Petőfi Népe, 1969. október (24. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-11 / 236. szám

A SZEOL kapta a két pontot Egy mérkőzésre eltiltották a pályát A DÓZSA FELLEBBEZETT Az MLSZ fegyelmi bi­zottsága pénteken este is­mét foglalkozott a vasár­nap félbeszakadt Kecske­mét—SZEOL NB I. B. osz­tályú labdarúgó-mérkőz is­sei. Ezen a tárgyalás m megjelent Marton László a találkozó játékvezetője és Teuschler Ferenc partjelző mondotta, hogy fenntartja azt, amit a játékvezetői je­lentésben leírt, a SZEOL egyenlítő gólja utáni tu­multusban, a játékosok gyűrűjében egy néző há­tulról kétszer megütötte. Teuschler partjelző is azt véleményét kérték, a fe­gyelmi bizottságnak még a tárgyalás előtt úgy nyilat­kozott, hogy a páholyból csak a tumultust lehetett látni. A Kecskemétet kép­viselő Donáth Tibor a ked­di véleményét isméteké állította a bizottság előtt, | meg, miszerint a pályára hogy látta a tettlegességet. is, továbbá képviseltette j Börzsei János az MLSZ fő­magát a két érdekelt ki un j titkára, aki jelen volt a Marton László bíró el-1 kecskeméti mérkőzésen, és Hét végi sportmuso r SZOMBATON írül sorra: Csikéria—Kunbaja, , , I Kelebla—Harkakötöny, Kisszál­IABUAKüoas j ]as—Jánoshalma II., Borota— Megyei bajnokság. Északi MEDOSZ II. csoport: Mezőfi SE—Kecske­méti Egyetértés, Kecskeméti Volán—Kecskeméti Dózsa II. mérkőzések 14.30-kor KÉZILABDA NB I. B-s női mérkőzés: Keszthelyi Haladás—Kiskunha­lasi MÁV. Keszthely, 15.30. Megyei bajnokság, férfiak: Gábor A. SE—Kalocsai Épí­tők, Kiskunhalas, 15.30. RÖPLABDA NB U-es férfi mérkőzések: Szo.noki Vegyiművek—Mezóti SE. Szolnok, 15 óra. Kinizsi SE—Győri Dózsa. Baja, Vo­natkert, 15 óra. Bajai Fehér­neműgyár—Tatabányai Bá­nyász, Baja. Petőfi-sziget, 15 óra. ATLÉTIKA NB L B-s női bajnokság: Bács—Somogy—ZTE, Baja, 16 óra. Megyei őtpróba atlétikai ver" seny: A KISZ Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a me­gyei Középfokú Iskolai Sport- bizottság a megye felszab idu- lása 25. évfordulója tiszteleté­re, ötpróba atlétikai versenyt rendez. Kecskemét, Széktói Stadion, 13.30-tói. VASARNAP LABDARÚGÁS NB L B-s mérkőzés: özd — Kecskeméti Dózsa, Özd, 14.30. Játékvezető: Pusztai. NB U-es mérkőzések: KTE— Cegléd, Kecskemét, Városi pá­lya, 14 óra. Játékvezető: Sán­dor. Kiskunfélegyházi Vasas— Mezőkovácsháza, Kiskunfél­egyháza, 14 óra. . NB III. Középcsoport: t>. ípltők—Kiskőrösi Gépjavító, Dunaújváros, 14.30. Játékveze­tő : Tompa. Soltvadkert—Ifi. Kér. TTVE, Soltvadkert, 15 óra. Játékvezető: Nagy G. Br- Vegyiművek—Kalocsai VTSK, Kén u., 15 óra. . NB ni. Délkeleti csoport: •. Kinizsi—Kun Béla SE, Sar­kad, 14.30. Játékvezető: Tóth L. Tiszaföldvári Tsz SK— Kecskeméti Fémmunkás, Ti- szaföldvár, 14 óra. Játékveze­tő: Oravecz. Kkhalasi ME­DOSZ—Békéscsabai Agyagip. Kiskunhalas, 14.30. NB III. Délnyugati csoport: Pécsi BTC—Bajai Vasas MTE. Pécs, 10 óra. Megyei bajnokság. Északi csoport: K. MÁV—Kiskunfél­egyházi Vasutas, 10 óra. \ többi mérkőzés 14.30-kor kez­dődik; Kunszentmiklósi VAV Vasas—Alpár, Kiskunmajsa— Helvécia, Radnóti SE—Lajos- mizse. Kiskőrösi Spart.— Szánk, Klapka SE—Tiszakécs- ke. Déli csoport: Gábor A. SE— Hajós. 10 órakor. A többi mérkőzés 14.30-tól kerül sorra: Bácsalmás—Kiskunhalasi MÁV, Vaskút—Bajai Bácska Posztó. Gara—Tompa, Szamuely 3E— Mélykút, Császártöltés—János­halma. Csávoly—Katymár. Osz'ályozó: Apostag—Balog A- SE. Apostag. 14 30. Járási bajnokságok. K'skun- félegyházi járás: Kun Béla SE —Gátér, 10 órakor. Kkfh. Va­sas II.—Petőfi szánás, 12.45. A többi mérkőzés 14.30-től kerül sorra: Pálmonostora—Tisza Tsz. Jászszent1 ászló—Kiskun­maisa n., Tiszaújfalu—Csó- lyospálos. Ka'ocsai járás: Ordas-Mis- ke, 1" 30-kor. A többi mérkő­zés 15 órakor k zdődik: Fok ő —Dusnok, Bátya—Kai. VTSK n., Dunapataj—Drágszél, Ho­mokmégv—ömgesertő. K’skunhalasi járás: H. Spar­tacus v-.mfehértó, 10 órakor Bajai járás: Kinizsi SE— Hercegszántó. 10 órakor. A többi mérkőzés 14.30-kor kez­dődik: NagybaraCska--B. Ha­jójavító, Madaras—Bajai Vasas MTE II,, B. Kismotor—Báesbo- kód, Sükösd—Nemesnádudvar, Dávod—Ersekcsanád. kosárlabda NB I-es férfi mérkőzések: BKV Előre—Kecskeméti Pető ■ fi, Klapka u., 10 óra. Bajai Bácska Posztó—Veszprémi Ve­gyész, Kiskunfélegyháza, 10 óra. NB I-es női mérkőzés: K. Dózsa—DKV Előre, Kecskemét, szabadtéri pálya, 10.30. NB 11-es női mérkőzések: Bajai Fehérneműgyár—Szegedi LÓ,., Baja, szabadtéri palya, 13 óra. k. Petőfi—Pécsi Pos­tás, Kecskemét, szabadtéri pá­lya, 10.45. K. Vasas—Pécsi VSK, Kiskunfélegyháza, 11.30. NB Il-es férfi mérkőzések: Bajai Vízügy—SZEOL, Bajá, szabadtéri pálya, 11.45. K. Va­sutas-Pécsi EAC, Kiskunfél­egyháza, szabadtéri pálya, 10 óra. KÉZILABDA NB Il-es férfi mérkőzések: Híradástechnika—Kecskeméti FGT, Bocskai u., 11 óra. Ba­jai Kismotor—Szombathelyi Spartacus, li óra, NB Il'es női mérkőzés: Ki­nizsi Sörgyár—Kiskőrösi Vörös Meteor, Algyői u., 10 óra. Megyei I. o. bajnokság, fér­fiak: Radnóti SE—Csávoly, Kiskunmajsai Vasas—Solti MEDOSZ mérkőzések 10 óra­kor kezdődnek. A többi talál kozó 11 órától kerül sorra: befutó néző csak meg akar­ta ütni a játékvezetőt. A bizottság hosszas ta­nácskozás után hozta meg döntését, a labdarúgás sza­bálykönyvének paragrafu­sai és pontjai alapján. Eszerint a félbeszakadt mérkőzés 2 pontját 0:0-as gólaránnyal a SZEOL ja­vára igazolják. Ezenkívül a Kecskeméti Dózsa soron- következő bajnoki mérkő­zését — amikor pályavá­lasztó — Szolnokon, vagy Cegléden rendezheti meg, ha ezek a pályák nem biz­tosíthatók, akkor javasla­tot tehet, hogy Bács-Kis- kun megye területén kí­vül hol akar játszani. A Kecskeméti Dózsa a baj­noki idény befejezéséig ha­zai mérkőzésein felemelt számú, 30 főnyi rendező­gárdáról köteles gondoskod-, ni és 3 hazai mérkőzésére szövetségi ellenőrt kell kérnie. Nagy József, kecskeméti lakost — aki a mérkőzés félbeszakításának előidéző­je volt — 5 évre eltiltották a labdarúgópályák látoga­tásától, ezzel egyidejűleg Marton László a Játékve­zető Testületen keresztül bírósági feljelentést is tesz a kecskeméti lakos ellen. A fegyelmi bizottság a játék­vezető jelentését átteszi a Játékvezetői Testülethez, vizsgálják ki, hogy a sza­bályok értelmében Marton László miért nem jelent meg már az első, keddi tár­gyaláson. A fegyelmi bizottság kő­Á labdarúgósporf helyzete az MTS Országos Tanácsa ülésén A Magyar Testnevelési | helyzetéről és néhány i iő- és Sportszövetség Országos ! szerű kérdéséről” Készült Tanacsa pénteken folytat- előterjesztést vitatta meg ta ülését. A második na- az előadó Hegyi Gyula, az pon „A labdarúgósport I MLSZ elnöke volt. Részletek az előterjesztésből Labdarúgásunk változat­lanul a nemzetközi élvo­nalba tartozik, de a válo­gatott és a klubcsapatok teljesítménye nyugtalaní­tóan hullámzó. Nem tar­tunk lépést minden terüle­ten a labdarúgósport nem­zetközi fejlődésével. Mag­felelő felkészültség hiányá­ban ritkán bírunk az egyre inkább harcos felfogásoan játszó ellenfelekkel, és csa­pataink változatlanul nsm tudnak helytállni a soro­zatmérkőzéseken. Csökkent a közönség ér­deklődése, kevesebb a né­ző a bajnoki mérkőzése­ken. Ez összefügg a mér­kőzések színvonalával, a Tv egyenes adásaival, a mérkőzések tisztasága kí- rüli bizonytalansággal, és még számos egyéb, továb­bi elemzést kívánó körül­ménnyel. A kialakult helyzet főbb okai Labdarúgásunkban hi­ányzik az egész országra kiterjedő egységes szakmai irányítás, nem tisztázódtak eléggé egyes feladatköröd, és kapcsolatok az MLSZ, az MTS területi tanácsai és is a válogatott érdekei elé helyezik, és az MLSZ sem koordinálja mindig és meg­felelően a válogatott csa­pat programját, felkészü­lését az egyesületekkel. A különböző sportegyesük­a sportegyesületek között. I tekből a játékosok más­8 napon belül fellebbezést lehet benyújtani a Magyar Labdarúgók Szövetségéhez. A kecskeméti vezetők már be is jelentették, élnek a färtacusA'KaioScfaiJäEPGlp- rölte’ hV .az «élet “ellen Bajai FVT. Nők: Kalocsai VTSK—Orgo- vány, Bácsalmási Gimn.—KTE, Kiskunhalasi MÁV EL—Bajai Bácska Posztó, Kiskőrösi VM II.—Kiskunfélegyházi Mű­anyag, Dunapataj—Jánoshalmi lphPlfWPf^l IMTD Spartacus. Valamennyi mérKŐ- ienfc lOí>eggei. liVllij zés 10 órakor kezdődik. RÖPLABDA NB Il-es férfi mérkőzések: D. Kohász—Kecskeméti Volán SC, Dunaújváros, Eszperantó u., 11 óra. Kinizsi SE—Tatabá­nyai Bányász, Baja, Vonatkert, 9 óra. B. Fehérneműgyár— Győri Dózsa, Baja, Petőfi- sziget, 9 óra. * NB Il-es női mérkőzések: K. Tipográfia—Egri Dózsa, Kecskemét, Rákócziváros, 11 óra. Tatabányai Petőfi—Mély­kút, Tatabánya, 14 óra. ATLÉTIKA NB I. B-s női bajnokság: Bács—Somogy—ZTE, Baja, 10 óra. Megyei őtpróba atlétikai ver­seny: Kecskemét, Széktói Sta­dion, 8.30-tól. ASZTALITENISZ NB III-as férfi bajnokság: Kecskeméti Spartacus—Oroshá­za, Kecskeméti Petőfi—Szege­di Vasutas mérkőzések 9 óra­kor kezdődnek. Megyei férfi bajnokság: Kis­kunmajsa—Kiskunhalas, Já­noshalma—Kiskőrös. Tisza- kécske—Kalocsa, Kiskunfélegy­házi Vasutas—Kecskeméti Spartacus II.. Kiskunfélegyhá­zi Dohány—Kecskeméti Petőfi. Valamennyi mérkőzés 9.31-kjr BIRKÓZÁS Megyei kö+őtt- és szabadfo­gású serclü’ő bainokság: Ka- U csa. I. István Gimnázium, 10 órától. SAKK NB II es férfi mérkőzés: Ba- íai Spartacus -Szombathelyi A több: mérkőzés 14.30-tól Ke- Mezőgép., Baja. A sportegyesületek ~ na­gyobb önállósága nyomán nem tisztázódtak hatáskö­ri problémák. Számos fon­tos egyesület labdarúgó szakosztályának vezetése sokhelyütt hiányos felké­szültségű. Sok a fogyatékosság az MLSZ munkájában. Az el­nökség munkáját a befelé fordulás jellemzi, a baj­nokságok és az MNK ki­írása. lebonyolítása, a vá­logatott mérkőzések előké­szítése jelenti a legfont d- sabb teendőt. Az elnökség kevés erőt fordított a sportág elvi, sportpolitikai, sportszakmai kérdéseire. Az edzések színvonala és intenzitása a legtöbb élvo­nalbeli sportegyesület lab­darúgó szakosztályban el­marad a nemzetközi köve­telményektől, a korszerű, és eredményes felkészülési módszerek alkalmazásának hiányában. A csapatok zöme elha­nyagolja a bajnokságra történő alapos felkészülést. Nehézségbe ütközik a ki­alakult helyzetben a válo­gatott keret és a sport­egyesületi érdekek össze­hangolása. A klubok sok­szor kisebb jelentőségű nemzetközi mérkőzéseiket más felkészültségi állapot­ban kerülnek a válogatott kerethez. Ez a tény na­gyon megnehezíti a válo­gatott csapat kialakítását. A labdarúgó-utánpótlás nevelése labdarúgósportunk legelhanyagoltabb területe. Az MLSZ nem tudta köz­pontilag átfogni az után­pótlás-nevelés valamennyi területét, a megyei labda­rúgó szövetségek ifjúság; bizottságai csak formáli­san működnek, a sport- egyesületek a legtöbb ne- lyen nem fordítanak Keiiő gondot az utánpótlás ne velésére, inkább az átiga­zolásokat helyezik eiő ter­he. Az anyagi juttatások rendszere elavult, nem kö­vette a társadalmi ég gaz­dasági változásokat. Az át­igazolásoknál a játékosok egy része anyagi juttatást kap. egyébként is a játé­kosok és az edzők illegá­lis anyagi juttatásai foko­zódtak, sok egyesületben nem tartják be a munka­idő-kedvezményre vonatko­zó határozatot. Az NB I-ben különösen alacsony a labdarúgók munkamorálja, legtöbben még tanulmá­nyaikat is elhanyagolják. Problémát jelent, hogy a labdarúgás élvonalában mind kevesebb a magas képzettségű játékos, ezért különösebb erőfeszítés nél­kül is könnyű az élvonal­ban megmaradni. Hiányzik tehát az egészséges versen­gés, a játékosok elkényel- mesednek. Az egyesületek sok eset­ben megtűrik a szocialista sporttal nem összeegyezteti hető jelenségeket, sőt ma­guk is elősegítik azzal, hogy nem lépnek fel a sza­bályok. az erkölcsi követel­mények súlyos megsértése ellen. Javaslatok a jövőre A Dinamo ellen is győzött a Petőfi KECSKEMÉTI PETŐFI—DINAMO BERLIN 97:65 (43:28) Kecskemét 400 néző. Vezette: Perjési, Adamik. K. Petőfi: Tóth (11), Csá- nyi (8) — Farkas (8) — Szabó F. (16). Kovács (10). Csere: Csikai (14). Vasvári (18), Ruszkai (6), Beóka (6), Pajor. Rezák. Edző; Guóth Iván. Dinamo: Niegenfind, Schubert (6) — Neumenn (13) — Westpal (22), Brüg- ma (19). Csere: Bodmann (5), Schmidt. Stütz, Piens, Sobora. Zászló- és ielvénycsere után a vendégek kezdtek iobban 4:0-ra vez’i+ek. bo­káig fej-fej mellett haladt a két csapat A félidő köze- nétől fokozatosan lendült átokba a Petőfi. Kemény, A szünet után néhány perces kiegyenlített játék után folytatódott a Petőfi fölénye. A berlini kosara­sok — akik közt 3 NDK-vá_ lógatott is volt — nem tud­tak ellenállni a kecskeméti fiúk sziporkázóan szellemes és gyors játékának. A vé­gén már csak az voH a kérdés, hogy sikerül-e elér­Ki kell alakítani az egész országra kiterjedő egységes szakmai irányítást. Ezért az MTS Országos Elnökségé­nek nagyobb segítséget kell adni az MLSZ elnöksége munkájához és rendszere­sen számon kell kérni tevé­kenységét. Az MLSZ el­nökségének a legfontosabb szakmai kérdésekben ki kell alakítani a követendő irányvonalat, rendszeres kapcsolatot kell kiépíteni az MTS megyei (budapesti) tanácsaival, rajtűk keresz­tül a területi labdarúgó­szövetségekkel, és a sport- egyesületekkel. A sport­egyesületekben meg kell ja­vítani a szakosztályi veze­tés színvonalát és érvénye­síteni kell a szakmai mun­kában az MLSZ által ki­dolgozott szakmai irány- mutatásokat. Folyamatosan ki kell építeni a megyék­ben (Budapesten) a labda­rúgó szakfelügyelői hálóza­tot. Hatékonyabbá kell ten­ni a labdarúgószövetségek munkáját. Az MLSZ Elnökségének időtállóvá kell tennie a bajnoki (olimp.) rendhez igazodó korszerű felkészí­tési rendszert éves és vi­lágbajnokságok négyéves ciklusában. A felkészülési rend alapján egész éves szilárd programot kell ké­szítenie a sportegyesületek támaszaid és érvényesíteni a játékosokkal szemben, biztosítani a szocialista sporterkölcs normáinak be­tartását. Az MLSZ Elnök­sége határozottan lépjen fel a labdarúgó-mérkőzések tisztaságát veszélyeztető va­lamennyi jelenséggel szem­ben. az erkölcsi követelmé­nyeket megszegőkkel szem­ben a legkeményebb eszkö­zöket alkalmazza. Felül kell vizsgálni és 1970-től érvényesíteni kell a gazdasági körülmények adta lehetőségek figyelem- bevételével az új ösztönzési rendszert, amely a teljesít­mények növelését segítse. Biztosítani kell a játékosok és az egyesületek között a jogok ég kötelességek egv- értelmű rendezését, amely azonban semmiképpen nem jelentheti a professzioniz­mus bevezetését. Lehetősé­get kell adni az egyesüle­teknél a klubhűség elismeré­sére. a hoszíbb időt meg­szakítás nélkül eltöltőn, va­lamint a sokszoros váloga­tottságot elért iátékosok Ju­talmazására. Érvényesülni kell a munka és télié«:’t- mény szerinti differenciált elosztás elvének, az edzők megfe’e’ő teljesítmény után szintén részesükének iufa- lomb-m. Fel kell lenni min­den illegális juttatás eüen. A vitában többen fel°zó­nem ment. de azért megér demelt vastapsot kapott mindkét csapat, elsősorban a Petőfi, amelyben Tóth. Szabó F., Kovács és Vasvá­ri egészen kiemelkedő tel­jesítményt nyúitott. A Dinamóból Westpal. Brügma és Neumenn volt a legjobb. Vasárnap a Petőfi Buda­pattogó védekezéssel és ötle- pesten vívja az első őszi ni a 100 pontot. Nos, ez jyezni a válogatott csapatok és a válogatott csapatok Iáitok. Ezután az országos számára. Hosszú időszakra rendezni kell a bajnokság rendszerét, lebonyolítási módját. Előtérbe kell he­tes, villámgyors indítások­kal a félidőig 43:28 arány­ban elhúzott a kecskeméti együttes. bainoki mérkőzését a BKV Előre ellen. A két nemzet­közi mérkőzésen mutatott játékkal győzni lehet. felkészülését és a sport­egyesületek nemzetközi ta­lálkozóit a válogatott csa­pat érdekeihez kell igazod­ni. Az érdekelt egyesületek­kel való konzultálás után a versenykiírásban kell in­tézkedni az őszi—tavaszt rendszerre való áttérés módozatán Ki kell dolgoz­ni a nagy tudású iátokosok folyamatos képzését. Az tanács döntést hozott a Természetjáró Tájékozódási Fp+ás Szövetség pipakséná- nek megbízásáról és nó-- hány szakszövetség elnök- dócfóriolr kérdései­ben határozott. Slant K'a taSE 2:1 (2:!) Megyei labdarűgó-bainoki mérkőzés, Szánk, 100 néző, ve­zette: Nyári. ,, ,,,. ,,,,,, , Jó iramú, sportszerű mérkő­utanpotlas neveleset. ken- zésen a gűlkénesebb hazai zését szervezett keretek kö- : együttes szerezte meg a győ­zött kell biztosítani Wntá í zelmet- Góllövők: Pane I. 2, őrt Ken DiZtosirani Hata- metve óntal. K-u-tek: Fekete rozott követelményeket kell1 illetve: Burkus, Kiss.

Next

/
Thumbnails
Contents