Petőfi Népe, 1957. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-01 / 100. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek i \ +4+44 * 44444444444*44*444444444444444444**4 * l magyar szocialista munkáspárt BÄCS-kiskun megyei lapja II. ÉVFOLYAM 100. SZÄM Ara 50 fillér 1957. MÁJUS 1, SZERDA í A népek ünnepe 141 ináén május elsejének sajátos íze, hangulata, mondanivalója van. Ahogy pe­regtek az évek, úgy formálódott, színesedett mindaz, ami május elsejét jelenti. A munkásmoz­galom hőskorának dacos, ke­ményléptű tüntetései adták az alapritmusát 1890-ben az első májusnak, amikor a II. In- ternacionálé komor kiáltványa megszületett emlékeztetőül a chicagói munkásosztály mártír­jaira, akiket a kapitalizmus vér­bírósága gyilkolt meg, viszon­yképpen a munkáserőt meg­mutató emlékezetes tüntetések­re, amelyeknek semmi más célja nem volt, mint az, hogy jobb éle­ret biztosítson a töke jármában szenvedő, kizsákmányolt ameri­kai munkásoknak. A század- forduló és az első világháborút megelőző esztendők május elsejéi a világ minden táján a tőkés rabiga ellen lázadó munkások komor ás kemény tüntetéseik­ként leptek a világtörténelem színpadára. 4z első szabad május elseje megünneplése a dicsőséges 1919-es szocialista for­radalom hőseinek jutott osztály­részül, akik a tőke rabigáját le­rázva, egy háborútól, ezernyi in­tervenciós sebtől megnyomorított országban először tekintettek szét május elsején a hatalom jogos birtokosaiként. Csaknem egy év­század telt el azóta, hogy az első május elsején a vörös zászlók, a munkásosztály megszentelt jelvé­nyei, a keményöklü proletárok kezében fellobogtak a tavaszi szél­ben. Csaknem egy évszázad a múltja a május elsejének, s nem holmi Szovjetunióból impor­tált kényszerünnep a mi számunk­ra, mint ahogy azt az ellenfor­radalom szószólói olyan hangza­tos frázisokba burkolva emleget­ték. S azok a jelképek, az ötágú vörös csillag és a vörös zászló, amelyek 1957. május elsején e hazában ismét fennen hirdetik a munkásosztály államának és pártjának erejét, régebbiek, mint maga a Szovjetunió, és a nemzetközi proletáriátus vére piroslik szikrázó színükben. 144 inden új májusnak új és új a színe, hangulata — mondottuk, — s ez valóban így van. A mi felszabadulás utáni május elsejéink is feledtették a. magyar munkásosztály több, mint fél évszázados küzdelmét a szabadságért, s az újjáépítés, az új élet és életforma megterem­tésének felszabadult, vidám ün­nepeivé váltak. Sajnos, a mun- icásmozgalom örökszép proletár­dalai is elhallgattak az utóbbi években az ifjak ajkán, pedig milyen szép lett volna felsza­badult életünk ünnepén a tavasz szépségével ékeskedő május else­jén ezzel is ünnepelni. fi bben az ellenforradalom véres megpróbáltatásai után ocsúdó országban, most, imikor a .párt, a munkásosztály élcsapata rendezte sorait és egy­re hatalmasabb tömegekben so­rakoztatja fel maga mellé a szocializmus építésére kész dol­si tok, hogy nem a dollármilliók] birtokosai és szószólói, hanem a\ proletámemzetköziség szellemé-< ben a Szovjetunió és a baráti népi] demokráciák vezetői és népei se-] gítik igazán ezt az országot kilá-] bolni a bajból, úrrá lenni a ne-' kézségeken, nnek a segítségnek a me-j legsége járja át a szíve-j két most is, amikor alig több,', mint fél esztendővel az októ-j béri zivatar után egy megújuló] ország népe lobogtatja, ismét: régi fényében a vörös lobogókat] és harsányan énekli: »Munka] hadának a lépése dobog«, énekli] felszabadult lélekkel, lelkesen5 »Világot megváltó szabadság Zászlaját fújja a szél, Éljenek a kommunisták És a nemzetköziség.« Megyei előadók a május elsejei ünnepségeken Megyénk varosaiban es köz­ségeiben megyei előadók mon­danak ünnepi beszédet. Az aláb­biakban közöljük, hogy hova mennek negyei előadók: Kiskui 'élegyházán Szabó La­jos, az l.i SZT elnöke. Kiskun­halason Kővári Péter, az MSZMP megyei intéző bi­zottságának tagja, Bácsal­máson Borsodi György, az MSZMP megyei intéző bizott­ságának tagja, Mélykúton Varga Jenő, az MSZMP megyei Intéző bizottságának tagja, Csátalján Szabó Sándor, a megyei ügyész­ség vezetője, Felsőszentivánon Túri József, az MSZMP megyei intéző bizottságának munkatár­Dohumentumfilm készül Francia Kiss Mihály bandája orgoványi rémtetteirsl A Híradó- és Dokumentum- filmgyár munkatársai Orgovány községben dolgoznak. Dokumen­tumfilmet készítenek Francia Kiss Mihályék fehérterrorista bandájának rémtetteiről. Az egykori szemtanúk elbeszélése alapján reprodukálják a véreng­zést és megörökítik az áldozatok meglévő emlékeit. sa, Solton Leimctcr József, az MSZMP megyei intéző bizottsá­gának munkatársa, Dunapata- jon Kocher László, a megyei ta­nács elnökhelyettese, Hajóson Csecsetka János, az MSZMP megyei intéző bizottságának osz­tályvezetője, Baján Cseh László, a megyei tanács titkára, Kele- bián Sztankovics Mátyás ország- gyűlési képviselő, Jánoshalmán Weither Dániel, az MSZMP me­gyei intéző bizottságának tagja, Kisszálláson Tompa Béla, az MSZMP megyei intéző bizottsá­gának munkatársa mond ünnepi beszédet. RÉGI HARCOKRA EMLÉKEZÜNK (3. oldal) TÍZEZREK szíve DOBOGOTT (4. oldal) MUNKÁSŐRSÉG (5. oldal) BÉLYEGGYÜJTÉS (5. oldal) ÜNNEPI RIPORT (5. oldal) í SAKK 1 («. oldal) ! HÁROM ÜZLET — EGY TANULSÁG (6. oldal) \ Urban Ernő: : HINTÖNJÁRÓ SZERELEM ; (6. oldal) S MAJUSFÄK (7. oldal) ] AZ OKTÓBERI ELLENFORRADALOM (7. oldal) i SPORT S (3. oldal) j '^^44444444444444+4444444444+4* Ünnepélyes zászlóbontás A Zrínyi Ilona Iskola tanulni április 4 tiszteletére kezdték meg az úttörőcsapat újjászerve­zését és a tagtoborzást. Az el­múlt egy hónap alatt 3»7-re gya rapodott a csapat létszáma é* május 1 tiszteletére kedden dél­ben emlékezetes zászlóbontó ün­nepséget rendeztek, utána pedig méltó keretek között emlékez­tek meg május 1 ünnepéről. A honvédőrnagytól Lett Sára nyol­cadik osztályos úttörő vette át » csapatzászlót. ii -----­na gygyűlés Kecskeméten május elsején Kecskemét üzemeinek, válla­latainak, hivatalainak dolgozói, párt- és tömegszervezeteinek tagjai a megbeszélt helyen gyü­lekeznek a felvonulásra. A fel­vonulás fél 10 órakor kezdődik. A régi Magyar—Szovjet Társaság kalocsai tagjainak sürgető A Rákóczi úton végighaladva a Széchenyi térre vonulnak a dol­gozók, ahol Balogh Elemér párt- főiskolai tanár mond ünnepi beszédet. Megalakult Kalocsán a Magyar—Szovjet Társaság kívánságára szervező bizottság gőzök millióit, 1956. október 23-ának sötét ege után ismét az élet szépségét, a nemzetközi pro­letár összefogás magasztos ér­zéseit hirdeti a mi mostani má­jus elsejénk. Minekünk azon­ban nem szabad felejteni sem. Nemcsak a régi, harcos szilárd­ságával, ünnepelni tudó lendüle­tével kell énekelnünk május elsején a munkásosztály dalait, emlékeznünk kell az ellenfor­radalom tanulságaira is. Arra, hogy erősítenünk, szüntelenül erősítenünk kell a népi egysé­get a munkásosztály, a vele szövetséges dolgozó parasztság egységét, erősíteni kell a pro­letárdiktatúrát, amely az egyetlen lehetséges biztosíték a szocia­lizmus építésére, arra, hogy a munkásság által birtokba vett vezetés soha. többé ne jusson il­letéktelen bitangok fasizmust áhí­tozó, fehér terrort reményke­dő ellenforradalmi banditák ke­zére, ~É €É/E % a hatalom birtokába * juttatta a magyar] munkásosztályt, hogy a magyar égboltra is felvetíthesse a szo­cialista jövendő távlatait. A munkás birtokosává lett a gyár­nak, a dolgozó paraszt szabadon gazdálkodhatott végre a maga Zöldjén abban a hazában, ame­lyet a három millió koldus or­szágának neveztek a Horthy-, fasizmus 25 esztendeje alatt a néppel együtt érző írók, művé-; szék, < A4 indez a múlt tanulsága] ma. Ha tizenhárom esz-, tendős fejlődésünk, előrehaladá- sunk közben el is vétettük néha a lépést, ha teret engedtünk a lenlnizmus elvei eltorzításának, nem fordíthatunk hátat ered­ményeinknek és az 1956. októ­ber 23-a után diadalmaskodó munkásegység, a földjét, a kö­zös vagyont védelmező dolgozó parasztság és a munkásosztály erősödő elvben és gyakorlatban a lenini elvek alapján álló párt­ja, a proletárdiktatúra hatalma: biztosíték arm is, hogy soha töb-] bet ebben az országban az el-] lenforradalom a hatalmat a ke-] zébe nem ragadhatja, j Ez adja idei május elsejei ün-] népiesünk új mondanivalója-! nak legfontosabb tanulságát is.: Pártunk Központi Bizottsága, a] forradalmi munkás-paraszt kor­mány válságos időben vette ke­zébe az ország kormányrúdját,] de tevékenységében egyre erősö­dő biztosítékát látja a dolgozó nép annak is, hogy nem térhet­nek vissza a múlt kisértetei, de a múlt hibái sem. Amikor erő­sítjük a proletárdiktatúra állam- hatalmát, egyben pártunk és] kormányunk törekvéseihez híven] kell megvalósítanunk a proletár-: diktatúra másik fő jellegzetessé-] gét, valóban demokráciát, egyre szélesebbkörű irányító és vezető] hatalmat, egyre jobb életlehe­tőségeket, egyre pezsgőbb, eleve­nebb közéletet kell teremtenünk] a hatalom birtokosai, o dolgozó, nép számára. 1945-ben a szabadság kivívásá-] ban a Szovjetunió hadseregej nyújtott igazi internacionalistái Zászlót kap Baján az MSZMP, a KISZ és a munkásőrség a dolgozóktól május 1-ón Mint arról már hírt adtunk, a Béke téren rendezendő nagy­gyűlésre a város dolgozói három útvonalon vonulnak fel. Az előző évektől eltérően velük vonulnak a város politikai, gazda­sági és kulturális életének vezetői is. Elmarad a munkagépek, mozgó dekorációk felvonultatása. Május 1 színét és pompáját a tűzpiros és nemzetiszínü zászlók, selymek és rengeteg virág jelenti majd. Sok üzemben úgy készü­lődnek a dolgozók, hogy családtagjaikkal együtt vonulnak a gyű­lésre. A felszabadulás utáni első május 1-ek hangulata, lelkese­dése varázslódik majd vissza. Az ünnepi nagygyűlésen a 43. sz. Autóközlekedési Vállalat, a Bajai Posztógyár és a Bajai Földművesszövetkezet zászlót ado­mányoz az MSZMP városi bizottságának, a KISZ-nek és a Mun­kásőrségnek. Ez az aktus harcos hangulatú ünneppé emeli a bajai május 1-et, nagyszerű demonstrálása lesz a proletárdiktatúra erősítésének, a szocialista erők összefogásának. alakult, hogy újra megindítsák Kalocsa egyik legnépszerűbb tömegszervezetének munkáját. Az elhatározás a váro6 dolgozói­nak teljesen önkéntes kezdemé­nyezéséből született. Szombaton délután ülést tar­tott a szervező tyzottsóg, mely­nek munkája Kalocsán kívül kiterjed az egész járás terüle­tére. A megbeszélésen elhatá­rozták, hogy a társaság munká­jában új módszerekkel törekszik a Szovjetunióról szóló ismeretek terjesztésére és a szovjet—ma­gyar barátság elmélyítésére. Ugyancsak a szombat délután: ülésen határozták el azt is, hogy május elsején Kalocsán, Úszó­don és Dunapatajon magyar- szovjet baráti találkozókat ren­deznek. Ugyanekkor avatják fel a szovjet hősi emlékművet Úszódon, ahol eddig még nem volt emléke a szovjet katonák magyarországi véráldozatának: Éljen Május í, a proletár internacionalizmus nagy ünnepe! segítséget. 1956. november 4-én ismét a Vörös Hadsereg baráti keze és kemény fegyverei men­tették meg hazánkat attól, hogy az ellenforradalom bázisából egy nemzetközi háború tűzfészkévé váljon ez a sokat szenvedett ma­gyar föld, tt ála és meleg testvéri köszönet illeti érte a Szovjetunió fiait. Mert nemcsak a fegyverek segítettek, hanem segít a szovjet nép áldozatkészsé­ge, a nemzetközi szolidaritás legmagasabb mértékével mérhető anyagi és erkölcsi támogatása. A Moszkvában járt magyar kor­mány- és pártküldöttség tár­gyalásának eredményei ma már jól ismertek ebben az ország­ban. Világosan igazolják ezek a sokszor felemlegetett számada-

Next

/
Thumbnails
Contents