Petőfi Népe, 1972. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-01 / 1. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! Heten — együtt Képünkön Bács-Kiskun kétezer szocialista brigád­ja közül egy, a Kaffka Margit nevét viselő kollek­tíva kíván boldog új esz­tendőt olvasóinknak. A megtisztelő cím viselésének joga eleve rangot, az átlag­tól való különbséget, töb­bet, jobbat jelent Az éves tervek valóra váltásában nagyon sok múlik az ösz- szesen 24 ezer megyei szo­cialista brigádtag munká­ján, és csaknem ugyan- ennyien küzdenek az elis­merést jelentő címért Az új munkaerkölcs szerinti együttélés és együttdolgo­zás szinte megfizethetetlen többletet hoz a társada­lomnak. A Kaffka Margit három­szoros szocialista brigád is az élvonalhoz tartozik a Habselyem Kötöttárugyár kecskeméti gyárában. Az eddigi eredményeik alap­ján bátran vállalhatták 1972-re a tervezett vállala­ti termelésnövekedésből a ráj'ik eső rész teljesítését. Az idén nyáron mind a heten elutaznak Szegedre, tapasztalatcsereként meg­nézik a ruhagyárat, s a Ti­sza habjai is várják őket. (Pásztor Zoltán felvétele) Y/sr MESSZETEKINTO POLITIKA szembenéz a valósággal és tevékenységét mindig a fejlődés követelményeihez igazítja. Az újra való vál­tozatlan készségnek köszönhető, hogy a párt az el­múlt tizenöt évben nagy horderejű változásokat kez­deményezett és oldott meg az egész társadalom ösz- szefogásával. Enélkül a készség nélkül nem sikerül­hetett volna a mezőgazdaság szocialista átalakítása, nem kezdhettük volna el a gazdaságirányítás átfogó reformját, politikai intézményeink, a szocialista de­mokrácia fejlesztését. N épünkben magas fokú politikai érettség fejlő­dött ki azáltal, hogy a párt megtalálta a nép­pel kiépítendő jó kapcsolatok alkalmas módsze­reit. A feladatok megoldása közben nagy gondot for­dított a különböző osztályok és rétegek sajátos érde­keinek egyeztetésére és lehetőség szerinti kielégíté­sére. Abból indul ki, hogy a dolgozó tömegekben rejlő energiák megmozgatásához nem elegendő a szo­cializmus puszta jelszava, hanem a szocializmus fölé­nyének és az egyén számára is érzékelhető előnyeinek is be kell bizonyosodniuk. Az érdekek figyelembe­vétele nehéz dolog, és csak helyes, a perspektívákat is figyelembe vevő szövetségi politika alapján oldható meg. Sikeres haladásunk közben természetesen találko­zunk türelmetlenséggel is. A türelmetlenség egyik­másik fajtája hasznos, mert tettekre, a hibák kikü­szöbölésére ösztönöz. Jelzi, hogy az emberek egyre kevésbé hajlandók együtt élni torzulásokkal, tűrhetet­len jelenségekkel. Van azonban másfajta türelmetlen­ség is, amely káros illúziókból táplálkozik, abból a hiedelemből, hogy a szocializmus teljes felépítésének nagy gazdasági és politikai feladatai rövid távon meg­oldhatók volnának, a megoldás csak azért késik, mert egyes emberek elmulasztják megtenni a szükséges intézkedéseket a megoldáshoz. Nem tagadható, hogy ez a mindent szabályozni akaró túlzott igény, emberi szükségletből fakad. Az emberek többsége harmonikus, rendezett világra vá­gyik, amely biztonságos keretet ad életének es ki­számítható válaszokat cselekedeteire, amely kielé­gíti igazságérzetét és ugyanakkor érvényesülni hagyja törekvéseit. Meg kell azonban értetnünk egész tár­sadalmunkkal, hogy a fejlődés a szocializmusban is szakadatlan ellentmondások és érdekkonfliktusok so­rozatán át érvényesül. A párt politikája nem azért jó, és nem azért alkal­mas a társadalom irányítására, mert megszünteti az ellentmondásokat, hanem mert tudatos erőként az ellentmondások, konfliktusok szövevényéből képes ki­emelni és érvényesíteni az előremutató, progresszív elemeket, s ezekre támaszkodva gátat vetni a vissza- húzó erőknek. P “ ártunk politikája hosszú távra szóló, messzete- kintő politika. Lehetővé teszi a társadalom po­zitív erőinek a közös célra való tömörítését. Az előttünk álló új esztendőben is a biztonságos hala­dás legjobb eszköze lesz. P. I, m z új esztendő kezdetén, személyes számvetések £± és vállalkozások idején mindenki szemügyre veszi azt a környezetet is, amelyben él, amely­ben megvalósíthatja elgondolásait. Ilyenkor még a közügyekben kevésbé járatos ember is felfedezi, hogy legközelebbi jövőjét sem tervezheti anélkül, hogy ne venné számításba a közösség, az ország sorsának ala­kulását. A közügyekben elkötelezett emberek pedig pontosan megfogalmazzák kérdésüket is: Folytatódik-e tovább a párt tizenöt éven át bevált politilcája? Biz­tonságos, kiszámítható viszonyok között tervezhetem-e ezentúl is cselekedeteimet1 Ezek a kérdések túl köznapiaknak tűnnek, de a gyö­kerekig hatolnak. Társadalmunk nagy részének gond­jait fejezik ki. Nem csoda, hogy évről évre vissza­térnek. Abban sincs semmi csodálatos, hogy időnként aggódás bújkál ezekben a kérdésekben. Régi sanyar­gatott múlt reflexei munkálnak idegeinkben, az az év­százados tapasztalat, hogy akkor kell igazán aggód­nunk, ha jól megy sorunk. Még mindig nem szok­tuk meg másfél évtized alatt, hogy a világnak ebben a részében következetesen épül a szocializmus úgy, hogy közben az állampolgárok személyes javakban is gyarapodnak. A politikánkért való aggódás egyúttal ennek a poli­tikának nyújtott aktív támogatással párosul. Ez nyil­vánult meg a párt X. kongresszusa előtti és utáni vitákbhn, eszmecserékben is. Kiderült, hogy ha a köz­vélemény valamivel elégedetlen, úgy elsősorban az­zal, hogy helyenként nem elég következetesen valósít­ják meg ezt a politikát. Ezért határozhatta meg a X. kongresszus abban a meggyőződésben a párt további politikáját, hogy minél szilárdabban tartunk ki poli­tikánk elvi alapjai mellett, és minél körültekintőbben vesszük figyelembe a változó körülményeket, annál megalapozottabban, kiegyensúlyozottabban haladha­tunk a szocializmus építésében. D e tudni kell, hogy politikánk nem azért nyert bizalmat és nem csökkenő, tartós tömegtámo-~ gatást, mert problémamentessé tette az életet — ezt nem is tehette meg —, hanem azért, mert sokrétűen tagolt társadalmunkban sikerült az emberek alapvető érdekeit úgy összehangolni, hogy személyes törekvéseinket nem kell nap, mint nap a társadalom­mal szembehelyezkedve megvalósítani. (Tagadhatatlan persze, hogy létezik egy szám szerint nem nagy, de hatásában sokakat irritáló réteg, amely egyéni ambí­cióit a társadalom rovására éli ki.) Társadalmunk biztonsága tehát, a párt politikája változatlanságára alapul. A változatlanság ebben a vo­natkozásban nem konzervativizmust jelent. Ellenkező­leg: feltétele a haladás szogalmazásának, biztosításá­nak. Azt jelenti, hogy változatlanok alapvető céljaink és ezeket szolgáló elveink, módszereink. Azt jelenti, hogy a párt a marxizmus—leninizmus általános érvé­nyű tanításait alkalmazza hazánk viszonyaira, ami­ből viszont a változás szelleme következik. Vagyis: Á népgazdaság 1972. évi terve A kormány Tájékozta­tási Hivatala közli: A Minisztertanács meg- • tárgyalta és jóváhagyta az 1972. évi népgazdasági ter­vet, amelyet a IV. ötéves tervben meghatározott gazdaságpolitikai célok és az 1971. évi gazdasági fej­lődés tapasztalatainak fi­gyelembevételével dolgoz­tak ki. A kormány megállapí­totta, hogy 1971-ben a ki­tűzött célok nagy részét sikerült elérni. A társadal­mi termék mintegy 7—8 százalékkal emelkedett, a nemzeti jövedelem ennél némileg gyorsabban nőit. A népgazdaságban a fog- ! lalkoztatottak száma a ter- ! vezett mértékben, 1,6 szá- (zalékkal emelkedett, j Az ipari termelés 5,5—6 százalékkal haladja meg a tavalyit. Az építési-szere- Iési teljesítmény 11—12 szá­zalékkal, a mezőgazdasági termelés — a kedvezőtlen Időjárási viszonyok miatt viszonylag alacsony t970. évi színvonalhoz képest — 9—10 százalékkal emelke- í «Jett. Javult a termelékeny­ség. Az Iparban az egy | foglalkoztatottra jutó ter- melés 5,5—6 százalékkal jnőtt. Az ipari termelés emelkedését teljes egészé­ben a termelékenység nö­vekedése biztosította. A munkaerő-vándorlás mér­séklődött. Jóllehet a termelő ága­zatok a tervnek megfele­lően fejlődtek és számos területen kedvező tenden­ciák mutatkoznak, néhány területen a fejlődés eltért a tervezettől. Az életszínvonal növeke­dése összességében megha­ladja a tervezettet. A la­kosság egy főre jutó reál­bére mintegy 3 százalék­kal, egy főre jutó reáljö­vedelme kb. 6 százalékkal emelkedett. A lakosság pénzbevéte­lei körülbelül 10 százalék­kal haladják meg a múlt évit. A jövedelmek növe­kedése és a teljesítmények emelkedése között a kap­csolat szorosabb, mint a korábbi években volt. A munkaviszonyból származó jövedelmek növekedése na­gyobb részben az ótlagKe- resetek emelkedéséből, a mezőgazdasági jövedelmek növekedése pedig az áruér­tékesítés bővüléséből szár­mazik. A kiskereskedelmi forga­lom 10 százalékkal nagyobb a tavalyinál. A fogyasztói árszínvonal körülbelül 2 százalékkal — a számítot­tal megegyező mértékben — emelkedett 1971-ben mintegy 73—74 ezer lakás épült, ami 3—4 százalékkal több a terve­zettnél. (Folytatás a 3. oldalon) Petőfi ünnepe (4. oldal) Tanyai tél (5. oldal) Glossiák (6. oldal) Humor (7. oldal) (8. oldal) Hírek (9. oldal) Az óesitendő képekben (12. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents