Petőfi Népe, 1972. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-23 / 19. szám

Film és közönsége A Jelenidőről — munkások, vezetők Bacsó Péter legújabb filmje — akiknek nem tetszett azok is elismerték, — állásfoglalásra, véle­ményalkotásra kényszeri- tette a nézőket, főként azo­kat, akik beosztásuknál, társadalmi helyzetüknél fogva érintettek az üzemi demokrácia kiszélesítésének napjainkban aktuális fel­adataiban. A Zomúncipari Művek kecskeméti gyárának ebéd­lőjében minden széket el­foglaltak az üzemek mun­kásai és vezetői. A vetítés alatti hangulatból is kö- vetKeztetni lehetett arra, hogy bőven lesznek kér­dések a rendezőhöz. Lapunk 1971. december 30-i számának Magazin mellékletében a filmet is­mertettük, ezúttal a tarta­lom leírásától eltekintünk és azokat a kérdéseket, vé­leményeket idézzük, melye-í két munkások, alkalmazot­tak és értelmiségiek mond­tak el a film kapcsán. A véleményekből képet al­kothatunk azokról a prob­lémákról is, amelyek a szocialista demokrácia ki­szélesítésével iSapCouialUan legjobban foglalkoztatják az embereket. Íme a hozzászólá­sok: — Végre olyan témát vá­lasztott egy rendező, amely közvetlen a munkásokról szól, az ő problémáikról: a vezetőkkel való konfliktu­sokról, de a közös érdekek felismeréséről is, nyíltan, kendőzetlenül és tényleg jelen időben. — Az új gazdasági me­chanizmus, véleményem szerint, megváltoztatta az ábrázolt felelőtlen csele­kedeteket. Nem jellemző, nagyon ritka szerintem az a jelenség, hogy egy üzem­ben nincsen munka. — Nem a csoportvezető osztja el a prémiumokat saját belátása szerint, ha­nem a kollektíva. A film­nek e részével nem értek egyet és nem hiszem el. MŰSZAKI ÉRTELMISÉ­GI NODOLGOZÖ: — Minden üzemben érezni lehet bizonyos tes­pedtséget a munkában. Ezt nem szabad tagadni, hanem meg kell változtatni, csak úgy lehet segíteni. Azt hi­szem, mindenkiben feléb­redt a lelkiismeret, hogy valóban elvész egy igazát kereső ember akkor, ha nem segítik. MUNKÁS: — A téma nagyon jó, sok ilyen őszinte filmet szeretnék látni. — A termelés szervezett­ségének alacsony színvona­la országosan nagy gon­dunk és ez az oka annak, hogy sokszor az üzemi kö­zépvezető szembekerül a vállalat vezetőivel, de a munkásokkal is. — A filmben ábrázolt jelen idő, tényleg jelen idő. Magaménak éreztem ezeket a problémákat. Nem sza­bad engedni, hogy a Mózes Imrék elvesszenek, mert ezzel mindenki veszt. Én a filmbeli kollektíva által megmentettem volna Mó­zes Imrét, de igaz, hogy legtöbbször, sajnos, későn érkezik a segítség. (A film­ben is nyitva maradt — nem későn vált-e tetté a kollektíva lelkiismereti éb­redése. A lényeg mégis az, hogy jól döntöttek.) — Ä filmmel éltem és nagyon igaznak tartom. Jelenet a filmből Ennyit kívánok hozzászól­ni. — Ilyen összeállításban a film nem valóságos. Nem hiszem, hogy az igazgató­nak telefonálni kell: áll­jon a munkások elé. — Miért az árnyoldalt ábrázolták csak? — Hallottam már főmű­vezető szájából, hogy mind­egy, mit csinál X. Y., de diplomája van. Mi ez? — „Jelen időnek” tartom a filmet. Sajnos, soitszor nem bátorságos az ember­nek fölfelé megmondani a véleményét. Ezen változ­tatni kell, mert egészségte­len dolog az ilyen. A RENDEZŐ: — A Népszabadság leve­lezési rovatától kaptam a témát — válaszolt a ren­dező. Mózes Imre esetében a nézőt nem nyugtatni kell, hanem nyugtalanítani. Nem idillt akartam ábrázolni, hanem problémákat. A gaz­dasági mechanizmus nem csodaszer. Az ellentétek megvannak egyes társadal­mi csoportok, rétegek kö­zött és élnek. A párt poli­tikájának pedig fontos kö­vetelménye, hogy ezeket a problémákat felvessük, élességükben megvitassuk, mert így lehet rajtuk vál­toztatni. Nem azt kell áb­ßgk Veres Péter: Történelmi jelenlét VERES PETER utolsó percéig az országban, nem­zetben gondolkodó ember, író aktív életet élte: min­denhez hozzászólt, minden érdekelte. A Történelmi jelenlét cí­mű kötete szijite írói vég­rendelete, búcsúzása olva­sóitól, barátaitól, híveitől. A kötet egyik legjellegze­tesebb írása a Veesenma- yer-jeicntésről szól. Az író indulatosan fordul olvasói­hoz, amikor a hitleri idők­ben fogant jelentés a ma­gyar nemzet önállóságra „alkalmatlan” voltát bi­zonygatja: „Értitek ezt mai magyarok?’ kiált fel.. Majd a magyarságról alko­tott vélemények, nézetek kapcsán gondolkodik el, s úgy érzi, hogy a magyar népben, irodalomban meg­volt és megvan a „megtar­tó erő”. Büszkén hivatkozik irodalmunk nagyjaira Ba­lassitól Adyig. Azt hisszük, jelien: ró e. Veres Péterre: a tői ténelmi téma eljuttat ja a múlttól a máig, min­den témához fűz mának szóló megjegyzést. Az igazi író mindig „je­len” van korában. Veres Péter jelen volt és jelen van ma is történelmünk mindennapjaiban. Az „evi­denciák” foglalkoztatják. A világ változásain, a „gyor­suló időn” elmélkedve Leg­fontosabb kérdésnek az emberi viszonylatok alaku­lását tartja. Köziigyekkel foglalkozik: hogyan lehetne minden tehetséges gyerek­ből az, amire a legjobban alkalmas? Szembeállítja egymással a nyereségre koncentráló merkantilista gondolkodást a közösség ér­dekét mindig szem előtt tartó kollektivista gondol­kodással. Aggasztja a sok válás, a giccs, a nemtörő­dömség, a sznobizmus, a parazita életmód, a „fut- ball-nacionalizmus”. A test gondjain túl a lélek prob­lémáira is figyel és Szo- phoklésszel együtt vallja: „Sok minden van, ami cso­dálatos, de az embernél semmi sem csodálatosabb.” Az ember, aki dolgozik, épít. alkot. A dolgozó em­ber. MINDEN igazi alkotó em­berközpontú. De a „szoká­sosnál” jobban jel­lemzi ez Veres Péternek szinte valamennyi írását. Ha külföldön jár, nem vonzza őt az idegen táj különlegessége, elgondolko­zik eimereng rajta, de to­vábblép, másra figyel. Finnországban nem az ezer tó varázsos tájai érdeklik, hanem az ott élő ember sorsa, az ott levő föld ter­mékenysége stb. OLVASÓNAPLÓJA a szakember és a laikus ol­vasó számára is érdekes: mit vesz észre Veres Pé­ter a már ismert vagy új alkotásban, milyen ref­lexiót fűz hozzá. A görög drámák éppúgy érdeklik, mint Shakespeare vagy Voltaire. Még a tőle távol álló Kassákról is szól. De hozzá közelebb áll Sinka István vagy Szabó Pál, amikor róluk ír, átmelege­dik a stílusa, érződik, hogy rokonlelkekről vall. Ady olvasása közben az foglal­koztatja, hogy értik-e őt igazán, ki látja az igazi arcát . .. A népben, nemzetben gondolkodó, „elkötelezett'’ író mindenkinek szegzi végső kérdését: „mit kez­desz az egy életeddel? Mi re teszed fel?” Szekér Endre rázolni, minek kellene len­ni, hanem, hogy mi van. A film legfőbb mondani­valójának tartom, hogy az új mechanizmus kibonta­kozásának feltétele a poli­tikai demokratizmus ki- szélesítése. A demokratiz­mushoz demokraták kelle­nek és azokat tanítani, ne­velni kell. Olyan filmet ma nem szükséges csinál­ni, hogy jó az igazgató, jó a párttitkár, jó a szakszer­vezeti vezető, jó az üzem­vezető, jó a csoportvezető, jó a brigád — mindenki jó. Nekünk több gondunk van, mint az idill ábrázolása, mert az a lényeg, hogy az emberekben van erő felis­merni és megváltoztatni a rosszat. Mózes Imre harca fogant meg a brigád tag­jaiban — ha későn is — amikor segítségére siettek. Ha egy emberrel szemben igazságtalanságot követtek el, nincs teljes rehabilitá­ció. Én — tévedés ne es­sék — nem akartam igaz­gatóellenes filmet csinál­ni, mint ahogy azt egyik felszólaló mondta, de is­merek olyan igazgatókat, akik a megnövekedett gaz­dasági feladatok közepette a kádermunkát sakkjátsz­mának tekintik. Mózes Im­rének ez volt a tragédiája, az igazgatók pedig gyak­rabban meg tudják magu­kat védeni, mint a Mózes Imrék. A több mint egyórás vi­ta után megállapítható volt, hogy az aktuális társadalmi problémák igazán érdeklik az embereket. Hasznos volt, hogy találkozott az üzemben a munkás, a mun­kásfilm és a rendező. Az ilyen kezdeményezést csak üdvözölni lehet Csató Károly Az 1883-ban alakult Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat célul tűzte ki a vidék régésze­ti, történeti és néprajzi fel­tárását és feldolgozását. A ■ nagy ütemben megindult munka eredményessegét az 1896-ban megjelent kétkö­tetes megyei monográfia bizonyította legkézzelfog­hatóbban. A társulatnak lbUj-tot külön evitoiiyve volt mely majd negyven éven át folyamatos publi- i kálási lehetőséget nyújtott | a megye helytörténettel ! foglalkozó kutatóinak. Kü- ! Ionosén a régészek tevé- j kenykedtek sokat a nép- ' rajzi gyűjtés sokkal las­sabban és szétszórtabban haladt. Volt azonban ezek között egy bajai tanár, ki­nek híre messze túljutott a megye határán, s aki a bunyevácokról írott dolgo­zataival országos élvonalba küzdötte fel magát Bello­sics Bálint tanulmányainak központi néprajzi folyóira­tunk, az Ethnographia is szívesen helyt adott. Fá­radhatatlan gyűjtő volt és roppant megbízhatóan dol­gozta fel anyagát A néprajzi munka fellen­dítésének céljából 1909-ben az alábbi indítványt ter­jesztette a társulat köz­gyűlése elé: „Bács-Bodrogh várme­gye sík területe, eleven közlekedése, a nép egy ré­szének gazdagsága más megyénél nagyobb mérték­ben teszi lehetővé a nép viseletének, használati tár­gyainak uniformizálódását, s azért összegyűjtésük sok­kalta sürgősebb, mint sok helyt egyebütt. Az iparko­dást e tekintetben egy más körülmény is ajánlja, az tudniillik, hogy immár nemcsak a régészeti lele­teknek, hanem a néprajzi tárgyaknak is akadtak ke­reskedői, akik tömegesen vásárolják össze, faluról fa­lura járva az értékesebb, keresettebb tárgyakat. Biz­tos tudomásom van róla, hogy Bács-Bodrogh várme­gye területén Is nemcsak ásat ilyen kereskedő, ha­nem a községekben a tár­gyi néprajz hagyatékát is összevásárolja, és zsákmá­nya legnagyobbrészt kül­földi múzeumokba vándo­rol. Ezek az okok azt ajánl­ják, hogy a történelmi tár­sulat tavalyi életrevaló és sikeres vállalkozásának megfelelően — akkor két tisztviselője a sokác köz­ségeket kutatta ót — a gyűjtő utakat állandósít­sa.” A kitűnő néorajzt kutató a maga tapasztalatából tud­ta, hogy ilyen gyűjtőutak alkalmával a múzeumban még fel nem lelhető tár­gyakra, tehát a gyűjtemény szakszerű kiegészítésére kell a főhangsúlyt fektet­ni. A még hosszasan folyó beadványban körvonalazza a gyakorlati teendőket. Hi­vatkozik az akkoriban meglátogatott németországi múzeumok (Jena, Lipcse, Berlin, Drezda) néprajzi múzeumaira, azok belső rendjére, nyilvántartási rendszerükre. A választmány elfogadta Bellosics Bálint indítvá­nyát. Az eredmény sem maradt el hiszen a követ­kező év „gyarapodási jegy­zékében” a tárgyak tucat­jai kerültek beírásra. És hol volt még a rengeteg feljegyzés, rajz, helyszíni megfigyelés és tapasztalás? Mindezek csak évek múlva jelentkeztek a megírt tu­dományos dolgozatok adat­gazdagságában. A szép munkát az első világhábo­rú akasztotta meg. Kőhegyi Mihály Mezei András: Idill-sirató Végtelenül szűk, cella-sivár | minden Mindenség-tagadás, i hol a tág ölelésen túl j nincs epedés már, nincs álmodozás. ! Gyönyörűség a folyóvíz, , meg a szél, mikor éneket > úsztat. } A lombos örökléi kisdedeit | > ringatják, vélük alusznak. ! | A gondolatok ma a törvényt tágítják mind szabadabban: Ami a Létben a Több — mégis az emberrel több az anyag­ban. Szállhat a gép, lezuhanna, ha elhallgatna az ének: j A világűr-csengés •.. Vala-'J hol > mintha Juhokat terelnének, j ! Orsóval Emil: Egy arc i Egy arc még ] ezerkilencszázból ! akit lepréselt már a távol ! két gomb szeme ! a haja kender ’ vasutas volt vagy mesterember ; Sábáéhoz küldték | és Doberdóra ! most képe alatt í ketyeg az óra Klossy Irén: Tornyok Bellosics Bálint kezdeményezése

Next

/
Thumbnails
Contents