolaj, a növényi zsír, a margarin, a déligyümölcs, a fűszer, a szárított hal és a behozatali takarmány árának bizonyos emeléséhez, összhangban a kormány hosszabb távra meghatározott árpolitikájá­val. A jugoszláv sajtó ezzel kapcsolatos írásai szerint az étolaj árát 52 százalék­kal, a tej és tejtermékek (ha a községek a kormány előírásait betartják) 13—14 százalékkal, a déligyümölcs és a fűszer árát pedig 18— 20 százalékkal emelik. Csou En-lajnak az ameri­kai elnök tiszteletére ren­dezett bankettjén a tenge­ren túlról érkezett újság­íróhad, de maga Nixon is a legnagyobb gyönyörűséggel hallgatta a kínai zenekar számait. „Sehol a világon ilyen tökéletesen amerikai­ul nem játsszák az ameri­kai dalokat” — áradoztak a vendégek. Nixon egyhetes tartózko­dása után, az első összege­zésfélénél óhatatlanul ez a szituáció ötlik fel az em­berben. Peking, a hivatalos Kína hamar rátalált az amerikai hangnemre, szin­te átmenet nélkül azután, hogy jó két évtizeden ke­resztül mindenfajta kínai dokumentumban, cikkben igencsak más, harciasabb, az imperialista papírtigrist átkozó és diene végsó harc­ra hívó nótát zengtek az üstdobok. Igaz, a másik oldal sem járt el másképpen. Nixon és tulajdonképpen az egész hatalmas amerikai propa­gandaapparátus elásta a Peking ellen és Tajvan ér­dekében eleddig — vagy mondjuk legalábbis a múlt év közepéig — oly harcias csatakiáltások kíséretében forgatott harci bárdokat és a békés, jó szándékú, a jó­zan megegyezésre kész Amerika mosolygó arcát mutatta. És meg kell adni, Nixon nem lebecsülhető ügyességgel, az amerikaiak és a kínaiak pszichológiája iránti érzékkel csinálta Vé­gig ezt a különös mosoly­diplomáciai utat. A tiszte­letére rendezett bankgtten elmondott pohárköszöntőt tanítani lehetne az ameri­kai üzletember iskola ama tanszakán, ahol a tananyag ez: „Hogyan szerezzünk jó megrendeléseket cégünk­nek?”. Még Maót is idézte, méghozzá nem a politikust, hanem a bölcselkedő költőt: „Oly sok égbekiáltó tenni­valónk van, s minden ten­nivaló sürgős. A világ to­vább forog. Az idő múlik, ki kell használni minden napot, minden órát”. így Nixon, illetve Mao!..; Egyébként ez a készség, sőt erős törekvés a megér­tésre a két tárgyalópartner' közptt teljesen érthető és normális. Ha már elhatá­rozták magukat ilyen szo­katlan fordulatra, mint amit az amerikai elnök pe­kingi látogatása jelent, eb­ből ki akarják hozni a le­hető legtöbbet — mind­egyik a maga érdekében. S két ilyen világhatalom szót- értése, különösen a békés egymás mellett élés olyany- nyira kívánatos — egyéb­ként Peking által, ha má- spk gyakorolják, árulásnak titulált — elve alapján, kedvező lehet az egész vi­lágbéke, a feszültség csök­kentése és a lehetséges ösz- szeütközési felületek elsi­mítása szempontjából. Fel­téve persze, ha az ilyen szótértés valamiért — a bé­ke, a biztonság körzeteinek kiterjesztése — érdekében történik, s nem valaki vagy valakik ellen irányul! Ilyen kísérőzöngéi ugyan­is váltak ennek a pekingi vizitnek. S a bizalmatlanul

Next

/
Thumbnails
Contents