Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) - D

Parkas. Lakás-jegyzék. 1060 Lakás-j egyzék. Faszier. Décsi, (Déchy, Décsy, Détshy, Détsy). — Irén, hivatalnok, YII, dohány-u. 69/a. — Jakab, kereskedő s., VII, dohány-u. 69/a. — Janka, varrónő, VII, ovoda-u. 28. — János, (Décsy), honv. száz., VTH, kálvária-tér 19. — Károly, dr., (Détshy), orvos, V, bálvány-u. 5. — Károly Frigyes, (Détshy), gépészm.,V,bálvány-u 5. — László, (Décsy), ny. százados, VII, csömöri út 85. — Mihály, (Décsy), máv. számt., II, csalogány-u. 13. — Milton Lajos, (Détshy), ernyőkéfz.V,bálvány-u. 5. — Mór, hivatalnok, V. Lipót-körút 13. — Mór, (Déchy), iró. VI, Bajza-u. 26. — Mór, magánhiv., V, bálvány-u. 5. — Viktor, bankhiv., V, Csáky-u. 9. — Viktor, bankhiv., VIII, József-körút 50. Deczeg József, vasúti kalauz, IX, Ernő-u. 13. Deczki Eóza, tiszt. int. tul., VH, Damjanich-u. 47. Dedakin Imre, borbély, VE, angol-u. 21. Dede Sámuel, szöv. aík., IX, gr. Haller-u. 50. Dedek Ferenczné, özv., háztulajd., I, czipő-u. 3. — Crescens Lajos, áldozó pap, egyetemi könyvtár­nok, IV. Veres Pálné-u. 13. Dedics Antal, házmester, IV, múzeum-körút 13. — Ferencz, kerékp. kész., VIH, Tisza Kálmán-tér 2. — Béla, dr., ügyvéd, I, Gaál-u. 6. Dedinszky Antal, ny. honv. őrn., I, bécsi kapu-tér 8. — Béláné, oki. szülésznő, VI, nagymező-u. 41. — Ilona, bankhiv, I, Csaba-utcza 12. — Kálmán, dr., ügyvéd, VI, Izabella-u. 84. — Károly, magánzó, VEI, óriás-u. 7. — Lenke, gépírónő, I, Csaba-u. 12. — Margit, gépírónő, I, Csaba-u. 12. — Mihály, gépész, VI, Levente-u. 12. — Miklós, cs. és kir. husz. főhadn.,VH, csömöri út 79 — Bóza, bankhiv., I, Csaba-u. 12. — Vilmos, főhadnagy, I, alkotás-u, 15. — Vladimir, póstatiszt, I, alkotás-u. 15. Dedovics Ferencz, máv. kapus, VI, Téréz-körút 62. — György, földbirtokos,*V, Dorottya-u. 4. Deéky István, dr., fürdőorvos, IX, Boráros-tér 1. Deér Endre, dr., gyógysz., VHI, üllői út 16/a. Deés György, áll. rendőr, IH, pacsirtamező-u. 32. — Pál, rendőr, IH, Lajos-u. 33. Deésy, 1. Désy és Dézsi alatt is. Deffert Gáspár, vendéglős, I, szentháromság-u. 11. — János, fodrász s., VHI, Hunyady-u. 44. Defiliphi Károly, kőfaragó, VTH, Tisza Kálm.-tér 17. Defrin Dávid, házaló, VTH, Dobozy-u. 21. Degaston Sándor, hírlapíró, IV, Veres Pálné-u. 35. Degel Frigyes, mérnök, I, szentháromság-tér 7. Degelmann István, katonai pénzt, tiszt, I, bors-u. 8. Dégen Antal, házmester, I, Attila-u. 81. — Árpád, dr., egyet, magán tanár, VI, városligeti fasor 20/6. Telefon 19-06. — Dezső, órás m., V, Lipót-körut 23. — Ede, főcsiráztató m., X, halom-u. 1. — István, mészáros üzletv.X,belső jászberényi út 16. — Jakab, olajkereskedő, IX, közraktár-u. 28. Degenfeld-Schomburg Imre, gróf, földb., főrendiházi tag, IX, üllői ut 11—13. — József, gr., főrendiházi tag, IV, angol kir. szálló. — Lajos, gr., orszgy. képv., IV. angol kir. szálló. — Pál, gróf, főrendiházi tag, IX, üllői út 11. — Sándor, gr., főrendiházi tag,IV.Deák Ferencz-u.l. Degenfellner Lipót, gépmester, I, fehérvári út 29. Degenhárdt József,hiv.-szolga,VH, Erzsébet-körút 19. Dégi Etelka, varrónő, VH, alsó erdősor 30. Degré Alajosné, özv., magánzó, E, Margit-rakpart 15 — Andor, min. s. titkár, H, Margit-rakpart 15. Deheleán György, postasz., VIH, Rákóczi-út 69. Dehény József, tanár jel., IX, Lónyay-u. 43. Déher János, állami tisztv., I, Nándor-tér 1. — Bóza, dohánytőzsdés, VIH, német-u. 40. Dehmal Károly, zongoragyáros, IV. Károly-krt 20. Deiches Jakab, magánhiv., VH, Damjanich-u. 28/6. — Ödön, magánhiv., VH, dob-u. 70. — Róza, háztulajdonos, IH. határ-u. 13. Deiches Zsigmond, magánhiv., VH, dob-u. 70. Deicz Nándor, fuvarozó, VTH, Karpfenstein-u. 5. Deim István, kapus, IV, ferencziek-tere 5. — Lajos, borbély, VE, Dembinski-u. 21. Deimel Miksa, magánhiv., IV, muzeum-körút 41. Deininger Imre, kir. tan., VTH, József-körút 52/56-. Deinucz Gusztáv, napidíjas. IX, angyal-u. 5. Deisz Irma, varrónő, VHI. óriás-u. 25. — Krisztina, varrónő, VHI, óriás-u. 25. Deixner Adolf, pénztárnok, H, fő-u. 53. Dejchenszky Ferencz, tanár, VH, csömöri út 26. Dejczö Károly, hiv. szolga, I, Enyedi-u.'24. Déjcs Ignáczné, özv., ószeres,VIH.Karpfenstein-u. IS De Jonge Ede, kezelő tiszt, H, szegényház-u. 32. — Ede, nyug. hajóskapitány, n, mfdve-u. 12. Dékáni Árpád, gimn. tanár, IH- Lajos-u. 122. Dekanovszky Antal, magánzó, H, fő-u. 72. Dékány (Dékán). — Áron, (Dekán), süteményárus, VH, hársfa-u. 45. — Bálintné, özv., varrónő, VBI, Reviczky-u. 9. — Ferencz, fa- és szénkeresk., VI, Izabella-u. 39. — Fülöp, máv. mérnök, VH, jávor-u. 11, 6. — Géza, dr., hitk. tanár, V, Lipót-körút 15. — István, kazánkovács, VHI, kálvária-u. 18. — János, (Dékán\ hiv. szolga, V, váczi körút 42. — János, nyugdijas, VIB, tömő-u- 8. — János, (Dekán), rendőr, I, bors-u. 20. — János, vasesztergályos m., IX, Márton-u. 20. — Jolán, óvónő, VLB, kisstáczió-u. 3. — József, napidíjas, VH, Kazinczy-u. 2. — Károly, molnár, V, visegrádi u. 26. — Karolin, hivatalnok, V, Lipót-körút 26. — Márton, tisztítási váll., VIH, Liszt Ferencz-u. 6. — Mártonné, (Dékán), magánzó, VIH, futó-u- 48. — Márton, (Dékán), háztulajd., VBI, futó-u. 51. — Mihály, (Dekán) fa- és szénk., VEI, szigony-u. 39. — Mihály, nyug. táblabíró, VH, Damjanich-u. 56. — Mihályné, özv., nyugd., VHI, Csepreghy-u. 4. — Miklós, gépészmérnök, VI, Szondy-u. 56. — Pál, (Dekán), házmester, VHI, örömvölgy-u, 36/a. — Péter József, czégv. hív., VI, délibáb-u. 31. — Sámuel, rendőr, VI, Hungária-körút 81/a. — Sámuel, gymn. tanár. I, fehérvári út 17. — Sándor, főpinczér, VH, Wesselényi-u. 41. Deke Frioyes, munkavezető, VHI, tömő-u. 20. Dekner 1. Deckner. Delabarba Jozefin, kávéfőző, IX, Erkel-u. 18. Delagouth Bertalan keres. akad. tanár, V,Lipót-krt 30 De La-Roche Ferenczné, magánzó, VH, ovoda-u. 27. Deláry Louise, franczia nyelvtan. VI,nagymező-u. 28­Delaunay Margit, angol nyelvtanitónő, IV, kishid-u. 1. Delbeck Ferencz, épitési váll., X, Zalán-u. 12. Delczer Ignácz, utazó, VH, ovoda-u. 51. Delej László, banktisztviselő, VI, Izabella-u. 44 «. Delenszky János, házmester, I, budaőrsi út 14091. Deletor Antal, magánhivatalnok, V, tükör-u. 3. — Ferenczné, özv., házmester, VH, Gizella-út 16. — Jánosné, korcsmáros, X, szt.-László-tér 3—4. — József, fuvaros, X, óhegy-u., 10. — Józsefné, özv., hentes, X, Óhegy-u. 10. Delfin Samu, könyvkeresk. s., VH, Cserhát-u. 23. Delhacs Kamill, ifj., malomhiv.,VIH, práter-u. 53. — Bigaud, dr., ügyvéd, VHI, Bökk Szilárd-u. 7. Deli, (Delli. Dely). — Antal, (Dely), takp. portás, V, Dorottya-u. 4. — Bertalanné, magáuzó, IX, mester-u. 32. — Dávidné, özv., magánzó, IX, tüzoltó-u. 67. — Elek, (Dely), áll. hiv., E, szalag-u. 19. — Elemér, (Dely), főállatorvos, E, Zsigmond-u. 13. — Gábór, bérkocsi iparos, IX, Szvetenay-u. 16. — Géza, (Dely), műegyet. tanár s.,VTH,József-krt 62. — Gyula, pénzbeszedő, IX, Lónyay-u. 9. — Henrik, (Delli), nyugd., V, alkotmány-u. 5/7. — István, selyemszövő, VÍn, gólya-u. 31. — István, irodaszolga, IX, Lónyay-u. 40. — István, posta- és táv. alk., VÍn, Baross-u. 124. — Józsefné, özv., (Dely), háztulajd., X, Almos-u. 41.

Next

/
Thumbnails
Contents