Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. május (10. évfolyam, 102-126. szám)

1955-05-10 / 108. szám

r BACSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG BWMjmmmmAwmmiiim.mimm A MAI SZAMBÁN: Ünnepi gyűlés Berlinben a német nép felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából. — A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége hatálytalanította az angol— szovjet és a francia—szovjet szerződést. '— Sztahanov- mozgaJom fejlődése megyénkben. — Még mindig nem javult eléggé a begyűjtési munka Lajosmizsén. V. X. ÉVFOLYAM, 108. SZÁM Ara SO fillér 1955 MÄJUS 10. KEDD Dieníínéges számadás A MAGYAR ANYÁK BÉKÉT KÖVETELNEK Az anyák országos konferenciája A halhatatlan Sztálin láng­eszű irányításával a Szovjetunió dicsőséges hadserege felszaba­dította hazánkat és megnyitotta dolgozó népünk előtt a béke, a szabadság és a felemelkedés út­ját. A dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály, a Szovjetunió mutatta úton ha­ladva a kommunisták, a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével az ötéves terv alapján megkezdte szocialista hazánk felépítését. Az ötéves terv hatalmas, az egész országot átalakító pro­gramjával az 1949 tavaszán tar­tott országgyűlési választásokon lépett a Magyar Dolgozók Párt­ja kezdeményezésére a Függet­lenségi Népfront hazánk népe elé. A választók jóváhagyták ezt a tervet. A vasárnapi nyilvános­ságra hozott Központi Statiszti­kai Hivatal jelentése most számadást ad az ötéves terv végrehajtásáról. A statisztikai jelentés egy-egy sora jelzi dol­gozó népünk hősi és áldozatos, kemény és nagyszerű munkájá­nak egy-egy eredményét. Az ötéves terv eredményei pedig jelzik a szocializmus felé hala­dó Magyarország» egyik törté­nelmi fontosságú állomását. A statisztikai jelentésből ki­tűnik, hogy ötéves tervünk megváltoztatta népgazdaságunk szerkezetét, országunk arcula­tát. Ahol néhány esztendővel ezelőtt még pusztaság volt, most új városok, új gyárak ma­gasodnak. Öntözött földek ve­szik körül villamosított falva- inkat. öt év alatt gazdag és erős ország lett hazánk. A tervjelentés beszámol ar­ról, hogy a nagymérvű felhal­mozás eredményeként gyors ütemben gyarapodott a nemzeti vagyon, emelkedett a nemzed jövedelem. A nemzeti jövede­lem 1949-től 1954-ig több, mint másfélszeresére növekedett. De ebből a jelentésből kitűnik az is, hogy fejlett ipari országgá alakultunk át. Ipari .agrárország lett hazánk. Az ipar súlya a nemzeti jövedelemben öt év alatt 50 százalékról csaknem 64 százalékra emelkedett. Az ipa­rosítás eredményeképpen a gyáripar az ötéves terv utolsó esztendőjében több, mint két és félszer annyit termelt, mint a terv megkezdése előtt. A szo­cialista iparosítás Lenin és Sztálin által megszabott elvei­nek megfelelően a nehézipar termelése gyorsabb ütemben, 188 százalékkal, ezen belül a gépiparé 267 százalékkal nőtt. Ugyanakkor jelentős mérték­ben fejlődött a közszükségleti cikkek gyártása is. A tervjelentés azt is tükrözi, hogy pártunk politikájának fő irányvonala mindvégig a szo­cialista iparosítás volt, akkor is, amikor a népgazdaságban ke­letkezett aránytalanságok szük­ségessé tették az iparosítás üte­mének csökkentését. Központi Vezetőségünk márciusi határo­zatában erélyesen visszaverte azokat a jobboldali, antimarx­ista nézeteket, amelyek tagad­ták a nehézipar elsősorban vaió fejlesztésének jelentőségét, le­becsülték, sőt fékezték, hátrál­tatták a szocialista iparosítást. A jelentés olyan tényeket, adatokat is ismertet, amelyek rávilágítanak mezőgazdaságunk fejlődésére. Mezőgazdaságunk 5 év alatt sok tekintetben kor­szerűbbé vált. A munkásosz­tálytól az állam segítségének eredményeként 13.200 traktort, 2200 kombájnt és számtalan más gépet kapott a mezőgazda­ság. öt év alatt több, mint 150 ezer katasztrális holdat tet­tünk öntözhetővé. Igaz, hogy mezőgazdasági ter­melésünk fejlődése elmaradt az ipar rohamos növekedése mö­gött, de így is számottevő ered­ményeket könyvelhetünk el. — Mezőgazdaságunk növényi és állati termékekből együttesen 1954-ben 12 százalékkal többet termelt, mint 1949-ben. Ez meg­közelítőleg annyi, mint jó idő­járás következtében a rekord- termésű 1938. évben. A tervidőszak alatt szebb, jobb lett hazánkban a dolgozó emberek élete. Az ipari mun­kásság reáljövedelme több, mint 20 százalékkal, a dolgozó pa­rasztságé ennél is nagyobb mér­tékben emelkedett. A dolgozó nép jobb életének mutatói közé tartozik az is, hogy egyre job­ban növekedett az áruforgalom és a közétkeztetés forgalma. — Hosszasan sorolhatnánk még a közlekedés, a lakásügy, az egészségügy stb. javulását. — Eredményeink azt mutatják, hogy dolgozóink munkája nem volt hiábavaló. Fáradozásaink révén, a növekvő termelés alap­ján sikerült emelni az életszín­vonalat, jobbá, boldogabbá ten­ni népünk életét. Felemelő érzés végigolvasni az ötéves terv eredményeiről kiadott jelentést, visszatekinte­ni az ötesztendős út magasla­táról a kezünk nyomán épülő új országra. A jelentés persze nem hallgatja cl a hibáikat sem, rá­világít munkánk fogyatékossá­gára is, hogy okuljunk belőle, és azok adjanak útmutatást a következő ötéves tervünk elő­készítési munkálataihoz. Az első ötéves tervvel lezá­rult a szocialista építés első sza­kasza. Dolgozó népünk most az 1955. évi terv végrehajtásán, valamint a második ötéves terv előkészítésén munkálkodik. Az óriási feladatok megoldásához az első ötéves terv sikerei ad­nak ösztönzést. Ezek a sikerek bizonysága annak, hogy dolgozó népünk a párt vezetésével, a marxizmus-leninizmus igazságá­val milyen hatalmas alkotások­ra képes, A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége szombatra és vasár­napra hívta össze az anyák or­szágos konferenciáját Budapest Főváros Tanácsa kultúrtermébe. Vass Istvánné, az MNDSZ el­nöke mondott beszédet. — Szeretettel köszöntelek ben­neteket — kezdte beszédét —, szeretettel és megilletődéssel... mert országunkban először gyűl­nek össze ilyen tanácskozásra az anyák. Azt akarjuk megvitatni, miként állítsuk sorompóba a háború megakadályozására a világ édesanyáinak egyesített erejét. — Az anyák világméretű összefogására nagy szükség van — folytatta. — A háborús gyúj­togatok mind nagyobb erőfeszí­téssel egy minden eddiginél pusztítóbb világháborút akarnak a népekre zúdítanj. — A magyar nép nem felej­tette még el, mint tiport végig országa testén a náci csizma. Mi, anyák még nem felejtettük el 60Ü ezer halottunkat és már­is új halált szánnak nekünk a Kedves elvtársnők! Tisztelt konferencia! A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége nevében meleg szeretettel üdvözlöm az anyák országos konferenciáját. Nemcsak pártunk, de az egész dolgozó nép lelkesen támogatja ezt a tanácskozást, melyen a magyar anyák azokat a teendő­ket tárgyalják meg, melyek csáládjuk, gyermekeik békés, jobb jövőjének biztosítását cé­lozzák. Minden becsületes ha­zafi helyesli a magyar anyák szenvedélyes tiltakozását a nyu­gati imperialisták, a háborús gyújtogatok tervei ellen. Támo­gatja azt a követelésüket, hogy tiltsák el a tömegpusztitó fegy­verek ’ gyártását és használatát és egyetért arra irányuló törek­véseikkel, melyek a nemzetközi feszültség enyhítését célozzák. Nemcsak hazánkban szállnak síkra e napon békés életük, csa­ládjuk jobb jövőjének megvédé­séért az édesanyák, hanem szer­te a világon; a felszabadító Szovjetunióban, a nagy Kínai Népköztársaságban, a népi demo­kratikus országokban és min­denütt, ahol harc folyik az im­perializmus, a háborús gyújto­gatók tervei ellen. A családjukat, gyermekeiket szerető asszonyok világszerte felismerték a háborús ve­szély nagyságát s ennek meg­felelően nő, szélesedik az anyák egységfrontja a béke megvédésére. Ebből a világméretekben fo­lyó harcból nem hiányozhatnak a magyar anyák milliói, akik éppen ezekben a hetekben, fel- szabadulásunk tizedik évfor­dulója kapcsán emlékeznek visz- sza azokra a szörnyű szenvedé­sekre, melyeket elsősorban ne­kik okozott a német fasizmus, azokra a szörnyű hónapokra és évekre, amikor annyi magyar anya lett özveggyé, vagy veszí­tette el legkedvesebb gyermekét. gyilkosok. De sok mindent ki­hagytak számításukból. Nem számoltak azzal az egyszerű ténnyel, hogy atomfegyvere a Szovjetuniónak is van. S hogy a Szovjetunió tántoríthatat- lanul és türelemmel keresi a megegyezés módozatait és azt vallja, hogy a vitás kér­dések megoldhatók a tár­gyalóasztal mellett. A továbbiakban arról beszélt, hogy a szocialista tábor az im­perialisták háborús készülődé­seit nem nézi ölhetett kézzel. Mi is tovább erősítjük, korszerűsít­jük néphadseregünket, mely odaadóan és éberen őrködik ha­zánk békéje, felett. Ezután hazánk tízéves fejlő­déséről szólott s megemlítette, milyen nagy hatást váltott ki Gertiben a Nemzetközi Demo­kratikus Nőszövetség tanácsülé­sén elmondott néhány adat: hogy a mi államunk 90 millió forintot költött csecsemőketen- gyéré és csak egyetlen évben 184.000 újszülött kapott 400 fo­S ugyancsak ezekben a napok­ban emlékeznek a magyar nők, az egész magyar dolgozó nép­pel együtt, soha cl nem múló hálával cs szeretettel a felszabadító Szovjetunió hősi harcára, mellyel megnyitotta egész népünk és különösen a nők, az asszonyok előtt az új, a jobb, a szabadabb élet ka­puit. (Lelkes taps.) Amilyen mértékben birtokba vette pártunk vezetésével a dol­gozó nép az országot, olyan mér­tékben fokozódott hazánkban az anyák megbecsülése. A magyar anyák felismerték, hogy a fel- szabadulás, a szocializmus épí­tése a boldogabb családi élet igazi kibontakozásának, gyerme­keik jobb, szebb, biztosabb jö­vőjének olyan távlatait nyitotta meg, melyekre a régi rendszer­ben gondolni sem lehetett. A magyar anyák hálásak a nők egyenjogúsításáért, a megbecsü­lésnek, a gondoskodásnak és ez elismerésnek . azért a rengeteg megnyilvánulásáért, amelyet pártunk, kormányunk, munkás­osztályunk, egész társadalmunk részéről lépten-nyomon tapasz­talnak. A magyar anyák hálájukat és köszönetüket azzal a hűséggel és odaadó jó munkával fejezik ki, melyet részükről szocialista építésünk és hazánk felvirágoz­tatásának minden területén ta­pasztalunk. A magyar anyák, akik az alkotó munkának, a bol­dog, békés, verőfényes életnek akarják nevelni gyermekeiket, egyre világosabban ismerik fel, hogy saját családjuk boldogsá­ga és jobb jövője elválasztha­tatlanul összefügg hazánk sza­badságának, függetlenségének, a béke megőrzésének nagy ügyé­vel. Azt is megértik, hogy a háborús gyújtogatók ször­nyű terveit csak közös erő­feszítéssel, elsősorban a szo­cializmust építő országok. rintos babakelengyét ajándékba, hogy nálunk a bölcsődei férőhelyek szá­ma húszszorosa a háború előttinek. Hangsúlyozta Vass Istvánné. hogy éppen ezért az asszonyok! édesanyák nemcsak a szocialis­ta^ társadalom építőjét, hanem y béke^ őrét, a családi élet védel­mezőjét is tisztelik és szeretik a mi nagy pártunkban. Majd ar­ról beszélt: Az anyai kötelesség egyúttal azt is parancsolja, hogy mindenki dolgozzék az or­szág erősítésén. Befejezésül elmondotta: Ná­lunk a családnak legfőbb hiva­tása a szocialista társadalom jö­vendő építőjévé nevelni a gyer­meket, szívébe oltani a haza, s nép, és pártunk szeretetét. Vass Istvánné hosszantartó tapssal fogadott beszéde utár szünet következett. A szünetben érkezett a tanács­kozás színhelyére Rákosi Má­tyás elvtárs, az MDP Központ Vezetőségének első titkára, akit forró szeretettel vettek körül £ magyar édesanyák. szilárd összefogásával, de az egész haladó emberiség leg­jobbjainak tömörítésével le­het és kell megakadályozni. A magyar anyáié ezért he­lyeslik, hogy ez évben összeül­jön az anyák világkongresszusa és a földkerekség asszonyainak nevében emelje fel tiltakozó hangját a nyugati imperialisták aljas háborús tervei, a német militarizmus feltámasztása el­len, a tömegpusztító fegyverek eltiltásáért, a béke nagy ügyé­nek megvédéséért. A magyar anyák erre a kongresszusra az­zal a megbízással küldik ki leg­jobb képviselőiket, hogy az egész világ előtt kinyilatkoztas­sák: a magyar asszonyok el van­nak szánva, és nem kímélik erejüket saját maguk, csa­ládjuk, népük békéjének, jobb jövőjének megvédése érdekében. (Nagy taps.) Biztosítsák az anyák világ­kongresszusát arról, hogy a magyar anyák mindenütt min­den áldozatra készek, hogy meg­védjék legdrágább kincsüket, szabadságukat, kivívott jogai­kat, családjuk, gyermekeik, egész népük jobb jövőjét. A magyar anyák országos konferenciája hirdesse erőtelje­sen és lelkesen, hogy a magyar asszonyok résen állnak, éberen őrzik szabad életük műiden vívmányát, s összeforrva a 90C milliós béketábor, az egész föld­kerekség asszonyaival, elszán­tan védik a teremtő béke nagy ügyét. (Hosszantartó, lelkes taps.) Kívánok a magyar anyák kon­ferenciájának minden célkitűzé­séhez teljes sikert. (Hosszantar­tó, lelkes, nagy taps és felkiái- tások: Éljen a párt!) Ezután Marija Jennolenko textilmunkásnő, a hazánkban tartózkodó szovjet szakszervezeti küldöttség tagja, a május 1-i (Folytatás a 2. oldalon,) Rákosi Mátyás elvtárs felszólalása

Next

/
Thumbnails
Contents