Petőfi Népe, 1959. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-04 / 79. szám

8. oldal 1959, április 1, szombat Apróhirdetések KISGYERMEK gondozását vállalom. Cün: Kecskeméti Magyar Hirdető­ben. Luther udvar. 775 MÉHCSALÁDOK eladók. Kecske­mét, Nagykőrösi utca 8. 7522 ELADÓ beköltözhető ház, vagy ki­sebbért elcserélhető. Kecskemét, Sárkány utca 13. 783 ELADÓ beköltözhető családi ház, villatelek és szekrények. Kecske­mét, Bánk bán utca 5. 782 KECSKEMÉTEN a villanegyedben, az árvaház mellett egy villa egy- harmada eladó. Elfoglalható. Ér­deklődni: Kada Elek utca 7. 7516 EÉLPORTAS ház eladó. Azonnal elfoglalható. Kecskemét, Erzsébet utca 3. _____________7517 KE RESEK egy szoba-konyhás la­kást. költségmegtérítéssel. Adámék. Kecskemét, Szalag utca 7. 7518 ELADÓ szép hálószoba- és ebédlő­bútor. Kecskemét. Szegedi Lajos utca 5. Schummer. 7519 SIMPSON motor, kifogástalan ál­lapotban eladó. Kecskemét, Hoff­mann János utca 1. 7520 JO KARBAN levő Czetka 150-es motor eladó. Kecskemét, Bethlen- véros 70 a. 7521 BIZTOS natasú »Drohoka« tyúk­szemtapasz 3,60-ért kapható Hor­váth drogériában, Szombathely. Kossuth utca. 751 GÁZTŰZHELY eladó. Kecskemét, Sarkantyú utca 15. 7509 KILENC darabból álló új kisipari konyhabútor eladó. Kecskemét. Árok utca 30. 7507 ELADÓ 350 köbcentis JAWA oidai- kocsis motorkerékpár. Kecskemét, Sétatér utca 13. sz. 770 Azonnal felveszünk kőműves szakmunkásokat, legalább 5 éves szakmai gyakor­lattal. É. M. Báes megyei Állami Építőipari Vállalat. Munkásfelvétel: Kecskemét, Rákócziváros 23. — Ka­locsa. Martinovics utca 3. — Izsák, iskolaépítkezés. — Szabadszállás, tiszti lakás építkezés. — Dunaegy- háza, Iskolaépítkezés. 779 TRAGYA eladó, bokrolni való. — Kecskemét, Csáktornyái u. 47. (Ur- gés.) 7503 KÉTRÉSZES villatelek külön-külön is eladó. Kecskemét, Ady Endre utca 7. sz. 784 ELADÓ egy Panni robogó. Érdek­lődni: Kecskemét, Ottörő utca 15. (Volt Fráter utca.) 785 SZÁRNY utca 2. szám alatti ház, valamint Széktói dűlőben 1 hold szőlő és Talfájl dűlőben 3 hold szántó eladó. Érdeklődni: Kecske­mét. Wesselényi utca 4. Délutáni órákban. 787 LAUBERGER pianinó, ebédlő, háló eladó. Kecskemét, Szabadság tér 6. II. udvar, 1. üvegajtó. Megtekint­hető 9—18 óráig. 7523 HÍZOTT sertés eladó. Kecskemét, Akácfa utca 25. szám. 7524 JÓL KÉPZETT LAKATOSOKAT, illetve GÉPLAKATOSOKAT keres a Kecskeméti Ba­romfifeldolgozó Vállalat iparági javítóműhelye. 788 Most KÖSSÖN SERTÉSHIZLALÁSI SZERZŐDÉST 1959. évi lejáratra, az Allatforgalmi Vállalat fel­vásárlóival. Előleg, | magas átvételi árak. | 780 : 1 Mindenfajta SZŐLŐ VESSZŐ és FACSEMETE beszerezhető a Kiskunha­lasi Faiskola Vállalatnál. Megkeresés a fenti címen. Telefon: 341; 601 EGY hold szőlő Katonatelepen el­adó. Érdeklődni: Kecskemét, Jó­kai utca 28. 7525 ELADÖ rekamié, fotelok, diófa­szekrény, toalettükör, kályha, asz­talka. Kecskemét, Vörösmarty u. 4., délután 5—7-ig, vasárnap egész nap. _________________________ 7409 EL ADÖ beköltözhetőséggel 3 szoba, hallos, összkomfortos, alápincézett orvoslakás, bútorok. Kecskemét, Batthyány utca 3. Érdeklődni Do­monkos Istvánnénál az udvarban. 7502 ELADÖ Kecskemét, Szegedi Lajos utca 7. számú ház. Vétel esetén el­foglalható. 739 ÚTLEVÉL ÜGYBEN FELHÍVÁS! Értesítjük ügyfeleinket, hogy Baján és Kiskun­halason az útlevél felvételi napok megváltoznak ápri­lis 8-tól. BAJÁN felvétel minden héten szerdán és csütörtökön, KISKUNHA­LASON minden hónap harmadik hét pénteki nap­ján lesz. IBUSZ Útlevél Osztály, 734 Kecskemét Park is épül Rorotán Baromfinevelők, figyelem! Szerződés köthető NAPOSBA ROMÉIRA LIBÁRA, KACSARA, PULYKÁRA a HELYI FÖLDMŰ VESSZŐ VEIKEZETEKNÉL1 A szerződéskötés előnyei: MAGAS ÁTVÉTELI ARAK, NEVELÉSI ELŐLEG! Állandó és biztos jövedelmet jelent A SZERZŐDÉSES BAROMFINEVELÉS. Idejében jegyeztessen elő naposcsibére 241 a földművesszövetkezeteknél Nap mint nap sok nézője akad Borotán a Felszabadulás utcai járdaépítésnek. Jelenleg még a múlt évre tervezett, de a rossz Idő miatt el nem ké­szült járdát építik, s még eb­ben az évben a fő utca mind­két oldalán 1800 méter új jár­dát adnak át a lakosságnak. Az épülő kéttantermes iskolá­hoz 65 000 forintot adott köz­ségfejlesztési összegekből a ta­nács, s még ebben az évben íeltéglázzák a piacteret is, ami tisztábbá és egészségesebbé te­szi majd a piaci forgalmat. Parkot is kap 1959-ben Bo- rota. A templom háta mögött az új iskola előtt szépen elsi­mítva, beültetésre vár a terü­let. A park egyenetlen talajá­nak feitöltéséhez 8000 forint értékű társadalmi munkával járult hozzá a lakosság. A községfejlesztési tervben fel­épül Felsőszentkatán a 100 fé­rőhelyes kultúrház is. Ifj. Puskás Kálmán levelező — Szegedi fiatalok címmel 236 oldalas antológia jelent meg, amelyben 21 ifjú író alko­tása kapott helyet A Szövetkezetek Bács-Kiskun megyei Értékesítő Központja 1959. IV. 10.-én (pénteken) de. 9,30 órai kezdettel tartja évi rendes (kill cl ólt) kö zgíjíílfa (± Kecskemét, Bercsényi utca 4—6. szám alatti kultúrtermében. fi A meghívó felmutatása kötelező! NAPIREND: 1. Az Igazgatóság beszámolója az 1958. évi működésről 2. Felügyelő bizottság jelentése., 3. Hozzászólás. 4. Mérlegeredmény-kimutatás megállapítása, határozat a tiszta felesleg felosztására. 5. Igazgatóság, felügyelő bizottság póttagjainak ki­egészítése. 6. Határozati javaslat megvitatása, elfogadása. 7. Előterjesztés az alapszabály módosítására. 8. Válaszadás. 9. Zárszó. Kérjük az Elvtársat, hogy a fenti időpontban a tárgy fontos­ságára való tekintettel pontosan megjelenni szíveskedjék. Kecskemét, 1959. március hó 13-án. 614 IGAZGATÓSÁG. íj-rrA*ArAfuWiiVVAft*iftti‘ ■ - -igl * ■ KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA: Április 4, szombat este 7 óra Bemutató előadás Millöcker: »KOLDU SDIÄK« Nagyoperett 3 felvonásban Katona József bérlet 12. sz. szelvénybérlct Április 5, vasárnap délután 3 óra Millöcker: »KOLDUSDIÁK« Nagyoperett 3 felvonásban Bérletszünet este 7 óra Millöcker: »KOLDUSDIÄK« Nagyoperett 3 felvonásban Bérletszünet Szerkesztői üzenetek Unoka Benőné Baja: Családi pót­lék ügyében írt levelét kivizsgálás céljából a bajai SZTK-nak küld­tük el. »Biztosabb jövő« jeligére üzen­jük: Leveléből kevésbé tudjuk meg­ítélni súlyos helyzetét. Kérjük, ke­resse fel szerkesztőségünket. Ha módunk lesz rá, feltétlenül segí­tünk. Varga János Solt: Vitás öröksége ügyében felvilágosításért jogi ta­nácsadónkhoz, dr. Kolozsi R. Gyula ügyészhez fordultunk. Válaszunkat rövidesen megkapja. Kéri Dezső Soltvadkert: A szanki postáról írt sorait a szegedi posta- igazgatóság vizsgálja ki. Amennyi­ben indokolt kérésük, reméljük, nem lesz akadálya a posta üzemel­tetésének. A Eoltó e Ircii öt taláiatos szelvénye: 8, 27, 34, 51, 86 5 _ A cimboráival ott szokott 5 bankettozni Gyöngyösi > István főbíró, a tulajdonos. Mi | meg innen hallgattuk a dári- [ dót, de még csak oda se szagol- I hattunk — mondja az egykori I cselédház alacsony eresze alatt f Németh Ferdinánd, a hajdani J cseléd, s emlékezésének szavát - mintha doronggá válna — í kemény hangon hajítja a ta- f nyaközpont főépülete felé. Aztán ellágyul, s mosollyal ! kísérődik, büszkeséggel szövő- ’ dik át a szó, mert bankettre • készülnek most is abban a szép ! házban. Kiszista lányok díszi- J tik feLa nagytermet színes sza- ! tagokkal; vidámságukhoz, nótás | jókedvükhöz már csak a terí­tett asztal hiányzik. Igen, ünnepség lesz ma itt künn a tanyán, Kiskunmaj.sától négy kilométerre. Az itt műkö­dő termelőszövetkezet tagjai ülik meg vígsággal, lakomával felszabadulásunk tizennegyedik évfordulóját, ami náluk nem­csak nagy nemzeti örömnapunk, hanem egyszersmind névnapi ünnep is. Mivelhogy a tsz-nek »Április 4« a neve. Hiszen a másfél évtizede még szolgák, a faluvégek zsellérei, a nagygazdák cselédei (akikből e szövetkezet tagságának a ki­lenctized része is verbuváló­dott), a mezők egykori proletá- rai mind és mindenütt okkal adhatnák e nevet közösségeik­nek, emlékeztetőül, — de itt kettős születést jelez e nap. A Kellis ünnep a tanyán szabadságé mellett a továbblé­pését is. Az akkor már hat esztendeje működő kígyósi Pe­tőfi és a négy éve megalakult majsai Vörös Csillag Tsz 1955- ben ugyanis ezen a napon ha­tározta el, hogy egyesül, s úgy megy tovább. s ment a szövetkezet, mint hajó a tengeren. A széles tanyavilág szétszórt egyé­ni parcelláinak a tengerében. Lassan, tapogatózva, majd egy­re nagyobb irammal. De vihar jött, 1956 októbere, elsöpréssel fenyegető; amikor Németh Fer- dinándnak oda kellett támasz­tani fejszéjét az ajtóhoz, mert minden éjszaka rázörgettek, hogy takarodjék ki a házból, különben kihajítják a kövesút- ra. A fejszét azonban erős ma­rok- szorongatta. S a hajót sem hagyták el a hűek, a bátrak, a maguk erejében bízók. Bár voltak, akik elsüllyedéstől _ fél­ve, menekültek róla; a kígyó- siak faképnél hagyták a szö­vetkezetét. A zöm azonban együttmaradt, s mint emlékez­nek rá: »Amikor legjobban állt az ellenforradalom, mi szedtük a cukorrépát.« És a 600 holdas szocialista nagyüzemi gazdaság központjá­ban most büszkeséggel mond­ják, mutatják: »Nézze meg az elvtárs ezt az ötvenférőhelyes, magtárpadlásos marhaistállót. Mi építettük. Nem kell már karon saráglyázni ki a trágyát, be a takarmányt, az alomnak valót!« Igen, már nem kell inat szakasztani, sínen futó csille pó­tolja az ember izomerejét. Cso­da hát, ha Csongrádi József, a tehenes (mellesleg a tsz pénz­tárosa is) nap nap után bevi­szi táskarádióját az istállóba, s a bel- és külpolitikai tájékozta­tók, meg az operaáriák köze­pette gondozza a kilenc fejős- és a májusban ellő 36 vemhes tehenet? Nem csoda. Ez itt már természetes. Mint az is, hogy nincs is talán olyan tsz-tag, aki­nek a házában ne szólna rádió. _ jL n sem gondoltam volna, hogy majsai házamba, az alsótemetősoron, bevezettethe­tem a villanyt. Tavaly szeptem­ber 4-én gyulladt ki — vallja be A. Tóth István, aki már 11 esztendeje szövetkezeti 1 *ag Jegy másik tsz-ben kezdte). Mint ahogy arra sem gondolt ifjúko­rában a mások gabonájában su­hogó kaszája mellett, hogy egy­szer eljő az idő, amikor nem kell félnie az öregségtől. Nem ám. Ott a bizonyság, hogy nyugodt öregkor vár reá is: a tsz-ben már négy hetven felé járó öreg, az özvegy Túri Benőné, Patyi Mihály, Horváth jHozik jflűsora Április 4-én, szombaton; Baja Központi: Gyávaság, Baja Uránia: A 39-es dandár, Bács­almás: Felfelé a lejtőn, Duna- vecse: Nővérek, Jánoshalma: Tengcrészrevii, Kalocsa; Felfelé a lejtőn, Kecskemét Árpád: Ál­matlan évek. Kecskemét Városi: Kémek a Tiszánál. Kiskőrös: Haláltánc, Kiskunfélegyháza: Tegnap, Kiskunhalas: Fekete zászlóalj, Kiskunmajsa: Polónia expressz, Kunszentmiklós: Csen­des Don III. rész, Szabadszállás: Ahol szeretni sem szabad, Ti- szakécske Petőfi: A tettes isme­retlen, Tiszakécske Tisza: A gyűlölet lángjai. Április 5-én, vasárnap: Baja Központi: Gyávaság, Baja Uránia: A 39-es dandár, Bács­almás: F’elfeló a lejtőn, Duna- vecse: Nővérek, Jánoshalma: Tengerészrevü, Kalocsa: Felfelé a lejtőn, Kecskemét Árpád: Ál­matlan évek, Kecskemét Városi: Kémek a Tiszánál, Kiskőrös: Haláltánc, Kiskunfélegyháza: Tegnap, Kiskunhalas: Fekete zászlóalj, Kiskunmajsa: Polónia expressz, Kunszentmiklós: Csen­des Don III. rész, Szabadszállás: Ahol szeretni sem szabad, Ti­szakécske Petőfi: A tettes isme­retlen, Tiszakécske Tisza: A gyűlölet lángjai. Április 6-án, hétfőn: Baja Központi: Éjjeli őrjárat, Baja Uránia: A 39-es dandár, Kalocsa: Felfelé a lejtőn, Kecs­kemét Árpád: Álmatlan évek, Kecskemét Városi: Hajnalodik, Kiskőrös: Rita, Kiskunfélegy­háza: Tegnap, Kiskunhalas: A pillanat embere, Tiszakécske Tisza: Mackószöktetés. Mihály és Molnár Lajos nyug­díjat kap. Megalázásból, robotból indult életek nyertek emberi tartal­mat e közösségben, amelyben a szerencsétlenség sem tragikus többé. Greguss Imrét tavaly megtaposta a bika, két hónapig feküdt a kórházban, s ma úgy végzi társaival együtt a mun­kát, mint akivel semmi sem történt. De forogna csak az idő kereke másfél évtizeddel hát­rább! — Ismertem egy embert, a múltban az is úgy járt — mondja zordonan. — És egész életére nyomorék lett. Mert még csak orvosra sem lehetett gon­dolni itt kinn, a tanyán. Nem­hogy kórházra... Állunk hajadonfőit a tágas udvaron. Odább traktor szántja a földet, amott a tsz emberei gallyat porcióznak, hogy legyen mindenkinek tűzrevalója; kü­lönben elvetették már a mákot, napraforgót, a tavaszi bükkönyt, a cukor- és sárgarépát, s az összes vetésre szétszórtak hol­danként egy mázsa műtrágyát, A természet most bontja ki Á® ruháját, a gyümölcsös már feltűzte rá pompás virá­gait, s akár pacsirtadal a vég­telen ég alatt, úgy szárnyal a kiszista lányok éneke a nagy­teremben. Itt lesz ma a kettős ünnepség, amelyre az egykori főbírónak, ha netán errefelé merészkedne, bizony, nem vol­na kedve odaszagolni. Tarján István ,

Next

/
Thumbnails
Contents