Petőfi Népe, 1959. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-04 / 79. szám

1959. április 4, szombat S. Oldal CC4l'Clt4&C&/ C&’té'fI’d* &ft 'Tjclixcu.zL ncufLfínyh-LH Itt ül velem szemben az im­már világhírűvé vált csemege- szőlők nemesítője, Kocsis Pál, az örökké jókedvű Pali bácsi, akiről senki sem hinné, hogy a hetvenötödik évét tapossa. Csak éppen hogy szürkül a ha­lta. csupán bajuszát fehérítette meg az idő. A szeme, az arca, az egész ember csupa vidámság, azellemesség. Legalább harminc évvel fiatalabbnak hittem, ami­kor először láttam. Nemrég kapta meg a Kossuth- iflíjat eddigi munkásságáért és a -három Glóriáért«. Ez a há­jrom szőlőfajta a Gloria I., IL és áll. aranysárga színű, küllemre jegy forrna gyümölcs. Érési ide­gük augusztus közepe, vége és Szeptember vége. gáti piacokon, megelőzve vala­mennyi európai országot. Érthetetlen és szinte valószí- nűtlenül hangzik, hogy ezt a Kocsis Pál jelentősen hozzá­járult a Mathiász János által nemesített szőlőfajták tovább- ■zaporításához és nemesítéséhez. Tanítómesterének nyomdokában 110 szőlőfajtát állított elő ke­resztezéssel. A képen a rügy- dugványokat tanulmányozza. Kocsis Pálnak mintegy hat­van szőlőfajtáját termelik az egész világon. Az Irsai Olivért Aranyló korai néven majdnem százezer hektárnyi területen megtalálhatjuk a Szovjetunió­ban. Egyébként a szovjet ku­tatókkal van neki és az Inté­zetnek legjobb kapcsolata. 1945- ben, közvetlen a felszabadulás után szovjet szőlésszel cserél­A MaÜii ász-telep üveg házai­ban rügydugványozással szapo­rítják a szőlőfajtákat. Kocsis Pál az egyik dugvány gyökeré­nek feji őrlését ellenőrzi. fajtát nálunk még nem Ismer­ték el, vigasztaló, hogy a Ti- szakécskei Állami Gazdaság 160 ezer darab vesszőt vett át továbbszaporításra. A Kocsis-féle szőlőfajták iránt világszerte nagy az ér­deklődés. Keletről és Nyugat­ról gyakran keresik fel a kuta­tók a kecskeméti Mathiász-te- lepet, szőlővesszőt kémek és kicserélik a helybeliekkel tu­dományos tapasztalataikat. Nemrégen Szankov bolgár szo- lőnemesítő járt itt, aki Szófiá­ban a neves Nedelcsev profesz- saor mellett dolgozik. — Milyen tervei vannak, Pali bátyám? — adom fel az ilyen­kor szokványos kérdést, — Még fiatalnak érzem ma­gam, és úgy vagyok, mint a jó kártyás aki a végén játssza csak ki az adút Űj csemege- szőlők előállításával kísérlete­zem, szerintem ebben van leg­több hiány a világpiacon, ha­zánkban is. A legkorábbitól a legkésőbb érő fajtákig igyek­szem olyanokat létrehozni, ame­lyek ízben, zamatban és minő­ségben is kiválóak. Eredménye­sen kísérletezem a peronoszpóró­nak ellenálló borszőlőfajta elő­állításával. Még az idén meg­szerkesztek egy szerkezetet a szőlő kapálásának meggyorsítá­sára és olcsóbbá tételére. Soha nem volt ilyen lehetőség az alkotásra, soha nem kaptunk ennyi támogatást az államitól, mint most. Csupa energia és lendület. Akkor sértődik meg legjobban, ha valaki öregnek mondja. K. S. — Jó ez a bor! — Kocsis Pál a leányáról elnevezett Kocsis Irma borszőlőfajtának levét, an­nak izét, kamatát, minőségét vizsgálja. Jelenleg is 50 szőlőhibrid fej­lődését kíséri figyelemmel. Ké­pünkön Bányai Antal kutatóval megbeszéli a tapasztaltakat. te M elsőnek tapasztalatait. Procsenfco szőlőkutatót különö­sen az Irsai Olivér, a Csaba Gyöngye, a Mathiász Jánosáé érdekelte, — Az Irsai Olivér rövid te­nyészidejű fajta —- mondja a neves kutató. — Nálunk augusz­tus 20-ra 19 cukorfokot is elér, később is jől bírja a tőkén, nem rothad, a cukorfoka állan­dóan nő. A Szovjetunióban 720 kilométerrel északabbra ter­mesztik mint nálunk, amit a rövid tenyészidő tett lehetővé. Szerintem ezt a fajtát hazánk­ban is el kellene szaporítani, mert mustjával már szeptember elején megjelenhetnénk a nyu­Fejlődő megyénk édes gyermeke Nyolcéves a Bányászati Berendezések Gyára Tíz éve, 1949-ben született a kormányhatározat, hogy álla­munk egy vasszerkezeti gyárat létesít a Nagyalföld közepén — Kiskunfélegyházán. A határoza­tot tett követte, 1951-ben már kalapácsütések a gépek zaka­tolása jelezte, bogy az ütvén millió forintos költséggel épült középnehéz vasszerkezetek gyá­ra, megyénk Iparának édes gyermeke, megszületett, él és dolgozik, Az üzem átadása után az el­ső műszak 143 munkással kezdte meg a folyamatos termelő mun­kát 1952-ben, amikor a Csepel­re küldött átképzősök mint fia­tal szakmunkások visszatértek Félegyházára, a munkáslétszám 590 főre emelkedett. Ahogy nőtt a dolgozók begyakorlottsága, úgy értek el mind szebb és újabb eredményeket 1953. május elsején már el­nyerte az élüzem kitüntetést az időközben Bányászati Be­rendezések Gyárára keresztelt vállalat Eredményeik elismeré­seként mind több munkát, fő­leg távvezetékoszlopok, daruk és a bányászatban használatos berendezések készítését bízták a gyárra. A munka termelékenységével .arányosan növekedett a mun­kásak reálbére is. Négy év ada­tait összehasonlítva a követke­zőképpen alakult az átlagos napi kereset: 1955-ben 43,20 Ft, 1956-ban 45,60 Ft, 1957-ben 52,80 Ft, 1958-ban 54,40 Ft A kereseteknek ez az alakulása egyre több dolgozót ösztönzött arra, hogy szakmai ismereteit tovább növelje. A tanításnak más előnye is volt A fejlődő -gyermek« egy­re újabb termékeket adott a népgazdaságnak. Főbb gyárt­mányaikat felsorolni is elegen­dő, A távvezetékoszlopok mel­lett jelenleg 1« szállítószalago­kat, kötélpálya vasszerkezete­ket, aknatornyokat, bányászati szén- és ércosztály ozókat, vegy­ipari berendezéseket és egy sor különböző Ipari vasszerkezetet készítenek, Az évek folyamán a tflna­gárdából sokan léptek előre, A műszaki irányítók nagy része a gyár dolgozóiból nevelődött kt Különböző fokon (általános is­kola, gimnázium, technikum, szaktanfolyamok stb.) jelenleg is a gyár dolgozóinak mintegy 20 százaléka képezi magát sza­badidejében. A szakmai tovább­képzés és a jó munka ered­ményét a felsőbb szervek is elismerték. Az ellenforradalom leverése óta, több mint hatvan dolgozó kapott, illetve kap most április 4-én kitüntetést. A párt­irodán örömmel közölték azt is, hogy a Bányászati Beren­dezések Gyára dolgozói 1958. második félévi szép eredmé­nyeik alapján elnyerték a ki­tüntető élüzem címet, Ne higyje azonban neki, hogy a vezetők és a dolgozók elégedettek lennének munka- sikereikkel, A -gyermek« fel­nőtt, s most mind újabb fel­adatokra, szebb eredmények el­érésére vágyik, A múlt hónap­ban különösen nagy fába vág­ták a fejszét. Az MSZMP Köz­ponti Bizottságának márciusi határozatára válaszolva, merész vállalást tettek. A nagy kollek­tíva úgy döntött, hogy 1959 végéig 28,9 százalékkal túltel­jesítik éves előirányzataikat. Emellett a felhasznált anyagok 2 százalékos csökkentésével, va­lamint az üzemi és vállalati re­zsiköltségeit csökkentésével 1 670 000 forint megtakarítást érnek el. Sándor Géza Batodsztr ten élüzem a Bács-SüskDB megyei Nyomda Vállalat Készülnek az elektromos távvezeték tartó oszlopok • gyár szerelőcsarnokában. 1958 második félévében kimagasló termelési eredmé­nyeik alapján immár hatodszor nyerték el a büszke és kitün­tető élüzem címet a Bács-Kis- kun megyei Nyomda Válla tat dolgozói. A vállalat «sebben már nem is ünnepelhette volna a nyomdák államosításának tizedik, hazánk felszabadulásár nak pedig tizennegyedik évfor­dulóját , Takarékos gazdálkodásukra jellemző, hogy az elmúlt évben 93 000 nyomdai ív, azaz több mint három torma papírmegtar karítást értek el. Szorgalmas munkájuk mellett eredményük­nek nagyságát szemléltetően bi­zonyítják az alábbiak. Három tonna papír olyan mennyiség, amiből 18 000 példány 320 oldal terjedelmű regény készülhetne. Másként szólva, egész évi mun­kájukkal annyi anyagot takarí­tottak meg, hogy 1958 végén kilenc munkanapon csak megta­karított anyagból dolgozott az egész Vállalat­Nyomdász dolgozóink Igyeke­zetének, a mindig több, jobb és olcsóbb termelésre való tö­rekvésüknek nem marad el a külön jutalma sem. A Bács- Kiskun megyei Nyomda Válla­lat dolgozói között 22 napi fize­tésüknek megfelelő nyereségré­szesedés kerül kiosztásra ma, az élüzemavató ünnepségen,­SKKJWK JCitHntdéiek Az OKISZ elnöke a kisipar! szövetkezeti mozgalom erősíté­sében elért eredményes mun­kájukért a »-Szövetkezeti ipar kiváló dolgozója« kitüntetést adományozta Báron László elv­társnak a Kecskeméti Asztalos Szövetkezet elnökének és Grósz József elvtársnak a KISZÖV főelőadójának. A íelsűszentivánl új nyolctantermes Mola a község együk legszebb, legkorszerűbb épülete, 1956-ban épült anarrMmfe támo­gatásával, A tavaszi napfény Id csalta ax Iskola elé a gyetek»* két, A délelőtti verőiény ben jólesik elmerülni a kedves meaéa könyvekben.

Next

/
Thumbnails
Contents