Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

6. rész. Lak-jegyzék - G

Gab— Gál. Lak-jegyzék. 518 Lak-jegyzék. Gál—Gal. Gabriel Károly, ügyvéd, IV, Andrássy-udvar. — Károly, birós. végreh., VI, Andrássy-tít 89. — Nándor, hajós-kapifány, Vili, zerge-u. 7. — Tamás, kőműves, n, kút-u. 200. régi. Gabrielisz Gáb., lakatos, IV, zöldfa-u. 14. Gabrinyi Samu, épitész-vállalkozó, VI, gyár-u. 2. Gábris Lipótné, Teréz, özv., távírda kezelőnő, VII, Bém-u. 10. — Máté, mészáros, I, Döbrentey-u. 42. Gabron Ottó, vasp. hiv., II, petrezselyem-u. 1. Gabrovitz Ede, p. ü. m. titkár, I, Lógody-u. 45. Gabrovics Emil, gyári hiv., IX, Éákos-u. 7—9. — Eer., hivatalnok, I, Attila-u. 62. Gabura Miksa, esztergályos, VEH, vig-u. 18. Gach István, hentes, VII, csömöri-út 79 IB. — Mih., kertész, VH/kült., Egressy-út 2452. Gacsha János, VI, próféta-u. 3. Gadányi Lipót dr., orvos, VI, Andrássy-út 35. Ga rtner lásd Gärtner között. Gafnik István, szabóm., VI, Szondy-u. 50. Gager Emil, htelb. hiv., IV, váczi-u. 9. — Mihályné, özv., nyug. kir. táblai biró, neje, IV, kígyó-u. 1. Gagitscher Jánosné, Ludmilla, özv. szatócs, II, tu­dor-u. 13. Gaiduschek, Gajdusek, Geiduschek. -- Béla, lakatos, VIB, Stáhly-u. 13. — Frigyes, ügynök, VB, István-u. 33. — Katalin, lisztkeresk., I, apród-u. 4. — Lipótné, özv., magánzó, V, hold-u. 15. — Mária, szülésznő, X, államv. gépgyár 8625. — Mór, pálinkagyáros, I, szt-János-u. 17. — Mór, férfiszabó, B, Corvin-tér 15. — Mór, férfiszabó, I, úri-u. 31. — Nándor, magánhiyatalnok, I, Döbrentei-u. 1. — Náthán, szabó, I, országház-u. 1. — Zsigmond, nyug. áll. vasúti mérnök, V, hold-u. 15. Gaier lásd Geyer között. Gaiger lásd Geiger között. Gaigne Klementina, dohánytőzsd., B, csalogány-u. 15. Gaisberger Ferencz, háztul., VB, Almássy-u. 4. Gaitz Gyula, áll. ép. felügy. ellenőr. Gaizler lásd Geisler között. Gajárszki Ferencz, czipész, VIB, üllői-út 34. -- János, czipész, VI, Podmaniczky-u. 31. Gajáry Ödön, orsz. képv., IV, koronaherczeg-u. 6. Gajda János, czipész, B, n.-Bókus-u. 3. Gajdátsy Pál, magánhiv., VI, felső erdősor 4. Gajdi Miklós, zenész, IX, soroksári-u. 21. Gajdos Józsefné, tanfelügy. özvegye, IV, zöldfa-u. 9. Gajdusek lásd Gaiduschek között. Gajzágó Fer., államhiv., IV, széna-tér 1. — Gerő, áll. rendőrtisztv., IB, sajka-u. 3. — Lukács, számtiszt, IV, új-világ-u. 13. — Manó, járásbiró, IX, üllői út 29. — Miklós, joggyak., IV, új-világ-u. 13. — Salamon, az államszámvevőszék elnöke, IV, új­vüág-u. 13. Gál, Gaál, Gáli. —- Adorján, műegy. segédorv., VIB, fhg-Sándor-u. 30. — Albert, ügynök, VI, Teréz-körút 27. — András, férfi-szabó, VI, rózsa-u. 52. — Anna, zongoratanítónő, VB, Vörösmarty-u. 39. — Anna, dohánytőzsdés, V, váczi-körút 52. — Bertalan, műépítész, VI, Andrássy-u. 89. — Emma, osztály-tanitónő, I, országház-u. 2. — Ernő, ügyvéd, IV, szervita-tér 8. — Fer., távirdatiszt, X, tisztv. t., elnök-u. 24. — Ferenczné, Zsuzsánna, főhadnagy özvegye, IE, Miklós-u. 36. — Francziska. háztul., B, fazekas-u. 14. — Géza, igazságügym. irodatiszt, Újpest, mező-u. 7. — Géza, min. irodatiszt, X, tisztv. t., család-u. 18, — Gyuláné, Mária, magánzó, I, Gellért rakpart 1. — Gyula, főv. hiv., VIB, kistemplom-u. 8. — Imre, be- és kiviteli üzlet-tuh, V, bálvány-u. 11. — Irma I., nemz. színházi tag. Gál István, hajóskap., B, D öb rentey-u. 36. — István, bérkocsi tulajd., VB, szövetség-u. 30. — István, hiv., VI, próféta-u. 3. — Istv., czipész, IX, Lónyay-u. 18. — István, reszelővágó, VB, Wesselényi-u. 54. — Ján., kir. curiai biró, I, Gellérthegy-u. 45. — János, nyug. hív., VB, akáczfa-u. 32. — János, majoros, I, promontori-út 13. — János, társaskocsi tul., VB, hajcsár-út 1952. — János, czipész, V, Lipót-körút 1. — Jánosné, özv., földbirt., B, n.-rókus-u. 27. — Jánosné, Teréz, földb., Dl. Lajos-u. 191. — Jenő, pécskai ügyvéd és országgyül. képviselő, IX.,. Bákos-u. 17. — Jenő, dr., ügyvéd, IV, kecskeméti-u. 8. — József, téglagyári gondn., VIB, kerepesi-út 43. — József, hivat., VB, cserhát-u. 22. —- József, czipész, IV, sörház-u. 4. — József, mag., VI, Andrássy-út 19. — József, ifj., gyógyszer, IX, Bákos-u. 17. — Józsefné, özv., magánzó, VIE, Szentkirályi-u. 3. — Józsefné, Bóza, b. ü. min. titkár özv., I, úri-u 27.. — Kálmánné, Mária, magánzó, VTE, Kisfaludy-u. 9.. — Károly, a budapesti helyi érd. vasút főnöke, VI, Andrássy-út 9. •— Károly, m. irodatiszt. — Laj., m. k. posta- és távirdatiszt, I,Verbőczy-u. 17. — László, p. ü. min. számtiszt. — Mária, báróné, magánzó, IV, vámház-körút 8. -— Mária, szabónő, I, bécsi-út 42. — Miksa, keresk., B, lövölde-u. 5. •— Miksa, vas. hiv., B, Donáti-u. 9. •— Nándor, hiv., VB, nefelejts-u. 47. — Nándor, áll. vas. mérn., I, mészáros-u. 32. — Oszkár, ügyvéd, V, mérleg-u. 11. —• Sámuel, államvasp. mérnök, B. fazekas-u. 14. — Sánd., adóbiztos, VBI, Bottenbiller-u. 58. — Vendel, czipész, VI, Andrássy-út 11. — Zsigmond, játék diszmü keresk., VIB, Eszter­házy-u. 16. — Zsigmond, dr., orvos, VIB, Bókus-kórház. Galaf Paula, fodrász, VIII, k.-fuvaros-u. 2. Galambos Béla, erdész, V, közokt. minisztérium. hold-u. 8. — Ignácz, czipész, VI, gyár-u. 34. — József, czipész, V, Széchenyi-u. 10. — Lajosné, VB, Bottenbiller-u. 10. — Lajosné, özv., nyugd., VB, Klauzál-u. 3. — László, tanító, VT, király-u. 86. — Lipót, szabó, IV, régi posta-u. 4. Galambosi Ádám, lakatos, I, kelenföldi állomás. Galánfi Sánd., min. oszt. tanácsos. Galasso S. Mamerto, könyvvezető, B, trombitás-út.. Galata József, kőműves, IB, Lajos-u. 149. Galateo Béla, államhivatalnok, B, Batthyány-u. 56. Galay József, háztulajdonos, IB, Solymár-u. 7. Galba József, czipész, VI, Andrássy-iít 61. Galbavy Józsefné, Bóza, szülésznő, IX, soroksári— utcza 18. — Lajos, hivatalnok, VI, Dávid-u. 12. Galbori Sándor, vas. hiv., X, tisztv. telep, Szabóky— utcza 41. Gáldony Nándor, vas. tisztv., IV, Zsigmond-u. 58. Gáldonyi Dávid, szatócs, IX, Ferencz-körút 44. — Dezső, vegyeskeresk., IX, soroksári-u. 22. — Ign., bizt. hivatalnok, V, váczi-körút 64. Gallégó Ede, nyug. hiv., VB, nefelejts-u. 20. Gálfiy Dénes, pt. tiszt, VBI, Mária-u. 10. — Erzsébet, birtokosnő, I, uri-u. 24. Gálfy Istv., fényképész, I, alagút-u. 1. Galgóczi Istvánné, földbirt., VII, nyár-u. 6. Galgóczy Ján., cselédszerző, IX, üllői út 4. — Ján., bizt. titkár, IV, szerb-u. 2. — Kár., háztulajdonos, IV, szerb-u. 2. Galgócziné Anna. magánzó, VII. Klauzál-u. 3„ Galiczky Pál, egyházfi, IV, Károly-u. 4. Galina Anna, özv., háztul., III, Lajos-u. 96.

Next

/
Thumbnails
Contents